NORA Gebruikersraad/2014-11-12

Uit NORA Online
< NORA Gebruikersraad
Ga naar: navigatie, zoeken

Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op woensdag 12 november 2014, 11.00-17.00, locatie: Het Nieuwe Instituut - Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam. .

{{{Nieuwsberichtkop}}}


{{{Nieuwsbericht}}}

Aanwezigen[bewerken]

 • Arianne de Man (IPO) - Beheer PETRA
 • Anton van Weel (NUP) - Architectuur Stelsel van Basisregistraties
 • Adrie spruit (KING) - Beheer GEMMA
 • Elske Linden (ICTU) - NORA
 • Eric Brouwer (ICTU) - NORA Beheer/reviews
 • Erwin Oord (ArchiXL) - Technisch beheer NORA-wiki
 • Hans Flick (UWV) - Architectuurraad MFG
 • Hedde van der Lugt (Nictiz) - Beheer AORTA
 • Herriët Heersink (ICTU) - Projectleider NORA
 • Jaap van der Veen (Belastingdienst) - NORA katern beveiliging
 • Jan Ploeg (BZK) - Architectuur & Standaarden
 • Jasper van Lieshout (VWS) - Enterprise architectuur VWS
 • Joris Dirks (ICTU) - NORA beheer
 • Maarten van der Veen (Bureau Forum Standaardisatie) - Standaarden
 • Marianne Zijderveld (Vreemdelingenketen) - Enterprise Architect
 • Menno Gmelig Meijling (SVB) - Architect
 • Michelle van Dijk (BZK)] - Penvoerder van de gezamenlijke opdracht voor beheer en doorontwikkeling NORA
 • Noortje Coppens (ICTU) - NORA beheer
 • Sergio Richardson (Gemeente Den Haag) - PURA
 • Theo Peters (KING) - Beheer Gemma
 • Peter de Leeuw (Waterschapshuis) - Architect
 • Rinus Braak (DICTU) - Architect

Opening, vaststellen agenda[bewerken]

Introductie Michelle van Dijk en kennismaking Herriët Heersink[bewerken]

Herriët Heersink is sinds oktober projectleider van NORA, in opvolging van Udo Groen.

Michelle van Dijk is sinds augustus namens ministerie van BZK beleidsverantwoordelijke voor NORA. Zij benadrukt het belang van NORA: de betekenis van de naam NORA is TROTS. Laat dat ons motto zijn. Zonder betekenis is er immers geen bestaansrecht. Waar het nu om gaat is NORA nog beter te benutten door NORA nog levendiger en toegankelijker maken.

De kennismakingsrondes leren dat een tijdsemantische spraakverwarring merkbaar is. De een heeft als referentie “nu”, de ander “de toekomst”. Met welke bril kijken we naar NORA? Bewustwording van, en respect voor, deze verschillende brillen helpt ons verder te komen in de discussie.

Ambities en plannen voor 2015 - 2017[bewerken]

Wat kunnen en willen we met de NORA bereiken en betekenen?[bewerken]

NORA staat voor het bevorderen van interoperabiliteit tussen overheidsorganisaties.

NORA is een praktisch instrument voor zelfsturing voor projectleiders, architecten etc. Het doel van NORA is om handvatten te bieden. De oplossing zoeken in de eenvoud. Het aanhalen van de principes houdt in dat NORA ondersteuning, sturing en handvatten biedt.

Het advies van de gebruikersraad is te kijken naar de huidige principes, deze te koppelen/toetsen aan casuïstiek van bijvoorbeeld de GGD en vreemdelingenketenen zo de actualiteit van de huidige principes te toetsen? Van belang is deze toepassingsfeedback te verwerken en toegankelijk te maken zodat er iets mee gedaan kan worden. NORA heeft vanuit haar aard noodzakelijkerwijs een hoog abstractieniveau. Om die reden is de uitleg hoe om te gaan met de principes essentieel. Zoals bottom-up ervaringen delen, kennis overdragen over de toepasbaarheid en het inkleuren van principes. Peer reviews zijn hierbij een bruikbaar instrument. De dochters van NORA kleuren de principes in voor de diverse sectoren.

Actuele (technologische, maatschappelijke) ontwikkelingen en beleidsvoornemens binnen de (digitale) overheid[bewerken]

Er vinden veel ontwikkelingen plaats binnen en buiten de (digitale) overheid waarbij digitalisering steeds hoger op de bestuurlijke agenda staat. Denk ook aan relevante ontwikkelingen in het kader van NORA als Digitaal 2017, Digicommissaris, Decentralisaties van Gemeenten, Visie op dienstverlening en informatiebeleid en uiteraard de Gartner trends voor 2015. Deze vormen de context voor NORA. Wat betekent bijvoorbeeld de omslag van het Stelsel van Basisregistraties naar de overheidsrotonde voor gegevensuitwisseling voor NORA?

Welke beelden en wensen zijn er ten aanzien van architectuur en de bruikbaarheid van NORA?[bewerken]

Er zijn verschillende visies op architectuur, wat tot onderlinge discussies leidt. Er is echter niet één waarheid, er zijn verschillende beelden en verwachtingen:

 • Architectuur als middel om te verbinden in het gesprek. De principes zijn er omdat je met elkaar in gesprek wilt komen;
 • Architectuur als normatieve, verplichtende kaders. Dat wat erin staat is verplichtend;
 • Architectuur als hulpmiddel voor implementaties.

Het een sluit het ander niet uit.

NORA:

 • Verbindt organisaties & disciplines;
 • Geeft inzicht in samenhang der dingen.

Met als kenmerkende aspecten, aangegeven door de gebruikersraad:

 • Helpend: Biedt ondersteuning aan de voorkant, bij implementaties en besluitvorming.
 • Verhelderend (tevens link naar Europa)
 • Verbindend (interoperabiliteit)
 • Samenwerken en het gesprek voeren (proces)
 • Delen & leren: peer reviews (coalition of the willing)
 • Richtinggevend

Focus van NORA voor 2015 en verder, de aandachtspunten als aangereikt door de gebruikersraad[bewerken]

 • Verzamelen van goede voorbeelden
Voorbeelden zijn Best practices en herkenbare situaties . Wat hebben we geleerd? Hoe gaat het in de praktijk? Hoe om te gaan met de principes? Peer reviews zijn hiervoor goede instrumenten, zo ook focus op training, procesborging, etc.
 • NORA levendig maken en toepassen
Er is behoefte aan meer reuring, evenementen, workshops, trainingen, om te zorgen dat de principes toegepast worden en waar ook andere relevante stakeholders naartoe kunnen zodat er een breder draagvlak ontstaat. Dat ervaringen geregistreerd, vastgelegd worden en dat je daar op terug kunt komen. Het gaat nu over het toepassingsproces, benutten en optimaliseren wat er al is: NORA als architectuurprocesstap
 • Analyseren en abstraheren
Terug willen naar de basis. Dit zijn de principes (kunst van het weglaten), hoe ervoor zorgen dat ze toegepast worden? Opfrissen van de principes, levendig houden, zijn ze nog actueel?
 • Inzicht en doorzicht
Zorgen dat de NORA zo transparant en toegankelijk is zodat toepassing van de principes door verschillende doelgroepen begrepen wordt. Zoals een toelichting voor projectleiders en wetgevingsspecialisten.
 • Vastleggen ervaringen in patronen & principes
Gedachtewisseling over het hanteren van modellen en patronen als middel om het gesprek te voeren en gestolde kennis en ervaring beter te kunnen benutten.
 • Positionering van NORA
Ten opzichte van Europa, trends en ontwikkelingen, sectoren en borgen van de koppeling met NCDO.
 • Dochters in beeld
Aandacht voor het ondersteunen en versterken van de dochters van NORA.
 • Aandacht blijven houden voor definities, semantiek en afspraken
Gegevens kennen geen grenzen. Ook een zaak is steeds meer organisatie- en land-overstijgend.

Samenvatting ambities NORA 2015 in 4 focuspunten[bewerken]

Gebruik en bruikbaarheid NORA vergroten

1. Valideren basisprincipes[bewerken]

De tien basisprincipes van NORA beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening en vormen de kern van NORA. Deze basisprincipes en de daarvan afgeleide principes, worden door middel van overerving overgenomen door de dochters van NORA. In 2015 zal een aantal basisprincipes gevalideerd worden op actualiteit en bruikbaarheid aan de hand van casuïstiek uit de praktijk van de NORA dochters. Hoe zijn de principes uitgewerkt en ingevuld in lijn met de specifieke situatie in de betreffende context? Wat kan de NORA daarvan leren? Zijn de principes nog onverkort van toepassing of behoeven ze aanpassing/aanscherping? Er worden voorlopig geen nieuwe onderwerpen/katernen uitgewerkt. Wel blijft het natuurlijk mogelijk om gericht/thematisch kennis uit te wisselen.

2. Informatievoorziening en gebruik van NORA[bewerken]

De enorme kennis en ervaring van de betrokken (lead)architecten en informatieprofessionals zijn de kracht van NORA. Een deel van deze kennis wordt via de wiki noraonline.nl beschikbaar gesteld. De wiki is prima bruikbaar voor de architecten, maar de ervaring leert dat ook beleidsmakers, programma- en projectmanagers, wetgevingsspecialisten en andere collega’s baat kunnen hebben bij de ervaringen die met NORA zijn opgedaan. We willen de doelgroep voor de informatievoorziening verbreden en de wijze waarop de informatie ontsloten wordt inzichtelijker maken door een soort ‘landingspagina of wegwijzer’ te creëren naast de wiki.

3. Positionering NORA tov sectoren & Europa[bewerken]

NORA is geen doel op zich maar een middel om interoperabiliteit te bevorderen tussen de verschillende overheidsorganisaties en daarmee de (digitale) dienstverlening van de overheid te verbeteren. NORA zal in 2015 meer inzetten om de verschillende ontwikkelingen (Europees, nationaal, sectorspecifiek) rondom de digitale overheid te verbinden en (gevisualiseerd) inzicht te bieden in de samenhang. In alle gevallen nauw samenwerkende met de community.

4. Doorontwikkelen[bewerken]

Verder ontwikkelen van hetgeen in 2014 is klaargezet.

Lopende zaken[bewerken]

EU uitnodiging deelname aan pilot[bewerken]

Dit betreft een verzoek vanuit ISA. De Belastingdienst zal deelnemen aan de pilot.

Architectuurboard en het LAC[bewerken]

Op 26 november a.s. zal het LAC (Landelijk ArchitectenCongres) plaatsvinden. Ron Roozendaal zal tijdens het LAC de opening verzorgen en Maarten Hillenaar begeleidt de sessies.

Agendapunten Gebruikersraad 2 december 2014[bewerken]

De Gebruikersraad van 2 december blijft staan om een aantal inhoudelijke punten verder af te stemmen. Wat betreft de afhechting van het thema Verbinden neemt de voorzitter het initiatief om in een overleg met opstellers en criticasters één en ander door te spreken.

Rondvraag[bewerken]

Stakeholderanalyse[bewerken]

Middels een versnellingskamer vindt in januari een stakeholderanalyse plaats, ten behoeve van gericht stakeholder- en issuemanagement. Aanmelden kan via elske.linden@ictu.nl.

GEMMA-check[bewerken]

Theo Peters heeft een verzoek uitgezet voor een peer review, GEMMA-check (3D, Verbinden etc). Marianne Zijderveld zet het bij de Architectuurboard Rijk op de agenda. Aanmelden kan via theo.peters@kinggemeenten.nl

Workshop knooppunten[bewerken]

In januari vindt er een workshop plaats over de werking van knooppunten in het sociaal domein.