NORA Gebruikersraad/2015-06-09

Uit NORA Online
< NORA Gebruikersraad
Ga naar: navigatie, zoeken

Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op dinsdag 9 juni 2015, 13:00, locatie: Nationaal Archief, Willem Alexanderhof 20, 2595 BE Den Haag (naast Centraal Station). . Thema van deze bijeenkomst: Nationaal Archief en Digitale Duurzaamheid. Verslag NORA Gebruikersraad

Welkom en introductie door Diana Teunissen, de CIO van het Nationaal Archief en directeur Digitale Infrastructuur & Advies[bewerken]

Diana Teunissen gaf de volgende presentatie Presentatie CIO NA (PDF, 1,14 MB)[1], waarin zij onder andere inging op het belang van architectuur voor het NA en de problematiek van het duurzaam toegankelijk maken van digitale overheidsinformatie. Een knelpunt waar het NA tegen op loopt is dat zij ingesteld zijn op het ontvangen van materiaal dat voldoet aan de wettelijke normen, terwijl dat in de praktijk niet dooralle organisaties zo kan worden aangeleverd. Ze zoeken daarom naar manieren om de archiefvormer al eerder in het proces tegemoet te komen. Dat geldt ook voor het delen van hun expertise met andere organisaties, zodat ook informatie die tijdelijk (bijvoorbeeld 10 jaar) bewaard moet blijven in die periode duurzaam opgeslagen is.

Het verouderen van bestandsformaten, de sterke groei van de hoeveelheid (digitaal) materiaal en de behoefte om de bestaande en nieuwe collectie te ontsluiten in de context van erfgoed, dus bijvoorbeeld in combinatie met de collecties van musea, zijn een paar van de onderwerpen waar het NA op dit moment mee worstelt. Diana Teunissen heeft de ervaring dat architectuur en praatplaten enorm kunnen helpen om in een samenwerking met meerdere partijen (de regionale archieven) helder te krijgen waar de deelnemers zich aan moeten committen om bepaalde doelstellingen ook mogelijk te maken: als je wilt dat burgers informatie in kunnen zien zonder fysiek langs te komen, dan moeten de lokale archieven dezelfde manier gebruiken om ze digitaal te ontsluiten.

Het woord 'archief' wordt nog vooral geassocieerd met papier en voor eeuwig in een lade stoppen. Dit terwijl 'opslaan' van informatie overal in het proces gebeurt. Voor het NA betekent archiveren met name het opslaan in en met de context waarin de informatie is verzameld of aangemaakt: de verbinding tussen data en werkproces is van belang. Daarnaast is de authenticiteit van de data een speerpunt, want hoe bepaal en borg je de authenticiteit van digitale informatie? Is het de authentieke data zoals de systemen die hebben gegenereerd, of moet ook de wijze van representeren zoals de medewerker die op het scherm kreeg authentiek zijn? Na conversie ontstaat tenslotte bijna altijd een ander beeld. Aan de ene kant is een informatieobject op zich onzichtbaar en kan in verschillende vormen weergegeven worden zonder waardeverlies. Aan de andere kant bestaat de context van het werkproces uit een specifieke weergave.

Opening vergadering, mededelingen[bewerken]

 • Terugkoppeling ICTU café “Architectuur en Agile, vriend of vijand” op 12 mei j.l.

De deelnemers aan het ICTU-café gaven unaniem aan dat Architectuur en Agile geen vijanden zijn, maar elkaar juist goed versterken. Architectuur levert de context en randvoorwaardelijke parameters aan. De redesign van de NORA-wiki en www.digitaleoverheid.nl/nora zijn gepresenteerd aan het ICTU-café. Er zijn ook posters gemaakt met de NORA-principes in beeldtaal. Deze posters zijn beschikbaar, zowel in stevige canvas-uitvoering als in pdf voor wie hem wil delen of een grotere versie wil uitprinten. De NORA-dochters die bij de Gebruikersraad aanwezig waren (, zoals van de UWV en Belastingdienst) hebben een poster meegenomen om 'thuis' op te hangen.

