VISI

Uit NORA Online
FS:Visi
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
VISI is een werkwijze voor de uitwisseling van bouwprocesinformatie. Via VISI wordt systematisch beschreven wanneer iemand in het bouwproces informatie aanlevert aan iemand anders. En ook welke informatie zij aanleveren. Dit zorgt voor transparantie en duidelijkheid. Bovendien worden de afspraken zo juridisch en planmatig traceerbaar. En dat verkort de doorlooptijd van projecten.
Over de standaard
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Beschrijving
Uitleg
Nut Het doel van VISI is om de transparantie en traceerbaarheid van het bouwproces te vergroten en hiermee de kwaliteit en efficiency te verhogen en de doorlooptijd te verkorten. Uiteindelijk draagt dit bij aan de kosten- en procesbeheersing van bouwprojecten.
Werking VISI is een open standaard, die zich richt op digitale communicatie tussen partijen in een bouwproject. Met behulp van VISI wordt bepaald wanneer (proces), wie (rol), wat (informatie), aan wie (rol) aanlevert. Hierbij kan gedacht worden aan het geven van opdrachten, het aanleveren van tijdschema’s, het opleveren van resultaten en het melden van afwijkingen. Huidige gebruikers bevinden zich ook buiten de publieke sector, bijvoorbeeld (internationale) bouwgroepen die als opdrachtnemer ingehuurd worden door overheden.
Waarvoor geldt de verplichting Bij investeren in ICT-systemen die gebruikt worden voor bouwprocesmanagement (formele communicatie tussen partijen in de bouwsector)
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden BIM, Bouw
Detailinformatie
Beheerorganisatie digiGO
Uitstekend beheer
Specificatiedocument https://www.bimloket.nl/p/557/VISI , https://www.bimloket.nl/p/694/Project-technische-documentatie-van-VISI , https://github.com/visi-lang/visi
Volledige naam VISI
Versie 1.6
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Bouwen en wonen

Relatie met andere standaarden
  Toelichting

  In de vergadering van 7 oktober 2020 besloot het Forum Standaardisatie om de bouwstandaarden te evalueren in het kader van regulier onderhoud op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst. In 2021 is dit onderzoek afgerond.

  VISI kent samenhang met de standaard IFC (Industry Foundation Classes). Deze standaard wordt gebruikt voor de uitwisseling in het kader van bouwwerkinformatiemodellen zoals 3D-tekeningen, toegepaste materialen en planning. Een IFC-bestand kan als bijlage aan een VISI-bericht worden toegevoegd, waarbij in het bericht meta-data over de bijlage kan worden opgenomen (onder andere de duiding van het type bijlage). BIM is de basis op grond waarvan alle relevante bouwwerkinformatie kan worden opgeslagen, ontsloten en geregisseerd in alle bouwfasen: van functionele specificatie, ontwerp en bouw tot beheer, onderhoud en uiteindelijk sloop. Het eenmalig inwinnen en vastleggen van data en meervoudig (her)gebruiken en delen van informatie staat hierbij centraal. VISI is in dit raamwerk de standaard die zorgt voor de communicatie en informatieoverdracht.
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen

  Beheerorganisatie CROW heeft verschillende hulpmiddelen voor het toepassen van VISI. Zoals de voordelen van Visi.

   
  Functioneel toepassingsgebied VISI moet worden toegepast op de uitwisseling van bouwprocesinformatie tussen partijen in de bouwsector, zowel de grond-, weg- en waterbouw, de burger & utiliteitsbouw als de installatiebranche.
  Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
  Toelichting bij opname
  Datum van aanmelding 2014-04-17
  Datum van besluit 2014-12-09
  Europese status (MSP) Nee
  Documentatie
   Forum-Adviezen
   Advies aan beheerder In het najaar van 2021 heeft een intake gesprek plaatsgevonden met CROW om versie 1.6 van VISI op de lijst te plaatsen.  Alle relevante adviezen aan de beheerders CROW en het BIM-Loket zijn ondergebracht onder het kopje "Adoptieadviezen". Op 15 oktober 2021 heeft het BIM Loket de standaard VISI in de nieuwe versie (1.6) aangemeld om te blijven verplichten aan de overheid via de 'pas toe of leg uit'-lijst. Op 9 maart 2022 heeft het Forum Standaardisatie besloten de versiewijziging VISI naar 1.6 in procedure te nemen. Op 2 februari 2023 stemde het OBDO in met het blijven verplichten van VISI aan de overheid in versie 1.6.
   Adoptieadviezen

   In de vergadering van 7 oktober 2020 besloot het Forum Standaardisatie om de bouwstandaarden te evalueren in het kader van regulier onderhoud op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst. In 2021 is dit onderzoek afgerond. Het onderzoek richtte zich met name op de huidige relevantie van de standaard, het functioneel toepassingsgebied, het gebruik, belang, beheer en de stand van zaken rond de adoptie van de standaard. 

   Hieronder de conclusies, en adoptie adviezen voor VISI. 

   1. Geef BIM Loket aan dat opname van VISI op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst alleen behouden blijft als uiterlijk 3 jaar na dit advies, dus op 1 september 2024, het aantal softwareleveranciers dat VISI gecertificeerd is (volledig VISI of VISI-light) en VISI verifieerbaar en actief ondersteunen, is verbeterd, en dat de toegankelijkheid tot de standaard is verbeterd door:

   • verbetering van de documentatie,
   • invoering meerdere certificeringsniveaus, waaronder een VISI-light-certificering,
   • en andere door BIM Loket nader te bepalen maatregelen, waaronder bijvoorbeeld een vastgestelde API voor berichtuitwisseling conform vaste berichtdefinities.

   2. Vraag BIM Loket om halfjaarlijks aan het Bureau Forum Standaardisatie over voorgaande te rapporteren, en treed met Bureau Forum Standaardisatie in overleg hierover.

   3. Mochten de bovengenoemde data niet worden gehaald, start dan de procedure tot verwijdering van VISI van de lijst open standaarden van het Forum Standaardisatie. Deze procedure bestaat uit de volgens fases: intake en gesprek met BIM Loket, consultatie bij experts, advies aan het Bureau Forum Standaardisatie en eventuele verwijdering van de Lijst Open Standaarden van het Forum Standaardisatie. Hierbij wordt door Bureau Forum Standaardisatie uiteraard redelijkheid en billijkheid betracht.

   4. Ken niet het predicaat ‘uitstekend beheer’ toe aan het BIM Loket, vanwege de tekortkoming op beheer. Start de procedure voor de toekenning van het predicaat ‘uitstekend beheer’ nadat de zaken onder punt 1 zijn afgehandeld.

   Het hele onderzoek is terug te lezen in het evaluatierapport van de bouwstandaarden.

   De hieronder huidige adviezen blijft van kracht:

   • Brancheondernemingen en -vertegenwoordigers worden opgeroepen om het gebruik van VISI in de burger en utiliteitsbouw (B&U)-sector een impuls te geven door VISI meer te promoten in deze sector. Bijvoorbeeld door het inzichtelijk maken van de status van adoptie van VISI. 
   • CROW wordt opgeroepen om het VISI-netwerk te mobiliseren om de toegevoegde waarde van VISI te benadrukken, VISI aan te bevelen en het gebruik van de standaard te stimuleren. 
   • Het Forum Standaardisatie wordt opgeroepen om met name bij gemeenten en provincies het gebruik van VISI (en bouwstandaarden) onder de aandacht te brengen via de leden van het Forum. 
   • CROW en Bouw Informatie Raad (BIR) worden aanbevolen om de voortgang van de inzet van de adoptie-instrumenten en de mate van adoptie inzichtelijk te maken. 
    
   Leveranciers
   bijlagen:
   Copyright
   Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero