Toegangbeveiliging Controldomein

Uit NORA Online
ISOR:BIO Thema Toegangsbeveiliging Control
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze informatie is onderdeel van BIO Thema Toegangsbeveiliging.

Meer lezen

BIO Thema Toegangsbeveiliging
Alle normenkaders
Beveiligingsaspecten
Invalshoeken
ISOR

Control objecten en normen

Beoordeling van logische en fysieke toegangsrechten van gebruikers richt zich op het naleven van de verplichtingen die voortkomen uit (a) wet en regelgeving en (b) door de organisatie zelf gekozen standaarden en richtlijnen. Vanuit beveiligingsoptiek is het van belang om periodiek, namens de directie vast te stellen of het registratiesysteem betrouwbaar is. Binnen het specifieke control domein zouden de volgende onderwerpen van belang kunnen zijn bij het beoordelen van gebruikersautorisatie:

”Overzicht van de objecten voor toegangbeveiliging in het Control domein”

Beoordelingsprocedure

De inrichting van de toegangbeveiliging moet beheerstin een omgeving die vooraf gedefinieerd is en volgens wetgeving en referentiearchitectuur is ingericht. Het is een structurele aanpak. worden. Hiertoe dient periodiek door bepaalde functionaris met specifieke bevoegdheden controle activiteiten te worden verricht. Deze activiteiten dienen ondersteund te worden met procedures en instructies. Anders bestaat het risico dat deze resultaten van de controle activiteiten niet voldoen aan de verwachte eisen. De beheersingsorganisatie structuur geeft de samenhang van de ingerichte processen weer. Een hoofdnorm en de bijbehorende subnormen worden hieronder vermeld.


Risico

Als de noodzakelijke maatregelen binnen de organisatie ontbreken, dan is het niet zeker dat de autorisatieomgeving aan de beoogde organisatorische en beveiligingsvoorwaarden voldoet en dat de naleving van deze omgeving toereikend is ingericht. Tevens kan er niet worden vastgesteld dat de gewenste maatregelen worden nageleefd.

Doelstelling

De doelstelling van het control domein is er voor te zorgen dat en/of vast te stellen of:

  • de toegangbeveiliging afdoende is ingericht voor het leveren van het gewenste niveau van autorisaties;
  • het juiste beveiligingsniveau van de toegangsvoorziening wordt gegarandeerd.

Dit houdt onder meer in dat binnen de organisatie een adequate beheersingsorganisatie moet zijn ingericht, waarin beheerprocessen zijn vormgegeven.

Principes uit de BIO Thema Toegangsbeveiliging binnen dit aspect

IDprincipeCriterium
LTV_C.01Toegangbeveiliging beoordelingsprocedureEr moeten procedures te zijn vastgesteld om het gebruik van toegangbeveiligingsvoorzieningen te controleren.
LTV_C.02Beoordeling toegangsrechtenEigenaren van bedrijfsmiddelen moeten toegangsrechten van gebruikers regelmatig beoordelen.
LTV_C.03Gebeurtenissen registreren'Logbestanden van gebeurtenissen die gebruikersactiviteiten, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen registreren, moeten worden gemaakt, bewaard en regelmatig worden beoordeeld.
LTV_C.04Toegangbeveiliging beheers(ings)organisatieDe eigenaar van het toegangbeveiligingssysteem en toegangsmiddelen moet een beheersingsorganisatie ingericht hebben waarin de processtructuur, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken functionarissen zijn vastgesteld.

Normen uit de BIO Thema Toegangsbeveiliging binnen dit aspect

IDStellingNorm
LTV_C.01.01De organisatie beschikt over een beschrijving van de relevante controleprocessen.De organisatie beschikt over een beschrijving van de relevante controleprocessen
LTV_C.01.02De procedures hebben betrekking op controleprocessen die conform een vastgestelde cyclus zijn ingericht. Bijvoorbeeld: registratie, statusmeting, monitoring, analyse, rapportage en evaluatie.De procedures hebben betrekking op conform vastgestelde cyclus ingerichte controleprocessen
LTV_C.01.03De procedures schrijven voor dat de resultaten van controleactiviteiten aan het management gerapporteerd moet worden om de juiste acties te laten initiëren.Rapportage van controle-resultaten aan het management ter initiatie van de juiste acties
LTV_C.02.01Alle uitgegeven toegangsrechten worden minimaal eenmaal per jaar beoordeeld.Alle uitgegeven toegangsrechten worden minimaal eenmaal per jaar beoordeeld
LTV_C.02.02Toegangsrechten van gebruikers worden na wijzigingen of functieveranderingen beoordeeld.Toegangsrechten van gebruikers worden na wijzigingen of functieveranderingen beoordeeld
LTV_C.02.03Autorisaties voor speciale toegangsrechten worden vaker beoordeeld.Autorisaties voor speciale toegangsrechten worden vaker beoordeeld
LTV_C.02.04De beoordelingsrapportage bevat verbetervoorstellen en worden gecommuniceerd met verantwoordelijken/eigenaren van systemen waarin kwetsbaarheden en zwakheden gevonden zijn.Beoordelingsrapportage bevat vermelding van systemen met kwetsbaarheden en zwakheden
LTV_C.02.05De opvolging van bevindingen is gedocumenteerd.De opvolging van bevindingen is gedocumenteerd
LTV_C.02.06Het beoordelen vind plaats op basis van een formeelproces. (Zoals: planning, uitvoering van scope, rapporteren en bespreken van verbetervoorstellen).Het beoordelen vindt plaats op basis van een formeelproces
LTV_C.02.07Een functionaris aangestels als verantwoordelijke voor het controleren van organisatorische en de technische inrichting van toegangbeveiliging.Beleggen van de verantwoordelijkheid voor de controle van de inrichting van toegangbeveiliging
LTV_C.02.08De taken en verantwoordelijkheden van functionarissen die betrokken zijn bij het controleproces zijn vastgelegd.Taken en verantwoordelijkheden van bij controleproces betrokken functionarissen zijn vastgelegd
LTV_C.03.01Een logregel bevat minimaal:
  • een tot een natuurlijk persoon herleidbare gebruikersnaam of ID;
  • de gebeurtenis;
  • waar mogelijk de identiteit van het werkstation of de locatie;
  • het object waarop de handeling werd uitgevoerd;
  • het resultaat van de handeling;
  • de datum en het tijdstip van de gebeurtenis.
Eisen aan de autorisatie-logregels
LTV_C.03.02Een logregel bevat in geen geval gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd die de beveiliging kunnen doorbreken (zoals wachtwoorden, inbelnummers, enz.).Een logregel bevat in geen geval gegevens die de beveiliging kunnen doorbreken
LTV_C.03.03De informatie verwerkende omgeving wordt gemonitord door een SIEM en/of SOC middels detectie-voorzieningen, die worden ingezet op basis van een risico-inschatting en de aard van de te beschermen gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd en informatiesystemen, zodat aanvallen kunnen worden gedetecteerd.De informatie verwerkende omgeving wordt gemonitord door een SIEM en/of SOC
LTV_C.03.04Bij ontdekte nieuwe dreigingen (aanvallen) worden deze binnen geldende juridische kaders gedeeld binnen de overheid middels (geautomatiseerde) threat intelligence sharing mechanismen.Nieuwe dreigingen worden binnen geldende juridische kaders gedeeld
LTV_C.03.05De SIEM en/of SOC hebben heldere regels over wanneer een incident moet worden gerapporteerd aan het verantwoordelijk management.De SIEM en/of SOC hebben heldere regels over incidentrapportage aan verantwoordelijk management
LTV_C.03.06Bij het verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. van persoonsgegevens wordt, zoals gesteld vanuit het AVG, een verwerkingsactiviteitenregister bijgehouden.Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt een verwerkingsactiviteitenregister bijgehouden
LTV_C.03.07De logbestanden worden gedurende een overeengekomen periode bewaard, ten behoeve van toekomstig onderzoek en toegangscontrole.De logbestanden worden gedurende een overeengekomen periode bewaard
LTV_C.04.02De belangrijkste functionarissen (stakeholders) voor de beheerorganisatie zijn benoemd en de relaties tussen hen zijn door middel van een organisatieschema inzichtelijk gemaakt.Belangrijkste functionarissen voor beheerorganisatie zijn benoemd en de relaties zijn inzichtelijk
LTV_C.04.03De verantwoordelijkheden voor de beheersprocessen zijn aan een specifieke functionaris toegewezen en vastgelegd.De verantwoordelijkheden voor de beheersprocessen zijn toegewezen en vastgelegd
LTV_C.04.04De taken en verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de beheerwerkzaamheden zijn beschreven en de bijbehorende bevoegdheden zijn vastgelegd in een autorisatiematrix.De taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven en bijbehorende bevoegdheden zijn vastgelegd