ISOR:Huisvesting tabel generieke objecten omschrijving

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een tabel bij BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening
Omschrijvingen van generieke objecten uit ISO/ BIR met aanvullende generieke objecten
Nr. ISO Generiek object Omschrijving generiek object gericht op Huisvesting-IV
1. 5.1.1. Huisvestingsbeleid Door het bevoegd gezag (management) vastgesteld, specifiek beleid m.b.t. aanschaf, inrichting en gebruik van de Huisvesting-IV. Huisvestingsbeleid bevat tevens uitspraken over hoe om te gaan met externe en interne dreigingen, fysieke, gecontroleerde toegang en fysieke zonering van ruimten.
2. 7.2.2. Training en Awareness Een formeel proces voor training, opleiding, en bewustzijn voor medewerkers aangaande Huisvesting-IV veiligheid.
3. 7.1.2. Eigenaarschap Het toewijzen van verantwoordelijkheid over middelen aan medewerkers om te bevorderen dat noodzakelijke acties wordt ondernomen. Met het eigenaarschap kunnen medewerkers zaken in ‘positieve’ zin beïnvloeden. Zaken die van invloed zijn op houding, gedrag en motivatie en hiermee op de prestatie van de medewerker.
4. 18.1.1. Wet- en Regelgeving Door de overheid afgevaardigde Wet- en regelgeving.
5. X Huisvestingsorganisatie Een groepering van mensen die in onderlinge samenwerking activiteiten ontplooien binnen de Huisvesting-IV, om op doelmatige wijze overeengekomen doelstellingen te bereiken. Als collectief dragen zij bij aan de realisatie van geformuleerde missie, een visie en doelstellingen van de Huisvesting-IV. Zij doen dit op basis van beleid en strategie, met inzet van resources.
6. X Huisvestingsarchitectuur De structuur van de huisvesting-IV t.a.v. de organisatie en techniek in samenhang beschreven. (rollen en de verantwoordelijkheden van de betrokken actoren voor het geven van richting en het inrichten en het beheersen van de Huisvesting-IV ; technische beschrijving van bedrijfsmiddelen, bedoeld voor huisvesting van IV).
7. X Contractmanagement Beheerproces voor overeenkomst tussen klant en leverancier waarin de afspraken over de te leveren Huisvesting-IV-diensten zijn vastgelegd.
8. X Servicelevelmanagement Beheerproces dat verantwoordelijk is voor het maken van afspraken met de klanten, de controle uitoefent over de naleving van de gemaakte afspraken en de communicatie over de diensten met de klanten verzorgt.
9. X Certificering Een bewijs dat bevestigt dat de Huisvesting-IV van objecten voldoet aan vooraf vastgestelde eisen, uitgevoerd door een overheidsinstantie of een erkende organisatie.
10. 8.1.1. Bedrijfsmiddelen inventaris Alle machines, apparatuur, informatie, software die overzichtelijk geïnventariseerd moet zijn.
11. 11.1.1. Fysieke zonering Fysieke voorziening voor gecontroleerde, fysieke toegang tot terreinen, gebouwen en ruimten.
12. 11.1.3. Beveiligingsfaciliteiten Faciliteiten waarmee bedrijfsmiddelen en voorzieningen binnen gebouwen beveiligd worden.
13. 11.1.4. Interne en Externe bedreigingen Fysieke schadelijke invloeden van binnenuit of buitenaf van natuurlijke aard zoals storm, overstromingen en aardschokken of calamiteiten door de mens, zoals brand, explosies en andere, onvoorziene calamiteiten.
14. 11.1.5. Richtlijnen gebieden en ruimten Richtlijnen voor gebieden en werkruimten die als beveiligingszones gelden waarbinnen personen als bezoekers verblijven, of waar geautoriseerde medewerkers activiteiten ontplooien.
15. 11.1.6. Laad- en los locatie Specifieke toegangspunten op het terrein van de Huisvesting-IV voor het laden en lossen van goederen.
16. 11.2.1. Apparatuur positionering Apparatuur die binnen de Huisvesting-IV geplaats en beschermd worden voor toepassing van vastlegging, verwerking, opslag, overdracht, vermenigvuldiging en verstrekking van informatie.
17. 11.2.2. Nutsvoorzieningen Voorzieningen (zoals gas, water, elektriciteit) die door nutsbedrijven geleverd worden.
18. 11.2.3. Bekabeling Middel voor energietransport van een bron naar een bestemming.
19. 11.2.4. Apparatuur onderhoud Apparatuur (Machines) die periodiek volgens een bepaalde procedure onderhouden moet worden.
20. 11.2.7. Apparatuur verwijdering Het verwijderen van apparatuur volgens een geregistreerde procedure.
21. 11.2.5. Bedrijfsmiddel verwijdering Het verwijderen van elk middel, waarin of waarmee bedrijfsgegevens kunnen worden opgeslagen en/of verwerkt en waarmee toegang tot gebouwen ruimten en IT-voorzieningen kan worden verkregen. (bedrijfsproces; een gedefinieerde groep activiteiten; een gebouw; een apparaat; een IT-voorziening of een gedefinieerde groep gegevens).
22. X Controlerichtlijn Huisvesting-IV Richtlijn voor het periodiek evalueren van het opgespeld beleid van de Huisvesting-IV op actualiteitswaarde.
23. X Onderhoudsplan Document waarin activiteiten voor het regulier onderhoud van de Huisvesting-IV voor de komende jaren wordt aangegeven om gebouwen en ruimten van de Rekencentra in een goede staat te houden.
24. X Huisvestings- beheersorganisatie De organisatorische beheersstructuur waarin de rollen en de verantwoordelijkheden van de betrokken actoren voor de beheersing van de Huisvesting-IV duidelijk zijn verankerd.
25. X Continuïteitsmanagement Continuïteitsmanagement is het beheerproces dat verantwoordelijk is voor alle activiteiten om de continuïteit van de geleverde Huisvesting-IV-diensten te waarborgen en voorzieningen te treffen om de continuïteit binnen de afgesproken grenzen bij storingen en calamiteiten te waarborgen, ten einde het vereiste niveau van beschikbaarheid te kunnen waarborgen.
X = Aanvullend vanuit analyse