FS:SKOS

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze gegevens zijn overgenomen van de pagina forumstandaardisatie.nl/standaard/SKOS
Over de standaard
Beschrijving Linked data en begrippenlijsten
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Uitleg
Nut Het publiceren van gegevensbestanden in de vorm van begrippenlijsten, digitale woordenboeken en taxonomieën door overheidsorganisaties gebeurt vaak in de vorm van documenten die niet bruikbaar zijn voor computerprogramma’s. SKOS zorgt ervoor dat deze kennisrepresentaties via het internet aan elkaar kunnen worden gekoppeld en maakt het mogelijk dat gegevensbestanden makkelijker als open data kunnen worden hergebruikt.
Werking Dit veld kan nog niet overgenomen worden van forumstandaardisatie.nl
Waarvoor geldt de verplichting Zodra investeringen worden gemaakt om op het web waardelijsten, thesauri, taxonomieën en andere systemen voor kennisrepresentatie publiek beschikbaar te stellen
TrefwoordenInformatiemanagement, Waardelijsten
Detailinformatie
BeheerorganisatieW3C
Uitstekend beheer
Specificatiedocumenthttp://www.w3.org/TR/skos-reference/
Volledige naamSimple Knowledge Organization System
VersionSKOS W3C Recommendation 18 August 2009
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekstVoor Inkoop zal SKOS met name voorkomen onder de volgende categorieën en CPV codes:

48224000-4 Software voor webpage-editen
72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie

72413000-8 Diensten voor het ontwerpen van websites
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
DomeinDocument & (Web)Content
Relatie met andere standaarden
 • RDF
 • OWMS
 • ToelichtingSKOS bouwt voort op de Linked Data-standaarden RDF, RDFS en OWL. Linked data is een methode om gestructureerde gegevens te publiceren op het internet en met andere data te verbinden. Hierdoor worden verbanden tussen verschillende open databronnen zichtbaar. Deze samenhang maakt het makkelijk om relevante informatie te vinden, te structureren en te koppelen. RDF is een algemene abstracte informatiestructuur. SKOS is een specifieke toepassing van RDF op niet formele kennissystemen. SKOS verschilt van OWL daar OWL vocubalaires onderdeel zijn van geformaliseerde kennissystemen.
  Toetsingsinformatie
  HulpmiddelenMeer informatie en hulpmiddelen zijn te vinden op de website van de beheerorganisatie W3C
  Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening SKOS moet worden toegepast op de publicatie van niet geformaliseerde systemen voor kennisrepresentatie op het internet, met als doel:1. kennis over de betekenissen en samenhang van de onderliggende begrippen te ordenen en toegankelijk te maken;2. hergebruik mogelijk te maken.De expertgroep maakt geen kanttekeningen bij het functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening van SKOS.Op 24 mei 2018 is de omschrijving van het functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) opnieuw bekrachtigd.
   
  Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs. Overheden en instellingen uit de publieke sector
  Toelichting bij opname SKOS bouwt voort op RDF (opgenomen op lijst als gangbare standaard). SKOS is geen vervanging van eXtensible Business Reporting Language (XBRL; Elektronisch verkeer dat te kenmerken is als verantwoordingsverkeer waarin financiële informatie de kern vormt) en Semantisch Model e-Factuur (SMeF; voor elektronisch factureren), welke beide een ander functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening hebben.
  In 2017 besloot het Forum Standaardisatie een standaardsyntaxis toe te passen op de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden van standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Aan de hand van deze syntaxis hebben we het functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening van deze standaard SKOS aangepast. Dit is bekrachtigd door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 25 mei 2018. Een toelichting treft u in dit document.
  Datum van aanmelding30-10-2014
  Datum van besluit18-05-2015
  Europese status (MSP)In procedure
  Documentatiehttps://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Aanmelding_SKOS.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Intakeadvies%20SKOS.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Expertadvies%20SKOS.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Reacties%20uit%20openbare%20consultatie%20SKOS.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Forumnotitie%20SKOS.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Advies%20Nationaal%20Beraad%20SKOS.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Agp%204b-%20Hamerstuk%20Standaardisatie%20OBDO%2024%20mei%202018_25.pdf
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  AdoptieadviezenOm de adoptie van SKOS te bevorderen zijn de volgende adviezen meegegeven: 

  Platform Linked Data Nederland wordt opgeroepen om de mogelijkheid en de behoefte te onderzoeken van een duurzaam register van alle publiek beschikbare KOS.
  Platform Linked Data Nederland wordt opgeroepen om aandacht te vragen voor SKOS via publicatie van artikelen in dagbladen /vakbladen/online/etc. De opname op de lijst is een goed moment om dat samen met Bureau Forum Standaardisatie op te pakken.
  Platform Linked Data Nederland wordt opgeroepen om te toetsen of opname van SKOS in de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur mogelijk is.
  Platform Linked Data Nederland wordt opgeroepen om trainingen te verzorgen die de implementatie en het gebruik van SKOS moeten bevorderen.
  Platform Linked Data Nederland en Bureau Forum Standaardisatie worden opgeroepen om te kijken hoe de voortgang en de mate van adoptie inzichtelijk gemaakt kan worden.

  Forum standaardisatie wordt opgeroepen om de relatie tot RDF op de lijst te verduidelijken.
  Leveranciers