NORA Architectuur Board/2012-11-06

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en kan verouderde informatie bevatten!
Bijeenkomst van NORA Architectuur Board op dinsdag 6 november 2012, locatie: ICTU, Den Haag. .

Inhoud

==Aanwezigen

  • Bertine Steenbergen - BZK
  • Hans Blokpoel - Belastingdienst
  • Arianne de Man - IPO
  • Freddy Muller - Waterschapshuis (vervangt Joris van Enst)
  • Kees Duijvelaar - VNG (vervangt Bart Drewes)
  • Cor Franke - NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur
  • Michiel Schoo - secretaris


1. Opening en mededelingen

Ron Roozendaal en Michiel Stal hebben zich afgemeld.

2. Verslag 8 juni 2012

Verslag wordt vastgesteld

3. Werkwijze Architectuur Board

Op verzoek van de Architectuur Board hebben de projectleider NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en de secretaris een voorstel voor een werkwijze uitgewerkt. De Architectuur Board is akkoord met het voorstel en stemt in met het voorstel om dit op de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur wiki online te zetten om het daarmee openbaar te maken. Verder wordt de werkwijze ook richting de BRG gestuurd. Michiel merkt op dat de werkwijze (eventueel verkort) richting de BRG nog voorzien kan worden van de financiële aspecten.

4. Stand van zaken doorontwikkeling NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur

De projectleider heeft een schriftelijke rapportage opgeleverd over de stand van zaken rond de doorontwikkeling. Per katern schetst hij de voortgang, die varieert per onderwerp. Alle betrokken sectoren dragen constructief bij aan de doorontwikkeling.

Bertine Steenbergen vraagt Cor het concept katern ketenbesturing te laten beoordelen door twee departementen die met organisatieoverstijgende projecten bezig zijn, respectievelijk omgevingswet en de decentralisaties. B&I levert contactgegevens voor Cor aan.

Rond het katern verbinden vraagt de AB aandacht voor een aantal (bestuurlijk vastgestelde) uitgangspunten. Het gaat daarbij om de kanaalstrategie van de Manifestgroep, beelden rond identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen./authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit. (A3-rapport, ID-stelsel NL, onderscheid tussen burgers, bedrijven en de ZZP'er (die is zowel burger als bedrijf)), keuzes van de Manifestgroep om diensten locatieonafhankelijk aan te bieden (dus bijvoorbeeld diensten van de SVB in het gemeentehuis...), diensten en voorzieningen voor digibeten, gebruik van de berichtenbox (digitaal zenden...)  en tenslotte het regeerakkoord. Deze zaken zijn kaderstellend bij de voorbereiding van de workshops voor het katern.

Ten derde vraagt de AB ook bij dit katern aandacht te geven aan "bestuurlijke tegenlezers", die concepten kunnen beoordelen, om zo tijdig draagvlak te verkrijgen voor de inhoud van het katern.

Ten vierde geeft de AB aan dat de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur wiki er goed uitziet. Cor geeft aan dat er een proof of concept (POC) is gepland om NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en ROSA-wiki op elkaar aan te sluiten en zo afwijkingen tussen beide architecturen boven water te krijgen. Vanuit de provincies is belangstelling om iets dergelijks ook met PETRA te doen.

5. Informatiebeveiliging normenstelsel voor de overheid

Cor geeft toelichting op het voorstel om de werkingssfeer van de BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) op te rekken tot die van het NORA-katern beveiliging. Op die manier heb je een katern dat richtlijnen voor ontwerp van informatiesystemen geeft en dat op een zodanige manier doet dat de ontwerpen de toets op basis van de BIR kunnen doorstaan. De huidige werkingssfeer van de BIR is alleen de rijksdienst.

De AB heeft een positieve grondhouding ten opzichte van dit voorstel. Cor krijgt de opdracht het voorstel om te werken tot een voorstel voor de Bestuurlijke Regiegroep. Daarbij zal ook met DGOBR gesproken worden. De besturing van het een en ander zou dan de vorm van een tweetrapsraket hebben, de AB zou de inhoud goedkeuren, de BRG kan dan de bestuurlijke vaststelling verzorgen (waarbij de AB de BRG informeert over de implicaties van het vaststellen van het katern en de BIR).

6. Implementatie en Gebruik van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur

Cor legt voor dat er vanuit het team NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur wel mooie katernen tot stand komen maar dat daarmee de implementatie niet vanzelf gaat. Dat vergt bestuurlijke actie.

Na enige discussie krijgt Cor opdracht om dit nader uit te werken, met drie belangrijke aandachtspunten:

  • benadruk wat NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur oplevert in (maatschappelijke) baten;
  • betrek communicatiedeskundigen/voorlichters (hoe kunnen we NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur 'spinnen');
  • sluit aan bij opleidingen voor topambtenaren en bestuurders (zoals de ABD APP, de ICT-Topseminars bij de Belastingdienst en de taskforce beveiliging) gericht op het vergroten van bestuurlijk bewustzijn.

7. WVTTK/Rondvraag

Michiel vraagt of de AB het wenselijk acht om inspanningen van Logius voor de doorontwikkeling van Digikoppeling van een bredere context te voorzien. De AB benadrukt dat NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur niet actief voorziet in doorontwikkeling van voorzieningen maar dat NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur uiteraard wel plaats biedt voor de inzichten die voortkomen uit de doorontwikkeling.

8. Sluiting

Hans sluit de vergadering om 16.29 uur.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen