Huisvesting Informatievoorzieningen Control

Uit NORA Online
ISOR:BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening Control
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 25 januari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Huisvesting Informatievoorzieningen is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Deze informatie is onderdeel van BIO Thema-uitwerking Huisvesting Informatievoorzieningen.

Meer lezen

BIO Thema-uitwerking Huisvesting Informatievoorzieningen
Alle normenkaders
Beveiligingsaspecten
Invalshoeken
ISOR (Information Security Object Repository)

Doelstelling[bewerken]

De doelstelling van het control-domein is ervoor te zorgen dat en/of vast te stellen of huisvesting IV afdoende is ingericht voor het leveren van het gewenste niveau van beveiliging. Dit houdt onder meer in dat binnen de organisatie een adequate beheerorganisatie moet zijn ingericht, waarin beheerprocessen zijn vormgegeven.

Risico's[bewerken]

Door het ontbreken van noodzakelijke maatregelen binnen de huisvesting IV-organisatie is het niet zeker dat huisvesting IV aan de beoogde organisatorische en beveiligingsvoorwaarden voldoet en dat de governance van deze omgeving toereikend is ingericht. Daarnaast kan ook niet worden vastgesteld dat de gewenste maatregelen worden nageleefd.

Objecten, controls en maatregelen

Onderstaande afbeelding toont de objecten die voor huisvesting Informatievoorzieningen (IV) een rol spelen. De objecten die gestreept worden mogelijk in de volgende versie uitgewerkt.


”Afbeelding: Overzicht Huisvesting IV-objecten binnen het control-domein”
Overzicht objecten voor huisvesting IV binnen het control-domein


Principes uit de BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening binnen dit aspect[bewerken]

IDPrincipeCriterium
HVI_C.01Controle-richtlijnen huisvesting IVBedrijfsmiddelen behoren periodiek te worden gecontroleerd met formeel vastgestelde richtlijnen en geconstateerde bevindingen dienen tijdig aan het management te worden gerapporteerd.
HVI_C.02OnderhoudsplanVoor iedere locatie van huisvesting IV behoort een onderhoudsplan te zijn opgesteld met een risicoafweging en onderhoudsbepalingen.
HVI_C.03ContinuïteitsbeheerContinuïteitbeheer behoort procesmatig voor de gehele organisatie te zijn ingericht, zodat na het plaatsvinden van een calamiteit de hosting services zo snel mogelijk worden hersteld en voortgezet.
HVI_C.04Beheersorganisatie huisvesting IVDe stakeholder van huisvesting IV behoort een beheersorganisatie te hebben ingericht waarin de processtructuur, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken functionarissen zijn vastgesteld.

Normen uit de BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening binnen dit aspect[bewerken]

IDStellingNorm
HVI_C.01.01De huisvesting Informatievoorzieningen (IV)-organisatie beschikt over richtlijnen voor de controle van bedrijfsmiddelen.De Huisvesting-IV organisatie beschikt over richtlijnen voor controle van bedrijfsmiddelen
HVI_C.01.02De huisvesting Informatievoorzieningen (IV)-organisatie beschikt over geautomatiseerde middelen voor een effectieve ondersteuning van de controle-activiteiten.Beschikking over geautomatiseerde middelen voor effectieve ondersteuning van de controle activiteiten
HVI_C.01.03De huisvesting Informatievoorzieningen (IV)-organisatie beschikt over richtlijnen voor het uitvoeren van een registratie, statusmeting, analyse, rapportage en evaluatie.Beschikking over richtlijnen voor registratie, statusmeting, analyse, rapportage en evaluatie
HVI_C.01.04De huisvesting Informatievoorzieningen (IV)-organisatie beschikt over richtlijnen voor het evalueren van de huisvesting IV-organisatie.Er zijn richtlijnen voor het evalueren van de Huisvesting-IV organisatie
HVI_C.01.05De huisvesting Informatievoorzieningen (IV)-organisatie heeft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van controlefunctionarissen vastgelegd.Vastlegging van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van controle functionarissen
HVI_C.02.01Voor kwetsbare voorzieningen (binnen en buiten het gebouw) zijn duidelijke onderhoudsbepalingen gesteld.Verantwoordelijke functionaris laat het vastgoed onderhouden o.b.v. vastgesteld onderhoudsplan
HVI_C.02.02Het vastgoed (onder andere gebouwen) wordt op alle locaties van de huisvesting van de rekencentra onderhouden met een vastgesteld onderhoudsplan.Voor kwetsbare voorzieningen zijn duidelijke onderhoudsbepalingen gesteld
HVI_C.03.01Het bedrijfscontinuïteitsmanagementsysteem (BCMS) is:
  • beschreven;
  • goedgekeurd door het management;
  • toegekend aan een verantwoordelijke functionaris.
Het behandeld onder andere: planning, uitvoering van de scope, rapporteren en bespreken van verbetervoorstellen.
Het BCMS is beschreven, goedgekeurd, toegekend en behandeld door het management
HVI_C.03.02De beoordelingsrapportage bevat kwetsbaarheden en verbetervoorstellen en worden gecommuniceerd met verantwoordelijken/eigenaren van systemen waarin kwetsbaarheden en zwakheden gevonden zijn.De beoordelingsrapportage wordt gedeeld met systeemverantwoordelijken
HVI_C.03.03Een continuïteitsplan is opgesteld, met daarin activiteiten, rollen en verantwoordelijkheden, uit te voeren validaties, escalatiepaden en signaleringsrapportage over continuïteit.Het continuïteitsplan bevat activiteiten, rollen en verantwoordelijkheden en rapportages
HVI_C.03.04De herstelprocessen en -procedures voor de huisvesting Informatievoorzieningen (IV)-organisatie zijn gedocumenteerd.De herstelprocessen en -procedures voor de Huisvesting-IV-dienst zijn gedocumenteerd
HVI_C.03.05Er is gezorgd voor afdoende uitwijkfaciliteiten zodat bij calamiteiten de serviceverlening binnen de daartoe gestelde termijn voortgezet kan worden.Realisatie van afdoende uitwijkfaciliteiten
HVI_C.03.06Gebruik van de uitwijkfaciliteit(en) en het draaiboek worden periodiek op correctheid en doelmatigheid getest.Gebruik van de uitwijkfaciliteit(en) en draaiboek worden periodiek getest
HVI_C.03.07De huisvesting Informatievoorzieningen (IV)-organisatie is verantwoordelijk voor het beheer, periodiek testen en controleren van uitwijkvoorzieningen.Verantwoordelijkheid voor beheer, testen, en controleren van uitwijkvoorzieningen
HVI_C.04.01De belangrijkste functionarissen (stakeholders) voor de beheersorganisatie zijn benoemd en de relaties tussen hen zijn met een organisatieschema inzichtelijk gemaakt.Er zijn functionarissen voor de beheersorganisatie benoemd
HVI_C.04.02De verantwoordelijkheden voor de beheersprocessen zijn aan een specifieke functionaris toegewezen en vastgelegd.Verantwoordelijkheden zijn toegewezen en vastgelegd
HVI_C.04.03De organisatie heeft de taken en verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de beheerwerkzaamheden beschreven en de bijbehorende bevoegdheden vastgelegd in een autorisatiematrix.Verantwoordelijkheden zijn beschreven en vastgelegd
HVI_C.04.04De samenhang van de processen wordt met een processtructuur vastgelegd.De samenhang van processen is in een processtructuur vastgelegd.