Clouddiensten Beleid

Uit NORA Online
ISOR:BIO Thema Clouddiensten Beleid
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 1 juni 2021 van de BIO Thema-uitwerking Clouddiensten is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Deze informatie is onderdeel van BIO Thema-uitwerking Clouddiensten.

Meer lezen

BIO Thema-uitwerking Clouddiensten
Alle normenkaders
Beveiligingsaspecten
Invalshoeken
ISOR (Information Security Object Repository)

Doelstelling[bewerken]

Het doel van het beleidsdomein is de conditionele elementen te identificeren die randvoorwaardelijk zijn om clouddiensten te kunnen inrichten, beveiligen en beheersen.

Risico's[bewerken]

Als de juiste beleidsaspecten voor de inrichting en het onderhoud van clouddiensten ontbreken, bestaat het risico dat onvoldoende sturing wordt gegeven aan een veilige inrichting en exploitatie van deze diensten. Daardoor komt de informatievoorziening van de organisatie als geheel in gevaar en bestaat er een reële kans dat datalekken optreden. In Toelichting objecten in het beleidsdomein is per aandachtsgebied aangegeven welke risico’s relevant zijn.

Objecten, controls en maatregelen

De onderwerpen die specifiek voor clouddiensten in het beleidsdomein een rol spelen, zijn in afbeelding 'Overzicht objecten voor clouddiensten in het beleidsdomein' vermeld. Is een objectblok geel gekleurd, dan komt de bijbehorende control voor in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Betreft het een wit gemarkeerd objectblok, dan heeft de BIO geen control gedefinieerd, maar is dit object wel noodzakelijk voor deze BIO Thema-uitwerking.


”Beveiligingsobjecten uitgewerkt voor het Beleidsdomein ingedeeld naar IFGS invalshoeken”
Overzicht objecten voor clouddiensten in het beleidsdomein


Per specifiek beveiligingsobject worden de control (hoofdnorm) en maatregelen (sub-normen) beschreven (zie Principes uit de BIO Thema Clouddiensten binnen dit aspect en Normen uit de BIO Thema Clouddiensten binnen dit aspect).


Principes uit de BIO Thema Clouddiensten binnen dit aspect[bewerken]

IDPrincipeCriterium
CLD_B.01Wet- en regelgeving ClouddienstenAlle relevante wettelijke, statutaire, regelgevende, contractuele eisen en de aanpak van de CSP om aan deze eisen te voldoen behoren voor elke clouddienst en de organisatie expliciet te worden vastgesteld, gedocumenteerd en actueel gehouden.
CLD_B.02CloudbeveiligingsstrategieDe CSP behoort een cloudbeveiligingsstrategie te hebben ontwikkeld die samenhangt met de strategische doelstelling van de CSP en die aantoonbaar de informatieveiligheid ondersteunt.
CLD_B.03Exit-strategie clouddienstenIn de clouddienstenovereenkomst tussen de CSP en CSC behoort een exit-strategie te zijn opgenomen waarbij zowel een aantal bepalingen1 over exit zijn opgenomen, als een aantal condities1 die aanleiding kunnen geven tot een exit.
CLD_B.04ClouddienstenbeleidDe CSP behoort haar informatiebeveiligingsbeleid uit te breiden met een cloud-beveiligingsbeleid om de voorzieningen en het gebruik van cloud-services te adresseren.
CLD_B.05TransparantieDe CSP voorziet de CSC in een systeembeschrijving waarin de clouddiensten inzichtelijk en transparant worden gespecificeerd en waarin de jurisdictie, onderzoeksmogelijkheden en certificaten worden geadresseerd.
CLD_B.06RisicomanagementDe Cloud Service Provider (CSP) behoort de organisatie en verantwoordelijkheden voor het risicomanagementproces voor de beveiliging van clouddiensten te hebben opgezet en onderhouden.
CLD_B.07IT-functionaliteitIT-functionaliteiten behoren te worden verleend vanuit een robuuste en beveiligde systeemketen van de Cloud Service Provider (CSP) naar de Cloud Service Consumer (CSC).
CLD_B.08BedrijfscontinuïteitsmanagementDe CSP behoort haar BCM-proces adequaat te hebben georganiseerd, waarbij de volgende aspecten zijn geadresseerd: verantwoordelijkheid voor BCM, beleid en procedures, bedrijfscontinuïteitsplanning, verificatie en updaten en computercentra.
CLD_B.09Privacy en bescherming persoonsgegevens clouddienstenDe Cloud Service Provider (CSP) behoort, ter bescherming van bedrijfs- en persoonlijke data, beveiligingsmaatregelen te hebben getroffen vanuit verschillende dimensies: beveiligingsaspecten en stadia, toegang en privacy, classificatie/labelen, eigenaarschap en locatie.
CLD_B.10Beveiligingsorganisatie clouddienstenDe CSP behoort een beveiligingsfunctie te hebben benoemd en een beveiligingsorganisatie te hebben ingericht, waarin de organisatorische positie, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken functionarissen en de rapportagelijnen zijn vastgesteld.
CLD_B.11ClouddienstenarchitectuurDe CSP heeft een actuele architectuur vastgelegd die voorziet in een raamwerk voor de onderlinge samenhang en afhankelijkheden van de IT-functionaliteiten.

Normen uit de BIO Thema Clouddiensten binnen dit aspect[bewerken]

IDStellingNorm
CLD_B.01.01De Cloud Service Provider (CSP) informeert de Cloud Service Consumer (CSC) welke wet- en regelgeving van toepassing is op clouddiensten.Informeren welke wet- en regelgeving van toepassing is op clouddiensten
CLD_B.01.02De Cloud Service Provider (CSP) identificeert haar eigen relevante wettelijke eisen (zoals Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)-eisen en encryptietoepassing) om persoonsgegevens te kunnen beschermen.Selecteren relevante wettelijke eisen ter bescherming van persoonsgegevens
CLD_B.01.03De voor de Cloud Service Consumer (CSC) van toepassing zijnde vereisten die voortvloeien uit wet- en regelgeving zijn geïdentificeerd, vooral waar het gaat om geografische gedistribueerde verwerkingen, opslag en communicatie waarvoor verschillende wetgeving bestaat, zoals maatregelen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Identificeren vereisten die van toepassing zijn
CLD_B.01.04De Cloud Service Provider (CSP) voorziet de Cloud Service Consumer (CSC) van zekerheid (op bewijs gebaseerde compliancy-rapportage) over (het voldoen aan) de van toepassing zijnde wettelijke eisen en contractuele vereisten.Voorzien zekerheid over van toepassing zijnde wettelijke eisen en contractuele vereisten
CLD_B.01.05Voor clouddiensten zijn, om aan de wettelijke en contractuele eisen te kunnen voldoen, specifieke maatregelen getroffen en verantwoordelijkheden benoemd.Treffen van maatregelen en benoemen verantwoordelijkheden om te voldoen aan gestelde eisen
CLD_B.01.06De Cloud Service Provider (CSP) heeft, om aan de eisen van de Cloud Service Consumer (CSC) te kunnen voldoen, alle wet- en regelgeving die op haar van toepassing is op de clouddienstverlening vastgesteld.Vaststellen alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving
CLD_B.02.01De cloudbeveiligingsstrategie van de Cloud Service Provider (CSP) geeft aan op welke wijze zij de bedrijfsdoelstellingen van Cloud Service Consumer (CSC)(’s) ondersteunt door onder andere te beschrijven:
 • een evenwichtige set van beveiligingsmaatregelen, waarin aandacht wordt besteed aan risicomanagement;
 • hoe (functioneel) cloud-beveiliging de weerbaarheid tegen hoge impactincidenten bewerkstelligt.
Aangeven hoe cloudbeveiligingsstrategie bedrijfsdoelstellingen ondersteunt
CLD_B.02.02De cloudbeveiligingsstrategie van de Cloud Service Provider (CSP):
 • geeft onder andere aan hoe zij Cloud Service Consumers (CSC’s) tegen bedreigingen beschermt;
 • besteedt aandacht aan de huidige beveiligingscontext van de CSP, inclusief vaardigheden, capaciteiten en informatiebeveiligingsfunctie.
 • Aangeven hoe te beschermen tegen bedreigingen en aandacht te besteden aan beveiligingscontext
  CLD_B.02.03De samenhang van beveiligingsmaatregelen van de Cloud Service Provider (CSP) ondersteunt het behalen van de bedrijfsdoelen van de Cloud Service Consumer (CSC). Hierin wordt aangegeven:
 • in welke mate de cloudbeveiligingsstrategie van de CSP in lijn is met de organisatiebrede doelstellingen van de CSC;
 • hoe de cloud-beveiligingsgovernance van de CSC wordt ondersteund door het management van de CSP;
 • dat de clouddiensten gedocumenteerd zijn en regelmatig worden gereviewd.
 • Ondersteunen in behalen van bedrijfsdoelen door samenhang van beveiligingsmaatregelen
  CLD_B.03.01De Cloud Service Consumer (CSC) legt in de overeenkomst een aantal bepalingen over de exit-regeling vast, zoals:
 • De exit-bepaling geldt zowel bij het einde van de overeenkomst als om valide redenen aangedragen door de CSC (zie conformiteitsindicator Condities).
 • De overeenkomst (en eventuele verwerkersovereenkomst) duurt voort totdat de exit-regeling helemaal is uitgevoerd.
 • De opzegtermijn geeft voldoende tijd om te kunnen migreren.
 • Data en configuratiegegevens (indien relevant) mogen pas na succesvolle migratie verwijderd worden.
 • Door een onafhankelijke partij wordt gecontroleerd en vastgesteld dat alle data is gemigreerd.
 • De exit-regeling wordt aangepast/anders ingevuld als de software die gebruikt wordt voor de clouddienst is gewijzigd.
 • Vastleggen bepalingen over exit-regeling
  CLD_B.03.02De Cloud Service Consumer (CSC) kan buiten het verstrijken van de contractperiode besluiten over te gaan tot exit als sprake is van aspecten die gerelateerd zijn aan:
 • Contracten:
  • niet beschikbaarheid zijn van afgesproken performance;
  • eenzijdige wijziging door de Cloud Service Provider (CSP) van de Service Level Agreement (SLA);
  • prijsverhoging.
 • Geleverde prestatie/ondersteuning:
  • onvoldoende compensatie voor storingen;
  • niet leveren van de afgesproken beschikbaarheid of performance;
  • gebrekkige support.
 • Clouddienst(en):
  • nieuwe eigenaar of nieuwe strategie;
  • end-of-life van clouddienst(en);
  • achterwege blijvende features.
 • Overgaan tot exit buiten verstrijken contractperiode
  CLD_B.04.01Het cloud-beveiligingsbeleid bevat:
 • Organische georiënteerde maatregelen:
  • informatiebeveiligingsvereisten die van toepassing zijn bij het ontwerp en de implementatie van cloud-services;
  • communicatie met de Cloud Service Consumer (CSC) in relatie tot en tijdens wijzigingen;
  • communicatie van beveiligingsinbreuken en het delen van informatie;
  • richtlijnen voor de ondersteuning van (forensische) onderzoeken;
  • compliancy-maatregelen op wet- en regelgeving.
 • Technisch georiënteerde maatregelen:
  • multi-tenancy en isolatie van de CSC;
  • toegangsprocedures, bijvoorbeeld sterke authenticatie voor toegang tot cloud-services;
  • toegang tot en protectie van de data van de CSC;
  • levenscyclusmanagement van CSC-accounts;
  • risico’s gerelateerd aan niet geautoriseerde insiders;
  • virtualisatie beveiliging;
  • beveiligingsarchitectuur en -maatregelen voor het beschermen van data, applicaties en infrastructuur.
 • Bevatten organisatorisch en technische georiënteerde maatregelen in cloudbeveiligingsbeleid
  CLD_B.05.01De systeembeschrijving bevat de volgende aspecten:
 • typen en scope van clouddiensten weergegeven met Service Level Agreements (SLA’s);
 • principes, procedures en maatregelen om ontwikkeling en operationalisering weer te geven;
 • beschrijving van de infrastructuurcomponenten die deel uitmaken van het ontwikkelen en operationaliseren van clouddiensten;
 • hoe met beveiligingsincidenten wordt omgegaan;
 • rollen en verantwoordelijkheden van de Cloud Service Provider (CSP) en Cloud Service Consumer (CSC), inclusief de verplichting om samen te werken;
 • (welke) onderdelen van de clouddiensten en/of functies toegekend of uitbesteed zijn aan sub-contractanten.
 • Bevatten diverse aspecten in systeembeschrijving
  CLD_B.05.02De Service Level Agreement (SLA) of systeembeschrijving voorziet in een specificatie van jurisdictie over dataopslag, verwerking en back-up-locatie, ook als deze (of delen hiervan) uitbesteed is aan subcontractors.SLA/systeembeschrijving bevat specificatie van jurisdictie inzake data-opslag, verwerking en back-up-locatie
  CLD_B.05.03De Service Level Agreement (SLA) of systeembeschrijving voorziet in een specificatie voor publicatievereisten en onderzoeksmogelijkheden.SLA/systeembeschrijving bevat specificatie voor publicatie-vereisten en onderzoeksmogelijkheden
  CLD_B.05.04De Service Level Agreement (SLA) of systeembeschrijving voorziet in een specificatie over het beschikbaar zijn van valide certificaten.SLA/systeembeschrijving bevat specificatie met betrekking tot beschikbaar zijn van valide certificaten
  CLD_B.06.01De verantwoordelijkheden van de Cloud Service Provider (CSP) zijn onder andere het:
 • ontwikkelen van het risicomanagementproces voor informatiebeveiliging dat toegespitst is op de omgeving van de CSP;
 • identificeren van analyses van de stakeholders;
 • definiëren van de rollen en verantwoordelijkheden van in- en externe partijen;
 • vaststellen van de vereiste relaties tussen de eigen organisatie en stakeholders en de relatie met de hoog niveau risicomanagementfunctie en met relevante projecten of activiteiten.
 • Hebben CSP-verantwoordelijkheden
  CLD_B.06.02De organisatie van het risicomanagementproces is goedgekeurd door managers van de Cloud Service Provider (CSP).Goedkeuren organisatie van risicomanagementproces
  CLD_B.06.03Het risicomanagementproces is systematisch beschreven met aandacht voor beleid, procedures en richtlijnen voor activiteiten over communiceren, adviseren, vaststellen van de context van onderzoeken, behandelen, monitoren, reviewen, vastleggen en rapporteren van risico’s.Beschrijven risicomanagementproces
  CLD_B.07.01Voor de beveiliging van IT-functionaliteiten (verwerking, opslag, transport en opvraag van informatie) zijn beschikbaarheids-, integriteits- en vertrouwelijkheidsmaatregelen getroffen.Treffen maatregelen voor beveiliging IT-functionaliteiten
  CLD_B.07.02Technische beveiligingsmaatregelen in de vorm van sterke toegangsbeveiliging, encryptie en data-analysemethoden zijn getroffen tegen bescherming van de infrastructuur.Treffen technische beveiligingsmaatregelen tegen bescherming van infrastructuur
  CLD_B.07.03De IT-infrastructuur wordt, om veilige clouddiensten te kunnen verlenen, continue bewaakt en beheerst ter bescherming tegen bedreigingen.Bewaken en beheersen IT-infrastructuur
  CLD_B.07.04De infrastructuur wordt ingericht met betrouwbare hardware- en softwarecomponenten.Inrichten infrastructuur met betrouwbare hardware- en software-componenten
  CLD_B.07.05Er zijn gedocumenteerde standaarden en procedures om geavanceerde cyberaanvallen het hoofd te bieden.Hebben van gedocumenteerde standaarden en procedures om hoofd te bieden tegen cyberaanvallen
  CLD_B.08.01De Cloud Service Provider (CSP) heeft een proceseigenaar voor het Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM)-proces benoemd en hem verantwoordelijk gegeven voor het vormgeven van BCM en compliancy met het uitgestippeld beleid.Benoemen proceseigenaar voor BCM-proces en geven verantwoordelijkheden
  CLD_B.08.02De verantwoordelijke voor bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) stelt zeker dat adequate resources beschikbaar zijn voor het uitvoeren van een effectief BCM-proces.Zeker stellen adequate resources voor uitvoeren van BCM-proces
  CLD_B.08.03Het management van de Cloud Service Provider (CSP) committeert zich aan de vastgestelde bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM)-vereisten.Committeren aan vastgestelde BCM-vereisten
  CLD_B.08.04Het bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM)-beleid en beleid voor business impact analyses zijn vastgesteld en gecommuniceerd.Vaststellen en communiceren BCM- en BIA-beleid
  CLD_B.08.05Het beleid en de procedures voor het vaststellen van de impact van storingen van cloud-services zijn gedocumenteerd en gecommuniceerd, waarbij aandacht wordt besteed aan:
