NORA Gebruikersraad/2014-09-16

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op dinsdag 16 september 2014, 13.30-15.30, locatie: ICTU, Den Haag. .

==


Aanwezigen

 • Bram Gaakeer (OCW) - beheer ROSA
 • Miriam van de Plas (provincie Flevoland) - beheer PETRA
 • Anton Opperman (EUR) - beheer HORA
 • Jasper van Lieshout (VWS) - architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Zorgdomein
 • Theo Peters (KING) - beheer GEMMA
 • Jacques Verdaas (ICTU) - beheer EAR
 • Freddie Muller (Waterschapshuis) - beheer WILMA
 • Judith Murk-ten Cate (GGD GHOR Nederland) - beheer PURA
 • Anton van Weel (ICTU) - architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Stelsel van Basisregistraties
 • Wim Bakkeren (ICTU) - architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Stelsel van Basisregistraties
 • Saco Bekius (Belastingdienst) - doorontwikkeling NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Verbinden
 • Eric Nijenhuis (UWV) - doorontwikkeling NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Verbinden
 • Adrie Spruit (KING/ICTU) - doorontwikkeling NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Zaakgericht Werken/Digitale Duurzaamheid
 • Maarten van der Veen (BFS) - standaarden
 • Elbert Raadsen (ICTU) - doorontwikkeling NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur SemantiekLeer van de betekenis van woorden en woordgroepen
 • Hans Flick (UWV) - Architectuurraad Manifestgroep
 • Rob Meijer (MinDef) - architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Defensie-domein
 • Michel Ritskes (Nationale Politie) – architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Politie-domein
 • Norbert van Dijk (Logius) - architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. bouwstenen
 • Jaap van der Veen (Belastingdienst) - doorontwikkeling NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beveiliging
 • Michiel Schoo (BZK) - vertrekkend penvoerder van de gezamenlijke opdracht voor beheer en doorontwikkeling NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur
 • Michelle van Dijk (BZK) - penvoerder van de gezamenlijke opdracht voor beheer en doorontwikkeling NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur
 • Joris Dirks (ICTU) - NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer
 • Noortje Coppens (ICTU) - NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer

1. Opening en mededelingen

 • Michiel Schoo is voor de laatste keer voorzitter van de Gebruikersraad. Michelle van Dijk is per 1 augustus j.l. vanuit BZK de portefeuillehouder van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur.
 • Udo Groen is per 1 september j.l. Concerndirecteur van de gemeente Groningen en kan dit niet combineren met zijn rol als projectleider van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur. Een nieuwe projectleider wordt geworven.
 • Het onderwerp PSA's is geactualiseerd op basis van de verkregen reacties vanuit de achterban van de Gebruikersraad NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur, zie PSA_(Project_Startarchitectuur)
 • In samenwerking met het BFS en inkooppartijen zijn voorbeelden gemaakt van bestekteksten om aan te geven welke standaarden doorgaans worden toegepast in welke produkt-groepen, zoals websites en webapplicaties e.d, zie Inkoop.
 • De NCDO Bas Eenhoorn heeft kennis gemaakt met Michelle van Dijk. Michelle heeft daarbij NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur alvast geïntroduceerd en verwelkomt van de leden van de Gebruikersraad suggesties voor wat NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur kan betekenen voor de NCDO. Actie: allen.
 • Saco Bekius wil graag de scope van Digikoppeling bespreken. Dit wordt geagendeerd voor de volgende Gebruikersraad.

2. Verslag van de vorige bijeenkomst

Het verslag en de actiepunten van de bijeenkomst van 14 mei 2014 zijn besproken. Zie NORA_Gebruikersraad/2014-05-14.

Knooppunten

Er heeft een workshop plaatsgevonden voor het onderwerp Knooppunten in NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur. Deelnemers van de werkgroep zijn: Jasper van Lieshout, Eric Nijenhuis, Michelle van Dijk, Sieds de Jager van Menzis (namens Zorgverzekeraars Nederland), Anton van Weel en Willem Kossen.

Over het beoogde resultaat van de werkgroep bestaat nog discussie. Een referentie-architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. voor knooppunten behoort tot de mogelijkheden. Anderzijds zou er meer duidelijkheid moeten worden geschapen over de aspecten van knooppunten en oplossingen die het biedt.

Aanpalende vraagstukken die in de Gebruikersraad ter tafel komen:

 • Wat is de scope van Digikoppeling als knooppunteen voorziening of organisatie die het afnemers makkelijk maakt aan te sluiten op beschikbare gegevensbronnen, waaronder de basisregistraties. (NB: de begeleidingsgroep Digikoppeling is goed vertegenwoordigd in de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur werkgroep Knooppunten) en moet voor specifieke uitbreidingswensen gericht gezocht worden naar de meest competente partij
 • Wat zijn voor bijvoorbeeld gemeenten of VWS de specifieke vraagstukken.
 • Worden Europese standaarden en afspraken meegenomen (NB: Anton van Weel meldt dat de roadmap van Digikoppeling aansluit op de komende Europese Richtlijn).

De werkgroep zal voorlopig relevante documentatie verzamelen en ontsluiten via een discussiepagina op de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en aanhaken op bestaande initiatieven. Het onderzoek dat PBLQ doet in opdracht van BZK naar de vorming van knooppunten in het kader van de drie decentralisaties richting gemeenten, kan daarbij een belangrijk aanknopingspunt zijn. Maar ook de ontwikkelingen in de laan van de leefomgeving worden meegenomen.

Actie: Werkgroep Knooppunten rapporteert in een volgende bijeenkomst aan de Gebruikersraad hoe de ontwikkelingen raken aan de uitspraken in NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur.

Prioritering activiteiten Jaarplan

Michelle van Dijk doet samen met NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur beheer een rondgang langs verschilllende belanghebbenden om vragen en prioriteiten uit de praktijk te inventariseren.

Toepassingsvoorbeeld inzake de drie decentralisaties

Theo Peters (KING) meldt dat hij met Udo Groen heeft gesproken over een bijeenkomst om de toepassing van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur bij de 3D's in de praktijk te zien en om concretisering en bruikbaarheid van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur principes te toetsen. Architecten van gemeenten zullen daarvoor uitgenodigd worden en gebruik wordt gemaakt van de Living Labs in het kader van de decentralisaties. Doel is om dit voor eind 2014 te laten plaatsvinden.

Jasper van Lieshout meldt dat binnen VWS reeds een toepassing van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur is gemaakt voor de zorg.

Actie: Jasper van Lieshout stuurt Theo Peters de ervaringen van VWS op.

Actie: Theo Peters geeft aan op welke manier de bijeenkomst vorm wordt gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat en stemt af over de deelname van leden van de Gebruikersraad c.q. van hun achterban.

3. Stand van zaken Jaarplan 2014

In de Architectuur Board van 26 maart j.l. is afgesproken dat na het eerste halfjaar verslag wordt gedaan van de uitvoering van het Jaarplan en dat afgeronde actiepunten worden gemeld. De actuele stand van zaken tot en met augustus 2014 is hiertoe beschreven in een notitie (PDF, 72 kB).[1] en die is gedeeld met de leden van de Gebruikersraad.

Er zijn geen opmerkingen over deze verantwoording over het Jaarplan.

4. Handreiking SemantiekLeer van de betekenis van woorden en woordgroepen en AP17

De openbare review is doorlopen. De reacties zijn verwerkt en aan betrokkenen teruggekoppeld. Hun beoordeling van dit onderwerp was reeds gemiddeld een 7 (op een schaal van 10) voor de reviewversie. Elbert Raadsen meldt dat twee reviewers hebben aangegeven dat één van hun opmerkingen niet verwerkt is, maar het eens zijn met de aangevoerde argumentatie daarvoor.

De Gebruikersraad erkent dat het onderwerp SemantiekLeer van de betekenis van woorden en woordgroepen “work in progress” blijft en stemt in met de voorliggende uitwerking van het onderwerp Semantiek en de bijbehorende handreiking en aanpassing van het Afgeleide Principe 17 van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur.

5. Stand van zaken Zaakgericht werken

Conform het werkplan heeft de expertgroep Zaakgericht Werken een voorstel gedaan voor de uit te werken vraagstukken inzake Zaakgericht Werken. Trekker van dit onderwerp Adrie Spruit licht de stand van zaken en het vervolg toe aan de hand van een notitie (PDF, 27 kB)[2] en verzoekt de leden van de Gebruikersraad aan te geven welke onderwerpen prioriteit moeten krijgen bij de verdere uitwerking.

Actie: allen.

De leden van de Gebruikersraad geven daarnaast de volgende wensen mee:

 • Duidelijkheid geven over de doelen van zaakgericht werken ('waartoe zou ik het inzetten'), waarbij een wens wordt geuit om te focussen op maatschappelijke i.p.v. bedrijfsmatige effecten (wat levert het voor de burger op?);
 • Duidelijkheid geven over de toepasbaarheid in verschillende situaties;
 • Betekenis uitleggen van zaakgericht werken in ketens, de relatie tussen zaakinformatie, statusinformatie en procesinformatie;
 • De minimale afspraken aangeven die tussen partijen moeten worden gemaakt over uitwisseling van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd wanneer minstens één van de ketenpartners zaakgericht werkt;
 • Inspiratie en informatie publiceren over successen uit de praktijk.

6. Stand van zaken Beveiliging

Jaap van der Veen geeft aan dat de opmerkingen uit de openbare review nu worden verwerkt, verwijzend naar de Notitie (PDF, 60 kB)[3] terzake aan de Gebruikersraad. In de review werd de inhoudelijke kwaliteit van het katern gewaardeerd. De context blijkt echter nog niet duidelijk voor de lezer: wat de relatie is met normenkaders, hoe normatief het katern is en op welke manier het katern toegepast moet worden. Jaap van der Veen meldt dat hij bezig is met een “startpagina” en vandaar uit een reeks pagina's die moeten toeleiden naar de inhoud van het katern zelf. Dit zal in december worden opgeleverd.

Opmerkingen hierover vanuit de Gebruikersraad zijn:

 • De leden omarmen het initiatief van een startpagina en zijn benieuwd naar de concretisering;
 • Het heeft het risico te diep te gaan, echter voor een architect moet duidelijk zijn hoe diep hij moet werken;
 • Een wens om voorbeelden op te nemen van praktijkervaringen met het opgeleverde;
 • Een wens om het project spoedig af te ronden, zodat decharge kan worden verleend en daarna op basis van ervaringen met het katern uitbreidingen kunnen worden gedaan;
 • Aanbieding van het katern aan de Taskforce BID.

7. Stand van zaken RFC Verbinden

Udo Groen heeft met Saco Bekius, de trekker van het katern Verbinden een notitie (PDF, 42 kB)[4] opgesteld voor het proces van aanpassen van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur op basis van het katern Verbinden.

De Gebruikersraad geeft aan dat het risico groot is dat majeure veranderingen een grote impact hebben, onder andere voor de dochters in overerving. Om deze reden wordt gevraagd om impactanalyses en opdeling naar meerdere RFC's voor aparte onderwerpen, met ruimte voor discussie. Een compliment daarbij wordt gemaakt voor de procedure bij AP17, waar op een afgebakend onderwerp een gedegen afstemming heeft plaats gevonden. Enkele leden van de Gebruikersraad zien de afstemming voor het katern Verbinden als te beperkt om de RFC op te baseren. Dit lijkt in tegenstrijd met de goedkeuring door de Architectuur Board NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en de daaropvolgende publicatie van het katern. De trekker van het katern stemt in met een eerste periode waarin de inhoud van het katern kan worden aangepast voordat RFC's worden gemaakt. Afgesproken is dat de leden van de Gebruikersraad vóór 16 oktober a.s. een eventuele reactie op het katern Verbinden sturen naar Saco Bekius: sf.bekius@belastingdienst.nl.

Actie: allen

Actie: Werkgroep katern Verbinden en NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer bereiden de RFC’s voor op basis van de verschillende onderwerpen.

8. Formaliseren reviewproces

Het reviewproces was onderwerp van gesprek tijdens de bijeenkomst van de Gebruikersraad op 14 mei j.l., zie NORA Gebruikersraad/2014-05-14#Formaliseren_van_het_reviewproces.

Conform afspraak is een voorstel gedaan voor een aangescherpt reviewproces. Zie de notitie (PDF, 63 kB)[5] hiertoe en ook reviewproces.

Afgesproken is dat de leden van de Gebruikersraad binnen 2 weken hun reactie hierop sturen naar architectuur@ictu.nl.

Actie: allen.

Op basis van die reacties zal een nieuw concept minimaal een week voor de volgende vergadering worden gedeeld met de leden van de Gebruikersraad, opdat het in die bijeenkomst kan worden besproken.

9. Stelselarchitectuur

Anton van Weel toont de Gebruikersraad de geactualiseerde invulling van het onderwerp Stelsel van Basisregistraties op NORAonline. De samenvatting uit de eerder vastgestelde “Stelselarchitectuur van het Heden” heeft hierbij als basis gediend. Naast een aantal nieuwe landingspagina’s is ook een aantal gerelateerde bouwstenen en definities geactualiseerd.

Voor nadere informatie is steeds doorgelinkt naar webpagina's op STIP, e-overheid.nl en/of van de betreffende organisatie. Dit deel van de bespreking leidt niet tot vragen en/of opmerkingen, waarmee is ingestemd met deze nieuwe content van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur.

Vervolgens geeft Anton aan dat de “Stelselarchitectuur van het Heden” nog een aantal aanvullende begrippen (met bijbehorende definities) bevat, die mogelijk een interessante aanvulling zouden kunnen zijn voor NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur. Deze begrippen zijn opgenomen in een begeleidende notitie (PDF, 61 kB)[6]. Jasper van Lieshout geeft aan dat in ZORA concreet behoefte was aan definities. Ook Bram Gaakeer beaamt dat dit soort begrippen bijzonder noodzakelijk zijn. Theo Peters geeft aan dat deze definities afwijkend zijn van wat in het gemeentedomein wordt gehanteerd. Anton van Weel onderkent dit conflict, maar geeft aan dat dit de definities zijn zoals ze binnen het Stelsel van Basisregistraties worden gehanteerd. Bovendien zijn ze recent bestuurlijk vastgesteld waardoor er voorlopig geen ruimte is om ze aan te passen. Elbert Raadsen stelt voor om conform AP17 te beschrijven, waarbij verschillende definities (beschrijvingen) per term mogelijk zijn: eenduidigheid zal immers niet bereikt worden.

Besloten is derhalve deze definities op te nemen in de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur, met de aantekening dat andere definities (uit andere domeinen) welkom zijn.

"De e-overheid krijgt de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur die het verdient !"

Verder bestaat behoefte aan een mapping, een verwijsindexEen overzicht waarin vermeld staat in welke andere bronnen welke soort gegevens over deze persoon of deze zaak te vinden zijn. tussen de verschillende termen en beschrijvingen.

10. Ontwikkelingen in de wiki

Dit onderdeel is vervallen en zal de komende bijeenkomst worden behandeld.

11. WVTTK

Op 6 november 2014 is er een ISA workshop. De concept agenda zal de leden van de Gebruikersraad per mail worden toegezonden met het verzoek eventuele interesses of aandachtspunten door te geven.

Actie: NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer (EB: dit is inmiddels gedaan via de mail inzake het verslag van deze bijeenkomst)


Referenties

 1. Notitie Stand van zaken Jaarplan 2014 (PDF, 72 kB)
 2. Notitie stand van zaken Zaakgericht Werken (PDF, 27 kB)
 3. Notitie stand van zaken Beveiliging (PDF, 60 kB)
 4. Notitie stand van zaken RFC Verbinden (PDF, 42 kB)
 5. Notitie formaliseren van het reviewproces (PDF, 63 kB)
 6. Voorstel toevoegen begrippen vanuit Stelselarchitectuur van het Heden (PDF, 61 kB)