Het huidige Stelsel van Basisregistraties

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Principes[bewerken]

Aan de inrichting van het stelsel ligt een aantal essentiële keuzen, of principes, ten grondslag: [1]

 1. Het stelsel bestaat uit een beperkt aantal registraties voor die gegevens die door de hele overheid heen de meest voorkomende zijn.
 2. Basisregistraties zijn beperkt tot een compacte en daarmee ook beheersbare basisgegevensset.
 3. Per basisregistratie is bij wet vastgesteld wat het doel, het werkingsgebied van de registratie en de daaraan gestelde kwaliteitseisen zijn, alsook hoe de autorisatie van het gebruik, de kwaliteitsborging en de financiering zijn geregeld.
 4. Uitgangspunt voor de realisatie van een basisregistratie is gebruikmaking van bestaande organisatorische en informatie-infrastructuren.
 5. Uitgangspunt is laagdrempelige beschikbaarstelling van de gegevens, voor zover specifieke wetgeving zich daar niet tegen verzet.
 6. Basisregistraties dienen de naleving van de privacywetgeving door de overheid actief te ondersteunen, moeten voor de burger transparant maken hoe de overheid met zijn persoonsgegevens omgaat en moeten hem in staat stellen hierop invloed uit te oefenen.
 7. Het stelsel gedraagt zich naar afnemers als één geheel.

Verbindingen[bewerken]

Veelvoorkomende begrippen in het Stelsel van Basisregistraties

De basisregistraties vormen een stelsel van onderling verbonden registraties. Er is sprake van een verbinding tussen twee basisregistraties als de ene basisregistratie gegevens gebruikt uit de andere basisregistratie. Deze verbindingen maken het mogelijk dat afnemers gegevens uit verschillende basisregistraties combineren. De eerste vorm van verbinden is door bij een object in één basisregistratie expliciet te verwijzen naar een object in een andere basisregistratie (middels een identificerend kenmerk). De tweede vorm is het leggen van verbindingen op basis van geometrische coördinaten, datum of andere gestandaardiseerde gegevensdomeinen. Een derde manier van verbinden is het overnemen van gegevens uit een andere basisregistratie, eventueel in bewerkte vorm, zonder een expliciete verwijzing op te nemen, bijvoorbeeld straatnamen voor weergave op een kaart.

De stelselplaat biedt inzicht in verbindingen tussen veelvoorkomende begrippen in het stelsel.

Onderdelen[bewerken]

Het Stelsel van Basisregistraties bestaat uit:

Afhankelijkheden[bewerken]

Er zijn bij de besturing van het stelsel (stelselregie) tot op heden geen stelselbrede afhankelijkheden met voorzieningen buiten het stelsel onderkend. De onderdelen van het stelsel kennen wel vele afhankelijkheden, die ze zelf beheren en bewaken. Enkele van de afhankelijkheden die vaker voorkomen worden hieronder genoemd:

 • In het kader van geometrische gegevens (in zes van de tien basisregistraties) zijn er afhankelijkheden naar PDOK, de Geo-Standaarden, de INSPIRE-richtlijn en de "gouden driehoek" waarin overheid, bedrijfsleven en wetenschap samen de koers voor geo-gegevens bepalen. Het Ministerie van BZK, Kadaster en Gemeenten hebben hierin als registratiehouder, verstrekker en bronhouder van nagenoeg alle geo-basisregistraties een centrale rol.
 • In het kader van het inzagerecht is er een afhankelijkheid naar MijnOverheid, de persoonlijke website voor burgers voor overheidszaken.
 • In het kader van gegevensuitwisseling, met name tussen gemeentelijke bronhouders en landelijke voorzieningen, is er een afhankelijkheid naar de gemeentelijke berichtenstandaard StUF.
 • In het kader van grensoverschrijdende uitwisseling van bewijsmateriaal is er een afhankelijkheid naar SDG.

Referenties[bewerken]

 1. De eerste zes principes zijn afkomstig uit kamerbrief 26 387, nummer 11, 17 oktober 2001. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26387-11.html Het zevende principe is afkomstig uit het iNUP Programmaplan 2012-2014 (PDF, 332 kB).