Intern toezicht

Uit NORA Online
ISOR:Intern toezicht
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Privacyprincipe)

Verwante principes

Privacy Control: het control- of beheerdomein
de Privacy Baseline
Alle Normenkaders
Alle Privacyprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
Invalshoeken
ISOR

Binnen de organisatie wordt toezicht gehouden op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking. Een gegevensverwerking is rechtmatig als deze voldoet aan de eisen die de AVG, sectorspecifieke wetgeving en/of een (eventuele) Gedragscode stelt.


Criterium

Door of namens de verwerkingsverantwoordelijke vindt evaluatie plaats van de gegevensverwerkingen en is de rechtmatigheid aangetoond.

Doelstelling

Het doel van 'Intern toezicht' is het garanderen van een rechtmatige, behoorlijke en transparantieInzicht in de werkwijze die de overheid hanteert. verwerking van persoonsgegevens, het garanderen van naleving van de AVG en van andere wet- en regelgeving betreffende de gegevensbescherming, en het garanderen en aantoonbaar maken van naleving van het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Risico

Als de verwerking van persoonsgegevens niet voldoet aan de AVG, dan zijn de risico's tweeledig: de betrokkene loopt persoonlijke privacyrisico's en de verwerkingsverantwoordelijke wordt geconfronteerd met politiek-bestuurlijke en/of juridische maatregelen, verlies van vertrouwen en beschadiging van imago als gevolg van communicatieve of handhavende maatregelen van betrokkenen, derden en/of de toezichthoudende autoriteiten.

Indeling binnen ISOR

Dit privacyprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is AVG Art. 5

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
PRIV_C.01.01.01 evaluatie

De verantwoordelijke en - indien aangesteld - de Functionaris voor gegevensbescherming controleert of de gegevensverwerkingen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Hiertoe worden periodiek compliancy assessments uitgevoerd en de resultaten geregistreerd.

PRIV_C.01.01.02 evaluatie

Als blijkt dat niet voldaan wordt aan de eisen van de AVG, dan rapporteert de verantwoordelijke over de te nemen maatregelen om de privacyschending te beëindigen. De evaluatierapportages worden beschikbaar gesteld aan het management.

PRIV_C.01.01.03 evaluatie

Er is een planning van activiteiten in het kader van het beoordelen van de compliancy.

PRIV_C.01.02.01 rechtmatigheid aangetoond

Aangetoond is dat, conform PRIV_U.01: Doelbinding, de persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en niet op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt.

PRIV_C.01.02.02 rechtmatigheid aangetoond

Aangetoond is dat, conform PRIV_U.01: Doelbinding, de verwerking toereikend is, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (minimale gegevensverwerking).

PRIV_C.01.02.03 rechtmatigheid aangetoond

Aangetoond is dat, conform PRIV_U.01: Doelbinding, de verwerking ten aanzien van de betrokkene rechtmatig is.

PRIV_C.01.02.04 rechtmatigheid aangetoond

Bij het aantonen van de rechtmatigheid wordt gebruik gemaakt van de overeenkomsten voor de doorgiften zoals beschreven in PRIV_U.07: Doorgifte persoonsgegevens.

PRIV_C.01.02.05 rechtmatigheid aangetoond

Aangetoond is dat, conform PRIV_U.04: Beveiligen van de verwerking van persoonsgegevens, passende technische en organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt, dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (integriteit en vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen).

PRIV_C.01.02.06 rechtmatigheid aangetoond

Aangetoond is dat, conform PRIV_U.03: Kwaliteitsmanagement, de persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd en waarbij alle redelijke maatregelen moeten zijn genomen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren.

PRIV_C.01.02.07 rechtmatigheid aangetoond

Aangetoond is dat de wijze van verwerken ten aanzien van de betrokkene 'behoorlijk' is, conform B.03: Risicomanagement, Privacy by Design en de DPIA.

PRIV_C.01.02.08 rechtmatigheid aangetoond

Aangetoond is dat de persoonsgegevens op een wijze worden verwerkt die voor de betrokkene transparant is, conform PRIV_U.05: ISOR:Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevens, PRIV_U.02: Register van verwerkingsactiviteiten en PRIV_C.02 Toegang gegevensverwerking voor betrokkenen.

PRIV_C.01.02.09 rechtmatigheid aangetoond

De verwerkingsverantwoordelijke toont compliancy aan door middel van een dossier (al dan niet door een Functionaris voor de Gegevensbescherming bijgehouden)AVG Art. 5 lid 2.

PRIV_C.01.02.10 rechtmatigheid aangetoond

Bij het aantonen van het compliant en het compleet zijn van het dossier wordt gebruik gemaakt van het register (PRIV_U.02: Register van verwerkingsactiviteiten).