Inrichting beheer en doorontwikkeling van NORA

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Opdrachtgever en NORA Beheer[bewerken]

De NORA is een interbestuurlijk afsprakenstelsel, waarvan het gemandateerd opdrachtgeverschap ligt bij de directie Digitale Samenleving (DS) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). BZK DS is daarmee verantwoordelijk voor de opdracht om NORA te laten beheren en door te laten ontwikkelen, met de volgende perspectieven:

 • De NORA als Body of Knowledge vanuit een nationaal perspectief;
 • De NORA voor overerving/ hergebruik;
 • De NORA als gemeenschap/ kennisplatform/ communicatieplatform;
 • De NORA als koploper EN beheerder van het architectuur erfgoed;
 • De NORA als praktisch afwegingskader.

Het beheer en de doorontwikkeling zijn sinds 2011 belegd bij ICTU, waarbij telkens voor 4 jaar het budget wordt vastgesteld. Momenteel is dat ca. EUR 500.000 per jaar voor 2019 t/m 2022. Inhoudelijke sturing komt daarbij van de NORA Gebruikersraad, een interbestuurlijke raad die zowel de eigen ervaringen inbrengt uit de diverse domeinen als denkt vanuit het grotere belang van de publieke sector als geheel. ICTU legt als opdrachtnemer primair verantwoording af aan haar opdrachtgever (BZK DS). Daarnaast verantwoordt het Beheerteam aan de NORA Gebruikersraad dat haar investeringen en uitgaven in lijn zijn met de gegeven inhoudelijke sturing.

Bestuurlijke ophanging[bewerken]

Governance NORA

Als opdrachtgever is het Ministerie van BZK verantwoordelijk voor de afstemming tussen de NORA en het OBDO (Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid) en andere sturende gremia.

Daarbij blijft de verantwoordelijkheidsverdeling tussen BZK en de NORA Gebruikersraad gelijk als in het verleden. Voorheen viel de NORA Gebruikersraad onder de Regieraad Interconnectiviteit van de Digicommissaris, waarbij de voorzitter van de Gebruikersraad zitting had in de Regieraad. Bij de overgang van de Regieraden naar het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) was het niet logisch de NORA mee te schuiven, omdat het geen aparte voorziening is, maar randvoorwaardelijk voor de hele Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).

De relatie tussen de NORA en de GDI is evident van belang, vandaar dat nauw wordt samengewerkt met het Bureau van de Programmeringsraad GDI om de GDI-Architectuur (GA) actueel te onderhouden in de NORA-wiki en daarbij optimaal her-gebruik te maken van relevante onderdelen van de NORA, zoals Beleidskaders, het Begrippenkader en Architectuurprincipes.

Hoe op Nationaal niveau de architectuurfunctie is geregeld, kan je nalezen via Positionering NORA.

Brede community[bewerken]

Veel kennis over projecten en voorzieningen is beschikbaar bij de gemeenschap van overheidsarchitecten van de ministeries, manifestgroeppartijen, gemeenten, provincies en waterschappen. Deze community moet actief gestimuleerd worden om een bijdrage te leveren die ondersteunend en/of verdiepend is t.o.v. de afspraken die worden gemaakt in de Gebruikersraad. Daarvoor wordt er naast online (wiki) contacten ook geïnvesteerd in bijeenkomsten. De thema’s die in de NORA zijn uitgewerkt op basis van gestolde kennis en ervaring uit de praktijk, worden actueel gehouden via zogenaamde thema-communities, zoals voor Privacy, Identity & Access Management en Zaakgericht Werken. In de praktijk overlappen deze communities elkaar en vormen zij samen met de betrokkenen uit de NORA familie één gemeenschap van professionals die voor hun werk te maken hebben met architectuur in de publieke sector.

NORA Gebruikersraad[bewerken]

De NORA Gebruikersraad is als een spin in het web van NORA Beheer en de NORA Familie.

De samenstelling van de Gebruikersraad bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van gebruikers van de NORA binnen de overheid. Leden zijn bijvoorbeeld beheerders van een dochter van NORA, vertegenwoordigers van een overheidsorganisatie of experts voor een specifiek overheidsdomein.

De leden van de Gebruikersraad hebben drie rollen:

 • Het aanjagen van het gebruik en de juiste toepassing van NORA bij de achterban;
 • Het ophalen van wensen uit de praktijk van de achterban;
 • Sparringpartner zijn voor de beheerder en programmamanager NORA.

Leden en lidmaatschap Gebruikersraad[bewerken]

De Gebruikersraad is een besloten gezelschap. Deelname aan de Gebruikersraad staat open voor vertegenwoordigers uit alle bestuurlijke lagen van de overheid, de publieke sector, leveranciers en andere stakeholders. Toetreding en deelname aan de Gebruikersraad zijn niet vrijblijvend en vindt plaats na instemming van de zittende leden.

Nieuwe deelnemers kunnen zich melden via nora@ictu.nl

Zie notitie Opzet en werking gebruikersraad, versie 1.1 (PDF, 216 kB)

NORA Mediawiki[bewerken]

Alle afspraken en kennis uit en over de NORA worden gepubliceerd via de (semantische) NORA Mediawiki. Losstaande publicaties met nieuwe inzichten zullen dus niet meer voorkomen. In het verleden was dat wel zo, maar al deze oude publicaties zijn inmiddels inhoudelijk opgenomen in de wiki en als bronnen toegevoegd.
NORA Beheer vervult drie rollen voor de wiki:

 1. User management en ondersteuning gebruikers;
 2. Content management op structuur en consistentie;
 3. Checken, accepteren en uitvoeren van (inhoudelijke) wijzigingen uit de community.