Factsheets Sectorregistraties/alle eigenschappen

Uit NORA Online
< Factsheets Sectorregistraties
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Alle overzichten en CSV-downloads[bewerken]

Factsheets Sectorregistraties/alle eigenschappen[bewerken]

Over 14 Sectorregistraties is in 2014 extra informatie verzameld binnen het programma Stelsel van Basisregistraties, in zogenaamde Factsheets. Het onderstaande overzicht bevat alleen deze Factsheets. Deze tabel is ook te downloaden als csv . Klik op een sectorregistratie voor meer informatie. Bekijk de de korte tabel voor een beknopter overzicht of bekijk alle 145 sectorregistraties.

RegistratieTitelInhoudBeschrijvingToelichtingDomeinType registerOpdrachtgeverBronhouderVerstrekkersAfnemersOpenbaarheidProducten en dienstenHerkomst gegevensToelichting Aansluiting in het StelselWettelijke grondslagLeveromvangMutatiefrequentieInformatiebronnenVolgnummer
Basisregister Onderwijs (BRON)Basisregister Onderwijs (BRON)Leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.Het Basisregister Onderwijs (BRON) is een verzameling van leerlinggegevens aangeleverd door onderwijsinstellingen in Nederland. Alle scholen in Nederland in het primair onderwijs (po) en alle scholen en instellingen in het voortgezet onderwijs (vo), het hoger onderwijs (hbo en wo) en het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve), zijn aangesloten op BRON. Scholen en instellingen wisselen leerlinggegevens uit met BRON. De gegevens van scholen en instellingen staan geregistreerd in de Basisregistratie Instellingen (BRIN).Bij een inschrijving op een school worden de volgende persoonsgegevens geregistreerd en uitgewisseld met BRON:
 • persoonsgebonden nummer (Burgerservicenummer of onderwijsnummer);
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • officiële achternaam;
 • voorvoegsel(s) (indien van toepassing);
 • officiële voornaam/voornamen (in de juiste volgorde);
 • actueel adres (straatnaam, huisnummer, huisnummer toevoeging, postcode, plaatsnaam)

Daarnaast worden, afhankelijk van het type onderwijs, nog tal van andere gegevens uitgewisseld met BRON. Voor het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie betreft dit bijvoorbeeld de locatiecode. Dit is het 12-cijferige NHR vestigingsnummer dat aangeeft waar de leerling (het grootste gedeelte van) zijn of haar opleiding volgt. Het doel van BRON is het verlichten van de administratieve lasten voor scholen. Scholen hoeven hun gegevens aan steeds minder partijen te leveren, omdat DUO deze gegevens via BRON verstrekt.

De gegevens uit BRON worden onder andere gebruikt voor het volgende:

 • DUO gebruikt geanonimiseerde gegevens uit BRON voor het berekenen en toekennen van de bekostiging aan scholen. De overheid krijgt hierdoor meer controle op de rechtmatigheid van de bekostiging.
 • Het recht op mogelijke tegemoetkoming studiekosten en/of studiefinanciering wordt geverifieerd met de leerlinggegevens uit BRON.
 • De gegevens uit BRON leveren beleidsinformatie op voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
 • De gegevens uit BRON leveren waardevolle managementinformatie op voor het ministerie van OCW, voor scholen en voor schoolbesturen, voor gemeenten, voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en voor de Inspectie van het Onderwijs.
Domein Onderwijs en wetenschapErkenning personenMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW); Inspectie van het Onderwijs, Centraal Bureau voor de StatistiekbeslotenDe gegevens zijn niet openbaar, alleen DUO kan BRON raadplegen en op aanvraag gegevens verstrekken aan afnemers. In de wet is vastgelegd aan wie DUO gegevens uit BRON mag doorleveren en welke gegevens elke partij mag ontvangen. Op persoonsniveau worden geen gegevens uitgewisseld.Iedere school heeft een eigen leerlingenadministratiesysteem (LAS). Hierin worden alle leerlinggegevens bijgehouden. Vanuit het LAS wisselt de school leerlinggegevens uit met BRON. Zij kunnen dat op de volgende manieren doen:
 • Beveiligde site: Vo en bve-instellingen wisselen gegevens uit via een beveiligde site. Zij loggen in op deze site door middel van een token.
 • Directe koppeling systemen: Instellingen in het po, wo en hbo kunnen via hun LAS direct gegevens uitwisselen met BRON. Om de uitwisseling tussen een LAS en BRON veilig te laten verlopen, levert DUO een beveiligingscertificaat dat scholen installeren in hun eigen LAS. Op die manier ontstaat een veilige verbinding. Het beveiligingscertificaat is vijf jaar geldig. Na vijf jaar stuurt DUO een nieuw certificaat. Deze twee manieren van gegevensuitwisseling bestaan naast elkaar, omdat toen vo en bve-instellingen aansloten op BRON een directe koppeling met het LAS nog niet mogelijk was. De verwachting is dat op den duur ook deze instellingen via een directe koppeling gegevens zullen uitwisselen, maar hiervoor zijn ook aanpassingen nodig in de systemen van de onderwijsinstellingen. Wijzigingen in de wetgeving kunnen ervoor zorgen dat onderwijsinstellingen andere gegevens moeten aanleveren aan BRON. Onderwijsinstellingen worden ondersteund bij de implementatie van deze wijzigingen door middel van gebruikersoverleggen met softwareleveranciers, DUO en het ministerie van OCW.
 • Wet op het onderwijstoezicht; artikel 24bPrimair onderwijs: 1,6 miljoen, Voortgezet onderwijs: circa 950.000, Middelbaar beroepsonderwijs: circa 525.000, Hoger beroepsonderwijs: circa 425.000, Wetenschappelijk onderwijs: 245.000Scholen zijn verplicht gewijzigde gegevens binnen 2 weken uit te wisselen met BRON. Als scholen een mutatie doorgeven, is dit over het algemeen de volgende dag verwerkt in BRON. Dit kan langer duren als de persoonsgegevens moeten worden gecontroleerd.
 • https://duo.nl/zakelijk/standaarden-ocw/modellen-per-keten/bron.jsp
 • Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON)Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON)Alle verkeersongevallen in Nederland die door de politie en/of Weginspecteurs RWS zijn vastgelegd in processen-verbaal, kenmerkenmeldingen of incidentmeldingen.In de verkeersongevallenregistratie worden alle verkeersongevallen in Nederland verwerkt die door de politie zijn vastgelegd in processen-verbaal of kenmerkenmeldingen. Een verkeersongeval is een gebeurtenis op de openbare weg, die verband houdt met verkeer en waardoor er schade ontstaat aan objecten of letsel bij personen en waarbij ten minste één rijdend voertuig betrokken is. Naast informatie van politie worden ook meldingen van ongevallen met blikschade door Weginspecteurs van Rijkswaterstaat in de verkeersongevallenregistratie opgenomen. Het product BRON (Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland) wordt samengesteld uit deze database. Het bestand wordt samengesteld door Rijkswaterstaat.BRON bevat de volgende kerngegevens:
  • Locatie
  • Toedracht
  • Slachtoffer kenmerken (geslacht, leeftijd enz.)
  • Voertuiginformatie
  • Betrokkenen (informatie over bestuurders)

  BRON bevat een groot aantal kenmerken van het ongeval en de daarbij betrokken bestuurders en slachtoffers. De locatie van het ongeval is gekoppeld aan het Nationaal Wegenbestand (NWB). Van de gevallen die door de politie worden geregistreerd, worden in de regel ongeveer veertig kenmerken genoteerd. Naast datum en tijd, locatie, kenteken, vervoermiddel, slachtofferkenmerken en bestuurderskenmerken wordt ook informatie over de tegenpartij(en) vastgelegd. Veel kenmerken hiervan zijn objectief en na het ongeval vast te stellen. Zaken die na het plaatsvinden van het ongeval niet eenvoudig door de politie zijn vast te stellen (zoals te hard rijden) worden minder vaak als oorzaak aangeduid dan de wat duidelijker omstandigheden zoals geen voorrang of geen doorgang verlenen.

  Gegevens in BRON zijn beschikbaar vanaf 1976. Vanaf 1987 is het bestand ook online te verkrijgen. Voor dodelijke ongevallen is het bestand voor ongeveer 90% compleet. Voor lichtere ongevallen is het bestand minder compleet. Door vergelijking of koppeling met andere bestanden wordt de werkelijke omvang van het aantal slachtoffers geschat.
  Domein Verkeer en vervoerGebeurtenissenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)RijkswaterstaatRijkswaterstaatMinisterie van Infrastructuur en Milieu (IenM), wegbeheerders, overheden, CBS, regionale organen verkeersveiligheid, consultants, SWOV en ad hoc afnemersopenbaarBRON is een openbaar bestand dat kan worden opgevraagd bij Rijkswaterstaat en via het portaal data.overheid.nl. Diverse marktpartijen leveren software om het bestand te kunnen gebruiken voor analyses. De licentiekosten bedragen circa € 2500 per jaar.De gegevens in BRON zijn afkomstig van de politie en van de Weginspecteurs van RijkswaterstaatAanwijzing verkeersongevallen; 3.3. Criteria en eisen proces-verbaal100.000 verkeersongevallen per jaarDagelijks - jaarlijkse publicatie op dataportaalJaarlijkse publicaties BRON op dataportaal diverse cijfers verkeersveiligheid Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
  BIG registerBIG registerErkende zorgverleners (arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige) op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) stelt regels voor beroepen in de gezondheidszorg. Het BIG-register is een Nederlandse databank waarin de officieel erkende gezondheidszorgverleners zijn geregistreerd. Het BIG-register biedt cliënten duidelijkheid over de bevoegdheden van de zorgverlener. Deze duidelijkheid moet bescherming bieden tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Alleen ingeschrevenen in het BIG-register mogen de beschermde titel ‘zorgverlener’ voeren. Elke ingeschreven zorgverlener krijgt een persoonlijk 11-cijferig BIG-inschrijfnummer toegekend.In totaal kunnen acht beroepsgroepen zich inschrijven:
  • artsen;
  • apothekers;
  • fysiotherapeuten;
  • gezondheidszorgpsychologen;
  • psychotherapeuten;
  • tandartsen;
  • verloskundigen;
  • verpleegkundigen.

  De volgende gegevens worden bijgehouden in het register:

  • Naam
  • Geslacht
  • BIG-nummer
  • Beroepsgroep
  • Specialisme

  Herregistratie zorgverleners

  Zorgverleners moeten zich elke 5 jaar opnieuw registreren in het BIG-register. Met de herregistratie tonen zij aan dat hun kennis en vaardigheden actueel zijn. Cliënten worden zo beschermd tegen fouten in de behandeling van zorgverleners.

  Criteria herregistratie BIG-register

  Voor de herregistratie in het BIG-register gelden twee criteria: werkervaring en scholing:

  • De werkervaringseis schrijft voor dat iemand tijdens de registratieperiode van 5 jaar minimaal 2.080 uur werkt binnen het beroep waarvoor hij staat ingeschreven.
  • De scholingseis geldt voor degenen die niet werken of de urennorm niet halen. Zij kunnen een scholingstraject volgen om de inschrijving te verlengen.

  Herregistratie medisch specialisten

  Specialisten in de gezondheidszorg hebben eigen wettelijk erkende specialistenregisters waarvoor eveneens een systeem geldt van herregistratie. Als zij staan ingeschreven in hun eigen register, dan blijven zij ook automatisch in het BIG-register opgenomen.

  Erkenning buitenlands artsendiploma

  De kwaliteitseisen uit de Wet BIG gelden ook voor zorgverleners met een buitenlands diploma.
  Domein Gezondheid en zorgErkenning personenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)CIBGCIBGconsumenten; zorgverleners; werkgevers; zorgconsumenten; overheidsinstellingen; zorgaanbieders; burgers; bedrijven; overheid; ad hoc afnemersopenbaarHet BIG-register is openbaar. Iedereen kan opzoeken of zijn zorgverlener erin voorkomt. Verder is via het BIG-register te zien:
  • of een zorgverlener is doorgehaald in het BIG-register;
  • of een zorgverlener een gedeeltelijke ontzegging van zijn taken heeft of een schorsing;
  • of een zorgverlener een berisping, een geldboete of een IGZ-bevel op grond van de Wet BIG heeft. Dit geldt alleen als deze maatregelen zijn opgelegd na 1 juli 2012. Waarschuwingen worden niet openbaar gemaakt;
  • of een rechter in het buitenland bepaalde bevoegdheden van een zorgverlener heeft beperkt. Het maakt hierbij niet uit of het om een zorgverlener met een Nederlands of met een buitenlands diploma gaat.
  Door tuchtmaatregelen openbaar te maken krijgen cliënten, collega’s en werkgevers beter zicht op ongewenste praktijken in de zorg.
  De gegevens die in het BIG-register staan worden geleverd door verschillende partijen. Zorgverleners leveren zelf gegevens aan tijdens het registratieproces:
  • De persoonsgegevens worden uit de BRP opgehaald voor in Nederland woonachtige zorgverleners. In andere gevallen worden deze gegevens aangeleverd door de zorgverlener zelf
  • BIG-nummer wordt door het systeem gegenereerd
  • Beroepsgroep wordt door zorgverlener zelf verstrekt en daarna gecontroleerd door de registratiemedewerkers
  • Specialisme wordt verstrekt door specialistenvereniging. Zij leveren gegevens die betrekking hebben op aantekening of doorhaling van een specialisme van een zorgverlener.
  Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorgStand van zaken per 1 oktober 2014: 340.646Doorlopendhttps://www.bigregister.nl/
  Centraal Insolventieregister (CIR)Centraal Insolventieregister (CIR)Faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen op grond van de FaillissementswetHet Centraal Insolventieregister (CIR) is een openbaar en online te raadplegen register met gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen die in de lokale registers van de rechtbanken worden bijgehouden. Volgens de Faillissementswet zijn rechtbanken verplicht om deze gegevens bij het CIR aan te leveren. Alleen insolventiegegevens gepubliceerd na 1 januari 2005 zijn in dit register te vinden. Mutaties van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen worden door rechtbanken aangeleverd aan het CIR. Deze informatie wordt gepubliceerd op http://insolventies.rechtspraak.nl/.Het CIR levert vervolgens dagelijks deze mutaties door aan de Staatscourant, de wettelijke afnemer van dit register. Naast de Staatscourant zijn ook PostNL, de Centrale Bank en banken wettelijk afnemer van dit register. Naast de wettelijke afnemers, kunnen partijen ook afnemer worden van gegevens uit dit register door middel van een abonnement, de zogenaamde webservice. Iedereen kan een verzoek indienen voor deze webservice, die na een toetsing kan worden gebruikt.

  De volgende kerngegevens zijn bekend in CIR:

  • Naam curator
  • Naam rechtercommissaris
  • Vestiging- en/of correspondentieadres (indien van toepassing)
  • KvK-nummer (indien van toepassing)
  • Publicatiekenmerk
  • Publicatiedatum
  • Publicatieomschrijving
  • Gegevens rechtbank die de zaak heeft behandeld
  Domein FinanciënMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)Raad voor de RechtspraakRaad voor de RechtspraakDienst Justis, de Staatscourant, Post NL, DCB, banken, notarissen, bedrijven, de Belastingdienst, ad hoc afnemersopenbaar
 • Het CIR is openbaar en online te raadplegen via: http://insolventies.rechtspraak.nlDeze website bevat een zoekfunctie. Er kan worden gezocht op insolventiekenmerken, een natuurlijk persoon of een rechtspersoon/handelsnaam.
 • Wettelijke afnemers nemen de gegevens af van het CIR via een FTP-server. De website van de afnemer maakt verbinding met een FTP-server1, waar vervolgens gegevens uit het CIR ingelezen, opgehaald of verzonden kunnen worden. Aan de wettelijke afnemers worden de gegevens in xml-formaat via een zipfile aangeleverd op de FTP-server.
 • Webservice Centraal Insolventieregister. Het CIR kan ook automatisch bevraagd worden via een webservice. Hiermee kan het register door een geregistreerde computer geraadpleegd worden. Het gebruik van de webservice vindt onder dezelfde condities plaats als de ‘handmatige’ bevraging en dezelfde informatie kan worden opgevraagd. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een positief advies afgegeven over de automatische bevraging van het register. Met de gebruikers van de geautomatiseerde bevraging wordt een overeenkomst gesloten waarin onder andere voorwaarden aan het gebruik en de opslag van de opgevraagde gegevens worden gesteld. Iedere organisatie kan gebruik maken van deze webservice. Op dit moment maken ongeveer 400 instellingen gebruik van deze webservice.
  1. ^ File Transfer Protocol (FTP) is een protocol dat uitwisseling van bestanden tussen computers vergemakkelijkt.
  Gegevens worden verstrekt door rechtbanken.FaillissementswetHet register omvat 315.416 insolventies.Dagelijks
  Centraal register beroepsopleidingen (Crebo)Centraal register beroepsopleidingen (Crebo)Opleidingen middelbaar beroepsonderwijs erkend door de ministeries van OCW en EZHet centraal register beroepsopleidingen (crebo) is een systematische verzameling gegevens over beroepsopleidingen en bijbehorende opleidings- en exameninstellingen. Dit register wordt jaarlijks vastgesteld. Crebo omvat een overzicht van opleidingen per instelling.De volgende gegevens over beroepsopleidingen worden vastgelegd in Crebo:
  • Instelling
  • Bekostigd/niet bekostigd
  • Deelkwalificatie
  • Deelkwalificatie categorie
  • Kenniscentrum
  • Kwalificatie
  • Kwalificatieniveau
  • Leerweg mbo
  • Prijsfactor mbo
  • Soort mbo opleiding
  • Studiebelastingsuren
  • Wettelijke beroepsvereisten
  Domein Onderwijs en wetenschapDiensten en productenMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)Scholen en instellingen, Studenten, SBB, MBO-raad, Ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, ad hoc afnemers.openbaarHet register is openbaar. Op verschillende plaatsen is informatie uit het Crebo te downloaden.* De door de ministeries van OCW en EZ erkende opleidingen zijn beschikbaar via onderstaande link. Hierbij is ook een overzicht opgenomen van de kenniscentra, de ontwerpers van de beroepsopleidingen. https://instellingsinformatie.duo.nl/Secure/Duo/Crebo/Ocw/Index?ministerie=Ocw
 • Onder onderstaande link zijn verschillende Crebo-bestanden beschikbaar. Het gaat hierbij om:
 • Crebo-bestanden zijn ook beschikbaar via websites buiten DUO, zoals bijvoorbeeld Kwalificatiesmbo.nl http://www.kwalificatiesmbo.nl/crebo_overzichten.html
 • Bekostigde instellingen mogen de opleidingen binnen hun sector aanbieden. Deze opleidingen worden door DUO zonder aanvraag opgenomen in Crebo.
 • Niet bekostigde instellingen, dan wel bekostigde instellingen die niet bekostigde beroepsopleidingen willen aanbieden, vragen diploma-erkenning (en hiermee registratie in Crebo) aan bij DUO (Staatscourant nr. 7532, 18 maart 2014).
 • Het recht op examinering mbo vragen exameninstellingen aan bij DUO. Deze aanvraag geldt ook als aanmelding voor registratie in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). (Staatscourant, nr. 2280, 8 februari 2012).
 • Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)2857 geregistreerde opleidingenJaarlijks
  DiplomaregisterDiplomaregisterGegevens over de diploma’s, certificaten en getuigschriften waarover personen beschikken, voor zover het door het ministerie van OCW gefinancierde Nederlandse opleidingen betreft (bekostigd onderwijs)Het diplomaregister is een online applicatie die persoonsgegevens en diplomagegevens beschikbaar stelt. Dit register is geen nieuw gegevensbestand - het ontsluit de al aanwezige gegevens uit databases van het ministerie van OCW. De diplomagegevens zijn onder andere de naam van de onderwijsinstelling, de naam van de opleiding en het examenjaar. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de persoonsgegevens van de diplomabezitter. Het register bevat wel de gegevens van diploma’s, maar geen digitale versies van papieren diploma’s. Het diplomaregister bevat de gegevens van diploma’s van door de overheid gefinancierde Nederlandse opleidingen (bekostigd onderwijs).De volgende onderwijssoorten en jaren zijn opgenomen:
  • Wetenschappelijk onderwijs (Vanaf 1996)
  • Hoger beroepsonderwijs (Vanaf 1996)
  • Middelbaar beroepsonderwijs (Vanaf 2007)
  • Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vanaf 2007)
  • Voortgezet onderwijs(Vanaf 2006)
  • Voortgezet onderwijs staatsexamen(Vanaf 2011)
  • Voortgezet speciaal onderwijs (Vanaf 2012)
  • Voortgezet speciaal onderwijs staatsexamen(Vanaf 2011)
  • Nederlands als tweede taal staatsexamen (Vanaf 2011)
  • Inburgeringsexamen (Vanaf 2007)

  Doelen

  • Fraudebestrijding en helderheid over welke typen diploma’s erkend zijn
  • Lastenverlichting voor (toekomstige) diplomabezitters, onderwijsinstellingen, potentiële werkgevers en overheidsinstanties.
  • Een voorziening voor de diplomabezitter (bewijs behaald diploma) in geval van verlies of diefstal van een diploma.

  Functies

  • Via het diplomaregister kunnen gegevens worden verstrekt aan (bekostigde) onderwijsinstellingen en het College voor examens, ten behoeve van de aanmelding, inschrijving of examinering van de betrokkene.
  • In de wet genoemde overheidsorganen, zoals de minister van OCW (daaronder valt ook DUO) en de minister van VWS (ten behoeve van het CIBG), kunnen zonder instemming van de diplomabezitter gebruikmaken van het diplomaregister, met het oog op het adequaat uitvoeren van wettelijke taken van het diploma.

  Overig

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebruikt de gegevens uit het diplomaregister voor de werkzaamheden van het UWVWerkbedrijf. Deze overheidsinstelling kreeg al langere tijd gegevens doorgeleverd uit de registers van DUO die ook het diplomaregister voeden. Met de invoering van het diplomaregister is die levering uitgebreid met gegevens over staatsexamens en inburgering.

  Levensbeschouwelijke opleidingen vanaf 2010.

  Contact:diplomaregister@duo.nl
  Domein Onderwijs en wetenschapErkenning personenMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)Diplomabezitters, overheidsorganisaties, scholen en onderwijsinstellingen, het ministerie van SZW en het ministerie van VWS(niet vastgesteld)De gegevens zijn niet openbaar. Alleen de diplomahouder, scholen en onderwijsinstellingen en de in de wet genoemde overheidsorganen hebben toegang tot de gegevens. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van de volgende diensten:
  • Mijn DUO. Diplomahouders kunnen hun gegevens in het diplomaregister bekijken. Dit doen ze in Mijn DUO, het beveiligde selfserviceportaal van DUO. De diplomahouder kan alleen zijn eigen diplomagegevens bekijken. Deze gegevens zijn namelijk via DigiD gekoppeld aan het Burgerservicenummer van de diplomahouder.
  • Digitaal uittreksel met DigiD. Iedere diplomabezitter kan met een DigiD zijn diplomagegevens bekijken en/of een digitaal uittreksel van de diplomagegevens maken. Dit uittreksel kan als beveiligd pdf-document opgestuurd worden naar bijvoorbeeld een werkgever of school. Sommige overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen kunnen ook diplomagegevens inzien. Overheidsorganisaties doen dit alleen als ze deze gegevens nodig hebben om hun wettelijke taken uit te voeren.
  • Inzien door scholen en onderwijsinstellingen en de in de wet genoemde overheidsorganen. Een school of onderwijsinstelling kan gegevens van een leerling of student inzien via een beveiligde site. Dit wordt gemeld in Mijn DUO, zodat de leerling of student kan zien wie zijn gegevens heeft bekeken, en wanneer. Een in de wet genoemd overheidsorgaan heeft dezelfde inzagefunctie als scholen, maar kan er ook voor kiezen de gegevens direct doorgeleverd te krijgen.
  Gegevens in het diplomaregister worden aangeleverd door scholen en onderwijsinstellingen. Voor bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs zijn dit de volgende gegevens:1
 • naam gediplomeerde
 • geslacht
 • geboortedatum
 • naam school
 • profiel van de opleiding
 • vakken
 • cijfers
 • Voor het hoger onderwijs zijn dit de volgende gegevens:2

  • naam gediplomeerde
  • geslacht
  • geboortedatum
  • naam onderwijsinstelling
  • naam opleiding
  • graad opleiding
  • examenjaar
  1. ^ Bij het voortgezet onderwijs worden wijzigingen in batches doorgegeven aan het diplomaregister. De wettelijke termijn is 2 weken en bij 98% van de gevallen vindt het binnen die termijn plaats.
  2. ^ Bij het hoger onderwijs is er machine-tot-machinekoppeling. Wijzigingen (bijvoorbeeld een diploma van een leerling) worden automatisch doorgegeven aan het diplomaregister. De wettelijke termijn van het doorgeven van de informatie is 2 maanden.
  Ongeveer 5,1 miljoen diploma'sAlle onderwijsinstellingen hebben een digitale koppeling. De wijze van koppelen verschilt per onderwijssector, zie 'Herkomst gegevens'.
  EmissieregistratieEmissieregistratieEmissies van de belangrijkste verontreinigende stoffen in Nederland naar lucht, oppervlaktewater, riool en bodem De emissieregistratie is een centrale database van emissiegegevens in Nederland. De website van de emissieregistratie toont de jaarlijkse uitstoot (emissie) van de belangrijkste verontreinigende stoffen in Nederland naar lucht, oppervlaktewater, riool en bodem. De database bevat reeksen van jaren, emissies van ruim 600 bronnen (emissieoorzaken) en van honderden individuele bedrijven. De emissiecijfers zijn op verschillende geografische niveaus beschikbaar, bijvoorbeeld per gemeente, provincie, waterschap, stroomgebied of 5x5 km gridcellen. Iedereen heeft toegang tot de emissiegegevens in Nederland via een kaart op de website. De Nederlandse emissieregistratie maakt deel uit van het Europese Pollutant Release and Transfer Register (PRTR). Door het opslaan van deze gegevens in één centrale database, kan Nederland voldoen aan nationale en internationale rapportageverplichtingen van emissiegegevens.De emissieregistratie bevat zowel gegevens over de grootte van emissies in Nederland als ook over de plaats waar die emissies optreden. Het betreft de emissies van milieuverontreinigende stoffen naar water, bodem en lucht. Hiertoe zijn de volgende gegevens opgenomen:
  • de emissie-, locatie- en andere relevante gegevens uit de ER-I database1
  • de emissies van de overige industriële bedrijven, het verkeer, de huishoudens, de landbouw en andere emissiebronnen in Nederland; 
  • onderliggende statistische, geografische of andere informatie die nodig is om de emissies te lokaliseren.

  Hierdoor is het mogelijk de emissiegegevens ruimtelijk weer te geven, bijvoorbeeld in administratieve eenheden (provincies, gemeenten, waterkwaliteitbeheer- en afwateringsgebieden) of in een rasterstructuur (bijvoorbeeld 5 x 5 km).

  De gegevens van de individuele rapportages van bedrijven en de gegevens ten behoeve van de berekening van de diffuse emissies vormen samen de dataverzameling van de emissieregistratie. De gegevens uit de wettelijk verplichte milieujaarverslagen worden aangevuld door bedrijven die op vrijwillige basis of in het kader van een milieuconvenant deze gegevens aanleveren. Het geheel van deze gegevensverzameling vormt de zogenaamde ER-Individueel of ER-I database. De gegevens in de ER-I vormen de basis voor de emissieberekeningen per stof per emissieoorzaak voor de emissies uit de industrie, de energiesector, raffinaderijen en afvalverwijdering
  Domein Milieu ruimte en waterRuimtelijke objectenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM)Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM)Internationale, nationale en regionale afnemers (zie figuur bij 'iinformatiebronnen')openbaarDe emissieregistratie is openbaar en online te raadplegen via:http://www.emissieregistratie.nl/ERPUBLIEK/erpub/weergave/kaart.aspxDe emissiegegevens op de website kunnen op verschillende manieren worden opgevraagd:
  • Top 10 grafieken en top 10 kaarten.Dit zijn voorgeselecteerde grafieken of kaarten van de belangrijkste emissies per doelgroep
  • Top 10 bronnen.Het detailniveau van de emissiebron(nen) kan geselecteerd worden en de resultaten worden vervolgens weergegeven in een grafiek en tabel.
  • Bedrijfsrapport.Complete bedrijfsrapporten kunnen worden bekeken.
  • Eigen grafiek of kaart.Via een selectie van bron(nen), kunnen resultaten worden weergegeven in een grafiek, tabel of kaart en vervolgens gebruikt worden in een eigen database. 
  • Internationale indelingen.Tabellen die geleverd zijn in internationale leveringen
  Het verzamelen en bewerken van gegevens tot landelijke emissiecijfers per emissiebron vindt plaats in zogenoemde taakgroepen volgens vooraf vastgestelde methoden. In de taakgroepen zijn de experts van de betrokken instituten vertegenwoordigd. Na controle en met instemming van de betrokken instituten worden de emissiecijfers vastgesteld door de projectleider emissieregistratie en vervolgens worden de cijfers opgeslagen in de centrale emissieregistratie database bij het RIVM. Jaarlijks worden in december de definitieve emissiegegevens vastgesteld voor de jaren 1990-1995-2000-2005-2010, t-2 en t-1.Daarnaast worden ook de gegevens verwerkt uit  milieuverslagen van bedrijven. Het gaat hier om de  elektronische Milieujaarverslagen waar de 3000 grootste bedrijven hun milieu informatie ingeven en deze laten valideren door hun bevoegde gezagen.
  * EG-verordening PRTR
  * Uitvoeringsbesluit E-PRTR
  Totaal betreft het ruim 200 registraties. In de emissieregistratie worden de emissies naar bodem, water en lucht van circa 350 beleidsrelevante stoffen en stofgroepen vastgesteld en op de kaart gezet. Totaal gaat het per dataset om 100.000.000 emissiegetallen en 100.000 verschillende kaarten.Jaarlijkshttp://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/content/explanation.nl.aspx
  Erkende boerderij-zuivelbedrijvenErkende boerderij-zuivelbedrijvenIn Nederland erkende boerderij-zuivelbedrijven in het kader van het EU-hygiënepakket.Het register van in Nederland erkende boerderij-zuivelbedrijven geeft in Nederland invulling aan het EU-hygiënepakket erkende boerderij-zuivelbedrijven. Het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) is door de overheid aangewezen als toezichthouder voor het hygiënepakket in de melk- en zuivelsector. De bedrijven waarvoor het COKZ het toezicht uitvoert worden door het COKZ opgenomen in het register van in Nederland erkende boerderij-zuivelbedrijven.Het register bevat de volgende gegevens van bedrijven:
 • Naam
 • Handelsnaam
 • Plaatsnaam
 • Erken-nummer
 • Extra erkenningsnummers
 • Het register van het COKZ maakt onderdeel uit van het volledige register van erkende levensmiddelenbedrijven en hun toeleveranciers dat beschikbaar is op de site van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Voor de categorie melk en zuivel wordt op de website van de NVWA doorverwezen naar de website van het COKZ. Bedrijven die zijn opgenomen in het COKZ-register hoeven zich niet nogmaals bij de NVWA te laten registreren.
  Domein Landbouw natuur en voedselErkenning organisatiesMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de ZuivelNVWA, ad hoc afnemersopenbaarHet register is openbaar. De laatste versie van het register is voor iedereen te downloaden via http://www.cokz.nl/publicaties/registers-erkende-bedrijven/default.aspxZuivelbedrijven die erkenningsplichtig zijn, moeten -om voor erkenning in aanmerking te kunnen komen- een aanvraag indienen bij het COKZ onder opgaaf van naam, adres, vestigingsplaats en aard van activiteiten. Na aanvraag bezoekt een controleur het bedrijf om na te gaan of de inrichting aan de gestelde eisen voldoet. Voldoet het bedrijf dan wordt het erkend en krijgt het een erkenningsnummer dat bij de volgende wijziging van het register wordt opgenomen. Voldoet een bedrijf nog niet aan alle eisen, maar betreft dit niet echt wezenlijke punten dan kan een bedrijf een voorlopige erkenning krijgen. Dit soort erkenningsnummers worden niet op de gepubliceerde lijst opgenomen.Het aanmeldingsformulier EU-Hygiënepakket voor nieuwe bedrijven die zich aan willen melden in het kader van het EU-Hygiënepakket is te vinden op de website van het COKZ.De relevante EU-hygiëneverordeningen zijn:
  • Verordening (EG) Nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 01-02-2002)
  • Verordening (EG) Nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PB L 139 van 30-04-2004, gerectificeerd in PB L 226 van 25 juni 2004)
  • Verordening (EG) Nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB L 139 van 30-04-2004, gerectificeerd in PB L 226 van 25 juni 2004)
  • Verordening (EG) Nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PB L 165 van 30-04-2004, gerectificeerd in PB L 191 van 28 mei 2004)
  • Verordening (EG) Nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PB L 139 van 30-04-2004, gerectificeerd in PB L 226 van 25 juni 2004)
  • Deze verordeningen zijn in Nederland geïmplementeerd via het Warenwetbesluit Hygiëne van Levensmiddelen.
  ongeveer 320 bedrijvenGemiddeld verschijnt er eens per 2 maanden een nieuwe lijst op de website van het COKZ.
 • COKZ: Registers erkende bedrijven
 • COKZ: Procedure registratie en erkenning
 • Identificatie en registratie (I en R) varkens en varkensleveringenIdentificatie en registratie (I en R) varkens en varkensleveringenVarkens, -houders, -locaties in NederlandDe identificatie en registratie (I&R) varkens en varkensleveringen is een database waarin alle verplaatsingen en toestemmingen voor verplaatsingen van varkens worden geregistreerd. Het doel van I&R varkens en varkensleveringen is een snelle tracering van dieren mogelijk te maken. Dit is nodig bij het uitbreken en bestrijden van dierziektes en bij het traceren van varkens die risico’s vormen voor de volksgezondheid. I&R is een Europese verplichting.Alle varkens in Nederland moeten geregistreerd zijn. Ze hebben een oormerk in en veranderingen in het aantal, de verblijfplaats en de verplaatsingen binnen Nederland en van of naar het buitenland worden in het I&R-systeem bijgehouden. De locatie krijgt dan een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). Een UBN is een uniek nummer voor iedere locatie waar varkens worden gehouden. Het UBN wordt geregistreerd in het I&R systeem voor dieren voor:
  • veehouders en hobbydierhouders
  • slachtplaatsen
  • verzamelplaatsen (bijvoorbeeld een veemarkt)
  • evenementen (bijvoorbeeld een keuring)

  Alle verplaatsingen van varkens (ook van hobbydieren) moeten binnen twee werkdagen gemeld worden bij het I&RVL-bureau van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Bij de melding worden de volgende gegevens gevraagd:

  • UBN van de melder (eigenaar of handelaar van varkens)
  • UBN – locatie waar het dier vandaan komt of het land van herkomst
  • UBN – locatie waar het dier naartoe gaat of land van bestemming
  • het aantal varkens
  • het soort varken (slachtvarken, vleesbig, fokzeug, fokbeer of overige slachtdier)
  • transportdatum
  Domein Landbouw natuur en voedselDierenMinisterie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Gezondheidsdienst voor Dieren I&RVL-bureauveehouders, hobbydierhouders, dierenartsen, toezichthouders, overige, ad hoc afnemers(niet vastgesteld)De database van varkens en varkensleveringen kan door overheidsinstanties of bedrijven opgevraagd worden bij het I&RVL-bureau van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Als het om gegevens van één tracering gaat dan wordt deze informatie in pdf formaat aangeleverd en bij een zoekopdracht van meerdere traceringen, wordt een grote hoeveelheid informatie aangeleverd uit de database.Alle gegevens die bij de melding worden doorgegeven zijn afkomstig van de eigenaar of handelaar van varkens. Voor alle houders van varkens geldt een meldingsplicht. Dit kan gedaan worden via: mijn.rvo.nl. Op deze website kunnen varkenshouders aanpassingen zelf online doorgeven.https://mijn.rvo.nl/dierlocatie-ubn-registreren
 • Voice Response Systeem (VRS). Hier kunnen meldingen telefonisch worden doorgegeven.
 • Fax. Mutaties kunnen via fax worden toegestuurd aan het I&RVL-bureau van de Gezondheidsdienst voor Dieren.
 • Directe koppeling met bedrijfsmanagementsysteem. Bedrijven kunnen hun bedrijfsmanagementsystemen koppelen zodat relevante informatie direct automatisch wordt doorgegeven aan I&R.
 • Regeling identificatie en registratie van dieren
 • Verordening varkensleveringen (PVV) 2007 (PDF)
 • Regeling Preventie Dierziekten
 • Beschikking nr. 2000/678/EG: vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de registratie van bedrijven in nationale gegevensbanken voor varkens.
 • Gemiddeld zijn er 1 miljoen vermeldingen per jaar en de registratie van varkens wordt al 17 jaar gedaan. Het register omvat tussen de 15 en 20 miljoen vermeldingenDoorlopendhttp://www.gddiergezondheid.nl/varken
  Kiwa register (Taxi)Kiwa register (Taxi)Door Kiwa afgegeven taxivergunningen en boordcomputerkaarten op grond van de Wet Personenvervoer 2000.Het Kiwa Register (taxi) is een database met gegevens over afgegeven taxivergunningen en boordcomputerkaarten in de taxibranche. Met deze producten kunnen arbeidsomstandigheden van chauffeurs worden verbeterd en kan oneerlijke concurrentie worden bestreden. Bedrijven en burgers kunnen een aanvraag voor een taxivergunning of boordcomputerkaart en vergunningsbewijzen taxi indienen via http://www.kiwaregister.nl.Kiwa Register verstrekt de volgende producten op het gebied van taxi’s:
  • Ondernemersvergunning taxi
  • Chauffeurskaart BCT
  • Ondernemerskaart BCT
  • Keuringskaart BCT
  • Inspectiekaart BCT
  • Systeemkaart BCT
  • Referentiekaarten BCT
  • Bewijs van vakbekwaamheid taxi
  • EG-verklaring taxivervoer

  In het register worden de volgende gegevens opgeslagen:

  • BSN en geboortedatum taxichauffeur
  • NAW-gegevens taxichauffeur
  • Diplomagegevens taxichauffeur
  • KvK-nummer taxionderneming
  • Kaartnummers
  • Aanwezigheid VOG
  • Rijbewijs
  Kiwa Register is een organisatie die gespecialiseerd is in het afgeven van waardedocumenten, het registreren en verstrekken van informatie, het optimaliseren / overnemen van administratieve processen en het verrichten van facturatie activiteiten. Bij Kiwa Register is het mogelijk om informatie op te vragen op basis van de door Kiwa Register geregistreerde gegevens. U kunt hierbij onder andere denken aan informatie over de hoeveelheid (actieve) piloten in Nederland gespecificeerd naar type brevet of hoeveel taxipassen er in een bepaald jaar zijn uitgegeven.Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V.
  Domein Verkeer en vervoerMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)Kiwa RegisterKiwa RegisterInspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), Douane, gemeente Amsterdam (extract van de gegevens voor specifieke regio), Belastingdienst, Taxiondernemers (via gepubliceerde websites en aanvragen voor informatie), SFT, Diensten m.b.t. Werk en Inkomen(niet vastgesteld)Opvragen informatie uit register. Bij Kiwa Register kan een informatieaanvraag worden ingediend. Hierbij kan worden gedacht aan informatie over hoeveel taxipassen er in een bepaald jaar zijn uitgegeven. Voor het aanvragen van deze dienst kan het volgende aanvraagformulier worden gedownload: http://www.kiwaregister.nl/uploadedFiles/Diensten/informatie_uit_register.pdf.  Dit formulier kan digitaal of per post worden opgestuurd. Na ontvangst van de aanvraag wordt in eerste instantie getoetst of de informatie geleverd kan en mag worden. Kiwa Register gaat vertrouwelijk om met de beschikbare informatie en mag, bijvoorbeeld vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens, niet alle informatie leveren. Ook wordt er gekeken tegen welk tarief de informatie geleverd kan worden en wat de levertijd is. Na dit onderzoek wordt contact opgenomen met de aanvrager en kan deze beslissen of de aanvraag moet worden doorgezet. Het tarief wat Kiwa Register hanteert voor het opvragen van informatie verschilt per aanvraag. De hoogte van het tarief hangt af van de hoeveelheid werk die gepaard gaat met het achterhalen van deze gegevens. Het minimum tarief voor het opvragen van informatie is € 100,00 exclusief btw. Het is ook mogelijk om een abonnement af te sluiten op bepaalde gegevens. De gevraagde gegevens worden dan wekelijk, maandelijks of jaarlijks (afhankelijk van de gekozen frequentie) verzonden.
  • Specimen sets. Kiwa Register biedt specimen sets aan. Deze sets bestaan uit specimen van producten die Kiwa Register in eigen beheer uitgeeft. De specimen set is bij uitstek geschikt als lesmateriaal voor toekomstige ondernemers, chauffeurs en agenten.
  De gegevens worden aangeleverd door bedrijven en burgers, met uitzondering van de diplomagegevens. Deze worden direct opgehaald bij het CBR. Gegevens over rijbewijzen worden gecontroleerd aan de hand van het Rijbewijzenregister van de RDW. Na ontvangst van een VOG kan Kiwa Register aan de hand van een koppeling met Dienst Justis controleren of deze VOG daadwerkelijk is afgegeven.
 • Wet personenvervoer 2000,
 • Besluit personenvervoer 2000,
 • Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000
 • 10.000 – 70.000 waardedocumentenGegevens worden in het register opgenomen op het moment dat iemand een aanvraag doet. NAW-gegevens worden daarnaast gecontroleerd en indien nodig aangepast net voordat de kaarten worden gedrukt en bij een aanvraag tot verlenging.   http://www.kiwaregister.nl/index.aspx
  MonumentenregisterMonumentenregisterDoor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aangewezen rijksmonumentenHet monumentenregister is een online database met alle Nederlandse monumenten in Nederland die het Rijk heeft aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. Bijna alle rijksbeschermde monumenten zijn in particulier bezit. Monumenten die door gemeenten en provincies zijn beschermd zijn niet in deze database opgenomen.Een monument dat is ingeschreven in het register heeft de beschermde status vanaf de datum van inschrijving. Is de aanwijzingsprocedure van een monument nog niet afgerond dan heeft het een voorbeschermde status. De meeste rijksmonumenten zijn woonhuizen.In het register zijn de volgende gegevens opgenomen:
  • Monumentnummer
  • Beschermingsstatus
  • Omschrijving (dit is veelal de historische omschrijving uit het aanwijzingsbesluit en deze is daarom niet altijd actueel of juist)
  • Plaatselijke aanduiding (adres)
  • Kadastrale aanduiding (perceel)
  • Inschrijvingsgegevens
  • Complexnummer (indien van toepassing)
  Domein Cultuur sport en vrije tijdRuimtelijke objectenMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)burgers, bedrijven, overheidopenbaarHet monumentenregister is openbaar en online te raadplegen via: https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
 • Monumentenwet 1988; artikel 7, lid 3
 • Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 februari 2013, nr. WJZ/486285 (10330), over de bevoegdheid tot het aanwijzen van onroerende monumenten als beschermd monument, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Monumentenwet 1988(Beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2013)
 • 63.200 rijksmonumentenWijzigingen in kadastrale aanduidingen en adressen van rijksmonumenten worden permanent doorgevoerd. Tevens worden jaarlijks ongeveer 100 nieuwe rijksmonumenten aangewezen en enkele tientallen afgevoerd.
  Register notariaatRegister notariaatNotarissen die op basis van artikel 1 van de Wet op het notarisambt zijn beëdigdHet register notariaat is een openbaar register, waarin alle notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen die in functie zijn, geregistreerd staan. In dit register zijn actuele gegevens terug te vinden, zoals de datum van benoeming en ontslag, type benoeming (notaris, kandidaat-notaris of toegevoegd notaris) en vestiging. Verder staat in het register of de notaris een vaste waarnemer heeft, of de (kandidaat-)notaris nevenbetrekkingen heeft en of er tegen hem ooit tuchtmaatregelen zijn uitgesproken. In het register zijn ook maatregelen opgenomen die de tuchtrechter een (kandidaat-)notaris heeft opgelegd. In de wet is bepaald dat een deel van die maatregelen openbaar is.Zichtbaar zijn:
  • waarschuwingen en berispingen waarvan de tuchtrechter expliciet heeft bepaald dat deze gepubliceerd moeten worden;
  • schorsingen voor een bepaalde tijd, die zijn opgelegd door de tuchtrechter; en
  • schorsingen met een onmiddellijke werking, die zijn opgelegd door de voorzitter van de kamer voor het notariaat (ordemaatregel).
  Die laatstgenoemde (orde)maatregel is alleen zichtbaar gedurende de periode van de schorsing. Notarissen die ontzet zijn uit het ambt en het notariaat hebben verlaten, zijn niet zichtbaar in het register, omdat het register alleen informatie bevat over notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen die in functie zijn.
  Domein RechtspraakErkenning personenMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)Minister van Veiligheid & Justitie, tuchtrechters, Bureau financieel toezicht, KNB, overige, ad hoc afnemers(niet vastgesteld)Het Register notariaat
  • Online raadplegen. De openbare gegevens van het register zijn door de consument in te zien en hier kan op naam gezocht worden naar de leden.
  • Gewaarmerkt afschrift of uittreksel uit het register. Op verzoek verstrekt de KNB de gegevens tegen kostprijs (25 euro) een gewaarmerkt afschrift of uittreksel uit het register.
  Alle gegevens in het register zijn afkomstig van de leden die dit doorgeven aan de ledenadministratie van het KNB, behalve de gegevens over de maatregelen. Deze gegevens over de maatregelen worden aangeleverd door de Kamers voor het notariaat. Deze zijn belast met de tuchtrechtspraak over notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen.
 • Wet op het notarisambt, artikel 5
 • Ongeveer 3.000 notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen die in functie zijnDoorlopendhttps://registernotariaat.nl/registernotariaat
  Registratie in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)Registratie in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)Alle kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang.Het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen(LRKP) is een publieke website die de gegevens bevat van alle geregistreerde kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Deze voorzieningen worden pas in het LRKP geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de beheerder van het LRKP in opdracht van het Ministerie van SZW.Kerngegevens in het register:
  • Naam voorziening
  • Houdergegevens (kvk-nummer) (voor zover geen gastouderopvang)
  • Vestigingsnummer KvK (voor zover geen gastouderopvang)
  • Soort voorziening (KDV, BSO, GOB, VGO, PSZ)
  • Aantal kindplaatsen 
  • Voorschoolse educatie (alleen bij KDV en PSZ)
  • Huidige status 
  • Periode geregistreerd 
  • Verantwoordelijke gemeente 
  • Registratienummer Landelijk Register
  Iedere kinderopvangvoorziening in het LRKP heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het LRKP staat.Vanaf 1 oktober 2012 is het wettelijk verplicht om alle opvanglocaties van een gastouder te registreren. Een gastouder die op dit moment al in het LRKP staat en op meerdere opvanglocaties actief is, dient er samen met het gastouderbureau voor te zorgen dat al zijn of haar opvanglocaties aan de gemeente worden doorgegeven om te worden geregistreerd. De Belastingdienst kan met het LRKP fraude en misbruik bij de toekenning van kinderopvangtoeslag verminderen of zelfs voorkomen
  Domein Familie jeugd en gezinErkenning organisatiesMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)GemeentenDienst Uitvoering Onderwijs (DUO)Gemeenten en GGD-en, Inspectie van het Onderwijs, circa 400.000 ouders, Belastingdienst Toeslagen, overige, ad hoc afnemers(niet vastgesteld)Het LRKP is een volledig openbaar register dat kan worden bevraagd via de volgende producten:
  • Openbaar register