 • 1e bijeenkomst OMO en het iBestuur mobility op 21 mei j.l.

Het Overheid Mobility Overleg is afgetrapt op 21 mei, 's ochtends voor het iBestuur Mobility opende. Er waren zo'n 20 deelnemers, met een mooie mix van organisaties uit uitvoering en beleid, centraal en decentraal, groot en klein. De komende bijeenkomsten staan in de agenda, met het thema per bijeenkomst. Aanmelden is nog steeds mogelijk. Wanneer er te veel aanmeldingen komen kan het nodig zijn om twee kringen te maken. Herriët Heersink zal halverwege en na afloop van de bijeenkomsten terugkoppelen wat de consequenties voor de NORA zijn van dit thema: aanpassingen, toevoegingen et cetera. iBestuur 2016 is op zoek naar onderwerpen voor de inhoud. Als overheidsarchitecten zouden we daar voorstellen voor moeten inbrengen.

 • Wat we aan inspiratie hebben opgedaan bij Overheid 360

Er is een presentatie over de NORA gegeven en een Open Tafel. Hier hebben we bewust gekozen om de 'A' naar niet-architecten toe te vertalen als 'Afspraken.' De associatie hiermee is positiever, waardoor we meer aandacht en invloed kunnen hebben.Herriët Heersink zal ook de komende periode doorgaan met het promoten van de NORA onder niet-architecten en onder architecten die nog niet zijn aangesloten op de NORA-community. Als je daar goede gelegenheden voor ziet, nodig haar dan gerust uit om een presentatie te houden of het gesprek aan te gaan.

Wetgeving in Verbinding richt zich op wetgevingsjuristen, beleidsmedewerkers en beheerders van gegevenswoordenboeken. Doel is om hen bekend te maken met Semantiek. Onderwerpen die aan bod komen zijn linked-data, het Stelsel van Overheidsgegevens (Basisregistraties en Sectorale registraties) en de semantische laag die van daar uit een relatie legt met de wet- en regelgeving. Een verslag komt in de wiki Wetgeving_in_verbinding/2015-06-12.

 • Deelname NORA aan het LAC 2015 op 25 en 26 november

Vorig jaar heeft de NORA een geheel track met 5 presentaties gehad op het LAC. Dit jaar was er meer aanbod dan ruimte en is aan andere presentaties prioriteit gegeven.Dit geeft ons aanleiding nog eens goed na te denken of en hoe voor een dusdanig gemeleerd gezelschap genoeg aanknopingspunten te vinden zijn om het verhaal vanuit de overheid er goed op af te stemmen. Een informatiestand zou nog een optie zijn, maar ook daarvan moet goed overwogen worden wat die publicitair oplevert. Volledige afwezigheid van de overheid geeft overigens ook een slecht signaal af. Cocreatie van overheid en marktpartijen zal overigens wel vertegenwoordigd zijn in de tracks. Van belang is ook een actieve architectencommunity voor de overheid. Bijvoorbeeld met een soort Overheid-LAC, als dat realistisch is. Waar bijvoorbeeld de resultaten van de OMO-sessies kunnen worden gepresenteerd.

Digitale Duurzaamheid in relatie tot NORA[bewerken]

Het thema Digitale Duurzaamheid in de NORA wordt momenteel in samenwerking met het Nationaal Archief uitgewerkt met als doel daarna het beheer ervan te borgen via een (nog op te zetten) community van experts vanuit de Archiefwereld en gespecialiseerde architecten. Xander van der Linde licht de hoofdlijnen toe van het plan (PDF, 54 kB)[2] voor dit thema en Adrie Spruit toont ons de stand van zaken Presentatie NORA-DiDu (PDF, 1,13 MB)[3].

Een uitdaging blijkt het overbruggen van het gat tussen de archiefwereld en anderen die binnen de overheid met informatie(beheer) bezig zijn. Het is duidelijk dat het gesprek ook nog met en over DUTO gevoerd moet worden. Op dit moment is het contact met dat project wel gelegd, maar de inhoudelijke analyse moet nog volgen. Er kan dus enige overlap of juist ruimte zitten tussen de presentaties over Digitale Duurzaamheid en die van DUTO. Vanuit de Gebruikersraad zijn er diverse inhoudelijke vragen, waar niet altijd tijd voor is om op in te gaan, maar die in het vervolg-traject zullen worden meegenomen , zoals:

Is er nog noodzaak / behoefte om de termen 'dossier' en 'archief' scherp uit elkaar te houden, of lopen die twee in de praktijk in elkaar door? Dossiervorming en archivering is niet hetzelfde, maar er is wel overlap. DUTO gebruikt bewust geen van beide termen. Als duurzaam bewaren gedefinieerd wordt als 'ongewijzigd bewaren,' hoe zit het dan met duurzaam verouderen en de keuze daarover op basis van een risicomodel?

Wordt onderscheid gemaakt tussen procesgebonden informatie en proceseigen informatie? In principe niet. Zowel de informatie die in een proces ontstaat als de informatie over hoe een proces verloopt moet bewust wel of niet worden bewaard (selectielijst). Wat blijft er bij archiveren ongewijzigd; dat wat de gebruiker ziet, of de digitale stappen er vooraf? Mis je in de architectuurplaat op hoofdlijnen (sheet 11) niet de context, de metadata? Deze plaat is verder uit te breiden, deze versie is bewust simpel gehouden. De detailweergave (sheet 13) geeft meer weer.

Wordt straks bij het eerste opslaan al rekening gehouden met duurzaamheid? En hoe zie je dat dan in de architectuurplaten? De detailweergave gaat in op het proces van opslaan, toevoegen van metadata et cetera.

Tip: de architectuur van het e-depot heeft de actoren e.d. al in beeld gebracht, dit kan hergebruikt.

Is bewust gekozen om niet meer alleen vanuit archivering te kijken, maar de werelden te laten vervloeien, dus overheidsinformatie i.p.v. archief?

Erik Saaman van het Nationaal Archief neemt ons mee in de ontwikkelingen rond het nieuwe overheidsbrede normenkader voor Duurzame Toegankelijkheid[6] en hoe dat samenhangt met Digitale Duurzaamheid. De keuze voor Duurzame Toegankelijkheid als term in plaats van Digitale Duurzaamheid is gemaakt omdat de focus moet liggen op het gebruik van de informatie, nu en in de toekomst, niet op het opslaan.

Eigenlijk valt alle overheidsinformatie die gecreëerd of ontvangen wordt bij het uitvoeren van de overheidstaken onder het 'archiefbescheiden.' Dat houdt niet in dat alles bewaard hoeft te worden, maar wel dat volgens een goede procedure ingeschat moet worden wat er (tijdelijk of permanent) bewaard wordt en wat niet. Omdat er veel verschillende belangen kunnen zijn om te bewaren is elke afweging weer uniek.

De DUTO heeft in de nieuwste versie de principes die ze hanteren gerangschikt vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Moeten tweets van een wijkagent bewaard worden? Als ze vanuit zijn functie verstuurd worden wellicht wel. Maar wie bepaalt dat? En betekent het ook dat de overheid ze centraal moet opslaan, als ze al elders bewaard worden?

Het onderwerp duurzame toegankelijkheid blijkt, in gesprek met productverantwoordelijken op de werkvloer, wel degeelijk als belangrijk ervaren te worden. Er wordt echter niet altijd ook wat mee gedaan. Deels komt dat doordat de medewerkers niet weten wat ze kunnen doen. Waar wel wat wordt gedaan heeft het soms een heel ander label, zoals business intelligence.

Men denkt vaak nog in oude, papieren metaforen bij het opslaan en archiveren van informatie: heldere stappen die afgescheiden worden door een fysieke verplaatsing van de ene naar de andere plaats. Digitaal ben je echter niet meer gebonden aan lokaties en kunnen parallelle stromen in continu contact staan. Maar wat doe je dan met eigenaarschap, doelbinding en gebruik? Er zijn een hoop overlappende onderwerpen, die je niet geheel los van elkaar kunt zien. In de DUTO is geprobeerd dit wel te doen, zonder rekening te houden met alle aanpalende onderwerpen, om te voorkomen dat het te complex werd. Op enig moment moet dit natuurlijk wel in context gebracht worden. De NORA heeft daar wellicht een rol in. Het voorstel is een bijeenkomst over dit onderwerp te organiseren: Welke eisen aan systemen komen er voort uit onderwerpen als privacy by design, archivering by design, open data, etc. en hoe zijn deze met elkaar te verenigen? Actie: NORA Beheer organiseert een bijeenkomst waarin de eisen die privacy, openbaarheid, archief stellen aan systemen integraal bekeken worden. Doel is organisaties een basisniveau van eisen te kunnen voorleggen, zodat ze niet zelf alles hoeven te vergelijken en combineren.

DUTO kijkt of kennisdeling met bedrijfsleven en wetenschap mogelijk is. Ketensamenwerking, ook met private partijen, is nog niet goed verwerkt in de DUTO.

DUTO heeft bewust gekozen een beheerorganisatie op te richten die ook hulp en uitleg geeft aan gebruikers. Daarnaast zijn ze met ca 10 organisaties in pilots bezig om te zien waar de praktijk schuurt met de theorie. De toepasbaarheid van de DUTO is nog niet optimaal, maar dit is zover als je kunt komen met alleen deskundigen: nu moet in de praktijk ervaring op worden gedaan (Agile). Daarbij is gekozen voor een enkel proces binnen grote organisaties, niet alle processen tegelijk.

De overlap en samenwerking met de NORA op het thema Digitale Duurzaamheid ligt wat het NA en project DUTO betreft in de kennisuitwisseling tussen de archiefwereld en de architectencommunity. De NORA Gebruikersraad krijgt hierbij de vraag om een gezamenlijk advies uit te brengen over de DUTO, richting de Stuurgroep DUTO. De Gebruikersraad geeft aan dit een goed idee te vinden, maar dat de praktische aanpak daartoe nog moet worden uitgewerkt. De volgende aspecten worden aangedragen:

 • Vanuit de architectuur en NORA is het interessant te kijken in hoeverre de 10 DUTO-principes een inkleuring zijn van de NORA-principes.
 • Is dit kader (DUTO) afdoende, of moeten onderliggende standaarden zoals NEN/ISO-normen nog apart bekeken worden? De DUTO zou op zich genoeg moeten zijn, maar voor detailinformatie en uitleg zul je soms de NEN/ISO-normen er bij moeten pakken.
 • Kunnen organisaties er op vertrouwen dat de DUTO genoeg is, of zijn er nog meer kaders?En hoe worden die actueel gehouden?
 • Is de DUTO door een autoratieve bron vastgesteld? Organisaties in een complexe omgeving en weinig middelen kiezen er

in bepaalde gevallen voor teksten waar dat niet voor geldt al bij voorbaat niet mee te nemen.

 • Is de DUTO geschikt voor kleine organisaties? Voor kleine organisaties is het extra moeilijk om abstracte principes te vertalen naar de praktijk.

Actie: Allen gaan de DUTO bestuderen en op basis daarvan een advies uitbrengen aan de Stuurgroep. Het praktische proces hiervoor moet nog nader bepaald worden.

