FS:CMIS

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze gegevens zijn overgenomen van de pagina forumstandaardisatie.nl/standaard/CMIS
Over de standaard
Beschrijving Content-uitwisseling tussen CMS-/DMS-systemen
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Uitleg
Nut Met behulp van CMIS kunnen applicaties als Content Management Systemen (CMS) en Document Management Systemen (DMS) werken met content die afkomstig is uit verschillende repositories (een soort van opslagplaats voor ongestructureerde data), zonder nieuwe koppelingen te hoeven bouwen of gebruik te hoeven maken van leverancierseigen oplossingen. Het is hierdoor eenvoudiger om informatie en de bijbehorende metadata uit verschillende databases en over organisatiegrenzen heen uit te wisselen. Bovendien is het met CMIS eenvoudiger om te migreren van een systeem naar een ander systeem.
Werking Dit veld kan nog niet overgenomen worden van forumstandaardisatie.nl
Waarvoor geldt de verplichting Bij de aanschaf van een DMS en CMS systeem dient deze CMIS te ondersteunen, alleen als je van plan bent om gegevens uit te wisselen met andere DMS en CMS systemen.
TrefwoordenInternet, Metadata, Website, Zaakgegevens
Detailinformatie
BeheerorganisatieOASIS
Uitstekend beheer
Specificatiedocumenthttp://docs.oasis-open.org/cmis/CMIS/v1.0/os/cmis-spec-v1.0.html, http://docs.oasis-open.org/cmis/CMIS/v1.1/cs01/CMIS-v1.1-cs01.html
Volledige naamContent Management Interoperability Services
Version1.0
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekstVoor Inkoop zal CMIS met name voorkomen onder de volgende categorieën en CPV codes:

48000000-8 Software en informatiesystemen
48222000-0 Software voor webserver
48224000-4 Software voor webpage-editen
72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie
72413000-8 Diensten voor het ontwerpen van websites
Voor meer informatie over bestelteksten kunt u terecht in de handreiking "Vragen om Open Standaarden bij Inkoop". Zie ook https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/atoms/files/fs-handreiking-vragen-om-open-standaarden-bij-inkoop_0.pdf.

 
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
DomeinDocument & (Web)Content
Relatie met andere standaarden
Toelichting
Toetsingsinformatie
HulpmiddelenDe binnen de (semi)publieke sector veelgebruikte CMS en DMS-systemen Drupal, Hippo, TYPO3, SharePoint en Alfresco bieden allen ondersteuning voor CMIS v1.0. CMIS v1.1 wordt in ieder geval ondersteund door Alfresco Software Inc.
Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening CMIS moet worden toegepast op het ontsluiten van ongestructureerde gegevens in content repositories van content management systemen (CMS’en) en van document management systemen (DMS’en), met als doel deze gegevens uit te wisselen met andere CMS’en en DMS’en.Op 24 mei 2018 is de omschrijving van het functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) opnieuw bekrachtigd.
Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs. Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en overige instellingen uit de publieke sector.
Toelichting bij opname Het functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening stelt aan CMS  en DMS  systemen de eis om CMIS te ondersteunen bij het uitwisselen van ongestructureerde gegevens over de organisatiegrens heen. CMIS 1.0 kan ook voor andere content repositories gebruikt worden, maar dit wordt niet verplicht door de ‘pas toe of leg uit’-status.CMIS is geen standaard voor recordmanagement. Een DMS of CMS systeem dat expliciet voor recordmanagement wordt gebruikt, valt dus buiten het toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening en kan een ‘leg uit’ zijn voor het niet ondersteunen van de standaard. CMIS 1.0 specificeert vooral algemene basisfunctionaliteiten en biedt geen specifieke recordmanagement functionaliteiten, zoals bewaartermijnen van documenten en classificatie van gegevens op basis van onderwerp en categorie.CMIS ondersteunt geen situaties waarin een meer uitgebreide structuur van het metadatamodel nodig is, zoals geneste data (subvelden van datavelden). In dat geval is een apart toepassingsprofiel nodig. Bij de ontwikkeling van een apart toepassingsprofiel moet CMIS wel worden overwogen als basis voor het toepassingsprofiel.   
In 2017 besloot het Forum Standaardisatie een standaardsyntaxis toe te passen op de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden van standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Aan de hand van deze syntaxis hebben we het functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening van deze standaard CMIS aangepast. Dit is bekrachtigd door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 24 mei 2018. Een toelichting treft u in dit document.
Datum van aanmelding26-09-2013
Datum van besluit09-12-2014
Europese status (MSP)Nee
Documentatiehttps://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Aanmelding%20CMIS.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Expertadvies%20CMIS.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Consultatieronde%20CMIS.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Aanvullend%20onderzoek%20CMIS.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Voorstel%20opname%20CMIS.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Forumadvies%20CMIS.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Agp%204b-%20Hamerstuk%20Standaardisatie%20OBDO%2024%20mei%202018_18.pdf
Forum-Adviezen
Advies aan beheerder
AdoptieadviezenTen aanzien van de adoptie van de standaard werden de volgende additionele adviezen gedaan:

Om tijdig op nieuwe ontwikkelingen rondom CMIS in te spelen is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen rondom de standaard. DGOBR heeft toegezegd om namens de Nederlandse rijksoverheid de monitoring te organiseren voor ontwikkelingen rondom CMIS en waar nodig een standpunt (van de Nederlandse rijksoverheid) in te brengen in de technische commissie CMIS bij OASIS.
Het programma Digitale Taken Rijksarchieven 2015 heeft toegezegd om CMIS te betrekken in haar onderzoek naar interoperabiliteitseisen voor het rijksarchief. Verder gaat het programma na in hoeverre CMIS in combinatie kan worden gebruikt met de Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie en het bijhorende Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid. De resultaten hiervan dienen gedeeld te worden met het Forum.
Organisaties die binnen hun sector of domein over organisatiegrenzen heen documenten en andere ongestructureerde gegevens willen uitwisselen met behulp van CMIS en die (bovenop CMIS) een toepassingsprofiel nodig hebben, worden opgeroepen om dit toepassingsprofiel gezamenlijk voor de gehele sector te definiëren, zoals is gebeurd voor en door gemeenten.

Het Forum Standaardisatie wordt opgeroepen om de gebruikservaringen met CMIS te verzamelen en te publiceren bij of na opname op de lijst. Denk hierbij in het bijzonder aan praktijkvoorbeelden, waarin CMIS en Digikoppeling en/of SAML gecombineerd worden toegepast.
Leveranciers