  Op de website van de Rijksoverheid van het LRKP kan iedereen via zoekvelden toegang krijgen tot de kerngegevens van de kinderopvangvoorzieningen in dit register: http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/zoeken/AlleOkoTypenZoekScherm.jsf

  • Open dataset
  De gegevens uit het LRKP zijn als open dataset beschikbaar via: https://data.overheid.nl/data/dataset/gegevens-kinderopvanglocaties-lrkp. Deze dataset bevat alle ingeschreven kinderopvangvoorzieningen uit het LRKP en per locatie de daarbij behorende detailgegevens (inschrijvingsgegevens, opvangadresgegevens, houdergegevens, contactgegevens en de gemeente die verantwoordelijk is voor de registratie). Voor gastouders, type OKO is VGO, staan tevens de bemiddelende gastouderbureaus met het LRK-ID vermeld. Deze dataset wordt twee maal per week geupdate door DUO (maandag en vrijdag). 
  Kinderopvanglocaties geven kerngegevens van de locatie en instelling door aan de gemeente, die vervolgens worden doorgeleverd aan DUO. DUO verwerkt de gegevens in het LRKP. Circa 12.500 kinderopvangvoorzieningen, 3000 peuterspeelzalen, 38.000 voorzieningen voor gastouderopvang en 700 gastouderbureausDagelijks
  Registratie van energielabelsRegistratie van energielabelsEnergielabels van gebouwen en woningen, waarmee inzicht wordt gegeven in de energetische prestaties van de betreffende gebouwen en woningenEen energielabel is een officieel certificaat dat informatie geeft over de hoeveelheid energie die bij standaard gebruik van een gebouw nodig is. Een energielabel bevat de energie-index en de energieklasse van een bepaald gebouw op een bepaald adres. In het register energielabels kan iedereen energielabels van gebouwen en woningen opvragen door middel van een postcode en huisnummer of het nummer van het energielabel. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de Energielabelregistratie (aan- en afmeldsysteem) uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.De labelklasse loopt van A (weinig besparingsmogelijkheden) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

  Alleen energieadviseurs met een BRL-certificaat mogen een energielabel afgeven. Het BRL-certificaat wordt in het energielabel ook wel het NL-EPBD procescertificaat genoemd.

  Het energielabel is sinds 2008 wettelijk verplicht bij verkoop of verhuur van woningen. Elk gebouw moet bij verhuur of verkoop beschikken over een energielabel. De BAG is de basis voor de identificatie van gebouwen. Vanaf 1 januari 2015 ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) actief toe op de naleving van de energielabelplicht. Dit betekent dat de inspectie controleert of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. Woningeigenaren zonder energielabel ontvingen in januari 2015 een brief met hun voorlopige energielabel. Vanaf deze datum is het bij verkoop of verhuur verplicht om hier zelf een definitief energielabel van te maken. De woningeigenaar gaat hiervoor naar een internetapplicatie (ep-online) van de Rijksoverheid.
  Domein Bouwen wonen en leefomgevingRuimtelijke objectenMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)Aannemers, energieadviseurs, gebouweigenaren of –beheerders, installateurs, makelaars, provincies, gemeenten, woningcorporaties, woningeigenaren, woningzoekenden, onderzoeksinstituten, CBS, funda en onderwijsinstellingen.(niet vastgesteld)Het register energielabels kan door iedereen worden geraadpleegd via de website www.zoekuwenergielabel.nl.
  • Website Energielabel-checker Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan iedereen een postcode en huisnummer invoeren, waarmee inzicht wordt gegeven in een (voorlopige) energielabel.
  • Web applicatie EP-online Op de applicatie kan de woningeigenaar de vooraf ingevulde gegevens controleren en aanpassen, bijvoorbeeld informatie over de isolatie, het glas en de verwarmingsketel. De applicatie geeft aan voor welke gegevens er bewijsstukken aangeleverd moeten worden, zoals een foto van een CV-ketel. Vervolgens controleert een erkende deskundige de gegevens op afstand. Na akkoord ontvangt de woningeigenaar zijn definitieve energielabel. http://www.ep-online.nl/ep-online/Default.aspx
  Energieadviseurs met een BRL-certificaat.
 • Besluit energieprestatie gebouwen (BEG)
 • Regeling energieprestatie gebouwen (REG)
 • Tot en met 2012 zijn er 2.203.782 energielabels afgegeven in Nederland.Continu (dagelijks)