NORA Gebruikersraad/2014-09-16

Uit NORA Online
< NORA Gebruikersraad
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op dinsdag 16 september 2014, 13.30-15.30, locatie: ICTU, Den Haag. .

==


Aanwezigen[bewerken]

 • Bram Gaakeer (OCW) - beheer ROSA
 • Miriam van de Plas (provincie Flevoland) - beheer PETRA
 • Anton Opperman (EUR) - beheer HORA
 • Jasper van Lieshout (VWS) - architectuur Zorgdomein
 • Theo Peters (KING) - beheer GEMMA
 • Jacques Verdaas (ICTU) - beheer EAR
 • Freddie Muller (Waterschapshuis) - beheer WILMA
 • Judith Murk-ten Cate (GGD GHOR Nederland) - beheer PURA
 • Anton van Weel (ICTU) - architectuur Stelsel van Basisregistraties
 • Wim Bakkeren (ICTU) - architectuur Stelsel van Basisregistraties
 • Saco Bekius (Belastingdienst) - doorontwikkeling NORA Verbinden
 • Eric Nijenhuis (UWV) - doorontwikkeling NORA Verbinden
 • Adrie Spruit (KING/ICTU) - doorontwikkeling NORA Zaakgericht Werken/Digitale Duurzaamheid
 • Maarten van der Veen (BFS) - standaarden
 • Elbert Raadsen (ICTU) - doorontwikkeling NORA Semantiek
 • Hans Flick (UWV) - Architectuurraad Manifestgroep
 • Rob Meijer (MinDef) - architectuur Defensie-domein
 • Michel Ritskes (Nationale Politie) – architectuur Politie-domein
 • Norbert van Dijk (Logius) - architectuur bouwstenen
 • Jaap van der Veen (Belastingdienst) - doorontwikkeling NORA Beveiliging
 • Michiel Schoo (BZK) - vertrekkend penvoerder van de gezamenlijke opdracht voor beheer en doorontwikkeling NORA
 • Michelle van Dijk (BZK) - penvoerder van de gezamenlijke opdracht voor beheer en doorontwikkeling NORA
 • Joris Dirks (ICTU) - NORA Beheer
 • Noortje Coppens (ICTU) - NORA Beheer

1. Opening en mededelingen[bewerken]

 • Michiel Schoo is voor de laatste keer voorzitter van de Gebruikersraad. Michelle van Dijk is per 1 augustus j.l. vanuit BZK de portefeuillehouder van NORA.
 • Udo Groen is per 1 september j.l. Concerndirecteur van de gemeente Groningen en kan dit niet combineren met zijn rol als projectleider van NORA. Een nieuwe projectleider wordt geworven.
 • Het onderwerp PSA's is geactualiseerd op basis van de verkregen reacties vanuit de achterban van de Gebruikersraad NORA, zie PSA_(Project_Startarchitectuur)
 • In samenwerking met het BFS en inkooppartijen zijn voorbeelden gemaakt van bestekteksten om aan te geven welke standaarden doorgaans worden toegepast in welke produkt-groepen, zoals websites en webapplicaties e.d, zie Aanschaf.
 • De NCDO Bas Eenhoorn heeft kennis gemaakt met Michelle van Dijk. Michelle heeft daarbij NORA alvast geïntroduceerd en verwelkomt van de leden van de Gebruikersraad suggesties voor wat NORA kan betekenen voor de NCDO. Actie: allen.
 • Saco Bekius wil graag de scope van Digikoppeling bespreken. Dit wordt geagendeerd voor de volgende Gebruikersraad.

2. Verslag van de vorige bijeenkomst[bewerken]

Het verslag en de actiepunten van de bijeenkomst van 14 mei 2014 zijn besproken. Zie NORA_Gebruikersraad/2014-05-14.

Knooppunten[bewerken]

Er heeft een workshop plaatsgevonden voor het onderwerp Knooppunten in NORA. Deelnemers van de werkgroep zijn: Jasper van Lieshout, Eric Nijenhuis, Michelle van Dijk, Sieds de Jager van Menzis (namens Zorgverzekeraars Nederland), Anton van Weel en Willem Kossen.

Over het beoogde resultaat van de werkgroep bestaat nog discussie. Een referentie-architectuur voor knooppunten behoort tot de mogelijkheden. Anderzijds zou er meer duidelijkheid moeten worden geschapen over de aspecten van knooppunten en oplossingen die het biedt.

Aanpalende vraagstukken die in de Gebruikersraad ter tafel komen:

 • Wat is de scope van Digikoppeling als knooppunt (NB: de begeleidingsgroep Digikoppeling is goed vertegenwoordigd in de NORA werkgroep Knooppunten) en moet voor specifieke uitbreidingswensen gericht gezocht worden naar de meest competente partij
 • Wat zijn voor bijvoorbeeld gemeenten of VWS de specifieke vraagstukken.
 • Worden Europese standaarden en afspraken meegenomen (NB: Anton van Weel meldt dat de roadmap van Digikoppeling aansluit op de komende Europese Richtlijn).

De werkgroep zal voorlopig relevante documentatie verzamelen en ontsluiten via een discussiepagina op de NORA en aanhaken op bestaande initiatieven. Het onderzoek dat PBLQ doet in opdracht van BZK naar de vorming van knooppunten in het kader van de drie decentralisaties richting gemeenten, kan daarbij een belangrijk aanknopingspunt zijn. Maar ook de ontwikkelingen in de laan van de leefomgeving worden meegenomen.

Actie: Werkgroep Knooppunten rapporteert in een volgende bijeenkomst aan de Gebruikersraad hoe de ontwikkelingen raken aan de uitspraken in NORA.

Prioritering activiteiten Jaarplan[bewerken]

Michelle van Dijk doet samen met NORA beheer een rondgang langs verschilllende belanghebbenden om vragen en prioriteiten uit de praktijk te inventariseren.

Toepassingsvoorbeeld inzake de drie decentralisaties[bewerken]

Theo Peters (KING) meldt dat hij met Udo Groen heeft gesproken over een bijeenkomst om de toepassing van NORA bij de 3D's in de praktijk te zien en om concretisering en bruikbaarheid van de NORA principes te toetsen. Architecten van gemeenten zullen daarvoor uitgenodigd worden en gebruik wordt gemaakt van de Living Labs in het kader van de decentralisaties. Doel is om dit voor eind 2014 te laten plaatsvinden.

Jasper van Lieshout meldt dat binnen VWS reeds een toepassing van NORA is gemaakt voor de zorg.

Actie: Jasper van Lieshout stuurt Theo Peters de ervaringen van VWS op.

Actie: Theo Peters geeft aan op welke manier de bijeenkomst vorm wordt gegeven en stemt af over de deelname van leden van de Gebruikersraad c.q. van hun achterban.

3. Stand van zaken Jaarplan 2014[bewerken]

In de Architectuur Board van 26 maart j.l. is afgesproken dat na het eerste halfjaar verslag wordt gedaan van de uitvoering van het Jaarplan en dat afgeronde actiepunten worden gemeld. De actuele stand van zaken tot en met augustus 2014 is hiertoe beschreven in een notitie (PDF, 72 kB).[1] en die is gedeeld met de leden van de Gebruikersraad.

Er zijn geen opmerkingen over deze verantwoording over het Jaarplan.

4. Handreiking Semantiek en AP17[bewerken]

De openbare review is doorlopen. De reacties zijn verwerkt en aan betrokkenen teruggekoppeld. Hun beoordeling van dit onderwerp was reeds gemiddeld een 7 (op een schaal van 10) voor de reviewversie. Elbert Raadsen meldt dat twee reviewers hebben aangegeven dat één van hun opmerkingen niet verwerkt is, maar het eens zijn met de aangevoerde argumentatie daarvoor.

