Erfgoedstandaard

Uit NORA Online
FS:Erfgoedstandaard
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Aanbevolen
Beschrijving Erfgoedregistraties
Uitleg
Nut

Gemeenten zijn (naast de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Provincies) bronhouder van erfgoedgegevens, zowel met betrekking tot beschermd erfgoed als erfgoed dat is geïnventariseerd of waarvan wordt verwacht dat het van belang is uit oogpunt van cultuurhistorie.

De Erfgoedstandaard biedt de mogelijkheid dat gemeenten hun erfgoedinformatie zo ontsluiten dat deze vanuit het Digitaal Stelsel Omgevingswet op een eenduidige manier kan worden bevraagd. Deze eenduidigheid geeft gemeenten handvatten in het opzetten van de erfgoedregistratie, zodat deze gegevens eenduidig kunnen worden vastgelegd en ook gedeeld kunnen worden.
Werking

De Erfgoedstandaard is een gestandaardiseerd gegevenswoordenboek (data dictionary) ten behoeve van erfgoedregistraties. Door toepassing van de Erfgoedstandaard worden gegevens over erfgoed (open data) op gestandaardiseerde wijze en volgens eenduidige definities toegankelijk en uitwisselbaar.

De standaard beschrijft een informatiemodel voor vastlegging van relevante gegevens met betrekking tot Erfgoed, maar omvat geen specificatie van een technische vorm of representatie van het model.
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Geo-informatie, Ruimtelijke ordening
Detailinformatie
Beheerorganisatie Federatie Grote Monumentengemeenten
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument https://erfgoedregistratiestandaard.github.io/ers-spec/ers-respec-template.html
Volledige naam Erfgoed Registratie Standaard
Versie 1
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein
Relatie met andere standaarden
Toelichting
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen De inhoudelijke documentatie van de standaard is te raadplegen via Erfgoed Registratie Standaard. Het resultaat van de toegepaste standaard is te zien op Erfgoedregistratie met een overzicht van gemeenten (incl. weergave op een kaart) die zijn aangesloten op het Erfgoed Registratie Systeem.
Functioneel toepassingsgebied De Erfgoedstandaard kan worden toegepast bij het vastleggen en uitwisselen van data met betrekking tot het gebouwde, vervaardigde en aangelegde erfgoed (objecten en structuren met een zekere of verwachte cultuurhistorische waarde) in de fysieke omgeving.
Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
Toelichting bij opname
Datum van aanmelding 2021-03-29
Datum van besluit 2022-04-07
Europese status (MSP) Nee
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen

  Om de adoptie van de Erfgoedstandaard te bevorderen zijn de volgende adviezen meegegeven: 

  1. Forum Standaardisatie wordt opgeroepen om te vragen om over een jaar na opname van de standaard de voortgang en opvolging van de adoptieadviezen na te gaan bij de beheerorganisatie, met hierin extra aandacht voor inrichten van beheer conform BOMOS en voor financiering voor beheer (dit advies is opgevolgd per april 2023).
  2. Beheerorganisatie wordt opgeroepen om afstemming met Geonovum voort te zetten en aanbevelingen van Geonovum over te nemen in de doorontwikkeling van de standaard (dit advies is opgevolgd per april 2023).
  3. Beheerorganisatie wordt opgeroepen om de IMG100.000+ (en VIAG) beroepsverenigingen informatiemanagers te gebruiken voor adoptie van de standaard bij de gemeenten.
  4. Beheerorganisatie wordt opgeroepen om te zorgen voor een gestandaardiseerde representatie en implementatie van het informatiemodel zodat de standaard makkelijker geadopteerd en geïmplementeerd kan worden. Gebruik bij het documenteren van het model UML en volg de MIM standaard, zoals al is ingezet (dit advies is opgevolgd per april 2023).
  5. Beheerorganisatie wordt opgeroepen om eerst een REST API beschikbaar te stellen en daarna linked data te implementeren. Dit geeft bijvoorbeeld ICT leveranciers concrete handvatten voor implementatie en ondersteuning van de standaard (dit advies is opgevolgd per april 2023).
  6. Beheerorganisatie wordt opgeroepen om te zorgen voor voldoende financiering van de benodigde tooling (zoals API) die nodig is om de adoptie van de standaard verder te brengen (dit advies is opgevolgd per april 2023).
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero