Beoordeling toegangsrechten

Uit NORA Online
ISOR:Beoordeling van toegangsrechten
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 1.0 van 29 november 2019 van de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging is vervangen door versie 2.0 van 23 oktober 2020.
Voor de actuele versie van deze BIO Thema-uitwerking in pdf-formaat ga naar de website BIO-overheid/producten.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

Het onderhouden van c.q. zorgen voor de toegangsrechten.

Beoordeling toegangsrechten is gerelateerd aan twee aspecten: beoordelingsproces en toegangsrechten.

Het aspect beoordelingsproces behelst het uitvoeren van met elkaar samenhangende activiteiten over het evalueren van toegangsrechten op validiteit of deze nog voldoen aan de actuele situatie.

Het aspect toegangsrechten impliceert een recht om toegang te krijgen, zoals tot een locatie of systeem.

Toelichting

Het is nodig om de (logische en fysieke) toegangsrechten van gebruikers regelmatig te beoordelen om de toegang tot gegevens en informatiediensten doeltreffend te kunnen beheersen. De toekenningen en wijzigingen van toegangsrechten dienen daarom periodiek gecontroleerd te worden. Hiertoe dienen maatregelen te worden getroffen in de vorm van:

  • het voeren van controle-activiteiten op de registratie van toegangsrechten;
  • het uitbrengen van rapportages aan het management.


Criterium

Eigenaren van bedrijfsmiddelen behoren toegangsrechten van gebruikers regelmatig te beoordelen.

Doelstelling

Het vaststellen of:
  • de autorisaties juist zijn aangebracht in de applicaties;
  • de wijzigingen en verwijderingen juist zijn uitgevoerd;
  • de koppelingen tussen gebruikers en rollen tijdig zijn aangepast wanneer de inhoud van de functies of de eisen ten aanzien van functiescheiding, scheiding van handelingen en doelbinding daar aanleiding toe geven.

Risico

Het ontbreken van controle op de toegangsrechten worden afwijkingen in het autorisatieproces niet gesignaleerd en kan ongemerkt vervuiling optreden. Hierdoor bestaat het risico dat onbevoegden informatie kunnen inzien en/of manipuleren.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 9.2.5

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TBV_C.02.01 Toegangsrechten

Alle uitgegeven toegangsrechten worden minimaal eenmaal per halfjaar beoordeeld.

TBV_C.02.02 Toegangsrechten

Toegangsrechten van gebruikers behoren na wijzigingen, zoals promotie, degradatie of beëindiging van het dienstverband, te worden beoordeeld.

TBV_C.02.03 Toegangsrechten

Autorisaties voor speciale toegangsrechten behoren frequenter te worden beoordeeld.

TBV_C.02.04 Toegangsrechten

De beoordelingsrapportage bevat verbetervoorstellen en wordt gecommuniceerd met de verantwoordelijken/eigenaren van de systemen waarin kwetsbaarheden en zwakheden zijn gevonden.

TBV_C.02.05 Toegangsrechten

De opvolging van bevindingen is gedocumenteerd.

TBV_C.02.06 Beoordelen

Het beoordelen vindt plaats op basis van een formeel proces, zoals: planning, uitvoering van scope, rapporteren en bespreken van verbetervoorstellen.

TBV_C.02.07 Beoordelen

Een functionaris is verantwoordelijk voor het controleren van de organisatorische- en de technische inrichting van toegangsbeveiliging.