De Gebruikersraad erkent dat het onderwerp Semantiek “work in progress” blijft en stemt in met de voorliggende uitwerking van het onderwerp Semantiek en de bijbehorende handreiking en aanpassing van het Afgeleide Principe 17 van de NORA.

5. Stand van zaken Zaakgericht werken[bewerken]

Conform het werkplan heeft de expertgroep Zaakgericht Werken een voorstel gedaan voor de uit te werken vraagstukken inzake Zaakgericht Werken. Trekker van dit onderwerp Adrie Spruit licht de stand van zaken en het vervolg toe aan de hand van een notitie (PDF, 27 kB)[2] en verzoekt de leden van de Gebruikersraad aan te geven welke onderwerpen prioriteit moeten krijgen bij de verdere uitwerking.

Actie: allen.

De leden van de Gebruikersraad geven daarnaast de volgende wensen mee:

 • Duidelijkheid geven over de doelen van zaakgericht werken ('waartoe zou ik het inzetten'), waarbij een wens wordt geuit om te focussen op maatschappelijke i.p.v. bedrijfsmatige effecten (wat levert het voor de burger op?);
 • Duidelijkheid geven over de toepasbaarheid in verschillende situaties;
 • Betekenis uitleggen van zaakgericht werken in ketens, de relatie tussen zaakinformatie, statusinformatie en procesinformatie;
 • De minimale afspraken aangeven die tussen partijen moeten worden gemaakt over uitwisseling van gegevens wanneer minstens één van de ketenpartners zaakgericht werkt;
 • Inspiratie en informatie publiceren over successen uit de praktijk.

6. Stand van zaken Beveiliging[bewerken]

Jaap van der Veen geeft aan dat de opmerkingen uit de openbare review nu worden verwerkt, verwijzend naar de Notitie (PDF, 60 kB)[3] terzake aan de Gebruikersraad. In de review werd de inhoudelijke kwaliteit van het katern gewaardeerd. De context blijkt echter nog niet duidelijk voor de lezer: wat de relatie is met normenkaders, hoe normatief het katern is en op welke manier het katern toegepast moet worden. Jaap van der Veen meldt dat hij bezig is met een “startpagina” en vandaar uit een reeks pagina's die moeten toeleiden naar de inhoud van het katern zelf. Dit zal in december worden opgeleverd.

Opmerkingen hierover vanuit de Gebruikersraad zijn:

 • De leden omarmen het initiatief van een startpagina en zijn benieuwd naar de concretisering;
 • Het heeft het risico te diep te gaan, echter voor een architect moet duidelijk zijn hoe diep hij moet werken;
 • Een wens om voorbeelden op te nemen van praktijkervaringen met het opgeleverde;
 • Een wens om het project spoedig af te ronden, zodat decharge kan worden verleend en daarna op basis van ervaringen met het katern uitbreidingen kunnen worden gedaan;
 • Aanbieding van het katern aan de Taskforce BID.

7. Stand van zaken RFC Verbinden[bewerken]

Udo Groen heeft met Saco Bekius, de trekker van het katern Verbinden een notitie (PDF, 42 kB)[4] opgesteld voor het proces van aanpassen van NORA op basis van het katern Verbinden.

De Gebruikersraad geeft aan dat het risico groot is dat majeure veranderingen een grote impact hebben, onder andere voor de dochters in overerving. Om deze reden wordt gevraagd om impactanalyses en opdeling naar meerdere RFC's voor aparte onderwerpen, met ruimte voor discussie. Een compliment daarbij wordt gemaakt voor de procedure bij AP17, waar op een afgebakend onderwerp een gedegen afstemming heeft plaats gevonden. Enkele leden van de Gebruikersraad zien de afstemming voor het katern Verbinden als te beperkt om de RFC op te baseren. Dit lijkt in tegenstrijd met de goedkeuring door de Architectuur Board NORA en de daaropvolgende publicatie van het katern. De trekker van het katern stemt in met een eerste periode waarin de inhoud van het katern kan worden aangepast voordat RFC's worden gemaakt. Afgesproken is dat de leden van de Gebruikersraad vóór 16 oktober a.s. een eventuele reactie op het katern Verbinden sturen naar Saco Bekius: sf.bekius@belastingdienst.nl.

Actie: allen

Actie: Werkgroep katern Verbinden en NORA Beheer bereiden de RFC’s voor op basis van de verschillende onderwerpen.

8. Formaliseren reviewproces[bewerken]

Het reviewproces was onderwerp van gesprek tijdens de bijeenkomst van de Gebruikersraad op 14 mei j.l., zie NORA Gebruikersraad/2014-05-14.

Conform afspraak is een voorstel gedaan voor een aangescherpt reviewproces. Zie de notitie (PDF, 63 kB)[5] hiertoe en ook reviewproces.

Afgesproken is dat de leden van de Gebruikersraad binnen 2 weken hun reactie hierop sturen naar architectuur@ictu.nl.

Actie: allen.

Op basis van die reacties zal een nieuw concept minimaal een week voor de volgende vergadering worden gedeeld met de leden van de Gebruikersraad, opdat het in die bijeenkomst kan worden besproken.

9. Stelselarchitectuur[bewerken]

Anton van Weel toont de Gebruikersraad de geactualiseerde invulling van het onderwerp Stelsel van Basisregistraties op NORAonline. De samenvatting uit de eerder vastgestelde “Stelselarchitectuur van het Heden” heeft hierbij als basis gediend. Naast een aantal nieuwe landingspagina’s is ook een aantal gerelateerde bouwstenen en definities geactualiseerd.

Voor nadere informatie is steeds doorgelinkt naar webpagina's op STIP, e-overheid.nl en/of van de betreffende organisatie. Dit deel van de bespreking leidt niet tot vragen en/of opmerkingen, waarmee is ingestemd met deze nieuwe content van de NORA.

Vervolgens geeft Anton aan dat de “Stelselarchitectuur van het Heden” nog een aantal aanvullende begrippen (met bijbehorende definities) bevat, die mogelijk een interessante aanvulling zouden kunnen zijn voor NORA. Deze begrippen zijn opgenomen in een begeleidende notitie (PDF, 61 kB)[6]. Jasper van Lieshout geeft aan dat in ZORA concreet behoefte was aan definities. Ook Bram Gaakeer beaamt dat dit soort begrippen bijzonder noodzakelijk zijn. Theo Peters geeft aan dat deze definities afwijkend zijn van wat in het gemeentedomein wordt gehanteerd. Anton van Weel onderkent dit conflict, maar geeft aan dat dit de definities zijn zoals ze binnen het Stelsel van Basisregistraties worden gehanteerd. Bovendien zijn ze recent bestuurlijk vastgesteld waardoor er voorlopig geen ruimte is om ze aan te passen. Elbert Raadsen stelt voor om conform AP17 te beschrijven, waarbij verschillende definities (beschrijvingen) per term mogelijk zijn: eenduidigheid zal immers niet bereikt worden.

Besloten is derhalve deze definities op te nemen in de NORA, met de aantekening dat andere definities (uit andere domeinen) welkom zijn.

"De e-overheid krijgt de NORA die het verdient !"

Verder bestaat behoefte aan een mapping, een verwijsindex tussen de verschillende termen en beschrijvingen.

10. Ontwikkelingen in de wiki[bewerken]

Dit onderdeel is vervallen en zal de komende bijeenkomst worden behandeld.

11. WVTTK[bewerken]

Op 6 november 2014 is er een ISA workshop. De concept agenda zal de leden van de Gebruikersraad per mail worden toegezonden met het verzoek eventuele interesses of aandachtspunten door te geven.

Actie: NORA Beheer (EB: dit is inmiddels gedaan via de mail inzake het verslag van deze bijeenkomst)


Referenties[bewerken]