GA kaders

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina bevat de kaders - wetgeving, regelgeving, beleidskaders e.d. - die toegepast worden bij de uitwerking van de GDI-Architectuur (GA).

De kaders zijn ook relevant voor partijen die willen gebruikmaken van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).

GA algemeen[bewerken]

KaderStatusOrganisatiePublicatiedatumLinkBeschrijving
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)ActueelEuropese Unie2018-05-25Europese verordening die Nederland heeft verwerkt in UAVG (Uitvoeringswet AVG).
Algemene Wet BestuursrechtActueelRijksoverheid1992-06-04Algemene regels over de verhouding tussen bestuursorganen en belanghebbenden bij het voorbereiden, nemen en toepassen van besluiten.
Besluit verwerking persoonsgegevens GDIActueelOverheid2016-05-17Besluit verwerking persoonsgegevens Generieke Digitale Infrastructuur
Brede maatschappelijke heroverweging (BMH)ActueelInspectie der Rijksfinanciën2020-04-20Onderzoek naar effectieve beleids- en uitvoeringsopties en de mogelijke gevolgen daarvan.
CybersecuritywetActueelMinisterie van Justitie en Veiligheid2018-10-17Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (cybersecuritywet).
Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-productenActueelEconomische Zaken2008-11-23Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten (pas-toe-of-leg-uit lijst Forum standaardisatie).
Werk aan UitvoeringActueelMinisterie van Sociale Zaken2021-03-05Rapporten over de problemen bij uitvoeringsorganisaties van de (Rijks)overheid bij de dienstverlening aan de burger
Wet Digitale OverheidActueelTweede Kamer2020-02-18Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)
Wet open overheid (Woo)ActueelOverheid2022-05-01Wet om overheidsinformatie transparant, vindbaar, uitwisselbaar, ontsluitbaar en archiveerbaar te maken.

GA domein Toegang[bewerken]

KaderStatusOrganisatiePublicatiedatumLinkBeschrijving
BW3 VermogensrechtActueelNederlandse staat1838-10-01Burgerlijk wetboek, boek 3: vermogensrecht
Instellingsbesluit elektronische toegangsdienstenActueelMinisterie van Economisch Zaken2015-04-15Instellingsbesluit besturing elektronische toegangsdiensten (eHerkenning)
Instellingsbesluit toezicht op het ETD stelselActueelMinisterie van Economisch Zaken2016-04-14Instellingsbesluit Commissie van Deskundigen voor toezicht op het ETD stelsel (eHerkenning)
Wet algemene bepalingen burgerservicenummerRijksoverheid2007-07-21
eIDAS-verordeningActueelEuropese Unie2014-07-23EU-verordening over elektronische authenticatie door burgers en bedrijven om toegang te krijgen tot (grensoverschrijdende) overheidsdienstverlening

GA domein Interactie[bewerken]

KaderStatusOrganisatiePublicatiedatumLinkBeschrijving
BekendmakingswetActueelOverheid1988-02-04Regeling m.b.t. het uitgeven en publiceren van wetten, regelingen e.d.
Dienstenbesluit centraal loketActueelOverheid2009-11-26Regels ter uitvoering van de Dienstenwet m.b.t. het centraal loket
DienstenwetActueelNederlandse staat2009-11-12Implementatie van EU-regeling m.b.t. het verkeer van diensten op de interne markt.
EU-richtlijn toegankelijkheid overheidswebsitesActueelEuropese parlement en raad2016-10-26EU-regeling inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties
Overheidsbrede interactiestrategieActueelOverheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid2019-06-27Denkraam die overheidsorganisaties kunnen gebruiken bij het nadenken over/ vaststellen van eigen interactiestrategieën.
Position paper berichtenverkeerConceptOverheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid2021-01-20Beleidsuitwerking voor de korte termijn van het berichtenstelsel (programma FBS)
Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet.ActueelOverheid2010-02-10In deze regeling staat welke procedures onder de Dienstenwet vallen.
Tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid overheidActueelOverheid2018-05-03Tijdelijke regels voor de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties
Wet Modernisering Elektronisch Berichtenverkeer (WMEBV)ConceptOverheid2023-01-01Wetsaanpassing die burgers het recht geeft om elektronisch berichten aan een bestuursorgaan te zenden.
Wet elektronische handtekeningenActueelNederlandse staat2003-05-08juridisch kader voor elektronische handtekeningen
Wet op de Kamer van KoophandelActueelOverheid2013-11-25Regels omtrent de Kamer van Koophandel

GA domein Gegevensuitwisseling[bewerken]

KaderStatusOrganisatiePublicatiedatumLinkBeschrijving
Besluit Digipoort voor e-facturerenActueelEconomische Zaken, Landbouw en Innovatie2010-11-05Besluit aansluiten ministeries op Digipoort voor e-factureren
EU-richtlijn e-facturerenActueelEuropese parlement en raad2014-04-16EU-richtlijn inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten
Position paper over basisregistratiesActueelOverheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid2020-01-23Position Paper Basisregistraties van VNG.
Stelselarchitectuur van het HedenActueelBZK2021-08-20Beschrijving van de huidige architectuur van het Stelsel van Basisregistraties
Toekomstbeeld Stelsel van BasisregistratiesActueelOverheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid2021-12-16Visie van een federatief datastelsel dat basisregistraties en andere registraties omvat.
Wet hergebruik van overheidsinformatieActueelOverheid2014-06-24Wet hergebruik van overheidsinformatie

GA domein Infrastructuur[bewerken]

KaderStatusOrganisatiePublicatiedatumLinkBeschrijving
ArchiefbesluitActueelOverheid2013-01-01Uitvoeringsregeling van de Archiefwet (meer gedetailleerde regels).
ArchiefregelingActueel2014-01-01Verdere detaillering van de Archiefwet m.n. voor duurzaamheid, ordening & toegang en archiefruimtes & bewaarplaatsen.
ArchiefwetActueelNederlandse staat2015-07-18De Archiefwet schrijft voor dat de overheid haar informatie op een goede manier bewaart.
Modernisering ArchiefwetConceptOverheid2021-11-18Voorstel aan TK Archiefwet 2021 met toelichting

Csv[bewerken]

csv van de resultaten van de tabellen hierboven

Alle NORA kaders[bewerken]

Er bestaat ook een overzicht van alle andere kaders die op NORA zijn gepubliceerd.