SIKB0101

Uit NORA Online
FS:Sikb0101
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
SIKB0101 beschrijft afspraken over het uitwisselen van informatie over de bodemopbouw en over de kwaliteit van (grond)water en (water-)bodem. Met name hoe het importeren en exporteren van de informatie verloopt via vaste bestandsformaten, tabellen en protocollen. Hierdoor kunnen biologen, marktpartijen en overheidsorganisaties effectief samenwerken voor een beter bodembeheer.
Over de standaard
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Beschrijving Bodeminformatie
Uitleg
Nut Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector kunnen met SIKB0101 bodemkwaliteitsgegevens, inclusief geografische en administratieve gegevens, uitwisselen. De meerwaarde van SIKB0101 is dat het ertoe bijdraagt dat partijen in het bodembeheer snel en foutloos gegevens kunnen uitwisselen. Dit biedt voordelen voor de bescherming van het milieu en de volksgezondheid.
Werking SIKB0101 is een standaard voor de uitwisseling van gegevens voor de milieuhygiënische data binnen het bodembeheer. Het gaat daarbij om het vaststellen of voorkomen van schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu ten gevolge van bodemvervuiling. Een onderdeel van het gebruik is het aanleveren van bodemkwaliteitgegevens aan landelijke registratiesystemen voor bodemkwaliteit (Bodemloket), aan lokale systemen (bodem informatiesystemen provincies, omgevingsdiensten en gemeenten) en aan BoToVa, het landelijke systeem voor de toetsing van bodem en waterbodems (o.a. vervuilde grond, grondwater, bouwstoffen en bagger). Daarvoor is SIKB0101 de de facto standaard.
Waarvoor geldt de verplichting De verplichting geldt bij de investering in een systeem of dienst waarmee kwaliteitsgegevens van bodems uitgewisseld worden. 
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Milieu, Bodem
Detailinformatie
Beheerorganisatie SIKB
Uitstekend beheerJa
Specificatiedocument https://www.sikb.nl/datastandaarden/richtlijnen/sikb0101
Volledige naam SIKB0101
Versie 14.8
Inkoop
Aandachtspunten

Onderdelen van SIKB0101 worden gebruikt voor de definitie van de koppelvlakken voor het domein Milieukwaliteit binnen de Basisregistratie Ondergrond (BRO Fase 2) zoals die medio 2024 gereed moeten zijn. De beheerorganisatie van de BRO en het CCvD Datastandaarden maken afspraken over het beheer van deze onderdelen van SIKB0101.

 
Sjabloon-bestektekst

Voor de volgende inkoopnummers en beschrijvingen is de standaard mogelijk relevant: Basisregistraties / overheidsgegevens * 48000000-8 Software en informatiesystemen * 38221000-0 Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke)

CPV-code(s)
 • 48000000-8 Software en informatiesystemen
 • 38221000-0 Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke)

 • 48000000-8 Software en informatiesystemen​
 • 38221000-0 Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke)
Implementatie
Conformiteitstest

Informatie over conformiteitstoetsing is te vinden op www.sikb.nl/datastandaarden/datasets-bodem/validatie?term=controletool&p=1.

 
Domein

Schoon water en beschermde bodem

Relatie met andere standaarden
Toelichting
 • SIKB0101 sluit aan op het Basismodel geo-informatie (NEN 3610). Met de GEO-standaarden is daarmee uitwisseling van geo-informatie tussen verschillende informatiesystemen (ook andere dan bodeminformatiesystemen) mogelijk.
 • Aquo en SIKB0101 worden geharmoniseerd voor wat betreft meetgegevens van bijvoorbeeld waterbodem en grondwater.
 • SIKB0102 is een naastliggende standaard met een ander werkingsgebied, namelijk archeologische informatie. Er is geen inhoudelijk verband met SIKB0101, alleen de beheerorganisatie is dezelfde.
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen

Er staan verschillende hulpmiddelen en documentatie bij de beheerorganisatie SIKB op www.sikb.nl/datastandaarden/richtlijnen/sikb0101.

 
Functioneel toepassingsgebied SIKB0101 moet worden toegepast op de uitwisseling van onderzoeksgegevens over de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) en de specifieke gegevens die direct voortkomen uit (of vooruitlopen op) de besluiten die het bevoegd gezag naar aanleiding daarvan heeft genomen.
Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
Toelichting bij opname

De SIKB0101-standaard voldoet aan 'uitstekend beheer'. Het CCvD Datastandaarden heeft op 24 juni 2022 SIKB0101 (inclusief Metingen) versie 14.7.0 vastgesteld en gaat in op 1 juni 2022. Voor de nieuwe versie geldt een overgangstermijn tot 1 oktober 2022.

Het CCvD Datastandaarden heeft op 23 juni 2023 SIKB0101 (inclusief Metingen) versie 14.8 vastgesteld. Voor de nieuwe versie geldt een overgangstermijn tot 1 oktober 2023.
Datum van aanmelding 2014-04-22
Datum van besluit 2014-12-09
Europese status (MSP) Nee
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen

  Ten aanzien van de adoptie van de standaard worden de volgende oproepen gedaan:

  1. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt opgeroepen om te onderzoeken of het mogelijk is om het gebruik van SIKB0101 verplicht te stellen voor de elektronische uitwisseling van (milieuhygiënische) bodemgegevens tussen bedrijven en overheden, tussen burgers en overheden en tussen overheden onderling. De digitale levering van gegevens uit door derden uitgevoerd onderzoek zou bijvoorbeeld kunnen worden geborgd in toekomstige wet- en regelgeving, zoals de herziene Wet bodembescherming en de Omgevingswet.
  2. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt opgeroepen om ervoor te zorgen dat XML-bestanden worden geaccepteerd in het digitale berichtenverkeer in verband met vergunningsprocessen en Omgevingsloket Online en Activiteitenbesluit Internet Module hierop aan te passen (deze ondersteunen nu alleen PDF-bestanden).
  3. VNG en IPO worden opgeroepen om gemeenten en provincies aan te sporen om onderling afspraken te maken over het aanleveren – conform SIKB0101 – van informatie voor het Bodemloket en zo het Bodemloket een impuls te geven.
  4. Het Bureau Forum Standaardisatie en SIKB worden opgeroepen om gezamenlijk te kijken hoe ze kunnen samenwerken om SIKB0101 onder de aandacht te brengen en adoptie van de standaard te bevorderen.
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero