NTA9040

Uit NORA Online
FS:Nta9040
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Archief
Beschrijving Ondernemingsdossier
Uitleg
Nut

DEZE STANDAARD IS PER MEI 2016 VERWIJDERD VAN DE LIJST. De standaard is nog wel te gebruiken en toe te passen, maar bij de opname van de standaard was voorzien dat er vele branchespecifieke implementaties naast elkaar zouden ontstaan, waardoor de verplichting van een afsprakenstelsel (NTA 9040) wenselijk was. Door wijzigingen in de standaard en de plannen voor toekomstige ontwikkelingen van het Ondernemingsdossier maken dat opname op de lijst met open standaarden en bijbehorende verplichting geen toegevoegde waarde meer heeft.

Het doel van de standaard: Om de regeldruk voor ondernemers te verminderen is er het ondernemersdossier. Met deze applicatie kunnen ondernemers efficiënt samenwerken met overheidspartijen via eenmalige gegevensuitvraag. Het  ondernemingsdossier helpt ondernemers om zelfstandig hun weg te vinden bij het toepassen van regels, zoals het aanvragen van een vergunning, en helpt inspecties bij gericht toezicht. In de NTA9040 zijn de gedetailleerde afspraken m.b.t. de informatie-uitwisseling vastgelegd.
Werking In de NTA worden afspraken over het koppelvlak waarover informatie wordt uitgewisseld binnen het ondernemingsdossier-concept beschreven. De standaard maakt het mogelijk dat meerdere aanbieders en branches in verschillend tempo en met eigen invulling een ondernemingsdossier kunnen starten.
Waarvoor geldt de verplichting Deze verplichting is komen te vervallen. De standaard is toe te passen in de gevallen dat er sprake is van gegevensuitwisseling met bedrijfsleven is via een ondernemingsdossier.
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Financiële administratie, Informatiemanagement
Detailinformatie
Beheerorganisatie NEN
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument https://www.nen.nl/Zoekresultaten.htm?q=nta%209040
Volledige naam Nederlandse Technische afspraak 9040
Versie NTA 9040-1: Regelhulp, NTA 9040-2: Aanvraag en rapportage, NTA 9040-3: Toezicht
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Economie en werk

Relatie met andere standaarden
  Toelichting

  Tijdens de expertgroeptoetsing heeft een aantal partijen zorgen geuit over de wijze waarop StUF wordt toegepast binnen de standaard. De indiener heeft hierover de volgende notitie opgesteld waarin de relatie wordt toegelicht: - Reactie indiener op initieel expertadvies - Reactie VNG Realisatie- Reactie DIMPACT 1. De betekenis en schrijfwijze van de basisgegevens van een aanvrager/contactpersoon (NAW gegevens en KvK gegevens) zijn gebaseerd op het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB van StUF). 2. De betekenis en schrijfwijze van een statusaanduiding van een aanvraag zijn gebaseerd op het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ van StUF). StUF kent ook berichtdefinities voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling. De NTA 9040 hanteert eigen berichtdefinities, die niet gebaseerd zijn op StUF. Om die reden kunnen partijen die momenteel StUF niet gebruiken wel NTA9040 berichten verwerken (mits zij uiteraard de NTA9040 standaard volgen). Het Ondernemingsdossier hanteert het uitgangspunt dat voor de standaarden (NTA) zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande (overheid)standaarden. Als sprake is van nieuwe ontwikkelingen worden die gevolgd en ingepast. Daarom wordt deelgenomen aan de discussie over de verbreding van de StUF standaard voor het stelsel van basisregistraties en zal in een volgende versie van de NTA altijd worden bezien of een bredere of nieuwe standaard in aanmerking komt voor gebruik in de NTA in plaats van de bestaande (StUF) standaard. Het NTA proces borgt dit ook omdat partijen die betrokken zijn of worden (VNG Realisatie e.a.) bij nieuwe versies van de NTA9040 hun inbreng kunnen leveren.

  Gezien de beperkte adoptie, de wijzigingen in de standaard en de plannen voor toekomstige ontwikkelingen van het Ondernemingsdossier maken dat de opname op de lijst met open standaarden en bijbehorende verplichting geen toegevoegde waarde meer heeft.  Op advies van Forum heeft het Nationaal Beraad besloten deze standaard te hierdoor verwijderen.
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen Refentiearchitectuur
  Functioneel toepassingsgebied

  De standaard is van toepassing voor overheden die expliciet met ondernemingen hebben afgesproken een Ondernemingsdossier in te zetten voor de informatie-uitwisseling met ondernemingen. De standaard werkt op drie functionele gebieden van de informatie-uitwisseling tussen ondernemingen en overheden: Het ondersteunen van ondernemingen bij het geautomatiseerd bepalen van de relevante voorschriften en bijbehorende maatregelen voor vastlegging in een Ondernemingsdossier; Het faciliteren van het digitaal indienen van aanvragen en meldingen vanuit een Ondernemingsdossier;

  Het gebruik van een Ondernemingsdossier als bron van bedrijfsinformatie in het kader van het toezicht.
  Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
  Toelichting bij opname

  In het Nationaal Beraad Digitale Overheid van 17 mei 2016 is op advies van het Forum Standaardisatie besloten om de NTA9040 te verwijderen van de lijst met standaarden. Informatie over de procedure is te vinden in onderstaande documentatie.

  Bij de oorspronkelijke opname had het College, als een voorwaarde voor opname,  de indiener gevraagd om toe te lichten welke onderdelen van StUF binnen de standaard worden gebruikt. Deze toelichting is gegeven waardoor de standaard op de 'Pas toe of leg uit' -lijst kon worden opgenomen. Zie toelichting op de relatie met StUF.
   

   
  Datum van aanmelding
  Datum van besluit 2012-11-29
  Europese status (MSP) Nee
  Documentatie
   Forum-Adviezen
   Advies aan beheerder
   Adoptieadviezen

   Additionele Forum-adviezen ten aanzien van de adoptie van de standaard:

   Het oproepen van het ministerie van EZ de kwaliteit en de duurzaamheid van het beheer te borgen door:

   1. Afstemming met de beheerders van de in de NTA gebruikte standaarden, structureel onderdeel te maken van het beheerproces. Min. EZ wordt gevraagd hierover, een half jaar na opname, te rapporteren aan Forum Standaardisatie.
   2. Voor het eindigen van het programma Ondernemingsdossier in 2016, een onderzoek uit te voeren naar het toekomstige beheer van de standaard, voordat in 2016 wordt besloten de markt het beheer van de standaard over te laten nemen.

   Het oproepen van het ministerie van EZ de vergoeding die moet worden betaald voor het verkrijgen van de standaard af te kopen voor minimaal de opstartfase van de standaard (tot 2016).

   Het oproepen van het ministerie van EZ een implementatieplan op te stellen, waarin concrete acties en beschikbare middelen worden benoemd die overheden en marktpartijen ondersteunen bij de implementatie van de standaard. Min. EZ wordt gevraagd hierover, een half jaar na opname, te rapporteren aan Forum Standaardisatie.

   Het oproepen van het ministerie van EZ om de ontwikkelingen rondom het ‘Omgevingsloket’, dat momenteel ook wordt uitgerold binnen gemeenten, te volgen en hier zo nodig afstemming in te zoeken.

   Tot slot wordt het ministerie van EZ opgeroepen om, in overeenstemming met VNG Realisatie, in de volgende versie van de NTA aanvullend de taxonomie van de StUF standaard op te nemen. Zodat die versie volledig StUF-compliant zal zijn. Deze volgende versie van de NTA dient ter toetsing te worden voorgelegd aan Forum en College.

   Het oproepen van NEN om de procesafspraken, die gelden bij het beheren en doorontwikkelen van de NTA, onderdeel te maken van de documentatie van de NTA zelf. Specifiek gaat het om de vermelding van de geldigheidsduur van de NTA en de procesafspraken die gelden voor kleine en grote wijzigingen aan de NTA.
   Leveranciers
   bijlagen:
   Copyright
   Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero