NORA Gebruikersraad/2012-06-06

Uit NORA Online
< NORA Gebruikersraad
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op woensdag 6 juni 2012, locatie: ICTU, Den Haag. .

==


Aanwezigen op 6 juni 2012[bewerken]

 • Willem Kossen (BKWI) - beheer KARWEI / Werk en Inkomen
 • Anton Opperman (PMTD) - beheer CORA / Woningcorporaties
 • Arjan van Dijk (Ymere) - beheer CORA / Woningcorporaties
 • Bart den Dulk (Veiligheidsregio Haaglanden) - beheer VERA
 • Edwin Koedam (Politie) - architectuur Politiedomein
 • Hedde van der Lugt (Nictiz) - beheer AORTA
 • Anton van Weel (ICTU) - architectuur Stelsel Basisregistraties
 • Ger van Berlo (Belastingdienst) - Architectuurraad MFG
 • Freddie Muller (HWH) - beheer WILMA
 • Adrie Spruit (KING) - beheer GEMMA
 • Jacques Verdaas (ICTU) - beheer MARIJ / EAR
 • Miriam van de Plas (Flevolannd) - beheer PETRA
 • Paul Suijkerbuijk (BZK) - openbare data
 • Eric Nijenhuis (UWV) - doorontwikkeling NORA
 • Saco Bekius (Belastingdienst) - doorontwikkeling NORA
 • Marijke Abrahamse (BFS) - standaarden
 • Daniel Mast (Inspearit) - NORA-opleiding / reviews
 • Remco de Boer (ArchiXL) - technisch beheer NORA-wiki
 • Michiel Schoo (BZK) - penvoerder van de gezamenlijke opdracht voor beheer en doorontwikkeling NORA
 • Cor Franke - projectleider NORA
 • Eric Brouwer (ICTU) - NORA-beheer / reviews
 • Jasper van Lieshout (ICTU) - NORA-beheer / reviews

Verslag vorige bijeenkomst[bewerken]

Er zijn geen opmerkingen, waarmee het verslag is vastgesteld.

Op één na, zijn alle actiepunten uitgevoerd; er is nog geen oplossing voor kennisdeling in de vorm van een gemeenschappelijke samenwerkingsruimte of repository waarin stukken voor de werkgroepen e.d. kunnen worden opgenomen. ACTIE NORA-beheer gaat na welke hulpmiddelen hier voor kunnen worden ingezet (bv. Pleio of een wiki). 

 Stand van zaken doorontwikkeling NORA[bewerken]

Cor Franke heeft 3 notities ingebracht (zie uitnodiging van deze bijeenkomst), opdat de vertegenwoordigers in Gebruikersraad zich kunnen uitspreken over de voorgestelde opzet van de nieuw te ontwikkelen katernen Verbinden en Ketenbesturing (concreet: wat ze goed vinden, wat ze aanvullend nodig hebben en wat ze niet goed vinden).  

De notitie inzake de stand van zaken geeft inzicht in de voortgang sinds vorige maand. Met name voor Ketensamenwerking en Ketenbesturing heeft de inzet geleid tot duidelijkheid over WAT het resultaat zal zijn van de doorontwikkeling. Aandachtspunt is dat de inzet voor deze stukken geheel afkomstig is geweest vanuit de MFG en dat de inzet vanuit de andere bestuurslagen dus nog te beperkt is. Dit zal in de bijeenkomst van de Architectuur Board op 8 juni 2012 aan de orde worden gesteld.

Katern Verbinden [bewerken]

De notitie "Bestelling nieuwe NORA, katern Verbinden" dd. 25 mei 2012 is aan de Gebruikersraad NORA voorgelegd voor commentaar. De leden van de Gebruikersraad hebben daarop de volgende opmerkingen gemaakt:

 1. Bezie hoe je “open data”, dan wel wat nodig is om dat te realiseren, in de verschillende onderdelen kunt invlechten (indien gewenst is de projectleider Open Data bereid een één op één gesprek met ons te voeren);
 2. Maak de context voor het katern helderder, zodat het mogelijk is de samenhang tussen de verschillende onderdelen te duiden;
 3. Stem de eisen aan de WIKI-omgeving goed af met NORA-beheer;
 4. NICTIZ is bereid eigen ervaringen met e-dossiers (elektronisch patiëntendossier) met ons te delen;
 5. Maak de berichtenbox niet alleen beschikbaar voor burgers en bedrijven maar ook voor professionals (overheidsmedewerkers);
 6. Leg uit hoe je tot de standaarden komt die je nodig hebt om het een en ander te laten functioneren;
 7. Vanuit ervaringen met KARWEI zijn nog meer opmerkingen te maken over deze opzet. ACTIE Willem Kossen stuurt deze per mail.
 8. Stel informatiemodellen op voor de basisregistraties, om zo het semantische probleem op te lossen dat ontstaat bij het gebruik van de verschillende registers;
 9. Let op de relatie tussen e-dossiers als digitale werkruimte en het archiveren van (onder meer) documenten voor beslissingen die je in die werkruimte neemt;
 10. Besteed aandacht aan de wendbaarheid van samenwerkingsverbanden;
 11. Het aansluiten op basisregistraties is een actueel onderwerp; besteed daarom aandacht aan de continuïteit van de beschikbaarheid van de basisregistraties en welke SLA's daarvoor gelden (want als de basisregistratie niet beschikbaar is, staat je primaire proces stil);
 12. Leg een relatie met de vier lagen uit het EIF / ISA, met aandacht voor framework, architecture en infrastructure;
 13. Doe datzelfde met de bestaande katernen Strategie en Dienstverlening van de NORA, zodat je ziet welke principes waar verder uitgewerkt worden of waar geheel nieuwe content wordt toegevoegd;
 14. Kies voor het uitgangspunt van een federatieve architectuur (en zie organisaties en sectoren dan ook als een “black box”), binnen NORA gaat het om het gemeenschappelijke;
 15. Geef aan wat Ketenbreed wordt geregeld en wat op organisatie-niveau moet worden geregeld;
 16. Beschrijf gemeenschappelijke voorzieningen in drie lagen, te weten proces, informatievoorziening en infrastructuur (inclusief koppelvlakken);
 17. Voeg eHerkenning toe als voorziening voor Identificatie, Authenticatie en Autorisatie voor bedrijven;
 18. Voeg de NUP-voorzieningen toe, in onderlinge samenhang, en beschrijf hun relatie tot de e-overheid;
 19. Vanuit de Enterprise Architectuur Rijk is veel geschreven over i-ketens ACTIE Jacques Verdaas stelt deze beschikbaar (red.: is inmiddels gedaan);
 20. Soms heb je diensten ter bescherming van burgers, zoals bij de strafrechtketen. Dat laat onverlet dat daar ook sprake kan zijn van FO-diensten (aangifte doen, meldkamer, aangifte volgen);
 21. Benoem dat er registraties zijn die belangrijk zijn, maar geen basisregistratie zijn (zogenaamde kernregistraties); de ontsluiting van dergelijke bronnen zou op dezelfde wijze moeten plaatsvinden als bij de basisregistraties;
 22. Benoem het uitgangspunt dat je eerst organiseert en dan pas ICT inzet, startend op kleine schaal;
 23. Individuele transacties zijn “buiten scope”, dat laat onverlet dat je vanuit de architectuur (NORA) aan individuele transacties wel kwalitatieve eisen kunt stellen (maar niet aan de inhoud van de transactie).

Deze opmerkingen worden door de Projectleider NORA ingebracht bij de verdere uitwerking van het katern.

ACTIE projectleider NORA 

Op 5 juni 2012 is een workshop Front-Office architectuur geweest van het NORA-team met vertegenwoordigers vanuit de Programmaraad e-Overheid voor Burgers. De uitkomsten daarvan zullen door de secretaris van de Programmaraad worden ingebracht bij de projectleider NORA.

Katern Besturing informatieketens[bewerken]

De notitie "Onderwerpen voor het katern over ketenbesturing" dd. 31 mei 2012 is aan de Gebruikersraad NORA voorgelegd voor commentaar. De leden van de Gebruikersraad hebben daarop de volgende opmerkingen gemaakt:

 1. Maak een expliciet onderscheid tussen keteninrichting (ander katern) en ketenbesturing;
 2. Besteed aandacht aan de verschillende vormen van samenwerken, van geheel vrijwillig tot (door wetgeving) gedwongen;
 3. Richt het katern primair op bestuurders (agenda voor ketenbesturing);
 4. Hou rekening met het perspectief van de burger en het bedrijf;
 5. Hanteer het uitgangspunt dat degene die de klantwens ontvangt, ook resultaatafspraken maakt en andere organisaties aanstuurt;
 6. Hou het katern kort, zodat ook bestuurders het willen lezen (een optie is een management samenvatting met “10 geboden”);
 7. Besteed naast ketens (met min of meer vaste deelnemers) ook aandacht aan netwerkstructuren, waar partijen kunnen toe- en uittreden;
 8. Benoem de elementen die in ketens een rol spelen (producten/diensten, afspraken, geldstromen, informatiestromen enz.) en waar het besturingsmodel op gericht moet zijn (dus benoem de “scope van het besturingsmodel”);
 9. Benoem dat het systeem, wat een keten is, het gewenste gedrag van participanten moet belonen;
 10. Een keten is vanaf de buitenkant gezien één entiteit, maar van binnen heb je met formele organisaties te maken (huis van Thorbecke);
 11. Besteed aandacht aan de rol van de wetgever (opleggen van samenwerking, vastleggen van wijze van samenwerking, inclusief uit te wisselen gegevens, etc.);
 12. Mogelijk dat dit katern kan worden opgezet langs de vier vormen van interoperabiliteit, te weten: wetten/regels, organisatie/proces, semantiek en techniek.
 13. Denk aan intermediairs die vanuit een onafhankelijke rol de ketensamenwerking kunnen faciliteren (BKWI, maar ook het ketenbureau Loonaangifteketen); en aan private instellingen die integraal onderdeel van ketens vormen;
 14. Geef aandacht aan de noodzakelijk in te vullen randvoorwaarden voor het functioneren van een keten;
 15. Benoem dat baten en lasten in een keten op verschillende plaatsen kunnen vallen, en hoe je daarmee om kunt gaan;
 16. Leg expliciet vast hoe klanten/afnemers invloed hebben op een keten (individueel of via een gebruikersraad);
 17. Soms zijn andere oplossingen dan ketens mogelijk (zoals het schuiven met taken en organisatiegrenzen);
 18. Let op organisaties die in verschillende ketens functioneren, zorg dat geen conflicterende eisen ontstaan waar die organisaties onmogelijk aan kunnen voldoen;
 19. Ketens zijn lang niet altijd alleen publiek, vaak participeren ook private organisaties;
 20. Vanuit de doelarchitectuur Rijkscloud (onderdeel van de Enterprise Architectuur Rijk) is mogelijk herbruikbare informatie beschikbaar over de rollen van afnemers, beveiligers en leveranciers. ACTIE Jacques Verdaas stelt deze beschikbaar (red.: is inmiddels gedaan).
 21. Welke ketens zijn er eigenlijk? Zorg voor een overzicht van bestaande ketens en domeinen.

Deze opmerkingen worden door de Projectleider NORA ingebracht bij de verdere uitwerking van het katern.

ACTIE projectleider NORA

Katern Veiligheid[bewerken]

De bestelling voor dit katern is nog niet uitgewerkt. De agenda' s van betrokkenen zijn daaraan debet geweest, evenals te weinig aanbod van inzet vanuit de vragende partijen. Naast de toegezegde inzet vanuit de Belastingdienst (Jaap van der Veen) zal ook contact worden gelegd met

Carl Adamse en Frank Heijligers die momenteel de Beveligingsfunctie Rijk invulling geven, met Fekke Bakker van Defensie en met personen die voorheen betrokken waren bij het NORA-dossier Informatiebeveiliging.

Stand van zaken Beheer[bewerken]

Het beheer van NORA wordt, zoals eerder was afgesproken in de Gebruikersraad NORA, opgezet in lijn met de uitgangspunten voor het beheer van Open Standaarden (BOMOS). Als eerste stap is het Strategisch kader ingevuld. Dit kader beschrijft een proces waarin beheerders van (referentie)architecturen primair leden van de Gebruikersraad zijn en de overige aanwezigen bij deze bijeenkomsten toehoorder.

Het Strategisch kader is aan de Gebruikersraad NORA voorgelegd voor commentaar. In algemene zin is positief gereageerd op het stuk. Door de beheerders van de NORA-dochters GEMMA, MARIJ, WILMA en PETRA zijn aanvullend nog de volgende opmerkingen geplaatst:

 1. Geef aan hoe de aansluiting van NORA op de beleidsmatige zaken (uitgangspunten, richtlijnen e.d.) wordt geborgd;
 2. Geef aan hoe de aansluiting van NORA op internationale (referentie)architectuur wordt geborgd;
 3. De -niet expliciet benoemde- relaties tussen de (referentie)architecturen van de 4 bestuursdomeinen en de andere domeinen en ketens, kan met een "wolk" worden geduid; 
 4. Bespreek de samenhang van NORA en de dochters in de Gebruikersraad.

Deze opmerkingen worden door NORA-beheer verwerkt in het Strategisch kader.

ACTIE NORA-beheer

Verder is afgesproken dat NORA-beheer het Tactisch kader en het Operationeel kader uitwerkt en dat het concept daarvan -in overleg met de projectleider- ter bespreking in de Gebruikersraad wordt ingebracht. ACTIE NORA-beheer

Bijeenkomsten Gebruikersraad in 2012[bewerken]

Naast de bijeenkomsten van 19 april en 6 juni, staan nog 2 bijeenkomsten gepland in 2012, e.e.a. afgestemd op de doorontwikkeling NORA:

 • donderdag 20 september van 13.30 - 15.30 uur
 • dinsdag 27 november van 13.30 - 15.30 uur