NORA Gebruikersraad/2014-02-12

Uit NORA Online
< NORA Gebruikersraad
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op woensdag 12 februari 2014, 13.30-15.30, met aansluitend een borrel, locatie: ICTU, Den Haag. .

==


Aanwezigen[bewerken]

 • Bram Gaakeer (OCW) - beheer ROSA
 • Anton Opperman (EUR) - beheer HORA
 • Willem Kossen (BKWI) - beheer KARWEI
 • Helen Burger (Politie) - architectuur Politiedomein
 • Jasper van Lieshout (VWS) - architectuur Zorgdomein
 • Bart den Dulk - architectuur Veiligheidsregio’s
 • Freddie Muller (HWH) - beheer WILMA
 • Theo Peters (KING) - beheer GEMMA
 • Jacques Verdaas (ICTU) - beheer MARIJ / EAR
 • Wim Bakkeren (iNUP) - architectuur Stelsel
 • Marijke Abrahamse (BFS) - standaarden
 • Peter Leijnse (Logius) - architectuur Bouwstenen
 • Hans Flick (UWV) - Architectuurraad MFG
 • Saco Bekius (Belastingdienst) - doorontwikkeling NORA / Verbinden
 • Adrie Spruit (KING) - doorontwikkeling NORA / Verbinden
 • Jaap van der Veen (Belastingdienst) - doorontwikkeling NORA / Beveiliging
 • Elbert Raadsen (ICTU) - doorontwikkeling AP17
 • Erwin Oord (ArchiXL) - technisch beheer NORA-wiki
 • Michiel Schoo (BZK) - penvoerder van de gezamenlijke opdracht voor beheer en doorontwikkeling NORA
 • Udo Groen - projectleider NORA
 • Eric Brouwer (ICTU) - NORA-beheer / reviews
 • Joris Dirks (ICTU) - NORA-beheer / wiki
 • Noortje Coppens (ICTU) - NORA-beheer / wiki

Opening en mededelingen[bewerken]

 • Udo Groen is voor het eerst aanwezig in zijn rol als projectleider NORA en wordt van harte welkom geheten!
 • Door omstandigheden is de geplande bijeenkomst van de Architectuur Board op 5 februari verplaatst. Daarvan zal t.z.t. schriftelijk verslag worden gedaan.
 • Van de bijeenkomst met marktpartijen op woensdag 11 december 2013 is verslag[1] gedaan.
 • Nieuwe gezichten zijn vandaag Noortje Coppens vanuit NORA Beheer, Theo Peters vanuit KING, Peter Leijnse vanuit Logius en Anton Opperman die meldt vanuit EUR met HORA (Hoger Onderwijs Referentie Architectuur) te starten.

Verslag van de bijeenkomst op 19 november 2013[bewerken]

Er zijn geen opmerkingen over het verslag[2] gemaakt, waarmee het verslag is vastgesteld.

Alle actiepunten zijn conform plan uitgevoerd. Een actiepunt van 24 september 2013 staat nog open: de beheerders van de NORA-dochters zouden aangeven welke onderwerpen bij hen spelen en wie de contactpersonen daarvan zijn. Aangezien geen overzichten hiervan zijn ontvangen, zal vanuit NORA Beheer voor de lopende onderwerpen van doorontwikkeling, zoals PSA’s, Zaakgericht Werken en Digitale Duurzaamheid, worden nagegaan welke personen daar ook mee bezig zijn bij NORA-dochters en dat zal in de NORA-wiki worden aangegeven. ACTIE NORA Beheer

Vanuit de Architectuurraad van de MFG is een brief ontvangen met enkele opmerkingen over het verslag. Deze zal binnenkort worden beantwoord. ACTIE NORA Beheer

NORA Jaarplan 2014[bewerken]

In samenwerking met dossierhouder van NORA bij BZK en de projectleider NORA is het Jaarplan 2014[3] opgesteld. Beoogd wordt om op basis van een gezamenlijke bespreking van het Jaarplan 2014 tot een goede prioritering van de werkzaamheden te komen. Uit de reacties vanuit de Gebruikersraad blijkt dat wordt ingestemd met de koers om het gebruik van de NORA te verbreden en dat het Jaarplan als een prima en goed leesbaar stuk wordt beschouwd. Het ambitieniveau lijkt echter zo hoog, dat wordt gepleit voor een nadere prioritering op basis van de actuele behoeften vanuit de praktijk bij de overheidsorganisaties. De volgende specifieke opmerkingen zijn daarbij gemaakt:

 • Graag ruimte maken voor hands-on-NORA-training en het delen van ervaringen;
 • Binnen NORA scherper aangeven wat de gebruikersorganisaties hebben aan de bouwstenen;
 • Het onder de NORA brengen van de kennis uit de Architectuurschets Gegevensuitwisseling;
 • De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) opnemen in de NORA;
 • Scherp onderscheid maken naar inhoud van NORA die verplicht is en dat wat aanbevolen is;
 • Feedback-lussen inbouwen, zodat uit het toepassen NORA geactualiseerd wordt;

Afgesproken is dat het plan op deze punten wordt bijgesteld en dat de aangepaste versie –via de mail- met de leden van de Gebruikersraad NORA wordt gedeeld. ACTIE projectleider NORA en NORA Beheer

Stand van zaken NORA AP17 Beschrijving Informatie-objecten[bewerken]

In de Gebruikersraad van 18 juni 2013 is NORA Beheer verzocht dit onderwerp samen met beheerders van reeds bekende Gegevenswoordenboeken uit te werken en een voorstel ter zake ter instemming aan de Gebruikersraad voor te leggen. Elbert Raadsen licht toe dat hiertoe 3 bijeenkomsten zijn gehouden met een grote groep beheerders van de Gegevenswoordenboeken en dat enkele werkgroepen onderdelen nader hebben uitgewerkt. In de laatste bijeenkomst op 11 februari j.l. bleek dat nog een laatste slag nodig is om het voorstel te richten op de toepassing vanuit use-cases en de tekst beter leesbaar te laten zijn. Hiervoor is nog ca. 2 weken de tijd nodig. Het voorstel zal daarna op de wiki worden gepubliceerd: Informatie-objecten systematisch beschreven en de leden van de Gebruikersraad NORA en de deelnemers aan de Werkgroep AP17 zullen daarna vanuit NORA Beheer worden verzocht om binnen 2 weken aan te geven in hoeverre dat voorstel geschikt is om het openbare reviewproces te doorlopen. Onder voorbehoud van blokkerende opmerkingen, zal worden gestart met de openbare review-procedure van NORA AP17.

De Gebruikersraad stemt in met de voorgestelde procedure. Daarbij wordt nog aandacht gevraagd voor het permanente beheer van de betreffende wiki-pagina’s (gezien de dynamiek van ontwikkelingen ten aanzien van dit onderwerp), de relatie van AP17 met het bredere onderwerp Semantiek, de titel AP17 in relatie tot het doel van metadatering en het recent ontwikkelde universele tool voor (HR)metadatering.

Stand van zaken Beveiliging[bewerken]

Beveiliging is in 2012 geprioriteerd voor nadere uitwerking. Een breed samengestelde werkgroep heeft dat ter hand genomen tijdens diverse bijeenkomsten. Het katern Beveiliging is inmiddels in de NORA-wiki opgenomen en deze inhoud is vrijwel gereed voor het openbare reviewproces. Jaap van der Veen licht de stand van zaken en vervolgplanning toe aan de hand van een notitie[4] en een presentatie[5]. Daarbij heeft hij de Gebruikersraad enkele keuzes voorgelegd over de exactheid van de beschrijvingen van de afgeleide principes (bepaald is dat deze voor de NORA-gebruiker goed te begrijpen en zo SMART mogelijk moeten zijn). Het katern Beveiliging zal op besproken punten worden aangepast en de leden van de Gebruikersraad NORA en de deelnemers aan de Werkgroep Beveiliging zal daarna vanuit NORA Beheer worden verzocht om binnen 2 weken aan te geven in hoeverre dat voorstel geschikt is om het openbare reviewproces te doorlopen. Onder voorbehoud van blokkerende opmerkingen, zal worden gestart met de openbare review-procedure van het katern Beveiliging.

De Gebruikersraad stemt in met de voorgestelde procedure.

Stand van zaken Verbinden[bewerken]

Het katern Verbinden[6] is in 2012 geprioriteerd voor nadere uitwerking. Via diverse bijeenkomsten en workshops is het opgesteld, met inbreng vanuit alle overheidslagen. Het richt zich op (1) verbinden met burgers en bedrijven via de front office, (2) verbinden met basisregistraties en andere overheidsvoorzieningen, en (3) zaaksystemen / e-dossiers.

Door Saco Bekius is het onderstaande voorstel voor verdere behandeling toegelicht:

Aan de deelnemers van eerdere workshops (tijdens de totstandkoming van dit katern) zal worden gecommuniceerd op welke wijze de door hen gemaakte opmerkingen zijn verwerkt. Het katern wordt als op zichzelf staand publicatie voorgesteld aan de Architectuur Board NORA en zal worden voorzien van een samenvatting voor bestuurders. Voorgesteld wordt deze samenvatting door de voorzitter van de Architectuurboard te laten versturen aan andere bestuurders.

Het katern zal binnenkort worden ingebracht als Request for Change (RFC) op de bestaande content van de NORA om zo de NORA als éénduidige, consistente en samenhangende bron voor gebruik te borgen. ACTIE Saco Bekius + NORA Beheer

Een aanzet van deze afstemming op de bestaande content is voor de principes reeds gemaakt en zal daarbij worden gebruikt. Daarop volgend kan worden overgegaan naar het openbare reviewproces. Dan kan dus zowel via de toepassing in de praktijk (waarbij een bottom-up inbreng vanuit alle lagen van de overheid belangrijk is), als door een wijzigingsvoorstel op de NORA, tot eventuele bijstellingen van dit katern worden gekomen.

De Gebruikersraad stemt in met de voorgestelde procedure.

Verdere doorontwikkeling NORA[bewerken]

In 2013 zijn diverse voorstellen voor verdere doorontwikkeling van de NORA aan de orde geweest. Daaruit zijn onder meer onderstaande onderwerpen geprioriteerd. De stand van zaken is kort toegelicht door de trekkers:

Architectuurschets Gegevensuitwisseling / Knooppunten[bewerken]

Trekker hiervan is Jasper van Lieshout. Anton van Weel en Willem Kossen helpen mee. De komende maand zal een plan (max 2 A4’tjes) worden opgesteld met wat en door wie gedaan moet worden gedaan om dit onderwerp uit te werken. ACTIE Jasper van Lieshout en c.s.

Wie en wanneer de uitvoering van dat plan ter hand gaat nemen, kan in de komende Gebruikersraad NORA worden bepaald. Zie Knooppunten.

Zaakgericht Werken[bewerken]

Trekker hiervan is Adrie Spruit. Een globaal plan van aanpak is voor dit onderwerp reeds besproken in de Gebruikersraad, zie Zaakgericht Werken. Momenteel wordt in samenwerking met NORA Beheer nagegaan wat over dit onderwerp reeds bekend is bij de diverse NORA-dochters en bij overheidsorganisaties. Daartoe worden partijen benaderd en wordt gezocht op internet. Ook wordt geïnventariseerd wie een bijdrage kan leveren in de vorm van meelezen, meedenken, meeschrijven e.d. Een daarop volgende stap is het opstellen van een plan waarin -uitgaande van het verzamelde materiaal en de beschikbare menskracht- wordt vastgelegd wie wat gaat doen om dit onderwerp verder uit te werken. ACTIE Allen. Wie hieraan een bijdrage wil leveren wordt verzocht contact met Adrie op te nemen.

(Semantiek van) Gegevensmodellen[bewerken]

In aanvulling op wat vanuit de Werkgroep AP17 wordt gedaan aan semantiek (zie het eerder behandelde onderwerp), zal nog een verbinding moeten worden gelegd tussen de NORA en verschillende lopende initiatieven, zoals de Best Practices rond de analyse van wet- en regelgeving, zie wendbarewetsuitvoering.nl. Binnenkort zal hiertoe een bijeenkomst worden geregeld om het onderwerp semantiek te verbinden met enkele concrete casussen uit de praktijk. ACTIE Saco Bekius

Zie Semantiek

Digitale Duurzaamheid[bewerken]

Trekker hiervan is Adrie Spruit. Een globaal plan van aanpak is voor dit onderwerp reeds besproken in de Gebruikersraad, zie Digitale Duurzaamheid. Momenteel wordt in samenwerking met NORA Beheer nagegaan wat over dit onderwerp reeds bekend is bij de diverse NORA-dochters en bij overheidsorganisaties. Daartoe worden partijen benaderd en wordt gezocht op internet. Met name wordt nauwe samenwerking gezocht met het Nationaal Archief en het lopende programma Archief 2020. Ook wordt geïnventariseerd wie een bijdrage kan leveren in de vorm van meelezen, meedenken, meeschrijven e.d. Een daarop volgende stap is het opstellen van een plan waarin -uitgaande van het verzamelde materiaal en de beschikbare menskracht- wordt vastgelegd wie wat gaat doen om dit onderwerp verder uit te werken. ACTIE Allen. Wie hieraan een bijdrage wil leveren wordt verzocht contact met Adrie op te nemen.

Stelsel Architectuur[bewerken]

Vanuit het programma iNUP licht Wim Bakkeren toe dat de Architectuur van het Stelsel van Basisregistraties wordt ontwikkeld, dat los van de aandacht die er is voor een visie op de toekomst van het stelsel (wat te doen ná het iNUP met o.a. Digitaal 2017 en de 3D?) het stelsel beschrijft zoals het nú is en werkt. In de planning wordt voorzien dat in de periode april / mei 2014 een review-proces wordt ingegaan. ACTIE Allen. Wie aan de stelselarchitectuur “as is” een bijdrage wil leveren wordt verzocht contact met Wim op te nemen.

Overige punten[bewerken]

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt en met een prettige haast zijn de leden overgegaan naar de borrel ter nadere kennismaking met Udo Groen en het bespreken van de consequenties van het afgelopen overleg…

Referenties[bewerken]