Technische kwetsbaarhedenbeheer

Uit NORA Online
ISOR:Technische kwetsbaarhedenbeheer
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Kwetsbaarhedenbeheer (ook wel Vulnerability Management) is het proces, waarbij met behulp van technische hulpmiddelen wordt nagegaan in hoeverre ten aanzien van de clouddiensten kwetsbaarheden voorkomen en waarvan ongeautoriseerden gebruik kunnen maken. De CSC wenst op een transparante wijze op de hoogte gesteld te worden van de kwetsbaarheden en issues gerelateerd aan de beveiliging van de clouddiensten.

Door technische assessments uit te voeren op de ICT-componenten, worden aanwezige kwetsbaarheden zichtbaar en kunnen deze worden weergegeven in een rapportage.

Op basis van deze rapportage kan de CSP een afweging maken, welke kwetsbaarheden relevant zijn en verholpen moeten worden en welke risico’s ten aanzien van deze kwetsbaarheden geaccepteerd kunnen worden.

De frequentie voor het uitvoeren van technische assessments moet zijn vastgesteld op basis van het voor de clouddienst actuele risicoprofiel en actie moet worden ondernomen als geïmplementeerde maatregelen niet voldoen aan de gestelde eisen en/of verwachtingen of als tekortkomingen worden geconstateerd.


Criterium

InformatieBetekenisvolle gegevens. over technische kwetsbaarheden van gebruikte informatiesystemen behoort tijdig te worden verkregen; de blootstelling aan dergelijke kwetsbaarheden moet worden geëvalueerd en passende maatregelen moeten worden genomen om het risico dat ermee samenhangt aan te pakken.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is SoGP (Standard of Good Practice for Information Security) TM1.1, NEN-ISO/IEC 27002 12.6, 12.6.1, Cloud Security Alliance (CSA) TVM, IT-Grundschutz (Basis für Informationssicherheit) C5

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
Cloud_C.04.01technische kwetsbaarhedenDe CSP stelt de CSC informatie beschikbaar over het beheer van de technische kwetsbaarheden die de clouddiensten kunnen beïnvloeden.Beschikbaar stellen informatie over beheer van technische kwetsbaarheden
Cloud_C.04.02technische kwetsbaarhedenDe CSP heeft de rollen en verantwoordelijkheden in relatie tot het beheersen van technische kwetsbaarheden, waaronder coördineren, monitoren, beoordelen van risico’s en mitigeren van kwetsbaarheden, gedefinieerd en vastgesteld.Definiëren en vaststellen rollen en verantwoordelijkheden
Cloud_C.04.03technische kwetsbaarhedenAls de kans op misbruik en de verwachte schade beiden hoog zijn (NCSC classificatie kwetsbaarheidswaarschuwingen), worden patches zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een week geïnstalleerd. In de tussentijd worden op basis van een expliciete risicoafweging mitigerende maatregelen getroffen.Installeren patches en treffen mitigerende maatregelen
Cloud_C.04.04technische kwetsbaarhedenHet tijdspad, waarbinnen gereageerd moet worden op de aankondigingen van potentieel relevante kwetsbaarheden, is gedefinieerd.Definiëren tijdspad waarbinnen gereageerd moet worden op aankondiging kwetsbaarheid
Cloud_C.04.05technische kwetsbaarhedenPeriodiek worden penetratietests op de ICT-componenten uitgevoerd om zwakheden te identificeren.Uitvoeren penetratietests op ICT-componenten
Cloud_C.04.06technische kwetsbaarhedenTechnische zwakheden kunnen worden verholpen door het tijdig uitvoeren van patchmanagement, wat inhoud:
  • het identificeren, registreren en verwerven van patches;
  •  de besluitvorming rond het inzetten van patches;
  • het testen van patches;
  • het uitvoeren van patches;
  • het registreren van doorgevoerde patches.
Verhelpen technische zwakheden door patchmanagement
Cloud_C.04.07geëvalueerdDe evaluaties van de technische kwetsbaarheden worden geregistreerd en gerapporteerd.Registreren en rapporteren evaluaties van technische kwetsbaarheden
Cloud_C.04.08geëvalueerdDe evaluatierapportages bevatten verbeteringsvoorstellen en worden gecommuniceerd met de verantwoordelijken/eigenaren van de ICT-componenten waarin kwetsbaarheden en zwakheden gevonden zijn.Communiceren verbeteringsvoorstellen uit evaluatierapportages en communiceren met de verantwoordelijken