FS:Digikoppeling

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd zijn overgenomen van de pagina forumstandaardisatie.nl/standaard/Digikoppeling
Over de standaard
Beschrijving Veilige berichtuitwisseling
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Uitleg
Nut Zoals een brief in een envelop gaat voor verzending, zo gaat een elektronisch bericht in een digitale verpakking. Digikoppeling bestaat uit koppelvlakstandaarden, die logistieke afspraken bevatten voor berichtenuitwisseling tussen overheden.
Werking Dit veld kan nog niet overgenomen worden van forumstandaardisatie.nl
Waarvoor geldt de verplichting Digikoppeling is van toepassing bij aanschaf of ontwikkeling van systemen bedoeld voor gestructureerde berichtenuitwisseling met voorzieningen die onderdeel zijn van de GDI (zoals de basisregistraties) en berichtverkeer dat sectoroverstijgend is.
 Uitgezonderd zijn: de uitwisseling van Geo-informatie (daarvoor bestaat NEN3610) en de gevallen waarin de aanbieder van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd vaststelt dat geen noodzaak bestaat om de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. van de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd te authenticeren.
TrefwoordenBasisregistraties, Beveiliging, Netwerk, Zaakgegevens
Detailinformatie
BeheerorganisatieLogius
Uitstekend beheerJa voor deze standaard
Specificatiedocumenthttp://www.logius.nl/producten/gegevensuitwisseling/digikoppeling/
Volledige naamebMS WUS en GB (Grote Berichten) zoals nader gespecificeerd binnen Digikoppeling (voorheen OSB)
Version
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
DomeinStelselstandaarden
Relatie met andere standaarden
Toelichting
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen
Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening Digikoppeling moet worden toegepast op alle digitale gegevensuitwisseling met behulp van gestructureerde berichten die plaatsvindt met voorzieningen die onderdeel zijn van de GDI, waaronder de basisregistraties, of die sector-overstijgend is.Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen op basis van NEN3610 is uitgesloten van het functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening.Op 24 mei 2018 is de omschrijving van het functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) opnieuw bekrachtigd. 
Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs. Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector.
Toelichting bij opname Digikoppeling 2.0 staat op de pas-toe-of-leg-uit lijst sinds juni 2013. Op 25 mei 2018 stemde het OBDO in met het weglaten van het versienummer van Digikoppeling, zodat het versiebeheer uitsluitend op niveau van de deelspecificaties wordt gevoerd. Voor gebruikers is dit duidelijker dan het gelaagde versiebeheer.
Logius heeft het predicaat 'uitstekend beheer' voor Digikoppeling. Dat betekent dat het beheer van Digikoppeling zodanig open en transparant is, dat Logius nieuwe versies van de specificaties van Digikoppeling kan aanmelden voor de pas-toe-of-leg-uit lijst zonder dat het Forum Standaardisatie deze opnieuw hoeft te toetsen.
Datum van aanmelding27-09-2017
Datum van besluit24-05-2018
Europese status (MSP)Nee
Documentatiehttps://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Aanmelding%20Digikoppeling%202.0.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/130213%20Expertadvies%20Digikoppeling%202.0.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Consultatiereacties%20Digikoppeling%202%200%20-%20maart%202013.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/FS%2043-04-05B%20Forumadvies%20Digikoppeling%202.0.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Aanmeldformulier%20Digikoppeling%20zonder%20versienummer.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/20180223%20Expertadvies%20Digikoppeling%20zonder%20versienummer.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/FS%20180425.2E%20Forumadvies%20Digikoppeling.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Agp%204b-%20Hamerstuk%20Standaardisatie%20OBDO%2024%20mei%202018_5.pdf
Forum-Adviezen
Advies aan beheerderHet College Standaardisatie gaf in 2013 de volgende aanvullende adviezen aan de beheerder van de standaard in het kader van samenhang tussen standaarden:

Stel samen met de beheerder van de Geo-standaarden een bondige beschrijving op waarbij duidelijk wordt beschreven wanneer welke standaard van toepassing is bij het uitwisselen van geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak., hoe deze standaarden zich tot elkaar verhouden en waar het snijvlak ligt van deze twee standaarden. Forum standaardisatie zal hierbij ondersteunen en deze informatie op haar website weergeven.
Om bij de toetsing van een volgende versie van de standaard voor de status 'Uitstekend beheerproces' in aanmerking te komen dient tenminste:
Geformaliseerd te worden hoe marktpartijen kunnen bijdragen aan het beheer en ontwikkelproces rond de standaard. Concreet zou de beheerder leveranciers moeten toelaten tot het technisch overleg Digikoppeling.
Alle documentatie (inc. notulen) m.b.t. de besluitvorming over de standaard, eenduidig online beschikbaar te zijn, zodat eenvoudig te achterhalen is welke versie van de standaard, met welke functionaliteit, op welk moment door de eigenaar/beheerder is vastgesteld.
In 2018 gaf het Forum Standaardisatie daar het volgende advies bij:
 
Monitor actief de behoefte ten opzichte van standaarden ebMS 3.0/AS4 en REST om (de ontwikkeling van) Digikoppeling aan te laten sluiten op recente technologische ontwikkelingen.

Stimuleer intra-sectoraal gebruik van Digikoppeling om de adoptie van Digikoppeling te bevorderen.
AdoptieadviezenAan het Forum Standaardisatie: Monitor de ontwikkelingen rondom de standaarden met betrekking tot het gebruik van API's (waaronder RESTful API's) om vroegtijdig de behoefte om dergelijke standaarden op te nemen op de lijst voor open standaarden te identificeren.
LeveranciersDe volgende leveranciers hebben het leveranciersmanifest ondertekend en geven aan expertise m.b.t. deze standaard te bezitten:

Lost Lemon

SIMgroep