Intern toezicht

Uit NORA Online
ISOR:Intern toezicht
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Privacyprincipe)

Verwante principes

Privacy Control
de Privacy Baseline
Alle Normenkaders
Alle Privacyprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
Invalshoeken
ISOR

Binnen de organisatie wordt toezicht gehouden op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking. Een gegevensverwerking is rechtmatig als deze voldoet aan de eisen die de AVG, sectorspecifieke wetgeving en/of een (eventuele) Gedragscode stelt.


Criterium

Door of namens de verwerkingsverantwoordelijke vindt evaluatie plaats van de gegevensverwerkingen en is de rechtmatigheid aangetoond.

Doelstelling

Het doel van 'Intern toezicht' is het garanderen van een rechtmatige, behoorlijke en transparantieInzicht in de werkwijze die de overheid hanteert. verwerking van persoonsgegevens, het garanderen van naleving van de AVG en van andere wet- en regelgeving betreffende de gegevensbescherming, en het garanderen en aantoonbaar maken van naleving van het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Risico

Als de verwerking van persoonsgegevens niet voldoe aan de AVG, dan zijn de risico's tweeledig: de betrokkene loopt persoonlijke privacyrisico's en de verwerkingsverantwoordelijke wordt geconfronteerd met politiek-bestuurlijke en/of juridische maatregelen, verlies van vertrouwen en beschadiging van imago als gevolg van communicatieve of handhavende maatregelen van betrokkenen, derden en/of de toezichthoudende autoriteiten.

Indeling binnen ISOR

Dit privacyprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet AVG , in het bijzonder van Avg Art. 5 en Uitvoeringswet Avg.

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
PRIV_C.01.01.01evaluatieDe verantwoordelijke en - indien aangesteld - de Functionaris voor de Gegevensbescherming controleert of de gegevensverwerkingen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Hiertoe worden periodiek compliancy assessments uitgevoerd en de resultaten geregistreerd.Evaluatie, controle op het voldoen aan wettelijke verplichtingen
PRIV_C.01.01.02evaluatieAls blijkt dat toch niet voldaan wordt aan de eisen van de AVG, dan rapporteert de verantwoordelijke over de te nemen maatregelen om de privacyschending te beëindigen. De evaluatierapportages worden beschikbaar gesteld aan het management.Evaluatie, rapportage bij niet voldoen
PRIV_C.01.01.03evaluatieEr is een planning van activiteiten in het kader van het beoordelen van de compliancy.Evaluatie, planning en compliancy
PRIV_C.01.02.01rechtmatigheid aangetoondAangetoond is dat, conform Doelbinding gegevensverwerking, de persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en niet op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt (doelbindingHet principe dat iemand (persoon of organisatie) alleen informatie mag vragen, opslaan, gebruiken, delen ten behoeve van welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.).Rechtmatigheid aangetoond, welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden
PRIV_C.01.02.02rechtmatigheid aangetoondAangetoond is dat, conform Doelbinding gegevensverwerking, de verwerking toereikend is, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (minimale gegevensverwerking).Rechtmatigheid aangetoond, toereikende verwerking
PRIV_C.01.02.03rechtmatigheid aangetoondAangetoond is dat, conform Doelbinding gegevensverwerking, de verwerking ten aanzien van de betrokkene rechtmatig is (rechtmatigheid).Rechtmatigheid aangetoond, rechtmatige verwerking
PRIV_C.01.02.04rechtmatigheid aangetoondBij het aantonen van de rechtmatigheid, Rechtmatigheid aangetoond, rechtmatige verwerking, wordt gebruik gemaakt van de overeenkomsten voor de doorgiften (conform Doorgifte persoonsgegevens).Rechtmatigheid aangetoond, gebruik van overeenkomsten voor doorgifte
PRIV_C.01.02.05rechtmatigheid aangetoondAangetoond is dat, conform Beveiligen van de verwerking van persoonsgegevens, passende technische en organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt, dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (integriteit en vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen).Rechtmatigheid aangetoond, passende en gewaarborgde beveiliging
PRIV_C.01.02.06rechtmatigheid aangetoondAangetoond is dat, conform Kwaliteitsmanagement, de persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd en waarbij alle redelijke maatregelen moeten zijn genomen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren (juistheid).Rechtmatigheid aangetoond, juiste en actuele gegevens
PRIV_C.01.02.07rechtmatigheid aangetoondAangetoond is dat, conform B.03 §2.1.3, de wijze van verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. ten aanzien van de betrokkene behoorlijk is (behoorlijkheid).Rechtmatigheid aangetoond, behoorlijke verwerking
PRIV_C.01.02.08rechtmatigheid aangetoondAangetoond is dat, conform U.05 §2.2.5 en C.02 en §2.3.2, de persoonsgegevens op een wijze worden verwerkt die voor de betrokkene transparant is (transparantieInzicht in de werkwijze die de overheid hanteert.).Rechtmatigheid aangetoond, transparante verwerking
PRIV_C.01.02.09rechtmatigheid aangetoondDe verwerkingsverantwoordelijke toont compliancy aan door middel van een dossier (al dan niet door een Functionaris voor de Gegevensbescherming bijgehouden)AVG art. 5 lid 2..Rechtmatigheid aangetoond, compliancy
PRIV_C.01.02.10rechtmatigheid aangetoondBij het aantonen van het compliant en het compleet zijn van het dossier wordt gebruik gemaakt van het register conform U.02 §2.2.2.Rechtmatigheid aangetoond, gebruik van gegevensregister