Invulling geven aan de wettelijke beginselen, beschrijven van passende technische en organisatorische maatregelen

Uit NORA Online
ISOR:Invulling geven aan de wettelijke beginselen- beschrijven van passende technische en organisatorische maatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Beschreven is hoe gewaarborgd wordt dat, conform U.04, §2.2.4, passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden getroffen, zoals pseudonimisering van persoonsgegevens, zodat duidelijk is hoe de verwerking wordt gewaarborgd en hoe de persoonsgegevens onder meer worden beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

In het beleid is vastgesteld en bekrachtigd op welke wijze sectorspecifieke wetgeving wordt uitgevoerd. Verschillende sectorspecifieke wetten stellen nadere regels aan de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd¬verwerkingen in specifieke sectoren, bijvoorbeeld de Telecommunicatiewet en Wet BRP. Bij overlapping gaan de bijzondere regels van de sectorspecifieke regels voor op de algemene regels van de Avg. Als in sectorspecifieke wetgeving niets is bepaald, dan gelden de algemene regels van de Avg.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Privacy Beleid geeft duidelijkheid en sturing via de conformiteitsindicator wettelijke beginselen.

Grondslag