Huisvesting Controldomein

Uit NORA Online
ISOR:BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening Control
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze informatie is onderdeel van BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening.

Meer lezen

Bron niet opgegeven
Alle normenkaders
Beveiligingsaspecten
Invalshoeken
ISOR

Binnen het Control domein worden maatregelen opgenomen die gerelateerd zijn aan bepaalde generieke objecten. Per generiek object worden conformiteitsindicatoren uitgewerkt, deze conformiteitsindicatoren representeren een vast te stellen set van maatregelen.

De onderwerpen die uit BIR 2017 binnen dit domein een rol spelen zijn in onderstaande figuur vermeld.

Thema Huisvesting - Uit te werken Huisvesting-IV objecten voor het Control domein

Risico

Door het ontbreken van noodzakelijke maatregelen binnen de Huisvesting-IV organisatie is het niet zeker dat een Huisvesting-IV aan de beoogde organisatorische en beveiligingsvoorwaarden voldoet en dat de governance van deze omgeving toereikend is ingericht. Tevens kan niet vastgesteld worden dat de gewenste maatregelen worden nageleefd.

Doelstelling

De doelstelling van het control domein is ervoor te zorgen dat en/of vast te stellen of Huisvesting-IV afdoende is ingericht voor het leveren van het gewenste niveau van beveiliging. Dit houdt onder meer in dat binnen de organisatie een adequate beheerorganisatie moet zijn ingericht, waarin beheerprocessen zijn vormgegeven.

Principes uit de BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening binnen dit aspect

ID principe Criterium
Huisv_C.01 Controle richtlijn Bedrijfsmiddelen worden periodiek gecontroleerd op basis van formeel vastgestelde richtlijnen en geconstateerde bevindingen worden tijdig aan het management gerapporteerd.
Huisv_C.02 Onderhoudsplan Voor iedere locatie van de Huisvesting-IV is een onderhoudsplan opgesteld op basis van een risicoafweging en onderhoudsbepalingen.
Huisv_C.03 Continuiteitsmanagement Continuïteitsmanagement is procesmatig voor de gehele organisatie ingericht, zodat na het plaatsvinden van een calamiteit de hosting services zo snel mogelijk worden hersteld en voortgezet.
Huisv_C.04 Huisvesting-IV Testproces bedrijfsmiddelen Deze norm is nog in ontwikkeling.
Huisv_C.05 Huisvesting-IV Beheerprocessen bedrijfsmiddelen Deze norm is nog in ontwikkeling.
Huisv_C.06 Huisvesting-IV Monitoring bedrijfsmiddelen Deze norm is nog in ontwikkeling.
Huisv_C.07 Huisvesting-IV Beheersingsorganisatie De stakeholder van de huisvesting van de Rekencentra heeft een beheersingsorganisatie ingericht waarin de processtructuur, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken functionarissen zijn vastgesteld.
Huisv_C.08 Huisvesting-IV Beheersingsarchitectuur Deze norm is nog in ontwikkeling.

Normen uit de BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening binnen dit aspect

ID Stelling Norm
Huisv_C.01.01 De Huisvesting-IV organisatie beschikt over richtlijnen voor controle van bedrijfsmiddelen. De Huisvesting-IV organisatie beschikt over richtlijnen voor controle van bedrijfsmiddelen
Huisv_C.01.02 De Huisvesting-IV organisatie beschikt over geautomatiseerde middelen voor effectieve ondersteuning van de controle activiteiten. Beschikking over geautomatiseerde middelen voor effectieve ondersteuning van de controle activiteiten
Huisv_C.01.03 De Huisvesting-IV organisatie beschikt over richtlijnen voor het uitvoeren van registratie, statusmeting, analyse, rapportage en evaluatie. Beschikking over richtlijnen voor registratie, statusmeting, analyse, rapportage en evaluatie
Huisv_C.01.04 De Huisvesting-IV organisatie beschikt over richtlijnen voor het evalueren van de Huisvesting-RC-organisatie. Beschikking over richtlijnen voor evalueren van de Huisvesting-RC-organisatie
Huisv_C.01.05 De Huisvesting-IV organisatie heeft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB’s) van controle functionarissen vastgelegd. Vastlegging van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van controle functionarissen
Huisv_C.02.01 De verantwoordelijke functionaris laat het vastgoed (o.a. gebouwen) op alle locaties van de Huisvesting van Rekencentra onderhouden op basis van een vastgesteld onderhoudsplan. Verantwoordelijke functionaris laat het vastgoed onderhouden o.b.v. vastgesteld onderhoudsplan
Huisv_C.02.02 Voor kwetsbare voorzieningen (binnen of buiten het gebouw) zijn duidelijke onderhoudsbepalingen gesteld. Voor kwetsbare voorzieningen zijn duidelijke onderhoudsbepalingen gesteld
Huisv_C.03.01 Het BCSM is beschreven, goedgekeurd door het management en:
  • toegekend aan een verantwoordelijke functionaris;
  • behandeld onder nadere: planning, uitvoering van scope, rapporte-ren en bespreken van verbetervoorstellen.
Het BCSM is beschreven, goedgekeurd, toegekend en behandeld door het management
Huisv_C.03.02 De beoordelingsrapportage bevat kwetsbaarheden en verbetervoorstellen en worden gecommuniceerd met verantwoordelijken/eigenaren van systemen waarin kwetsbaarheden en zwakheden gevonden zijn. Communicatie van de beoordelingsrapportage met kwetsbaarheden, zwakheden en verbetervoorstellen
Huisv_C.03.03 Een continuïteitsplan is opgesteld, met daarin activiteiten, rollen en verantwoordelijkheden, uit te voeren validaties, escalatiepaden en signalerings-rapportage t.a.v. continuïteit. Het opgestelde continuïteitsplan bevat activiteiten, rollen en verantwoordelijkheden en rapportages
Huisv_C.03.04 De herstelprocessen en -procedures voor de Huisvesting-IV-dienst zijn gedocumenteerd. De herstelprocessen en -procedures voor de Huisvesting-IV-dienst zijn gedocumenteerd
Huisv_C.03.05 Er is gezorgd voor afdoende uitwijkfaciliteiten zodat bij calamiteiten de serviceverlening binnen de daartoe gestelde termijn voortgezet kan worden. Realisatie van afdoende uitwijkfaciliteiten
Huisv_C.03.06 Gebruik van de uitwijkfaciliteit(en) en het draaiboek wordt periodiek op correctheid en doelmatigheid getest. Gebruik van de uitwijkfaciliteit(en) en draaiboek worden periodiek getest
Huisv_C.03.07 De Huisvesting-IV organisatie is verantwoordelijk voor het beheer, periodiek testen, en controleren van uitwijkvoorzieningen. Verantwoordelijkheid voor beheer, testen, en controleren van uitwijkvoorzieningen
Huisv_C.07.01 De samenhang van de processen wordt door middel van een processtructuur vastgelegd. De samenhang van de processen wordt door middel van een processtructuur vastgelegd
Huisv_C.07.02 De belangrijkste functionarissen (stakeholders) voor de beheersingsorganisatie zijn benoemd en de relaties tussen hen zijn door middel van een organisatieschema inzichtelijk gemaakt. Functionarissen voor de beheersingsorganisatie en hun interrelatie zijn benoemd en inzichtelijk
Huisv_C.07.03 De verantwoordelijkheden voor de beheersprocessen zijn aan een specifieke functionaris toegewezen en vastgelegd. Verantwoordelijkheden voor beheersprocessen zijn aan specifieke functionaris toegewezen en vastgelegd
Huisv_C.07.04 De organisatie heeft de taken en verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de beheerwerkzaamheden beschreven en de bijbehorende bevoegdheden vastgelegd in een autorisatiematrix. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de beheerwerkzaamheden zijn vastgelegd
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen