NORA Architectuur Board/2013-11-08

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en kan verouderde informatie bevatten!
Bijeenkomst van NORA Architectuur Board op vrijdag 8 november 2013, 09.30-11.00, locatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. .

==


Aanwezigen

  • Hans Blokpoel, voorzitter NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Architectuur Board
  • Udo Groen, Projectleider
  • Michiel Schoo, (BZK) secretaris NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Architectuur Board

Kennismaking

Onlangs is Udo Groen begonnen als projectleider NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Udo volgt daarmee Cor Franke op. Udo werkt momenteel als CIO van de gemeente Groningen. In het verleden heeft hij als bestuurder en adviseur ruime ervaring opgedaan binnen de e-overheid. De Architectuur Board kan om agenda-technische redenen niet bijeen komen, maar in dit overleg worden de belangrijkste ontwikkelingen besproken, ook met het oog op agendering daarvan tijdens de volgende bijeenkomst.

In december vindt de bijeenkomst met leveranciers (private partijen) plaats op BZK. Leveranciers worden geïnformeerd over het NORA-proces en bovendien in staat gesteld om reactie te geven. De vorige bijeenkomst met leveranciers leverde gedachten rond (een vorm van) NORA-certificering op. Hans geeft aan daar weinig voor te voelen. Veel meerwaarde zit in peer review zoals die door Gateway reviews worden benut. Hans adviseert om een werkwijze gericht op peer reviews verder te ontwikkelen.

Bestuurlijke vertaling van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur

Actiepunt van de meest recente bijeenkomst was de bestuurlijke vertaling van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Udo geeft aan prioriteit te willen leggen bij de toepassing van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Hans bevestigt die prioriteit en benadrukt daarbij ook de voorzieningen die in het kader van de e-overheid tot stand zijn en worden gebracht zoals de berichtenbox en het e-ID stelsel. Voor aansluitende organisaties moet duidelijk zijn hoe je voorzieningen implementeert.

Udo noemt de 3 decentralisaties als een voorbeeld van een belangrijke ontwikkelingen. Hans bevestigt dat, maar benadrukt het belang van een vraaggestuurde inbreng. NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur moet niet ten onder gaan aan zendingsdrang. De behoefte aan architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.-uitwerking moet wel expliciet zijn gemaakt.

Kortom, Hans reikt hiermee de volgende routes aan voor een verdere toepassing van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur:

  • Gebruik voor gateway (peer) reviews op architectuurprojecten;
  • aan organisaties in het publieke domein laten zien hoe ze landelijke voorzieningen kunnen gebruiken;
  • op basis van een vraaggerichte aanpak NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur één slag verder uitwerken voor specifieke doelgroepen (gemeenten, ketens, enz.) en zo verbinden met levende thema’s.

Ten aanzien van het recent opgeleverde NORA-dossier over Ketenbesturing heeft Hans meerdere constructieve reacties gehad. Michiel heeft geconstateerd dat in het curriculum voor CIO-adviseurs de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur uitgebreid aan bod komt. Ook vanuit de vreemdelingenketen kwam uiterst positieve feedback over het dossier Ketensturing, zowel uit inhoudelijke als bestuurlijke hoek.

Agenda van Architectuur Board

Hans vraagt naast bestuurlijke vraagstukken (zoals besproken) aandacht voor de Europese ontwikkelingen, waaronder standaarden, die van belang zijn voor NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Het is belangrijk om te weten met welke ontwikkelingen/standaarden rekening moet worden gehouden. Bovendien dragen zowel NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur als standaarden bij aan het versimpelen van oplossingen voor de e-overheid.