FS:NTA9040

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze gegevens zijn overgenomen van de pagina forumstandaardisatie.nl/standaard/NTA9040
Over de standaard
Beschrijving Ondernemingsdossier
Lijst status Archief
Uitleg
Nut DEZE STANDAARD IS PER MEI 2016 VERWIJDERD VAN DE LIJST. De standaard is nog wel te gebruiken en toe te passen, maar bij de opname van de standaard was voorzien dat er vele branchespecifieke implementaties naast elkaar zouden ontstaan, waardoor de verplichting van een afsprakenstelsel (NTA 9040) wenselijk was. Door wijzigingen in de standaard en de plannen voor toekomstige ontwikkelingen van het Ondernemingsdossier maken dat opname op de lijst met open standaarden en bijbehorende verplichting geen toegevoegde waarde meer heeft.
Het doel van de standaard: Om de regeldruk voor ondernemers te verminderen is er het ondernemersdossier. Met deze applicatie kunnen ondernemers efficiënt samenwerken met overheidspartijen via eenmalige gegevensuitvraag. Het  ondernemingsdossier helpt ondernemers om zelfstandig hun weg te vinden bij het toepassen van regels, zoals het aanvragen van een vergunning, en helpt inspecties bij gericht toezicht. In de NTA9040 zijn de gedetailleerde afspraken m.b.t. de informatie-uitwisseling vastgelegd.
Werking Dit veld kan nog niet overgenomen worden van forumstandaardisatie.nl
Waarvoor geldt de verplichting Deze verplichting is komen te vervallen. De standaard is toe te passen in de gevallen dat er sprake is van gegevensuitwisseling met bedrijfsleven is via een ondernemingsdossier.
TrefwoordenFinanciële administratie, Informatiemanagement
Detailinformatie
BeheerorganisatieNEN
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocumenthttps://www.nen.nl/Zoekresultaten.htm?q=nta%209040
Volledige naamNederlandse Technische afspraak 9040
VersionNTA 9040-1: Regelhulp, NTA 9040-2: Aanvraag en rapportage, NTA 9040-3: Toezicht
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
DomeinE-facturatie en Administratie
Relatie met andere standaarden
ToelichtingTijdens de expertgroeptoetsing heeft een aantal partijen zorgen geuit over de wijze waarop StUF wordt toegepast binnen de standaard. De indiener heeft hierover de volgende notitie opgesteld waarin de relatie wordt toegelicht: - Reactie indiener op initieel expertadvies - Reactie KING - Reactie DIMPACT 1. De betekenis en schrijfwijze van de basisgegevens van een aanvrager/contactpersoon (NAW gegevens en KvK gegevens) zijn gebaseerd op het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB van StUF). 2. De betekenis en schrijfwijze van een statusaanduiding van een aanvraag zijn gebaseerd op het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ van StUF). StUF kent ook berichtdefinities voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling. De NTA 9040 hanteert eigen berichtdefinities, die niet gebaseerd zijn op StUF. Om die reden kunnen partijen die momenteel StUF niet gebruiken wel NTA9040 berichten verwerken (mits zij uiteraard de NTA9040 standaard volgen). Het Ondernemingsdossier hanteert het uitgangspunt dat voor de standaarden (NTA) zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande (overheids)standaarden. Als sprake is van nieuwe ontwikkelingen worden die gevolgd en ingepast. Daarom wordt deelgenomen aan de discussie over de verbreding van de StUF standaard voor het stelsel van basisregistraties en zal in een volgende versie van de NTA altijd worden bezien of een bredere of nieuwe standaard in aanmerking komt voor gebruik in de NTA in plaats van de bestaande (StUF) standaard. Het NTA proces borgt dit ook omdat partijen die betrokken zijn of worden (KING e.a.) bij nieuwe versies van de NTA9040 hun inbreng kunnen leveren.
Gezien de beperkte adoptie, de wijzigingen in de standaard en de plannen voor toekomstige ontwikkelingen van het Ondernemingsdossier maken dat de opname op de lijst met open standaarden en bijbehorende verplichting geen toegevoegde waarde meer heeft.  Op advies van Forum heeft het Nationaal Beraad besloten deze standaard te hierdoor verwijderen.
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelenhttp://www.ondernemingsdossier.nl/wp-content/uploads/2013/03/referentiearchitectuur.pdf
Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening De standaard is van toepassing voor overheden die expliciet met ondernemingen hebben afgesproken een Ondernemingsdossier in te zetten voor de informatie-uitwisseling met ondernemingen. De standaard werkt op drie functionele gebieden van de informatie-uitwisseling tussen ondernemingen en overheden:

Het ondersteunen van ondernemingen bij het geautomatiseerd bepalen van de relevante voorschriften en bijbehorende maatregelen voor vastlegging in een Ondernemingsdossier;
Het faciliteren van het digitaal indienen van aanvragen en meldingen vanuit een Ondernemingsdossier;

Het gebruik van een Ondernemingsdossier als bron van bedrijfsinformatie in het kader van het toezicht.
Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs. Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), semi-overheden en instellingen binnen de publieke sector.
Toelichting bij opname In het Nationaal Beraad Digitale Overheid van 17 meil 2016 is op advies van het Forum Standaardisatie besloten om de NTA9040 te verwijderen van de lijst met standaarden. InformatieBetekenisvolle gegevens. over de procedure is te vinden in onderstaande documentatie.

Bij de oorspronkelijke opname had het College, als een voorwaarde voor opname,  de indiener gevraagd om toe te lichten welke onderdelen van StUF binnen de standaard worden gebruikt. Deze toelichting is gegegeven waardoor de standaard op de 'pas toe of leg uit' -lijst kon worden opgenomen. Zie toelichting op de relatie met StUF. 

 
Datum van aanmelding
Datum van besluit29-11-2012
Europese status (MSP)Nee
Documentatiehttps://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/FS_151216.2D_Aanvraag_verwijdering_van_NTA-9040.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/20160215_Advies_voor_verwijdering_NTA_9040_1_0.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/FS%20160420.2D%20Forumadvies%20verwijdering%20NTA9040.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Nationaal%20Beraad%20-%20Besluit%20Standaarden%20%28verwijdering%20NTA%29.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Aanmelding_NTA9040_Ondernemingsdossier.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/120809_Expertadvies_NTA_9040_Ondernemingsdossier.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Reactie_op_de_openbare_consultatie_van_de_NTA9040_standaard.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/CS13-11-07A__Forumadvies_NTA_9040.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Verslag_collegevergadering_29_november_2012.pdf
Forum-Adviezen
Advies aan beheerder
AdoptieadviezenAdditionele Forum-adviezen ten aanzien van de adoptie van de standaard:

Het oproepen van het ministerie van EZ de kwaliteit en de duurzaamheid van het beheer te borgen door:
Afstemming met de beheerders van de in de NTA gebruikte standaarden, structureel onderdeel te maken van het beheerproces. Min. EZ wordt gevraagd hierover, een half jaar na opname, te rapporteren aan Forum Standaardisatie.
Voor het eindigen van het programma Ondernemingsdossier in 2016, een onderzoek uit te voeren naar het toekomstige beheer van de standaard, voordat in 2016 wordt besloten de markt het beheer van de standaard over te laten nemen.
Het oproepen van het ministerie van EZ de vergoeding die moet worden betaald voor het verkrijgen van de standaard af te kopen voor minimaal de opstartfase van de standaard (tot 2016).
Het oproepen van het ministerie van EZ een implementatieplan op te stellen, waarin concrete acties en beschikbare middelen worden benoemd die overheden en marktpartijen ondersteunen bij de implementatie van de standaard. Min. EZ wordt gevraagd hierover, een half jaar na opname, te rapporteren aan Forum Standaardisatie.
Het oproepen van het ministerie van EZ om de ontwikkelingen rondom het ‘Omgevingsloket’, dat momenteel ook wordt uitgerold binnen gemeenten, te volgen en hier zo nodig afstemming in te zoeken.
Tot slot wordt het ministerie van EZ opgeroepen om, in overeenstemming met KING, in de volgende versie van de NTA aanvullend de taxonomie van de StUF standaard op te nemen. Zodat die versie volledig StUF-compliant zal zijn. Deze volgende versie van de NTA dient ter toetsing te worden voorgelegd aan Forum en College.

Het oproepen van NEN om de procesafspraken, die gelden bij het beheren en doorontwikkelen van de NTA, onderdeel te maken van de documentatie van de NTA zelf. Specifiek gaat het om de vermelding van de geldigheidsduur van de NTA en de procesafspraken die gelden voor kleine en grote wijzigingen aan de NTA.
Leveranciers