FS:Ades Baseline Profiles

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze gegevens zijn overgenomen van de pagina forumstandaardisatie.nl/standaard/Ades Baseline Profiles
Over de standaard
Beschrijving Geavanceerde en gekwalificeerde digitale handtekeningen.
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Uitleg
Nut Een digitale handtekening geeft de ontvanger van een digitaal document of bericht zekerheid dat het afkomstig is van de ondertekenaar en dat deze de inhoud van het bericht onderschrijft. De Advanced Electronic Signature (AdES) standaard voorziet in het digitaal tekenen van documenten met een geavanceerde of gekwalificeerde digitale handtekening.

Als een verzender een document tekent met een digitale (AdES) handtekening, dan moet de ontvanger die ook kunnen verifiëren.  Dat wordt soms bemoeilijkt doordat AdES verschillende configuraties toestaat, waardoor een verzender opties kan gebruiken die de ontvanger niet kan verifiëren.  De AdES Baseline Profiles voorzien in afspraken zodat verzender en ontvanger dezelfde AdES basisconfiguratie gebruiken.
Werking Dit veld kan nog niet overgenomen worden van Baseline Profiles forumstandaardisatie.nl
Waarvoor geldt de verplichting XML-, PDF-, CMS-, en ZIP-documenten voorzien van een geavanceerde of gekwalificeerde elektronische handtekening of zegel moeten voldoen aan de AdES Baseline Profiles.
Trefwoorden
Detailinformatie
BeheerorganisatieETSI
Uitstekend beheer
Specificatiedocumenthttp://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf, http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103172/02.01.01_60/ts_103172v020101p.pdf, http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103173/02.02.01_60/ts_103173v020201p.pdf, http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf
Volledige naamAdes Baseline Profiles
VersionXades v2.1, Pades v2.1, Cades v2.2 en Asic v2.2
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
DomeinDocument & (Web)Content
Relatie met andere standaarden
Toelichting
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen
Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening De AdES Baseline Profiles moeten worden toegepast op:1. de ondertekening van XML-, CMS-, PDF- en ZIP-bestanden met geavanceerde en/of gekwalificeerde elektronische handtekeningen, zegels of tijdstempels;2. de verificatie van deze handtekeningen, zegels en tijdstempels.Op 24 mei 2018 is de omschrijving van het functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) opnieuw bekrachtigd. 
Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs. Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
Toelichting bij opname De Europese regelgeving (Besluit 2011/130/EU, Verordening 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad, en het Uitvoeringsbesluit 2015/2016 van de Europese Commissie) verplicht een ontvanger al om documenten digitaal getekend volgens de AdES Baseline Profiles te accepteren.

Opname van AdES Baseline Profiles op de ‘pas toe of leg uit’ lijst verplicht verzenders omAdES Baseline Profiles te gebruiken als zij documenten voorzien van een geavanceerde of gekwalificeerde digitale handtekening.

In 2017 besloot het Forum Standaardisatie een standaardsyntaxis toe te passen op de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden van standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Aan de hand van deze syntaxis hebben we het functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening van deze standaard Ades Baseline Profiles aangepast. Dit is bekrachtigd door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 24 mei 2018. Een toelichting treft u in dit document.
Datum van aanmelding22-04-2016
Datum van besluit09-05-2017
Europese status (MSP)
Documentatiehttps://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Intakeadvies%20AdES%20Baseline%20Profiles.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Expertadvies%20AdES%20Baseline%20Profiles%20v1.0.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Reacties%20uit%20openbare%20consultatie%20AdES%20Baseline%20Profiles.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/FS%20170308.2A%20Forumadvies%20en%20aanvullend%20onderzoek%20AdEs%20Baseline%20Profiles.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/171208%20Expertadvies%20toepassingsgebieden%20documentstandaarden_0.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Agp%204b-%20Hamerstuk%20Standaardisatie%20OBDO%2024%20mei%202018_17.pdf
Forum-Adviezen
Advies aan beheerder
AdoptieadviezenHet Forum Standaardisatie doet een oproep:

Aan de indiener om te vragen te starten met het verzamelen van best practices en hierbij betrokken partijen te het verzoeken zich kenbaar te laten maken als kennisbron met betrekking tot de AdES standaarden.

Aan de indiener om met de stakeholders bepalen of er behoefte is aan een onderzoek naar aanvullende standaarden voor het beschrijven van tijdstempelautoriteiten.

Aan PKI Overheid om over te gaan op onderzoek naar mogelijkheden voor aanpassing van de middelen om tijdstempels te ondersteunen bij het gebruik van een PKI certificaat.

Aan het Forum Standaardisatie om te vragen om over twee jaar na opname van de standaard te beoordelen of de kwantitatieve behoefte aan de standaard voldoende aanwezig is en hoe de adoptie van de verloopt.

Aan het Forum Standaardisatie om bij opnamen een toelichting op te nemen, waarbij het verschil en de overeenkomst tussen een gewone (ook wel natte) handtekening, een elektronische handtekening, een geavanceerde en een gekwalificeerde elektronische handtekening wordt uitgelegd met een verwijzing naar artikel 15a Boek 3 van het Burgerlijk wetboek en de Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement.

 
Leveranciers