Lopende zaken NORA[bewerken]

Verslag en actiepunten van de bijeenkomst van 14 april 2015.[bewerken]

Zie noraonline.nl/wiki/NORA_Gebruikersraad/2015-04-14 Het verslag is vastgesteld. Er waren twee openstaande actiepunten:

 1. Het voorstel over het verwerken van het rapport van PBLQ (NORA goes Europe) in de wiki en hoe verder te gaan met deze Europese ontwikkelingen in relatie tot architectuur wordt over de zomer getild. Op 25 en 26 juni gaan enkele medewerkers van ICTU naar Brussel en zullen dan tevens contacten leggen om te kijken naar de aansluiting van Nederland op de Europese architectuur en ontwikkelingen.
 2. Het voorstel rond Semantiek in relatie tot ontwikkelingen als Linked Data en een Nationaal, Nederlands Semantisch Vlakstaat deels al in het thema Semantiek en zal in de eerstvolgende Gebruikersraad aan de hand van een korte notitie aan de orde komen.

Redesign NORA[bewerken]

Korte toelichting op de aanpassingen die zijn gedaan op zowel de site digitaleoverheid.nl/nora als de wiki noraonline.nl

De webpagina www.digitaleoverheid.nl/nora is online, gericht op bestuurders en beleidsmedewerkers. Ook aan de wiki is de afgelopen maanden hard gewerkt. Er is gecheckt of de oude katernen (NORA 3.0) volledig in de wiki verwerkt zijn en waar nodig is dit aangepast. De hoofdpagina is vernieuwd, evenals de menustructuur en voor alle thema's komt op korte termijn ook een pagina in de nieuwe stijl (Semantiek & Zaakgericht Werken staan al in de nieuwe stijl). Het is nu zaak deze informatie actueel te houden, vooral ook wat betreft de beleidskaders. Voor de NORA-dochters is het ook van belang het door te geven zodra pagina's waarnaar gelinkt wordt wijzigen, om dode links te voorkomen.

Een doel van de redesign is om de communities per thema meer op de voorgrond te laten treden en te activeren. De bezoeker moet op de website bovendien direct "binnen drie klikken" vinden waar hij naar op zoek is. Sinds het begin van de redesign is het maandelijks bezoekersaantal met ca 30% gestegen en de gemiddelde tijd die bezoekers op een pagina doorbrengen sterk toegenomen, dus blijkbaar doen we al iets goed. Om meer feedback te krijgen over de wiki zijn we in gesprek met de community van het ICTU-project De Gebruiker Centraal (http://www.gebruikercentraal.nl/), in de hoop dat we als pilot kunnen fungeren voor een gebruikersonderzoek.

Voortgangsrapportage Jaarplan NORA 2015[bewerken]

De voortgangsrapportage wordt per mail rondgestuurd en is bedoeld om de Regieraad Interconnectiviteit inzicht te geven in de voortgang. De nota 'NORA goes Europe' en één van de nieuwe posters zullen naar de Regieraad worden meegestuurd.

Enquete Survey Monkey NORA[bewerken]

Toelichting stand van zaken door Herriët Heesink. Er zijn enkele onderwerpen waaraan de meerderheid in de enquete aangeeft dat ze verwachten dat ze tot ingrijpende wijzigingen van de NORA kunnen leiden: Digitaal 2017, Samenwerken in ketens en Mobiel werken in combinatie met Privacy en Cloud. Zijn dat dan ook de prioriteiten voor energie en geld de komende periode?

In principe wel. Maar: deze onderwerpen zijn groter dan alleen architectuur. Een onderwerp met veel impact op de overheid/samenleving hoeft niet per se veel impact te hebben op de architectuur. De eerste vraag per onderwerp is dus, of de inschatting dat het tot wijzigingen leidt klopt. Uiteindelijk zou de wijziging slechts een kleine aanvulling kunnen zijn.

Er is een discrepantie tussen de ambitie van de leden van de Gebruikersraad, die de raad vooral waarderen voor kennisdeling en haar slechts een kleine formele rol toedichten, en de behoefte van de opdrachtgever en wellicht ook andere organisaties aan gedragen inhoudelijk advies op het vlak van architectuur. De grotere publiciteit van de NORA maakt de vraag naar advies ook groter, zie bijvoorbeeld ook de vraag van de DUTO om een inhoudelijk advies. Als we niet in die vraag willen voorzien, wie kijkt er dan naar een integrale architectuurvisie, zonder dat andere belangen dat in de weg staan?

De enqueteresultaten geven aan dat we de juiste organisaties aan tafel hebben om een adviesrol te spelen. De precieze status van de deelnemers namens organisaties of samenwerkingsverbanden is soms minder duidelijk voor anderen. Het is goed om de komende maanden de discussie te voeren of we alleen willen kennisdelen of ook duwen en adviseren. Daarbij ziet de opdrachtgever nadrukkelijk de meerwaarde van de inhoudelijke kennis van de deelnemers.

De Gebruikersraad 'op lokatie' is zo goed bevallen dat we vanaf nu bij toerbeurt bij de deelnemers vergaderen.

Vraag om mee te denken deze zomer[bewerken]

Het ministerie van BZK vraagt om denkkracht vanuit de Gebruikersraad: de Toekomstagenda's Digitale Overheid wordt op dit moment opgesteld in de diverse ministeries. Het zou goed zijn om vanuit architectuur mee te denken over een integrale agenda digitale overheid: wat is bijvoorbeeld de impact van het Internet of Things en andere trends?

Wie interesse heeft om mee te denken en te discussiëren ergens de komende maanden ('summerschool') kan zich aanmelden via herriet.heersink@ictu.nl. In combinatie met de enqueteresultaten levert dat een agenda op voor een of meer bijeenkomsten, nog voor de Regieraad in september bijeen komt:

 1. Toekomstvisie op architectuur
 2. de rol van de Gebruikersraad NORA
 3. inhoud (visie, scope, connectie GDI)
 4. governance
 5. agenda digitale overheid
 6. Internet of Things

Actie: NORA Beheer inventariseert de beschikbaarheid en organiseert een of meerdere bijeenkomsten.

RFC Verbinden[bewerken]

Vorige bijeenkomst is ingegaan op de voorgestelde actiepunten (A-punten). Ditmaal zullen de Beslispunten uit bijgaande Notitie worden besproken (B-punten). Notitie vervolg katern Verbinden (PDF, 614 kB)[7]

Beslispunt 1: In principe akkoord, er komt een tabel die inzichtelijk maakt in welke BP's/AP's het woord afnemer vervangen wordt en wat er voor in de plaats komt (burgers, bedrijven, overheden of combi daarvan). De Gebruikersraad beslist daarna over die tabel.

Beslispunt 2: Een brede meerderheid is akkoord met verder onderzoek naar het toepassen van 'bedrijfsregels' als onderdeel van een principe. Zorgpunt is dat 'business rules' vaak rechtstreeks vertaald worden naar rules engine en/of rules management systeem. Omdat lang niet alle organisaties op een dergelijke manier met bedrijfsregels werken levert dit belemmeringen op. Genoemde deelnemers: Menno Gmelig Meijling , Sergio Richardson en Jaap van der Veen.

Beslispunt 3: Nader uitwerken informatiepositie burgers en bedrijven. Hiervoor is denkkracht nodig. Input kan de tekst uit Gemma zijn, bronnen/wetten als uitgangspunt, koers Belastingdienst. Een voorstel richting de Regieraad is mogelijk. Hoe krijgt dit handen en voeten in de context van de NORA? Ad hoc-werkgroep is gevormd met Michelle van Dijk, Marianne Zijderveld, Herriët Heersink, Eric Nijenhuis, Theo Peters, Wim Bakkeren en Saco Bekius. Verdere aanmeldingen graag via nora@ictu.nl.

Beslispunt 4: Aanscherpen en aanvullen tekst principe 17. Hier gaat Eric Brouwer mee aan de slag, samen met Wim Bakkeren, Marianne Zijderveld, Michelle van Dijk en Harry Wever.

Beslispunt 5: Uitwerken 'digitaal samenwerken en digitale dienstverlening.' Dit onderwerp moeten we meenemen in de discussie over scope en toekomst van NORA.

Beslispunt 6: Aanpassen teksten actief hergebruik. Dit roept nog discussie op. De relatie met GDI zou deel uit moeten maken van de discussie in de Summerschool. Verplicht hergebruik van de bouwstenen wordt in de praktijk nog in de weg gestaan: ze passen niet in alle processen, dienstverlening ontbreekt, ze zijn losstaand ontwikkeld maar moeten nog worden ingepast. KING heeft hier een goed stuk over geschreven, Actie Eric Brouwer neemt dit document mee naar de sessie.

EIRA / ISA pilot[bewerken]

Toelichting stand van zaken door Saco Bekius. Hij licht enkele punten uit de de presentatie zoals deze in EU-verband is gegeven Presentatie EIRA / ISA Pilots (PDF, 1,77 MB)[8]. De Belastingdienst heeft samengewerkt met Denemarken en Estland. Opvallend resultaat is dat na de eerste test de rol van Archimate nu beter in de architectuurpraktijk verwerkt is.

EIRA richt zich op het samenwerken van organisaties. Het geeft een hoofdoverzicht van de service aan afnemers, applicatielaag en hoe het digitale terug komt in de organisatie (representatie).

Het cartografie-gereedschap is een initiatief om het applicatielandschap in de EU in kaart te brengen. Dit kan in Archimate-modellen, hetgeen een grote verbetering is ten opzichte van excel-sheets. Voor de Belastingdienst is dat extra relevant nu de Staatssecretaris heeft aangegeven dat het huidige applicatielandschap voorlopig is waar ze het mee zullen moeten doen. Tot op zekere hoogte geldt dat natuurlijk voor alle organisaties. Door de architectuur op evaluerende manier te verbinden met het applicatielandschap wordt inzichtelijk wat er al wel en niet past in de nieuwe architectuur en waar verbouwingen nodig zijn.

De Gebruikersraad zou hierover wellicht de Regieraad kunnen adviseren: 'deze methodiek komt vanuit Europa en dit kunnen we er mee doen'. Actie Saco Bekius en Eric Brouwer formuleren een advies.

De contextinformatie die bij DUTO mee bewaard wordt, hoe verhoudt zich dat tot deze presentatie? Hier wordt ingegaan op capabilities ipv op processen. Je spreekt met je ketenpartner af wat je opslaat en of informatie over het proces zelf daarbij hoort. Hoe ga je dat in ketens in ontwerpeisen vertalen? Wat zijn de Europese afspraken hierover? Dit onderwerp komt terug in de 'summerschool' en in de wiki onder het thema Architectuur Internationaal.

WVTTK[bewerken]

Join-up kan een nuttige resource zijn om lid van te worden. https://joinup.ec.europa.eu/

We hebben een medium nodig om sneller tussen bijeenkomsten in te communiceren. Slack is wellicht een optie: https://slack.com/

Wim Bakkeren en Bram Gaakeer waren bij een bijeenkomst van de Regieraad gegevens. Aan bod kwam (1) het verbreden van de kennisfunctie van het Stelsel van Basisregistraties en (2) De Visie Stelsel van Overheidsgegevens. De vraag is hoe het stelsel van overheidsgegevens geconcretiseerd kan worden en welke vervolgstappen nodig zijn om het te realiseren. Rotondes en informatielanen moeten georganiseerd zijn: de randvoorwaarden op bestuurlijk en wettelijk niveau moeten gerealiseerd worden. Ze willen nu eerst bekijken hoe werkende Informatielanen (onderwijs, werk&inkomen) functioneren, om te leren wat er geregeld moet worden voor nog in te richten lanen. Het rotondemodel en de verbinding met NORA moeten we de komende tijd in de gaten houden.

Referenties[bewerken]