Katern Verbinden - Review-workshop/2013-09-18

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Bijeenkomst van Katern Verbinden op woensdag 18 september 2013. .

Op 18 september 2013 is een groep van 25 personen vanuit de hele overheid samengekomen om het concept van het NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur katern Verbinden te bespreken. Doel van de bijeenkomst was vast te stellen wat de kwaliteit van dit document is en een beeld te vormen van voor de verdere uitwerking van het katern noodzakelijke activiteiten.

De deelnemers aan de bijeenkomst zijn “geworven” uit de groep mensen die aan één of meerdere “Verbinden” workshops heeft meegedaan. Zij zijn gevraagd te reageren vanuit hun kennis en ervaring, niet vanuit organisatorische posities en belangen.

De belangrijkste constatering van de deelnemers is dat de eerste winst van het katern ligt in de slag die we met de deelnemers zelf gemaakt hebben. Deelnemers geven aan dat ze “geleerd” hebben van het proces en de inbreng van hun collega’s. Verder geven verschillende deelnemers aan dat het document hen direct geholpen heeft met hun eigen werk en dat (een deel van) het gedachtengoed zijn weg al begint te vinden naar de uitvoering.

In hoofdlijnen werden de volgende zaken geconstateerd:

  • Algemene indruk: Het document wordt breed geapprecieerd als een nuttig, herkenbaar, compact en leesbaar stuk dat goed opgebouwd is. Het gebruik van “de burger en bedrijf” als uitgangspunt is belangrijk en nuttig. De tekst is te verbeteren door deze spontaner, scherper, of zelfs dwingender te formuleren. Door begrippen (soms specifiek voor een bestuurslaag) beter toe te lichten verdwijnen vaagheden en dubbelzinnigheden die nu nog voorkomen. De deelnemers is gevraagd deze maand concrete suggesties te doen.;
  • Hoewel vanuit burger en bedrijf wordt geredeneerd, ligt de focus erg sterk op de situatie waar de overheid als dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) optreedt. Burger en bedrijf staan ook steeds in heel verschillende relaties tot de overheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de extremen: “het uitbrengen van een stem” en “het uitzitten van een straf” (en ook specifiek “handhaving en toezicht”). Het is onvoldoende duidelijk of de afspraken over de volle breedte van het spectrum ook gaan werken;
  • Gevraagd wordt om nog nadrukkelijker aan te geven van de relatie met de voorgaande NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en het Europese Interoperabiliteits Framework (EIFThe European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations.);
  • De weg vooruit:
    • De als onderdeel van de visie opgesomde randvoorwaarden voor een goed functioneren van de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. worden onderkend. Er wordt opgemerkt dat de randvoorwaarden niet als een “conditio sine qua non” gezien moeten worden. Een aantal daagt uit de scope van de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. (en daarmee die van de onderlinge samenwerking) wat ruimer te maken, andere vragen om de juiste bestuurlijke aandacht. De Architectuur Board kan hier een belangrijke rol in vervullen. Ook als aan sommige randvoorwaarden niet in ideale zin voldaan wordt kunnen we met deze principes aan de slag;
    • Voor effectieve inzet van het gedachtengoed in het document is het van belang in presentatiewijze en taal aan te sluiten bij de diversiteit van de doelgroepen. Uitgaande van hetzelfde basisdocument kan gedacht worden aan specifiek gerichte versies voor bestuurders, architecten in een specifieke situatie of anderszins, met als doel om het mogelijk te maken elkaar te blijven inspireren op het onderwerp verbinden;
    • Er wordt geconstateerd dat de ontwikkeling van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur schoksgewijs plaats vindt. De afspraken in het document zijn dwingend op het niveau waar nodig, en laten ruimte voor domein specifieke uitwerkingen waar dit nodig is. Voortdurende toetsing tegen relevante ontwikkelingen is noodzakelijk om in die domeinen effectief sturend te blijven.

Na bespreking van dit document in de Gebruikersraad en verwerking van de reacties, aanvullingen en opmerkingen (zowel die vanuit de review deelnemers als die van de leden van de Gebruikersraad) zal het schrijfteam dit document naar een volgende versie brengen. Het schrijfteam zal met die versie in interactie met de verschillende domeinen, doelgroepen en netwerken binnen de overheid de aanpak verder doorspreken en laten “landen”.

De suggestie daarbij is om gebruik te maken van de pool van specialisten die deelgenomen hebben aan de workshops respectievelijk aan deze "review"-bijeenkomst.

Deelnemers

Naam Organisatie Groep Rol
Bert Beentjes Kadaster 1
Mary Beijleveld Sociale Verzekeringsbank 1 Moderator
Eric Nijenhuis Manifestgroep 1 Resource
Ellen Roeper DUO 1
Mark van den Broek in.spiratie 1
Willem Eise Jongsma CJIB 1
Marinus de Graaf Economische Zaken 1
Menno Gmelig Meijling Sociale Verzekeringsbank 2
Tom Peelen Logius 2
Adrie Spruit KING 2 Resource
Jaap van den Berg DUO 2
Marco Eikenaar Belastingdienst 2
Charles Hofman ICTU 2
Eelke Nicolai Provincie Brabant 2
Eric Brouwer NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur ICTU 2 Moderator
Willem Kossen BKWI 2
André Batenburg Interprovinciaal Overleg 3 Resource
Saco Bekius Belastingdienst 3 Moderator
Gerard Kreuk Sociale Verzekeringsbank 3
Anton van Weel ICTU 3
Cees van Westrenen KING 3
Toon de Rouw Waterschap De Dommel 3
Marian Overgaauw EZ DienstEen afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemers). Regelingen 3
Maarten Botterman NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur verbinden facilitator
Cor Franke NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur projectleider