Specifieke uitzonderingsgronden

Uit NORA Online
ISOR:Specifieke uitzonderingsgrond
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De verantwoordelijke verstrekt geen informatie als de verwerking berust op een wettelijke bepaling, waarbij een specifieke uitzondering geldtAVG Art. 23.


Toelichting

 • De volgende specifieke uitzonderingsgronden worden gesteld AVG Art. 23 lid 2 en UAVG Art. 41 lid 1:
 1. De nationale veiligheid;
 2. De landsverdediging;
 3. De openbare veiligheid;
 4. De voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid;
 5. Andere belangrijke doelstellingen van algemeen belang van de EU of van een lidstaat, met name een belangrijk economisch of financieel belang van de EU of van een lidstaat, met inbegrip van monetaire, budgettaire en fiscale aangelegenheden, volksgezondheid en sociale zekerheid;
 6. De bescherming van de onafhankelijkheid van de rechter en gerechtelijke procedures;
 7. De voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van schendingen van de beroepscodes voor gereglementeerde beroepen;
 8. Een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die verband houdt, al is het incidenteel, met de uitoefening van het openbaar gezag in de in de punten (1) tot en met (5) en punt (7) bedoelde gevallen;
 9. De bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen;
 10. De inning van civielrechtelijke vorderingen.
 • Bij de toepassing van de uitzonderingsgronden houdt de verwerkingsverantwoordelijke rekening met in ieder geval, voor zover van toepassing :
 1. De doeleinden van de verwerking of van de categorieën van verwerking;
 2. De categorieën persoonsgegevens;
 3. Het toepassingsgebied van de ingevoerde beperkingen;
 4. De waarborgen ter voorkoming van misbruik of onrechtmatige toegang of doorgifte;
 5. De specificatie van de verwerkingsverantwoordelijke of de categorieën van verwerkingsverantwoordelijken;
 6. De opslagperiodes en de toepasselijke waarborgen, rekening houdend met de aard, de omvang en de doeleinden van de verwerking of van de categorieën van verwerking;
 7. De risico's voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen; en
 8. Het recht van betrokkenen om van de beperking op de hoogte te worden gesteld, tenzij dit afbreuk kan doen aan het doel van de beperking.
 • Indien een verwerking wordt verricht door instellingen of diensten voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek, en de nodige voorzieningen zijn getroffen om te verzekeren dat de persoonsgegevens uitsluitend voor statistische of wetenschappelijke doeleinden kunnen worden gebruikt, kan de verwerkingsverantwoordelijke het recht op inzage buiten toepassing laten.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Toegang gegevensverwerking voor betrokkenen via de conformiteitsindicator specifieke uitzonderingsgrond.

Grondslag