Huisvesting Informatievoorziening Uitvoeringsdomein

Uit NORA Online
ISOR:BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening Uitvoering
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze informatie is onderdeel van BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening.

Meer lezen

BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening
Alle normenkaders
Beveiligingsaspecten
Invalshoeken
ISOR

Binnen het Uitvoering domein zijn specifieke inrichting- en beveiligingsobjecten ten aanzien van Huisvesting-IV beschreven en per object zijn de conformiteitsindicatoren en de desbetreffende implementatie-elementen uitgewerkt. De onderwerpen die uit de BIO binnen dit domein een rol spelen zijn huisvestingsvoorzieningen, inrichting en dienstverlening. Onderstaande tabel en afbeelding tonen het resultaat van de SIVA analyse ten aanzien van relevante objecten voor de Huisvesting-IV. De wit ingekleurde objecten ontbreken als control in de ISO2700x, maar zijn van belang voor dit thema. Om deze reden zijn aanvullende objecten uit andere baselines opgenomen.

”Onderwerpen die binnen het Uitvoeringsdomein een rol spelen”
Onderwerpen die binnen het Uitvoeringsdomein een rol spelen


Nr Objecten Referentie
U.01 Richtlijnen gebieden en ruimten 27002:11.1.5
U.02 Bedrijfsmiddelen inventaris 27002:8.1.1
U.03 Fysieke zonering 27002:11.1.1
U.04 Beveiligingsfaciliteiten ruimten 27002:11.1.3
U.05 Nutsvoorzieningen 27002:11.2.2
U.06 Apparatuur positionering 27002:11.2.1
U.07 Apparatuur onderhoud 27002:11.2.4
U.08 Apparatuur verwijdering 127002:1.2.7
U.09 Bedrijfsmiddelen verwijdering 27002:11.2.5
U.10 Laad-en los locatie 27002:11.1.6
U.11 Bekabeling 27002:11.2.3
TABELNAAM

Risico

Als naleving van de specifieke normen, omgezet in eisen voor de inrichting en exploitatie van rekencentra niet wordt gerealiseerd, dan ontstaan continuïteits-, vertrouwelijkheids- en integriteitsrisico’s, zoals uitval van bedrijfsfuncties, datalekken en verminking van cruciale persoonsinformatie of bedrijfsgegevens.

Doelstelling

Het doel van het uitvoeringsdomein voor Huisvesting-IV is het waarborgen dat de fysieke toegang tot functionaliteit is ingericht overeenkomstig specifieke beleidsuitgangspunten van de bedrijfsonderdelen en dat de beveiliging van de huisvesting als geheel in bestaan en werking voldoet aan de eisen die door de organisatie zijn gesteld.

Principes uit de BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening binnen dit aspect

IDprincipeCriterium
Huisv_U.01Richtlijnen gebieden en ruimtenVoor het werken in beveiligde gebieden behoren richtlijnen te worden ontwikkeld en toegepast.
NB: Omdat de criteria over 'richtlijnen' gaan, is het woord ‘procedures’ uit de ISO norm vervangen door ‘richtlijnen’.
Huisv_U.02Bedrijfsmiddelen inventarisBedrijfsmiddelen die samenhangen met informatie en informatie-verwerkende faciliteiten behoren te worden geïdentificeerd en van deze bedrijfsmiddelen behoort een inventaris te worden opgesteld en onderhouden.
NB: De control uit de BIO is afwijkend van de ISO 27001.
Huisv_U.04Beveiligingsfaciliteiten ruimtenVoor het beveiligen van ruimten behoren faciliteiten te worden ontworpen en te zijn toegepast.
Huisv_U.05NutsvoorzieningenApparatuur behoort te worden beschermd tegen stroomuitval en andere verstoringen die worden veroorzaakt door ontregelingen in nutsvoorzieningen.
Huisv_U.06Apparatuur positioneringApparatuur behoort zodanig te zijn gepositioneerd en beschermd, dat risico's van bedreigingen en gevaren van buitenaf en ook de kans op onbevoegde toegang worden verkleind.
NB: Oorspronkelijk werd 'geplaatst' toegepast, dit is gewijzigd in 'gepositioneerd'.
Huisv_U.07Onderhoud ApparatuurApparatuur behoort op een correcte wijze te worden onderhouden.
Huisv_U.08Apparatuur verwijderingAlle onderdelen van de apparatuur die opslagmedia bevatten behoren te worden geverifieerd om te waarborgen dat gevoelige gegevens en in licentie gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat software voorafgaand aan verwijdering of hergebruik zijn verwijderd of betrouwbaar veilig zijn overschreven.
Huisv_U.09Bedrijfsmiddelen verwijderingInformatieverwerkende bedrijfsmiddelen, uitgezonderd daarvoor bestemde mobiele apparatuur, mogen niet van de locatie worden verwijderd zonder voorafgaande goedkeuring.
Huisv_U.10Laad en los locatieDe toegangspunten, zoals gebieden voor laden en lossen en andere punten waar onbevoegden het terrein kunnen betreden, behoren te worden beheerst en indien mogelijk te worden afgeschermd van IT-voorzieningen.
Huisv_U.11BekabelingDe voedingskabels voor elektrische en telecommunicatievoorzieningen voor het dataverkeer of ondersteunende informatiediensten behoren te zijn beschermd tegen interceptie of beschadiging.
Huisv_U.12Huisvesting-IV architectuurVoor het implementeren van en onderhouden van Huisvestingsvoorzieningen behoren architectuurvoorschriften en benodigde documentatie beschikbaar te zijn.

Normen uit de BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening binnen dit aspect

IDStellingNorm
Huisv_U.01.01Personeel is alleen op grond van ‘need-to-know’ bekend met het bestaan van of de activiteiten binnen een beveiligd gebied.Personeel is op grond van ‘need-to-know’ bekend met het beveiligd gebied
Huisv_U.01.02Zonder toezicht wordt niet gewerkt in de beveiligde gebieden, dit is zowel om veiligheidsredenen als om geen gelegenheid te bieden voor kwaadaardige activiteiten.In beveiligde gebieden wordt slechts onder toezicht gewerkt
Huisv_U.01.03Leegstaande beveiligde ruimten moeten fysiek worden afgesloten en periodiek te worden geïnspecteerd.Leegstaande beveiligde ruimten worden fysiek afgesloten en periodiek geïnspecteerd
Huisv_U.01.04Tenzij goedgekeurd wordt beeld en geluidopnameapparatuur, zoals in mobiele apparatuur niet toegelaten in de beveiligde ruimten.Foto-, video-, audio- of andere opnameapparatuur wordt niet toegelaten
Huisv_U.01.05Bezoekers van kritieke faciliteiten:
 • krijgen slechts toegang voor vastgestelde doeleinden;
 • krijgen instructie over de beveiliging van de omgeving en van de noodprocedures en worden bewust gemaakt van de beveiligingsregels;
 • wordt verteld dat het gebruik van beeld en geluidopname materiaal/apparatuur niet is toegestaan;
 • dragen verplicht een badge;
 • worden gemonitord bij aankomst en vertrek;
 • worden continu aan toezicht onderworpen.
Richtlijnen m.b.t. bezoek tot kritieke faciliteiten
Huisv_U.02.01Voor elk van de geïdentificeerde bedrijfsmiddelen is het eigenaarschap toegekend (zie 8.1.2) en de classificatie van het bedrijfsmiddel is geïdentificeerd (zie 8.2).Eigenaarschap en classificatie is toegekend aan elk van de geïdentificeerde bedrijfsmiddelen
Huisv_U.02.02De Huisvesting-IV organisatie identificeert de bedrijfsmiddelen, welke voor Huisvesting-IV relevant zijn in de levenscyclus van informatie en documenteert het belang daarvan, * de levenscyclus van informatie (de aanmaak, verwerking, opslag, overdracht, verwijdering en vernietiging) omvat;
 • de documentatie onderhouden wordt in speciale of bestaande inventarislijsten indien van toepassing.
 • Identificatie en documentatie van bedrijfsmiddelen voor de Huisvesting-IV
  Huisv_U.02.03De inventarislijst van de bedrijfsmiddelen wordt nauwkeurig, actueel en consistent bijgehouden en is in overeenstemming met andere inventarisoverzichten.Actualiteit, consistentie en overeenstemming van de inventarislijst van bedrijfsmiddelen
  Huisv_U.02.04De Huisvesting-IV organisatie heeft inventarisoverzichten:
 • inventarisoverzichten van bedrijfsmiddelen helpen zeker te stellen dat doeltreffende bescherming plaatsvindt;
 • inventarisoverzichten kunnen vereist zijn, zoals voor financieel (beheer van bedrijfsmiddelen), verzekeringen, of voor gezondheid of veiligheid redenen.
 • Doeltreffende bescherming is zekergesteld m.b.v. inventarisoverzichten
  Huisv_U.03.01Voor het inrichten van beveiligde zones wordt gebruik gemaakt van de volgende voorschriften:
 • het Kader Rijkstoegangsbeleid (2010);
 • het Normenkader Beveiliging Rijkskantoren (NkBR 2015);
 • het Beveiligingsvoorschrift Rijk (BVR 2013).
 • Voor het inrichten van beveiligde zones wordt gebruik gemaakt van voorschriften
  Huisv_U.03.02Beveiligingszones worden gedefinieerd en de locatie en sterkte van elke zone hangt af van de beveiligingseisen van de bedrijfsmiddelen die zich binnen de zone bevinden en van de resultaten van een risicobeoordeling.Beveiligingszonelocatie en -sterkte hangt af van risicobeoordeling en eisen aan de bedrijfsmiddelen
  Huisv_U.03.03Informatieverwerkende faciliteiten die worden beheerd door de organisatie moeten fysiek of logisch zijn gescheiden van informatieverwerkende faciliteiten die door externe partijen worden beheerd.Informatieverwerkende faciliteiten zijn gescheiden van extern beheerde faciliteiten
  Huisv_U.03.04Alle medewerkers dragen zichtbaar een identificatiemiddel en informeren beveiligingspersoneel als zij in de niet publieke ruimten personen zonder begeleiding en zonder zichtbaar identificatiemiddel tegenkomen.Het dragen van identificatiemiddellen en het melden van personen zonder zichtbaar identificatiemiddel
  Huisv_U.03.05Elke fysieke toegang wordt gecontroleerd en fysiek of elektronisch in een logboek vastgelegd.Elke fysieke toegang wordt gecontroleerd en in een logboek vastgelegd
  Huisv_U.04.01Belangrijke faciliteiten zijn zo gesitueerd dat ze niet voor iedereen toegankelijk zijn.Belangrijke faciliteiten moeten zo te worden gesitueerd dat ze niet voor iedereen toegankelijk zijn
  Huisv_U.04.02Faciliteiten zijn zo geconfigureerd, dat wordt voorkomen dat vertrouwelijke informatie activiteiten van buitenaf zichtbaar en/of hoorbaar zijn; voor zover van toepassing wordt ook elektromagnetische afscherming overwogen.Vertrouwelijke informatie en activiteiten zijn van buitenaf zichtbaar of hoorbaar
  Huisv_U.04.03Adresboeken en interne telefoonboeken, waarin locaties worden aangeduid met faciliteiten die vertrouwelijke informatie verwerken, zijn niet vrij toegankelijk voor onbevoegden.Adresboeken en telefoonboeken bevattende vertrouwelijke locaties zijn niet vrij toegankelijk
  Huisv_U.04.04Sleutelbeheer is ingericht op basis van een sleutelplan (NKBR 5.4).Sleutelbeheer is ingericht op basis van een sleutelplan
  Huisv_U.05.01Nutsvoorzieningen:
 • zijn in overeenstemming met de technische beschrijving van de fabrikant en de lokale wettelijke eisen;
 • worden regelmatig onderzocht om te beoordelen of hun capaciteit toereikend is voor de groei van het bedrijf en de interactie met andere nutsvoorzieningen;
 • worden regelmatig geïnspecteerd en getest om te waarborgen dat ze correct functioneren;
 • zijn zo nodig voorzien van een alarmsysteem om disfunctioneren op te sporen;
 • beschikken voor zover nodig over meervoudige voeding, elk met een verschillende fysieke route.
 • De nutsvoorzieningen
  Huisv_U.05.02Noodverlichting en (nood)communicatiemiddelen zijn aanwezig.Noodverlichting en (nood)communicatiemiddelen moeten aanwezig zijn
  Huisv_U.05.03Nabij nooduitgangen of ruimten waar apparatuur aanwezig is, zijn noodschakelaars en knoppen waarmee stroom, water, gas en eventuele andere voorzieningen kunnen worden uitgeschakeld.Aanwezigheid van noodschakelaars en -knoppen bij nooduitgangen of ruimten waar apparatuur aanwezig is
  Huisv_U.05.04Voor de netwerkverbinding(en) is redundantie verkregen via meerdere routes en vanaf meer dan één aanbieder.Redundantie voor de netwerkverbinding via meerdere routes vanaf meer dan één aanbieder
  Huisv_U.06.01Apparatuur en informatie verwerkende- en opslagfaciliteiten worden zodanig geplaatst, dat onbevoegden hier geen toegang toe hebben en dat ze beveiligd zijn tegen onbevoegde kennisname van gegevens.Onbevoegden hebben geen toegang tot apparatuur, informatie verwerkende- en opslagfaciliteiten
  Huisv_U.06.02Apparatuur wordt beschermd tegen bedreiging (zoals overspanning, blikseminslag, diefstal, weglekken van informatie door Elektro Magnetische Straling) van buitenaf.Apparatuur wordt beschermd tegen externe bedreigingen
  Huisv_U.07.01Apparatuur wordt onderhouden in overeenstemming met de door de leverancier aanbevolen intervallen voor servicebeurten en voorschriften.Apparatuur wordt op aanbevolen intervallen voor servicebeurten en voorschriften onderhouden
  Huisv_U.07.02Reparaties en onderhoudsbeurten aan apparatuur worden alleen uitgevoerd door bevoegd onderhoudspersoneel.Reparaties en onderhoudsbeurten aan apparatuur worden uitgevoerd door bevoegd onderhoudspersoneel
  Huisv_U.07.03Reparaties van en onderhoud aan apparatuur (hardware) worden op locatie en door bevoegd personeel uitgevoerd tenzij geen data (meer) op het apparaat aanwezig of toegankelijk is.Reparatie en onderhoud van apparatuur vindt plaats op locatie en door bevoegd personeel
  Huisv_U.07.04Van alle vermeende en daadwerkelijke fouten en van al het preventieve en correctieve onderhoud worden registraties bijgehouden.Alle vermeende en daadwerkelijke fouten en elk preventieve en correctieve onderhoud wordt geregistreerd
  Huisv_U.07.05Aan alle onderhoudseisen die door verzekeringspolissen zijn opgelegd wordt voldaan.Er wordt voldaan aan alle onderhoudseisen die door verzekeringspolissen zijn opgelegd
  Huisv_U.07.06Voordat apparatuur na onderhoud weer in bedrijf wordt gesteld, wordt een inspectie uitgevoerd om te waarborgen dat niet met de apparatuur geknoeid is en dat deze niet slecht functioneert.Voorafgaand aan in bedrijfstelling wordt apparatuur op functioneren en knoeien geïnspecteerd
  Huisv_U.08.01Voorgaand aan verwijdering of hergebruik wordt gecontroleerd of apparatuur opslagmedia bevat.Voorgaand aan verwijdering of hergebruik wordt gecontroleerd of apparatuur opslag media bevat
  Huisv_U.08.02Het verwijderen van apparatuur vindt plaats volgens vastgestelde procedurestappen: inleveren, verwijderen, vernietigen en afvoeren:
 • Inleveren - Bij beëindiging van het gebruik of bij een defect worden apparaten en informatiedragers bij de beheersorganisatie ingeleverd;
 • Verwijderen - De beheerorganisatie zorgt voor een verantwoorde verwijdering van data, zodat geen data op het apparaat aanwezig of toegankelijk is;
 • Vernietigen - Als verwijdering niet mogelijk is wordt de data vernietigd;
 • Afvoer - De beheerorganisatie zorgt voor een verantwoorde afvoer; het afvoeren of vernietigen wordt per bedrijfseenheid geregistreerd.
 • NB: Dit zijn criteria uit BIR versie 1.0.
  Het verwijderen van apparatuur vindt plaats volgens vastgestelde procedurestappen
  Huisv_U.09.01In het beveiligingsbeleid is geborgd dat het invoeren en afvoeren van bedrijfsmiddelen volgens een vaste procedure plaatsvindt; onderdeel van deze procedure is een formeel toestemmingstraject.Het toestemmingstraject voor in- en afvoeren van bedrijfsmiddelen is in het beveiligingsbeleid geborgd
  Huisv_U.09.02Medewerkers en gebruikers van externe partijen die bevoegd zijn om toe te staan dat bedrijfsmiddelen van de locatie worden meegenomen moeten worden geïdentificeerd.Identificatie van externe personen die bedrijfsmiddelen van de locatie mogen (laten) nemen
  Huisv_U.09.03Aan de afwezigheid van bedrijfsmiddelen worden tijdsgrenzen gesteld en geverifieerd wordt of ze worden teruggebracht.Tijdsgrenzen aan de afwezigheid ern terugbrengen van bedrijfsmiddelen worden geverifieerd
  Huisv_U.09.04Voor zover nodig en gepast wordt het meenemen en de terugkeer van bedrijfsmiddelen geregistreerd.Meenemen en terugkeer van bedrijfsmiddelen worden geregistreerd
  Huisv_U.09.05De identiteit, rol en connectie van iedereen die bedrijfsmiddelen hanteert of gebruikt, wordt gedocumenteerd en deze documenten worden samen met de apparatuur, informatie of software geretourneerd.Documentatie van ieders identiteit, rol en connectie die bedrijfsmiddelen hanteert of gebruikt
  Huisv_U.10.01Er is een procedure voor het omgaan met verdachte brieven en pakketten in postkamers en laad- en losruimten (R).Een procedure beschrijft het omgaan met verdachte brieven en pakketten
  Huisv_U.10.02De toegang vanaf buiten het gebouw tot de 'laad en los' locatie(s) is beperkt tot geïdentificeerd en bevoegd personeel.Toegang van buitenaf tot laad- en loslocaties wordt beperkt tot geïdentificeerd en bevoegd personeel
  Huisv_U.10.03De laad- en los- locatie zijn zo ontworpen dat goederen kunnen worden geladen en gelost zonder dat de leverancier toegang heeft tot andere delen van het gebouw.Eisen aan de laad- en loslocatie
  Huisv_U.10.04De buitendeuren van de 'laad- en los' locatie(s) zijn beveiligd (gesloten) als de binnendeuren open zijn.De buitendeuren van een laad- en loslocatie moeten beveiligd te zijn als de binnendeuren open zijn
  Huisv_U.10.05Inkomende materialen worden bij binnenkomst op de locatie geregistreerd in overeenstemming met de procedures voor bedrijfsmiddelenbeheer.Inkomende materialen worden bij binnenkomst op de locatie geregistreerd
  Huisv_U.10.06Inkomende en uitgaande zendingen worden, voor zover mogelijk, fysiek gescheiden.Inkomende en uitgaande zendingen moeten, voor zover mogelijk, fysiek te worden gescheiden
  Huisv_U.10.07Inkomende materialen worden gecontroleerd op mogelijke aanwijzingen voor vervalsing tijdens het transport; elke ontdekte vervalsing wordt direct aan het beveiligingspersoneel gemeld.Inkomende materialen worden gecontroleerd op mogelijke aanwijzingen voor vervalsing
  Huisv_U.11.01Kabels worden bij voorkeur ondergronds aangelegd.Kabels worden bij voorkeur ondergronds aangelegd
  Huisv_U.11.02De Huisvesting-IV is ingericht op basis van de volgende “Best Practices”:
  • TIA-942 (Telecommunication Infrastructure Standard for Data Centers);
  • NEN-EN 50600 (Information technology - Data centre facilities and infrastructures);
  • NPR5313:2014 (Computer rooms and data centres).
  De huisvesting van de Rekencentra is ingericht op basis van “Best Practices”
  Huisv_U.11.03Voedings- en telecommunicatiekabels zijn beveiligd en niet toegankelijk door onbevoegden.Voedings- en telecommunicatiekabels zijn beveiligd en niet toegankelijk door onbevoegden
  Huisv_U.12.01De aanwezige architectuurvoorschriften voor de fysieke inrichting van Huisvesting-IV voorzieningen worden actief onderhouden.De architectuurvoorschriften voor de Huisvesting-IV worden actief onderhouden
  Huisv_U.12.02De inrichting van de Huisvesting-IV voorzieningen en bekabelingen zijn gedocumenteerd.De inrichting van de Huisvesting-IV voorzieningen en bekabelingen zijn gedocumenteerd
  Huisv_U.12.03Het document:
 • heeft een eigenaar;
 • is voorzien van een datum en versienummer;
 • bevat een documenthistorie (wat is wanneer en door wie aangepast);
 • is actueel, juist en volledig;
 • is door het juiste (organisatorische) niveau vastgesteld/geaccordeerd.
 • Aan het architectuurdocument gestelde eisen