IFC

Uit NORA Online
FS:Ifc
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
IFC is een bestandsformaat voor bouwwerkinformatiemodellen (BIM-informatie). In zo'n bestand wordt een driedimensionaal geometrisch model van een bouwwerk vastgelegd, inclusief de gegevens van de daarin gebruikte elementen. Zo kan iedereen in de sector werken op basis van dezelfde data, van architect tot aannemer en vastgoedbeheerder.
Over de standaard
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Beschrijving Bestandsformaat voor bouwwerkinformatiemodellen
Uitleg
Nut Industry Foundation Classes (IFC) is een bestandsformaat voor het uitwisselen en delen van specifieke BIM-informatie (Bouw Informatie Model) tussen de verschillende software-applicaties van partijen in het bouwproces over met name bouwwerken. De standaard is ontwikkeld voor gebruik in de B&U sector. IFC is onafhankelijk waardoor niemand is gebonden aan softwarepakketten. Met IFC kan de hele bouwkolom, van architect tot aannemer en vastgoedbeheerder, communiceren met dezelfde intelligente data. Hierdoor zorgt IFC ervoor dat informatie-uitwisseling tussen overheden onderling en tussen overheden en vergunningsaanvragers of bouwondernemers efficiënter verloopt. Dit is bijvoorbeeld nuttig bij het verlenen van (bouw) vergunningen en bij het ontwikkelen en ontwerpen van gebouwen.
Werking

IFC is een standaard voor zowel semantische afspraken als voor dataformats en richt zich specifiek op BIM-informatie over bouwwerken. De standaard maakt het mogelijk om een driedimensionaal geometrisch model van een bouwwerk digitaal vast te leggen, inclusief de gegevens van de daarin ondergebrachte elementen en hun onderlinge relaties. Deze beschrijving kan vervolgens in IFC formaat uitgewisseld worden tussen partijen die betrokken zijn bij ontwikkeling, vergunningverlening, beheer en onderhoud van een gebouw.

 
Waarvoor geldt de verplichting Bij het investeren in ICT-systemen die gebruikt worden voor het uitwisselen van 3D modellen van een bouwwerk.
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden BIM, Bouw
Detailinformatie
Beheerorganisatie BuildingSMART
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-formats/
Volledige naam Industry Foundation Classes
Versie 2x3 TC1
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Bouwen en wonen

Relatie met andere standaarden
Toelichting VISI versie 1.4 kent samenhang met de standaard IFC (Industry Foundation Classes). VISI wordt gebruikt voor de formele communicatie binnen het bouwproces. IFC wordt gebruikt voor het uitwisselen van bouwwerkinformatiemodellen zoals 3D-tekeningen, toegepaste materialen en planning. Een IFC-bestand kan als bijlage aan een VISI-bericht worden toegevoegd, waarbij in het bericht meta-data over de bijlage kan worden opgenomen (onder andere de duiding van het type bijlage). Beide zijn onderdeel van het Bouw Informatie Model tezamen met een aantal andere standaarden.
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen Op de site van de beheerorganisatie Building Smart staan een aantal hulpmiddelen https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-formats/
Functioneel toepassingsgebied IFC moet worden toegepast als bestandsformaat voor de communicatie over en onderlinge coördinatie van bouwwerkinformatiemodellen.
Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
Toelichting bij opname Uit de experttoetst is naar voren gekomen dat bij het toepassingsgebied de opmerking moet worden geplaatst dat de bruikbaarheid van IFC zich primair richt op gebouwen – in de breedste zin van het woord. Er is echter een grijs gebied tussen de wereld van „bouwwerken‟ en de wereld van infrastructuur en weg- en waterbouw. Een voorbeeld is de realisatie van een kunstwerk in een snelweg (bijv. een viaduct) of het uitdiepen van een vaarweg (baggeren). Naar mening van de expertgroep vallen deze domeinen op basis van het gekozen toepassingsgebied buiten het primaire domein van IFC.
Datum van aanmelding 2011-05-26
Datum van besluit 2011-11-15
Europese status (MSP) Nee
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder Bij opname heeft het College Standaardisatie het Benelux-chapter van ‘buildingSMART’ opgeroepen om binnen een jaar een verificatiemogelijkheid (conformance test) van IFC-software te realiseren. Deze verificatiemogelijkheid is gerealiseerd en te vinden op: https://technical.buildingsmart.org/certification/ifc2x3-program/ 
  Adoptieadviezen

  In de vergadering van 7 oktober 2020 besloot het Forum Standaardisatie om de bouwstandaarden te evalueren in het kader van regulier onderhoud op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst. In 2021 is dit onderzoek afgerond. Het onderzoek richtte zich met name op de huidige relevantie van de standaard, het functioneel toepassingsgebied, het gebruik, belang, beheer en de stand van zaken rond de adoptie van de standaard. 

  Hieronder de conclusies en aanbevelingen voor IFC:

  1. Stimuleer een goede verbinding en afstemming met de andere bouwstandaarden, met name met NLCS.
  2. Blijf de standaard ontwikkelen in lijn met BGT en IMBOR.
  3. Stimuleer dat de nieuwe versie van de standaard binnen een beperkte periode wordt geïmplementeerd door de softwareleveranciers en met name de grote marktleiders. Maak daarbij ook gebruik van opdrachtgevers binnen de overheid en de Europese Unie.
  4. Zorg voor meer kennis van de standaard en benoem de ontwikkelingen en toepassingsvoordelen binnen de overheid. 

  De hieronder huidige oproep blijft van kracht:

  Het College Standaardisatie adviseert overheidsorganisaties om daar waar mogelijk uit te gaan van de zogenaamde ‘coordination view’ binnen IFC. Het Rijksvastgoedbedrijf schrijft de IFC-standaard voor via het Rijksvastgoedbedrijf Bouwwerk Informatie Model Norm.
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero