FS:ECLI

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze gegevens zijn overgenomen van de pagina forumstandaardisatie.nl/standaard/ECLI
Over de standaard
Beschrijving Verwijzing naar rechterlijke uitspraken in Europa
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Uitleg
Nut Toepassing maakt citeren, vinden en verbinden van jurisprudentie in Europa snel, eenvoudig en de kans op fouten wordt kleiner.
Werking Dit veld kan nog niet overgenomen worden van forumstandaardisatie.nl
Waarvoor geldt de verplichting Wanneer digitaal naar rechterlijke uitspraken wordt verwezen, moet dit gebeuren volgens de ECLI standaard. Om te beginnen bij de eerstvolgende aanschaf van ICT waarbij het verwijzen naar rechterlijke uitspraken relevant is.
Trefwoorden
Detailinformatie
BeheerorganisatieJuriconnect
Uitstekend beheer
Specificatiedocumenthttp://www.juriconnect.nl/downloadreg.asp?bestand=ECLI-URI_1%200_2013-01-14.pdf&type=pdf, https://e-justice.europa.eu/content_ecli_search_engine-430-nl.do, http://acceptatie.juriconnect.nl/implementatie.asp
Volledige naamEuropean Case Law Identifier
Version1.0
Inkoop
AandachtspuntenBent u betrokken bij het aanschaffen van een ICT-product of -dienst die in relatie staat tot het verwijzen naar rechterlijke uitspraken, decentrale regelgeving of wet- en regelgeving, denk er dan aan dat de open standaarden BWB, JCDR en ECLI toegepast moeten worden. De verplichting om de standaard toe te passen geldt bij aanschaf voor ICT-producten of diensten vanaf € 50.000. In de praktijk zal dit betekenen dat gedacht moet worden aan webredactie bij de (ver)bouw van een nieuwe website vanaf dit bedrag.

In de handreiking "Vragen om open standaarden" leest u welke bestekteksten hiervoor gebruikt kunnen worden.
 

 
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
DomeinJuridische verwijzingen
Relatie met andere standaarden
 • BWB
 • JCDR
 • ToelichtingDe drie Juriconnect standaarden BWB, ECLI en JCDR zijn gericht op standaardisatie van identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. met het doel om de geïdentificeerde inhoud te delen.

  De standaard BWB (Basis Wetten Bestand)  is gericht op verwijzing naar geconsolideerde wet- en regelgeving. Voor verwijzing naar wet- en regelgeving of onderdelen daarvan in wetten.overheid.nl, is aan elke regeling een uniek identificatienummer (BWBID) toegekend. De Juriconnect standaard voor BWB beschrijft hoe deze verwijzing wordt vormgegeven. Nota bene: op de website van Juriconnect wordt de BWB standaard ook wel aangeduid als de standaard "logische links naar wetgeving".
  De standaard JCDR (Juriconnect Decentrale Regelgeving) is gericht op identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. van en verwijzing naar geconsolideerde decentrale regelgeving. Elke overheid legt een collectie algemeen verbindende voorschriften aan met de teksten van verordeningen en keuren, waarin de later vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt (geconsolideerde vorm). Deze collectie is de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De Juriconnect standaard voor decentrale voorzieningen beschrijft hoe dient te worden verwezen naar documenten die in CVDR zijn opgeslagen.

  De ECLI standaard (European Case Law Identifier) is gericht op identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. voor citatie in het juridische domein. De ECLI is een Europese standaard notatie voor het uniek identificeren van jurisprudentie, met een sterke basis en input vanuit LJN (Landelijk Jurisprudentie Nummer). De standaard beschrijft de wijze waarop, met behulp van een Uniform Resource Identifier (URI), kan worden verwezen naar een European Case Law Identifier.
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen
  Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening ECLI moet worden toegepast op elektronische verwijzingen naar rechterlijke uitspraken.
  Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs. Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector
  Toelichting bij opname ECLI heeft de LJN-standaard vervangen, welke in 2011 in procedure is geweest. ECLI is backwards compatible met de LJN-standaard. 
  Datum van aanmelding08-05-2013
  Datum van besluit28-11-2013
  Europese status (MSP)
  Documentatiehttps://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Expertadvies_Juriconnect_standaarden.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Notitie%20lijsten%20open%20standaarden%20College%20Standaardisatie%2028%20november%202013.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Verslag%20Collegevergadering%2028%20november%202013_0.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Beheerplan%20Juriconnectstandaarden%200.4.2_0.pdf
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerderDe adviezen die de expertgroep ten aanzien van de standaard ECLI_NL doet aan de organisatie Juriconnect zijn:- De dringende aanbeveling om de Europese Commissie te verzoeken de URN namespace die in ECLI wordt gebruikt, bij IANA vast te laten leggen om die officeel geldig te maken.- De aanbeveling om in de ECLI_NL standaard een verwijzing op te nemen naar de vindplaats van de ECLI standaard zelf. 
  AdoptieadviezenEen punt van aandacht is het bevorderen van het gebruik van de ECLI_NL standaard in het rechtsprekende domein, waaronder Rechtbanken en de Hoven alsmede de Raad van State. De expertgroep adviseert adoptie te stimuleren bij deze partijen. De Raad voor de Rechtspraak kan als nationale ECLI coördinator door het Forum worden gevraagd om adoptie in het juridisch domein (verder) te stimuleren.
  Leveranciers