NORA Architectuur Board/2014-03-26

Uit NORA Online
< NORA Architectuur Board
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!'Bijeenkomst van NORA Architectuur Board op woensdag 26 maart 2014, 14.30-16.00, locatie: Vergadercentrum De Wereld, Utrecht, Braziliëzaal. Dit is de verplaatste bijeenkomst van 5 februari. .

==


Deelnemers[bewerken]

 • Janine Jongepier - BZK (voorzitter) (vervanger van Bertine Steenbergen)
 • Arianne de Man - IPO
 • Peter de Leeuw - Waterschapshuis (vervanger van Joris van Enst)
 • Bruun Feijen - Belastingdienst (Manifestgroep, vervanger van Hans Blokpoel)
 • Udo Groen - Projectleider NORA
 • Michiel Schoo - BZK (Secretaris)

Afwezig[bewerken]

 • Hans Blokpoel - Manifestgroep
 • Bertine Steenbergen - BZK/B&I
 • Ron Roozendaal - Rijk (ICCIO)
 • Erik Wijnen - EZ (mondelinge inbreng)
 • Joris van Enst - Waterschapshuis
 • Bart Drewes - VNG (schriftelijke inbreng)

1. Opening en verslagen (7 juni 2013 en 8 november 2013)[bewerken]

Janine Jongepier opent de vergadering.

Arianne de Man vraagt zich af n.a.v. het verslag van 7 juni 2013 of de Architectuur Board zich heeft uitgesproken over de NORA katern beveiliging die uitsluitend op de Baseline Informatiebeveiliging Rijk gebaseerd zou zijn, want dat is wat provincie en waterschappen voor ogen hebben. Bij de totstandkoming van de nieuwe katern Informatiebeveiliging is het veld in brede zin betrokken. De katern wordt nu ook voorgelegd voor openbare review. Inhoudelijke afstemming vindt langs deze route plaats.

Het verslag van 7 juni 2013[1] wordt vastgesteld en het verslag van 8 november 2013[2] wordt ter kennisgeving aangenomen.

2. Mededelingen[bewerken]

 • Op 11 december 2013 heeft op BZK een bijeenkomst met private partijen plaatsgevonden.
 • Op 29 januari 2014 zijn de plannen voor 2014 besproken met de externe adviseurs (Wouter Keller, Marc Lankhorst en Guido Bayens).
 • Dossier Ketenbesturing kent succesvolle landing, mede dankzij de bestuurlijke aandacht verkregen via voorzitter Architectuur Board.
 • Voor eerstvolgend nummer van InGovernment is een artikel over plannen van NORA aangeleverd.
 • Het katern informatiebeveiliging is gestart met het openbare reviewpro-ces.
 • De VNG heeft schriftelijk steun gegeven aan alle voorgenomen besluiten op de agenda.

3. Jaarplan NORA[bewerken]

Udo geeft korte toelichting op het jaarplan[3]. Centraal staat de toepassing van NORA om daarmee de waarde van de architectuur in de praktijk te toetsen. Verder signaleert Udo dat activiteiten in NORA verband op veel plaatsen positief worden ontvangen en dat we daarom goede focus moeten houden op activiteiten in het jaarplan (anders bestaat het risico dat gevraagde capaciteit explosief groeit).

Arianne vraagt of de geplande inzet op de verbinding van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI, p.5) wel voldoende is om de NORA daar op aan te passen. Udo antwoordt dat met deze activiteit de procesmatige verbinding wordt beoogd, maar dat de realisatie van de GDI uiteraard veel andere (nu nog onvoorziene) gevolgen heeft voor de architectuur zelf. Die inhoudelijke doorvertaling van GDI binnen de NORA vallen daarmee nog niet binnen de activiteiten van 2014.

Arianne vraagt of de activiteiten gericht op knooppunten ook het provinciale betrekken. Udo antwoordt dat geen knooppunt wordt uitgesloten.

Bruun vraag of de financiële uitputting wel synchroon lopen met de (hoge) ambities. Udo geeft aan dat tot op heden de uitputting gelijk loopt aan de kalender en dat we hier goed op sturen. ICTU voert een transparante administratie hierover.

Janine stelt voor om na het eerste half jaar schriftelijk de voortgang te delen met de Architectuur Board. Ook per afgerond actiepunt zal dat gemeld worden. (Actiepunt Udo)


Het jaarplan NORA 2014 wordt vastgesteld.


4. Katern “verbinden”[bewerken]

Udo geeft toelichting op het katern Verbinden dat met inbreng vanuit alle overheidslagen is opgesteld.

Het vervolg is gericht op het publiceren van dit katern en daarmee aandacht genereren voor deze inzichten. Bovendien zal een bestuurlijke samenvatting van het katern worden opgesteld, zodat naast architecten ook bestuurders en beleidsmakers bereikt kunnen worden. Tevens zal dit katern worden ingebracht als een request for change (RFC) op de huidige brontekst die in de NORA wiki op www.noraonline.nl is opgenomen. Met die vervolgactiviteit wordt de eenduidige bron van NORA versterkt en bestaat niet langer het gevaar dat losse katernen de samenhang in gevaar brengen.

De Architectuur Board complimenteert de opstellers met deze waardevolle katern. Het katern wordt vastgesteld en de Architectuur Board stemt in met het voorgestelde vervolg.


5. Europese ontwikkelingen[bewerken]

De Architectuur Board is verheugd over het feit dat Europese ontwikkelingen de aandacht hebben van het NORA team[4]. Peter de Leeuw merkt op dat de waterschappen dankzij de Europese Waterrichtlijn invloed ondervinden van Europa. Arianne vult aan dat Geonovum ook werkt aan de INSPIRE richtlijn en dat Bureau Forum internationale ontwikkelingen goed volgt. Daarbij benadrukt ze dat niet alle Europese ontwikkelingen even succesvol geïmplementeerd worden, zoals de dienstenrichtlijn, die om veel uitwerking vroeg, zonder dat er vraag naar de voorgeschreven voorzieningen bleek. Ook wordt Cloud for Europe genoemd als een relevante ontwikkeling.

De projectleider en de secretaris herkennen alle ontwikkelingen en volgen die op enige afstand. De meeste aandacht zal uitgaan naar Nederlandse inbreng richting een aangekondigde review op de European Interoperability Architecture. De Architectuur Board ondersteunt die prioriteit.

6. ArchiMate[bewerken]

In de bijeenkomst van de NORA gebruikersraad van 24 september 2013 is voorgesteld om ArchiMate als standaard te hanteren voor de NORA en haar dochters[5].

De Architectuur Board stemt hier mee in.


Peter maakt een kanttekening bij de suggestie dat met het vaststellen van ArchiMate als taal direct ook een gemeenschappelijk kennismodel wordt vastgesteld. Udo bevestigt die nuancering en vandaar dat er in het jaarplan ook ruimte is om het gezamenlijke kennismodel verder in te vullen.

7. Waar is een duwtje nodig?[bewerken]

Niemand heeft een aandachtspunt voor dit onderwerp.

8. WVTTK/Rondvraag/Sluiting[bewerken]

Arianne informeert naar de continuïteit voor NORA op de rijksbegroting. Janine antwoordt dat NORA in het meerjaren bestedingsplan is opgenomen. Binnen BZK/B&I wordt het werken aan de architectuur van de digitale diensten gezien als een randvoorwaardelijke activiteit. NORA is voorzien als een onderdeel van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) waarbij wordt opgemerkt dat de succesvolle toekenning van de voorjaarsclaim essentieel is voor de financiering.

Voor Michiel Schoo is het de laatste maand bij BZK. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze zijn huidige rol wordt ingevuld en daarom zal hij in de komende tijd (tot er wel duidelijkheid is) vanuit zijn nieuwe functie bij Financiën continuïteit blijven bieden in NORA verband.


Referenties[bewerken]

 1. Agenda Architectuur Board 26 maart 2014 (PDF, 114 kB)