Expertgroep gegevensmanagement oktober 2023

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van Expertgroep Gegevensmanagement op donderdag 12 oktober 2023, 10.00-12:30 uur, locatie: digitaal via Teams.
Doel: Verdere uitwerking Thema Gegevensmanagement
Doelgroep: Leden en aspirant-leden van de expertgroep
Contactpersoon: Radboud van der Linden .

Welkom en mededelingen[bewerken]

Een paar personen hebben zich afgemeld. Wim is er deels bij omdat hij standby moet zijn om eventuele kamervragen te beantwoorden.

Verslag vorige keer & Actiepuntenlijst[bewerken]

Afspraak : we maken een actielijst bij het verslag. De actiepunten van de vorige keer zijn niet besproken en worden daar aan toegevoegd om de follow-up te kunnen monitoren.

Actielijst waaronder ook de nog niet opgevolgde acties uit het vorige verslag[bewerken]

wat wie actie
metadata Boyke organiseert een tweede brainstorm, nu met de insteek HOE we dit kunnen gaan oppakken.
metadata Allen Allen vragen bij collega's wie er aan wil sluiten en geven dit binnen 14 dagen aan Boyke door.
CDO Wim Stuurt CDO-nota – (is gemaild op 12 oktober 2023)
CDO Merijn en Radboud Afstemmen af hoe CDO inhoud en NORA inhoud bij elkaar te brengen
Semantiek Arjen Contact leggen met Reindert Gerding van Forum Standaardisatie die met iets vergelijkbaars bezig is.
Arbit Radboud Deelt Zeeuws addendum over striktere regels omtrent data eigenaarschap en data beschikbaarheid
Principes Marieke zoekt in transcript Kennissessie Open Huis van Architectuur naar persoon (-nen) die datamanagementprincipes hadden uitgewerkt in eigen organisatie
Principes Boyke brengt het 8tal principes bij hun vandaan in bij Marijn.
MeetUp Data Allen Allen bekijken de nieuwe versie van het Miro-bord Kaart van Data Nederland en geven in de brainstorm (of eerder) aan waar kansen liggen in een vervolg.

Stand van zaken CDO Rijk[bewerken]

 • CDO-nota is afgerond door CDO raad – de deelnemers kunnen er zich in vinden. Gaat vastgesteld worden door CDO-beraad in november.
 • Er komen ook een CPO functie (privacy) en CTO functie (technology) met overlap

Actie: Wim stuurt aan ons de laatste versie van de CDO-nota. Actie: Merijn en Radboud stemmen af hoe CDO inhoud en NORA inhoud bij elkaar te brengen

Metadata[bewerken]

 • Het organiseren van een vervolgsessie voor het bepalen van hoe invulling te geven aan het bepalen van standaarden en principes vanuit de praktijk, is nog niet geregeld.

Kadaster, Belastingdienst, Geonovum en Nationaal Archief zouden intern nog kijken wie binnen hun organisatie zouden kunnen deelnemen aan de vervolgsessie. Van het Nationaal Archief heb ik een contactpersoon ontvangen, van de anderen nog niet. Graag nog even een reminder naar betreffende organisaties

 • Organiseren van vervolgsessie is nog niet geregeld. Graag nog contactpersonen doorgeven.

BZK / ICTU gaat kijken naar overeenkomsten en verschillen van bestaande metadatastandaarden en hun organisatorische werkgebied.

 • Voorstel van Eric: Overheidsbrede Werkgroep voor metadata standaarden gaat uitwerkingen maken. Belangrijk is daarop aan te sluiten vanuit de expertgroep Gegevensmanagement en reviewen. Review door aantal deelnemers van ons, vooral vanuit bruikbaarheid in de praktijk en minder vanuit inhoud omdat dat elders al aandacht heeft. Maar regie vanuit de EGGM ligt meer voor de hand. Het gaat nu om de samenhang tussen die standaarden: breng het beheer van de afzonderlijke zaken bij elkaar.

Semantiek[bewerken]

 • Ontwikkelingen zijn te volgen door het semantiek thema op de NORA website te selecteren (Semantiek).
 • Er worden stappen gezet om het om te zetten naar gegevensmanagement
 • Forum Standaardisatie is ook met iets vergelijkbaars bezig.

Actie: Arjen legt verbinding met Reindert Gerding van Forum Standaardisatie (reindert.gerding@forumstandaardisatie.nl).

 • Standaard voor beschrijven van begrippen. Final Draft gaat binnenkort in openbare consultatie. Geonovum gaat deze beheren. Er zijn gesprekken om deze op te nemen op de Pas Toe of Leg uit lijst van Forum Standaardisatie.

Gegevenskwaliteitsraamwerk[bewerken]

 • Dinsdag 10 oktober heeft de werkgroep met de basisregistraties BRP, HR en BAG verder gewerkt aan het toepassen van het raamwerk Gegevenskwaliteit. Er is nog 1 bijeenkomst voorzien om een eerste resultaat op te leveren waarin de kwaliteitsattributen binnen de dimensies Compleetheid, Actualiteit en Juistheid worden toegepast. Dit resultaat zal dan na vaststelling worden gepubliceerd net als de geleerde lessen.
 • Daarnaast de aanbevelingen richting verbetering van het raamwerk Gegevenskwaliteit. Danny Greefhorst zal hierbij helpen als expert van het raamwerk.
 • Zoals eerder aangegeven zullen Wim en Tjeerd betrokken zijn bij de review. Dat zal ergens in Q4 zijn.
 • Afspraak met André over afstemming wat in G4-verband gebeurt op dit gebied (DQM-handboek) moet nog plaatsvinden. Merijn neemt het initiatief naar André toe.

MIM[bewerken]

Versie 1.2 van MIM gaat volgende week in openbare consultatie.

Gegevensmodellering[bewerken]

Vanuit J&V wordt o.l.v. Ronald Damhof een voorstel gemaakt voor de vier beleidsterreinen CDO, te starten met het gegevensdelingsbeleid en het gegevenstyperingsbeleid. In eerste instantie voor ministerie Justitie & Veiligheid, maar met de ambitie om dit op te waarderen naar een basis voor Nederland. Zit nu in de J&V brede review en zal in Q4 vastgesteld worden (hopelijk). Wellicht dat het handig is om Ronald of een van zijn teamgenoten een keer uit te leggen wat er 'in de aanbieding' is en hoe de samenwerking met bv de expertgroep is. Deze ontwikkelingen passen goed op de ontwikkelingen m.b.t. Semantiek.

Principes[bewerken]

Aanpak besproken met Jasper. Opzet van privacy in NORA volgen, oftewel, duiden waar DM terug komt in de Kwaliteitsdoelen en Architectuurprincipes. Daar waar nodig dan implicaties aanvullen/uitleggen. Vervolgafspraak inplannen met Jasper en John.

Eisen aan een Framework voor Datamanagement[bewerken]

 • Eisen aan DM framework zsm op NORA publiceren. Extra kanalen inzetten om ruchtbaarheid te geven. Nadenken hoe DM framework leveranciers hier bij mee te nemen.
 • Jasper heeft contact gehad met Wim en Merijn hoe we hier mee verder gaan. De handreiking gaan we zo snel mogelijk publiceren. En we willen via andere kanalen meer ruchtbaarheid aan geven, zoals linkedin etc.
 • Nog niet duidelijk of we DAMA/DMbok (of andere partijen) hier bij willen betrekken (zie ook vorig verslag)

Arbit en Zeeuws Addendum[bewerken]

 • Radboud geeft aan dat er een Zeeuws addendum op Arbit gemaakt is met striktere regels tav data eigenaarschap en data beschikbaarheid
 • Actie : Radboud deelt dit met ons

Review Federatief Datastelsel[bewerken]

 • Bij interprovinciaal Overleg is verzoek rot review langsgekomen. Ook bij anderen?
 • Actie: checken of dit bij onze organisaties is binnengekomen en wat de review-mening is.
 • Tom Peelen vragen om de structuur van de governance van architectuurraden etc bij GA en de daar onder vallende werkgroepen inzichtelijk te maken voor de expertgroep Gegevensmanagement en anderen

W.V.T.T.K.[bewerken]

Met dit totaalbeeld kunnen we veel meer mee doen en ook opnemen in het NORA-jaarplan zodat het elkaar versterkt. Voorstel: op volgende agenda opnemen en taken verdelen.

 • Er is inmiddels een brainstorm geweest over vervolgstappen op de MeetUp Data. Marieke koppelt daar nog over terug aan de hele groep per mail. Een van de acties die er uit is voorgekomen is dat we op een rijtje gaan zetten hoe het IBDS zou kunnen bijdragen aan het overzicht van wie waar mee bezig is, bijvoorbeeld als het gaat om CRM en nieuwsbrieven. Daarvoor moeten we wel argumenteren waarom het binnen hun programma past.

Eerste vervolgstap gaat zijn om een set met vragen op te stellen die we voorleggen aan alle deelnemers / gremia, om het overzicht verder in te vullen. Dit mede op basis van het model dat André en Arjen hebben gemaakt als invulling van de informatielaag.

Oproep: Wie wil daar aan meedenken?

Actie: "plot jezelf op het overzicht van Arjen en Andre. Actie: Marieke stuurt mail met terugkoppeling op brainstormsessie

 • Radboud was bij KIA-congres – wet herbruikbaarheid overheidsinformatie – let op dat het niet alleen een juridische inslag heeft, maar ook een gegevensmanagement accent.
 • Op de agenda volgende keer specifiek aandacht voor het Miro-bord en het verhaal van Arjen en André.
 • Radboud en Tjeerd zijn er op de volgende bijeenkomst 16 november niet bij
 • Volgende keer: is Eric Brouwer voorzitter en maakt Arjen Santema het verslag.