NORA Gebruikersraad/2013-03-19

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op dinsdag 19 maart 2013, 13.30-15.30, locatie: ICTU, Den Haag. .

==


Notulen

Aanwezigen op 19 maart 2013

 • Bram Gaakeer (OCW) - beheer ROSA
 • Willem Kossen (BKWI) - beheer KARWEI
 • Helen Burger (Politie) - architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Politiedomein
 • Marianne Zijderveld (V&J) - architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Vreemdelingenketen
 • Freddie Muller (HWH) - beheer WILMA
 • Cees van Westrenen (KING) - beheer GEMMA
 • Jacques Verdaas (ICTU) - beheer MARIJ / EAR
 • Miriam van de Plas (Flevoland) - beheer PETRA  
 • Anton van Weel (iNUP) - architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Stelsel
 • Norbert van Dijk (Logius) - architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Bouwstenen
 • Marijke Abrahamse (BFS) - standaarden
 • Bruun Feijen (Belastingdienst) - Architectuurraad MFG
 • Hans Flick (UWV) - Architectuurraad MFG
 • Remco de Boer (ArchiXL) - technisch beheer NORA-wiki
 • Michiel Schoo (BZK) - penvoerder van de gezamenlijke opdracht voor beheer en doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur
 • Cor Franke - projectleider doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur
 • Saco Bekius (Belastingdienst) - doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur / Verbinden
 • Eric Nijenhuis (UWV) - doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur / Verbinden
 • Adrie Spruit (KING) - doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur / Verbinden
 • André Batenburg (Zuid-Holland) - doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur / Verbinden
 • Jaap van der Veen (Belastingdienst) - doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur / Beveiliging
 • Eric Brouwer (ICTU) - beheer NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur / reviews
 • Jasper van Lieshout (ICTU) - beheer NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur / reviews
 • Joris Dirks (ICTU) - beheer NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur / wiki

Michiel Schoo zit de vergadering voor en heet iedereen welkom. Hij is verheugd met de hoge opkomst en constateert dat de ruime vergaderzaal een goede keus is.

Verslag van de bijeenkomst op 27 november 2012

Er zijn geen opmerkingen over het verslag gemaakt, waarmee het verslag[1] is vastgesteld. Op 2 punten na zijn alle actiepunten conform plan uitgevoerd. De openstaande acties zijn:

 • Er zijn nog geen reacties ontvangen op het Kennismodel NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Wel is voor KARWEI besloten dat die in een wiki wordt opgenomen en dat het Kennismodel wordt gebaseerd op dat van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur.
 • Daarnaast is het beheerteam NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur recent gestart met de inventarisatie van de overerving door de NORA-dochters en daarbij komt ook het Kennismodel NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur ter sprake.
 • Op dinsdag 26 maart 2013 is een overleg gepland met een delegatie uit de Gebruikersraad inzake het bevorderen van de implementatie en het gebruik van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur door bestuurders.

Beheerplan NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur

Het beheerteam NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur heeft een plan opgesteld voor de in 2013 uit te voeren activiteiten rond beheer[2]. In dit plan is een schatting van inzet en kosten opgenomen. Het plan is afgestemd met BZK en de projectleider NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en is ter kennisgeving voorgelegd aan de Gebruikersraad.

Communicatie is niet expliciet in het plan opgenomen, maar er is wel budget gereserveerd voor publicatie van de katernen en voor verbetering van de beeldtaal en presentatievormen in de wiki.

Vanuit de Manifestgroep zijn een paar aandachtpunten onderkend. ACTIE Hans Flick stuurt deze per mail aan het beheerteam NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur (red. dat is inmiddels ontvangen en verwerkt in het Beheerplan).

Stand van zaken doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur

Cor Franke heeft een notitie d.d. 7 maart 2013 ingebracht[3] met de stand van zaken, waarvan kennis wordt genomen.

Katern Ketenbesturing

In de bijeenkomst van de Gebruikersraad van 27 november 2012 is een concept van dit katern besproken en daarnaast hebben de externe adviseurs een aantal opmerkingen over het katern gemaakt. In de notitie d.d. 7 januari 2013 heeft de projectleider aangegeven hoe al deze opmerkingen zullen worden verwerkt. Het katern is daarop aangepast op basis van die notitie. Verder hebben de auteurs naar aanleiding van inbreng vanuit de sector veiligheid (LCMS) en de KvK (ketens rond het Handelsregister) nog een aantal aanvullingen op het katern aangebracht. Vandaag ligt het definitieve concept van het katern ter instemming voor[4], opdat het dan op 23 april 2013 in de bijeenkomst van de Architectuur Board kan worden vastgesteld.

De Gebruikersraad vraagt of het instemmingsproces rond dit katern op gelijke wijze zou moeten verlopen als is voorgesteld voor het katern Verbinden (zie notitie "Proces van afstemming rond NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur katern Verbinden”). Gezien het specifieke karakter van dit katern, concludeert de Gebruikersraad dat een afstemmingproces via de achterban van de Gebruikersraad NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur volstaat. Een bredere consultatie zou kunnen leiden tot verwarring en onbedoelde reacties. De projectleider NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur zal een voorstel doen voor het instemmingsproces. ACTIE Cor Franke (red. dat voorstel is inmiddels ontvangen). De leden van de Gebruikersraad NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur zorgen voor een reactie op het katern vanuit hun achterban. ACTIE allen.

Bestelling e-dossiers

De uitwerking van het onderwerp e-dossiers (als onderdeel van het katern Verbinden) vindt plaats in samenwerking met de Manifestgroep. Die heeft namelijk een onderzoek onderhanden om "best practices" rond e-dossiers in kaart te brengen. In navolging van de werkwijze bij de andere (onderdelen van) nieuwe katernen, is een zogenoemde "bestelling" voorgelegd[5]. Deze bestelling geeft de inhoud van het te ontwikkelen katern aan. Willem Kossen (BKWI) leidt de leden van de Gebruikersraad door de bestelling.

Hierbij komen, naast de algemene opmerking dat het een helder, goed leesbaar stuk is, de volgende opmerkingen en vragen naar voren:

 1. De e-dossiers zijn een middel, niet een doel.
 2. Vaak dienen e-dossiers als “intermediair” om partijen bij elkaar te brengen.
 3. Daarna ontstaat mogelijk een meer structurele vorm van samenwerking.
 4. Hou e-dossiers zo klein mogelijk, groei naar een Federatieve aanpak.
 5. Omvat de bestelling ook archivering en het vraagstuk van centrale of decentrale opslag?
 6. Graag ook organisatorische aspecten van e-dossiers aangeven.

De Gebruikersraad stemt, onder voorbehoud van verwerking van deze opmerkingen, in met de "bestelling" voor het onderdeel e-dossiers van het katern Verbinden. De uitwerking zal nu door de werkgroep Verbinden ter hand worden genomen. Dat zal in eerste aanleg verlopen via workshops.

Opname van principes rond de inrichting van de interne informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen.

In NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur (zowel in versie 2.0 als 3.0) is een aantal principes en afgeleide principes opgenomen die betrekking hebben op de inrichting van de interne informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. van organisaties. Inmiddels is het katern Verbinden in ontwikkeling. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om het eerste concept te toetsen aan NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 2.0 en NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0. Daarbij komt onherroepelijk de vraag op of we de principes uit NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 2.0 die over de interne informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. gaan alsnog willen opnemen.Rond NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur is eerder een discussie gevoerd over het juiste mandaat en aangrijpingspunt van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. De conclusie was toen: interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving en alles wat er nodig is om die interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving te borgen. Afspraken over interne zaken werden als binnen scope beschouwd, zolang deze uitdrukkelijk voorwaardelijk zijn voor interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving. Daarom staat er een flink aantal principes in NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur die (ook) over de interne informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. van de overheidsorganisaties gaan. Voorbeelden zijn principes over besturing van de dienst d.m.v. een PDCA cyclus, het hanteren van een interne baseline kwaliteit c.q. beveiliging, verantwoordelijkheidstoedeling binnen de organisatie, zonering van systemen, het gebruik van standaard oplossingen enz. Het standpunt van de Gebruikersraad is dat het wel of niet opnemen van (afgeleide) principes die betrekking hebben op de inrichting van de interne informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. niet te zwart / wit moet worden gezien en dat vooral met gezond verstand moet worden bepaald wat binnen de interne informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. nodig is om interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving te borgen. Het opnemen van (afgeleide) principes in de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur die specifiek c.q. alleen gericht zijn op de interne informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. heeft naar de mening van de Gebruikersraad verder geen prioriteit.

Architectuurprincipes rond duurzaamheid

De manager Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van Logius heeft het voorstel gedaan een aantal (afgeleide) principes in de NORA op te nemen die gerelateerd zijn aan duurzaamheid.[6]

De Gebruikersraad heeft, in het verlengde van bovenstaande discussie, geconcludeerd dat -hoe zinvol en logisch principes van duurzaamheid ook mogen zijn- het op zich niet de interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving bevordert en dus een typisch aspect is van de interne informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen.. Het is derhalve niet wenselijk daar een afzonderlijk principe voor op te nemen in de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur.

Relatie tussen de katernen Beveiliging en Verbinden

In de vorige Gebruikersraad is aangekondigd meer inzicht te geven in de relatie tussen de katernen Beveiliging en Verbinden. Inmiddels heeft afstemming tussen de beide werkgroepen plaatsgevonden. Daarbij is vastgesteld dat Beveiliging een belangrijk aandachtspunt is bij de verdere ontwikkeling van de wijze waarop overheidsorganisaties samenwerken. Om de brug tussen beide katernen te kunnen slaan is nog iets meer kennis nodig van met name de opzet van het katern Verbinden. In dat katern is een aantal functionele deelgebieden te herkennen waar beveiliging een expliciete rol speelt, zoals de wijze van communiceren tussen de overheid en een burger of bedrijf, toegang, de identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. en authenticatie van ambtenaren, de wijze waarop de voortgang op een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden wordt gerapporteerd enz. Zodra beide katernen verder gevorderd zijn (naar verwachting medio 2013) wordt de relatie gelegd tussen de beveiligingseisen en deze functionele deelgebieden. Hoe dat er uit komt te zien, hangt met name af van de gekozen publicatie vorm. Een wiki is gebouwd om dit soort verbanden expliciet te maken. In een doorlopende tekst worden de eisen als voetnoten weergegeven.

De Gebruikersraad heeft kennis genomen van de wijze waarop de beide katernen de onderlinge afstemming zullen uitvoeren.

Afstemproces katern Verbinden

Het schrijfteam voor het katern verbinden levert begin juni 2013 een concept katern op. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dit katern af te stemmen met de Gebruikersraad, de achterban en anderen.

Het voorstel van het te volgen afstemproces is gedeeld met de Gebruikersraad en heeft instemming verkregen. Het schrijfteam voor het katern is op zoek naar actieve inbreng vanuit de Gebruikersraad en iedereen met ideeën hierover, of zicht op relevante initiatieven, kan zich melden bij Saco Bekius. ACTIE allen.

Suggestie voor nieuwe katernen

Naar aanleiding van de bijeenkomst van de Gebruikersraad op 27 november 2012 is gevraagd om suggesties voor nieuw te ontwikkelen katernen[7]. Dat heeft de volgende 4 voorstellen opgeleverd:

 1. Harmoniseren van informatiemodellen
 2. Knooppunten
 3. Zaakgericht werken
 4. Digitale Duurzaamheid

Deze voorstellen zijn elk kort toegelicht door de inbrengers en de leden van de Gebruikersraad hebben daarbij de gelegenheid gehad toelichtende vragen te stellen. De leden van de Gebruikersraad krijgen nu twee weken de gelegenheid om af te stemmen met de achterban en hun beargumenteerde reactie(s) op de voorstellen te geven. ACTIE allen (red. het verzoek hiertoe is inmiddels rondgestuurd).

Op basis van de reacties zal de projectleider doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur een beargumenteerd voorstel opstellen voor de Architectuur Board. Dat voorstel wordt via een “schriftelijke” ronde nog afgestemd met de Gebruikersraad, vóór inbreng ervan in de vergadering van de Architectuur Board op 23 april 2013.

Voor alle helderheid: ook bij dit vierde katern is het uitdrukkelijk de bedoeling dat de realisatie daarvan primair plaatsvindt door betrokkenen (lees: toekomstige gebruikers), daarbij gefaciliteerd door het programma NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur.

Overige punten

 • Op 9 april 2013 organiseert ICTU een ICTU-café over Ketenbesturing. De organisatie daarvan is in handen van de auteurs van het NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur katern over dat onderwerp. Het is de bedoeling om in dat café uitdrukkelijk aandacht te vragen voor (de lessen die zijn opgenomen in) het katern. De leden van de Gebruikersraad NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur zijn hierbij uitgenodigd.
 • De al bestaande NORA LinkedIn groep is door het beheerteam NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur op coöperatieve wijze overgenomen van de voormalige beheerders. De leden van de Gebruikersraad zullen een uitnodiging ontvangen om tot de groep toe te treden.

Referenties

 1. NORA Gebruikersraad/2012-11-27
 2. Beheerplan 2013 (PDF)
 3. Media:SvZ NORA doorontwikkeling maart 2013.pdf
 4. Media:NORA katern ketenbesturing concept.pdf
 5. Media:Bestelling e-dossiers.pdf
 6. Media:Architectuurprincipes rond duurzaamheid - concept.pdf
 7. Katern Vier