Het huidige Stelsel van Basisregistraties

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
De informatie op deze pagina is afkomstig uit het document Stelselarchitectuur van het heden (PDF, 1,73 MB) - samenvatting (PDF, 302 kB)

Principes

Aan de inrichting van het stelsel ligt een aantal essentiële keuzen, of principes, ten grondslag: [1]

 1. Het stelsel bestaat uit een beperkt aantal registraties voor die gegevens die door de hele overheid heen de meest voorkomende zijn.
 2. Basisregistraties zijn beperkt tot een compacte en daarmee ook beheersbare basisgegevensset.
 3. Per basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. is bij wet vastgesteld wat het doel, het werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs. van de registratie en de daaraan gestelde kwaliteitseisen zijn, alsook hoe de autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen van het gebruik, de kwaliteitsborging en de financiering zijn geregeld.
 4. Uitgangspunt voor de realisatie van een basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. is gebruikmaking van bestaande organisatorische en informatie-infrastructuren.
 5. Uitgangspunt is laagdrempelige beschikbaarstelling van de gegevens, voor zover specifieke wetgeving zich daar niet tegen verzet.
 6. Basisregistraties dienen de naleving van de privacywetgeving door de overheid actief te ondersteunen, moeten voor de burger transparant maken hoe de overheid met zijn persoonsgegevens omgaat en moeten hem in staat stellen hierop invloed uit te oefenen.
 7. Het stelsel gedraagt zich naar afnemers als één geheel.


Verbindingen

Informatiekundige view op het Stelsel van Basisregistraties
De basisregistraties vormen een stelsel van onderling verbonden registraties. Er is sprake van een verbinding tussen twee basisregistraties als de ene basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. gegevens gebruikt uit de andere basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie.. Deze verbindingen maken het mogelijk dat afnemers gegevens uit verschillende basisregistraties combineren. De eerste vorm van verbinden is door bij een object in één basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. expliciet te verwijzen naar een object in een andere basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. (middels een identificerend kenmerk). De tweede vorm is het leggen van verbindingen op basis van geometrische coördinaten, datum of andere gestandaardiseerde gegevensdomeinen. Een derde manier van verbinden is het overnemen van gegevens uit een andere basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie., eventueel in bewerkte vorm, zonder een expliciete verwijzing op te nemen, bijvoorbeeld straatnamen voor weergave op een kaart.

De stelselplaat biedt inzicht in de status van de verbindingen in het stelsel.

Onderdelen

Het Stelsel van Basisregistraties bestaat uit:

Organisatorische view op het Stelsel van Basisregistraties met de basisregistraties, de stelselregie en de stelseldiensten


Afhankelijkheden

Er zijn bij de besturing van het stelsel (stelselregie) tot op heden geen stelselbrede afhankelijkheden met voorzieningen buiten het stelsel onderkend. De onderdelen van het stelsel kennen wel vele afhankelijkheden, die ze zelf beheren en bewaken. Enkele van de afhankelijkheden die vaker voorkomen worden hieronder genoemd:

 • In het kader van geometrische gegevens (in zeven van de twaalf basisregistraties) zijn er afhankelijkheden naar PDOK, de Geo-standaarden, de INSPIRE-richtlijn en de "gouden driehoek" waarin overheid, bedrijfsleven en wetenschap samen de koers voor geo-gegevens bepalen. Het Ministerie van I&M en het Kadaster hebben hierin als respectievelijk registratiehouder en verstrekker van nagenoeg alle geo-basisregistraties een centrale rol.
 • In het kader van het inzagerecht is er een afhankelijkheid naar MijnOverheid, de persoonlijke website voor burgers voor overheidszaken.
 • In het kader van gegevensuitwisseling, met name tussen gemeentelijke bronhouders en landelijke voorzieningen, is er een afhankelijkheid naar de gemeentelijke berichtenstandaard StUF.
 • In het kader van eisen aan de vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen, integriteit en authenticiteitEen kwaliteitsattribuut van een informatieobject. Het toont aan dat het informatieobject is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven bij het informatieobject. bij gegevensuitwisseling is er een afhankelijkheid naar PKIoverheid.

Referenties

 1. De eerste zes principes zijn afkomstig uit kamerbrief 26 387, nummer 11, 17 oktober 2001. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26387-11.html Het zevende principe is afkomstig uit het iNUP Programmaplan 2012-2014 (PDF, 332 kB).