 • beschikbaarheid van data en functionaliteit in relatie tot vendor lock-in en transitie naar andere Cloud Service Providers (CSP's) of exit-strategie (voor de mogelijke op risicoanalyse gebaseerde scenario’s);
 • identificatie van kritische producten en services;
 • identificaties van afhankelijkheden, processen, en business partners en derde partijen;
 • consequenties van verstoringen;
 • schattingen van vereiste resources voor herstel.
 • Documenteren en communiceren beleid en procedures voor vaststellen van storingsimpact van cloudservices
  CLD_B.08.06De Cloud Service Provider (CSP) beschikt over een gedocumenteerd raamwerk voor het plannen van bedrijfscontinuïteit waarin onder andere aandacht wordt besteed aan:
 • definiëren van de scope waarbij rekening wordt gehouden met de afhankelijkheden;
 • toegankelijkheid van deze plannen voor verantwoordelijke functionarissen;
 • toewijzen van een verantwoordelijke voor de review, update en goedkeuring;
 • definiëren van communicatiekanalen;
 • herstelprocedures;
 • methode voor het implementeren van het bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM)-plan;
 • continu verbeteringsproces van het BCM-plan;
 • relaties met beveiligingsincidenten.
 • Beschikken over gedocumenteerd raamwerk voor plannen van bedrijfscontinuïteit
  CLD_B.08.07Business impact analyses en continuïteitsplannen worden geverifieerd, geactualiseerd en regelmatig getest.Verifiëren, actualiseren en testen business impact analyses en continuïteitsplannen
  CLD_B.08.08Bij het testen wordt aandacht besteed aan de beïnvloeding van Cloud Service Consumers (CSC’s) (tenants) en derde partijen.Besteden aandacht aan beïnvloeden van CSC’s (tenants) en derde partijen bij testen
  CLD_B.08.09De voorzieningen van de computercentra zijn veilig gesteld en worden gemonitord (bewaakt), onderhouden en regelmatig getest.Veiligstellen, monitoren, onderhouden en testen computercentra-voorzieningen
  CLD_B.09.01Voor de opslag, de verwerking en het transport van data zijn beschikbaarheids-, integriteits- en vertrouwelijkheidsmaatregelen getroffen.Treffen maatregelen voor opslag, verwerking en transport van data
  CLD_B.09.02Ter bescherming van data en privacy zijn beveiligingsmaatregelen getroffen, in de vorm van data-analyse, Data Privacy Impact Assessment (DPIA), sterke toegangsbeveiliging en encryptie.Treffen maatregelen zoals data-analyse, DPIA, sterke toegangsbeveiliging en encryptie
  CLD_B.09.03Aan data en middelen waarin/waarop zich data bevindt, wordt door de verwerkingsverantwoordelijke een classificatie toegekend gebaseerd op het datatype, de waarde, de gevoeligheid en het kritische gehalte voor de organisatie.Toekennen classificatie aan data en middelen waarin/waarop zich data bevindt
  CLD_B.09.04Data gerelateerd aan e-commerce en verstuurd via publieke netwerken is adequaat geclassificeerd en beschermd tegen fraude, ongeautoriseerde toegang en aantasten/corrumperen van data.Classificeren en beschermen data gerelateerd aan e-commerce en verstuurd via publieke netwerken
  CLD_B.09.05De Cloud Service Provider (CSP) past een uniforme classificatie toe voor informatie en middelen die relevant is voor de ontwikkeling en het aanbieden van clouddiensten.Toepassen informatie- en middelenclassificatie, relevant voor ontwikkelen en aanbieden van clouddiensten
  CLD_B.09.06Het eigenaarschap van de middelen die deel uitmaken van de clouddiensten is vastgesteld.Vaststellen eigenaarschap van middelen die deel uitmaken van clouddiensten
  CLD_B.09.07In de overeenkomst tussen de Cloud Service Provider (CSP) en de Cloud Service Consumer (CSC) is bij het beëindigen van de clouddienst het eigenaarschap vastgelegd rond het gebruik, het retourneren en het verwijderen van data (data objects) en de fysieke middelen die data bevatten.Vastleggen eigenaarschap in overeenkomst tussen CSP en CSC bij beëindigen van clouddienst
  CLD_B.09.08De Cloud Service Provider (CSP) specificeert en documenteert op welke locatie (in welk land) de data worden opgeslagen.Specificeren en documenteren opslag op welke locatie data
  CLD_B.10.01De beveiligingsfunctie, die geleid wordt door een Chief Security Officer (CSO), ondersteunt de Cloud Service Provider (CSP) voor het bewerkstelligen en promoten van het cloud-beveiligingsbeleid door het:
 • ontwikkelen en onderhouden van een beveiligingsstrategie en het -beleid;
 • ontwikkelen van beveiligingsstandaarden, procedures en richtlijnen;
 • definiëren van een set beveiligingsdiensten;
 • coördineren van beveiliging door de gehele organisatie;
 • monitoren van de effectiviteit van clouddienstreglementen;
 • bieden van overzicht van en het doen van onderzoeken naar beveiligingsdiensten.
 • Bewerkstelligen en promoten cloudbeveiligingsbeleid
  CLD_B.10.02De beveiligingsfunctie voorziet in proactieve ondersteuning van:
 • activiteiten van cloud-risicoassessment;
 • classificeren van informatie en systemen;
 • gebruik van encryptie;
 • beveiligen van gerelateerde projecten;
 • ontwikkelen van bedrijfscontinuïteitsprogramma en beveiligingsaudits.
 • Voorzien beveiligingsfunctie in proactieve ondersteuning van bepaalde processen/middelen
  CLD_B.10.03De Cloud Service Provider (CSP) heeft de informatiebeveiligingsorganisatie een formele positie binnen de gehele organisatie gegeven.Geven positie van informatiebeveiligingsorganisatie binnen organisatie
  CLD_B.10.04De Cloud Service Provider (CSP) heeft de verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging voor het definiëren, coördineren en evalueren beschreven en toegewezen aan specifieke functionarissen.Benoemen functionarissen voor informatiebeveiliging en onderlinge relaties inzichtelijk maken
  CLD_B.10.05De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in een autorisatiematrix.Toewijzen verantwoordelijkheden voor definiëren, coördineren en evalueren van informatiebeveiliging
  CLD_B.10.06De belangrijkste functionarissen (stakeholders) voor informatiebeveiliging zijn benoemd en de onderlinge relaties zijn met een organisatieschema inzichtelijk gemaakt.Vastleggen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in autorisatiematrix
  CLD_B.10.07De verantwoordings- en rapportagelijnen tussen de betrokken functionarissen zijn vastgesteld.Vaststellen verantwoordings- en rapportagelijnen tussen betrokken functionarissen
  CLD_B.10.08Het type, de frequentie en de eisen voor de inhoudelijke rapportages zijn vastgesteld.Vaststellen type, frequentie en eisen voor inhoudelijke rapportages
  CLD_B.11.01Het raamwerk bevat de volgende aspecten:
 • beveiligingsbeleid van de Cloud Service Provider (CSP) met principes en wet- en regelgeving;
 • functioneel; typen en scope van de clouddiensten;
 • zoneringsmodel voor scheiding tussen Cloud service Consumers (CSC’s);
 • trust framework (afspraken en maatregelen ter bevordering van de vertrouwensrelatie);
 • Service Level Agreements (SLA’s) en valide certificaten;
 • risicomanagement.
 • Bevatten diverse aspecten voor raamwerk
  CLD_B.11.02De onderlinge samenhang tussen IT-functionaliteiten die bij het aanbieden, gebruiken en onderhouden van clouddiensten zijn betrokken, benoemd en beschreven.Beschrijven van de samenhang tussen IT-functionaliteiten bij clouddienst-aanbieding, -gebruik en -onderhoud