FS:Aquo-standaard

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze gegevens zijn overgenomen van de pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/Aquo-standaard[1]

Over de standaard
Beschrijving Watermanagement informatie
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Uitleg
Nut

De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens van een object met een ruimtelijk kenmerk uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer. Het vormt hiermee de digitale schakel tussen de waterbeheerders Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook tussen waterbeheerders en derden zoals bedrijven en onderzoeksinstellingen. Door de uniforme manier van uitwisselen zijn landelijke rapportages te maken ten behoeve van de waterkwaliteit. 

 

De Aquo-standaard draagt zodoende bij aan een kwaliteitsverbetering van het waterbeheer. Het eenvoudig en eenduidig delen van informatie levert tijd- en geldwinst op.
Werking Dit veld kan nog niet overgenomen worden van forumstandaardisatie.nl
Waarvoor geldt de verplichting De verplichting geldt bij een investering in een systeem of dienst dat dient voor de gegevensverzameling, -vastlegging en -uitwisseling voor het beheer van waterkeringen, oppervlaktewater en afvalwaterzuivering.
Trefwoorden Milieu, Ruimtelijke ordening, Waterbeheer
Detailinformatie
Beheerorganisatie Informatiehuis Water
Uitstekend beheer Ja voor deze standaard
Specificatiedocument http://www.aquo.nl/download_2
Volledige naam Aquo-standaard
Version Aquo 2018-06
Inkoop
Aandachtspunten

Voor de volgende inkoopnummers en beschrijvingen is de standaard mogelijk relevant:

 

Basisregistraties / overheidsgegevens

48000000-8 Software en informatiesystemen38221000-0 Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke) 
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest

De validatietool van Aquo kunt u vinden op http://www.aquo.nl/tools/over-validatie/.

 
Domein Water/Bodem
Relatie met andere standaarden
 • Geo-Standaarden
 • SIKB0101
 • Toelichting

  Geo-standaarden: De uitwisselmodellen van de Aquo-standaard (IMWA en UM Aquo) zijn gebaseerd op NEN 3610 die is opgenomen op de 'pas toe of leg uit'-lijst als onderdeel van de Geo-standaarden.

  SIKB0101: Metingen worden soms uitgevoerd voor verschillende sectoren/domeinen. Denk bijvoorbeeld aan baggerslib op de waterbodem. Dit is relevant voor zowel het waterbeheer (domein van Aquo) als milieuhygiëne (domein SIKB0101). Het (nu voormalige) College Standaardisatie heeft de beide beheerorganisaties daarom opgeroepen tot harmonisatie van beide standaarden. Het Informatiemodel Metingen kan hierbij een belangrijke rol spelen. Beide beheerorganisaties hebben dit reeds opgepakt en uitgevoerd.
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen De Aquo-standaard bevat veel informatie waar u als gebruiker mee aan de slag kan. Om de informatie te ontsluiten is een aantal tools beschikbaar. Deze zijn te vinden op www.aquo.nl/tools.
  Functioneel toepassingsgebied De Aquo-standaard moet worden toegepast op de uitwisseling van gegevens over het beheer van oppervlakte- en grondwater en de zuivering van afvalwater.
  Organisatorisch werkingsgebied Overheden (Rijk, provincies en gemeenten) en instellingen uit de (semi-)publieke sector.
  Toelichting bij opname

  De Aquo-standaard is een set van verschillende deelstandaarden. Ten opzichte van de eerdere versie van de standaard, versie 2008, is Aquo-objecten een nieuwe toevoeging. De andere twee toepassingen zijn vervangen met een nieuwste versie.
   
  Zie de tabel hieronder voor de exacte vervangingen:
   
  Versie 2008
  Versie 2015
  IMWA 2008
  IMWA 2015-2
   
  IMWA Metingen
   
  IMWA Waterveiligheid
  UM Aquo 2009
  UM Aquo KRW, Normen en Waterwet
  Aquo domeintabellen
  Aquo domeintabellen
  Aquo Lex v7
  Aquo Lex
   

  Aquo-objecten
  Datum van aanmelding 20-10-2015
  Datum van besluit 17-05-2016
  Europese status (MSP) Nee
  Documentatie https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Intakeadvies%20Aquo%20Standaard%202015-2.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Expertadvies%20Aquo%202015-2.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Reacties%20uit%20openbare%20consultatie%20Aquo%202015-2.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Forumadvies%20Aquo%202015-2.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Nieuwe%20versie%20Aquo%20besluit%20Nationaal%20Beraad%202015-2.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Aanmeldingsformulier%20Aquo-standaard%202010.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Consultatiedocument%20Aquo%202010.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Brief%20beantwoording%20vragen%20mbt%20Aquo-standaard%202010.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Notitie%20opname%20Aquo-standaarden%202010.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Verzameld%20commentaar%20AQUO%202010.pdf
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder

  Bij de opname van de Aquo-standaard heeft het Forum Standaardisatie de beheerder opgeroepen de volgende aanvullende acties ter verdere bevordering van de adoptie van de standaard uit te voeren:

   

  Ondersteun bij het verkleinen van het gat tussen de inhoudelijke kennis van gegevensbeheerders en de technische aspecten van de standaard. Bij gegevensbeheer is niet altijd de kennis aanwezig om de technische aspecten van de standaard te kunnen doorgronden. Een uitleg van de tooling zou hierbij helpen of bijvoorbeeld een leergang via IHW om de kennis te verhogen. Daarnaast is het van belang dat ook door leveranciers een meer eenduidige implementatie ontstaat van de standaard en dat er niet aparte profielen ontstaan.
  Realiseer een betere uitleg en uitbreiding van de tooling om te kunnen toetsen op conformiteit. Hierbij gaat het om de uitwisselformaten XML en CSV en het kunnen toetsen in de operationele omgeving in de vorm van een leesbare tabel.
  Bespreek hoe softwareleveranciers meer gestimuleerd kunnen worden om te  participeren bij de ontwikkeling, adoptie en gebruik van de standaard.
  Geef de decodeercode vrij van en naar de database van XML/CSV, zodat organisaties dit kunnen gebruiken om databases/softwarepakketten beter aan te laten sluiten op de Aquo-standaard.
  Aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (programmabureau BRO), TNO (Dino Loket) en Informatiehuis Water (Aquo Standaard): treed in overleg en gebruik de Aquo-standaard binnen de Basisregistratie Ondergrond (BRO) voor het domein grondwater voor die gegevenselementen die de standaard afdekt.
  Aan de provincies en Rijkswaterstaat: licht binnen de Regieraad Interconnectiviteit de rol van Aquo binnen de Omgevingswet toe.
  Aan TNO en IHW: kijk gezamenlijk naar wat de mogelijkheden zijn om Aquo via het DINO Loket te ondersteunen.

   
  Adoptieadviezen
  Leveranciers
  1. De URL is slechts een benadering. De ID's die Forum Standaardisatie gebruikt in zijn export van standaarden wordt in NORA gebruikt voor de paginanaam; in de URL's van forumstandaardisatie.nl worden sommige tekens weggelaten. In dat geval kan in deze pagina de parameter 'ID' handmatig worden aangepast zodat die weer overeen komt met het laatste deel van de URl bij het Forum Standaardisatie.