NORA Gebruikersraad/2021-06-08

Uit NORA Online
< NORA Gebruikersraad
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op dinsdag 8 juni 2021, 14.00-17.00 uur, locatie: Online via Microsoft Teams.
Doel: Besluit- en visievorming
Doelgroep: Leden van de NORA Gebruikersraad (architecturen & stakeholders) .

Opening[bewerken]

 1. Het MIDO kader; Een algemeen deel , met beschrijving van governance, spelregels en financiering
 2. Een richtinggevende meerjarenkoers voor de GDI (5 jaar)
 3. Een programmaplan GDI 2022. Dit is de concretisering van de visie. Hierin komt wat we gaan doen de komende jaren.

Er zullen programmeringstafels worden georganiseerd op vieronderdelen in de meer jaren visie GDI; Toegang, Interactie, Infrastructuur en Gegevensuitwisseling. Van hieruit kan gestuurd gaan worden op wat men wil doen (en minder bottum-up). De programmeringstafels geven richting aan de invulling van de functionaliteiten a.d.h.v. afspraken, standaarden en voorzieningen (b.v. Mijn Overheid, Berichtenbox, DIGI-D en ook de NORA staat op dat lijstje). Deze partijen krijgen allemaal een plekje aan de programmeringstafels. Om vooral te redeneren van wat willen we bereiken en welke afspraken en voorzieningen hebben we daar dan voor nodig? En welke aanpassingen gaan we dan doen? Met als doel om in 2022 in de nieuwe structuur te kunnen gaan werken. Op dit moment loopt er een onderzoek van Quint naar de inrichting van de architectuurfunctie. Nadeem Taverne en Eric Brouwer zijn al geïnterviewd voor dit onderzoek. Het advies wat hieruit komt wordt overgenomen in de nieuwe structuur. Het is de bedoeling dat het eerste concept in juli 2021 in het OBDO komt, die dan in september kan worden goedgekeurd en dat er dan met die programmeringstafels gestart kan worden. De inrichting naar een meer centrale financiering zal naar verwachting niet eerder dan 2023 plaats vinden. De scope van het MIDO is opgenomen in de kamerbrief die in juli 2020 is verstuurd (zie presentatie)

 • Paul Zeef benoemt de nieuwe ontwikkelingen vanuit DIO en BZK
 1. Wet Digitale Overheid. De discussie met de 1e kamer loopt nog door. De inwerkingtreding wordt verwacht medio 2022.
 2. Uitvoeringsplan voor interbestuurlijke datastrategie. Deze is aan het OBDO voorgelegd. Dit uitvoeringsplan zou ergens Q2 2022 gereed moeten zijn. Het kent 3 actiesporen. Er wordt gewerkt aan systeemfuncties a.d.h.v. use-cases voor en door beter gebruik van data. Hiermee komt het dichter in de buurt van de toekomstvisie op het stelsel van basisregistraties. Er zal nog een kabinetsreactie komen en dat zal ingrijpen op de vele EU voorstellen voor digitalisering als het gaat om deze transparantie paradox.
 3. In mei is in het OBDO iets gezegd over standaarden. Er is fiat op RDFS als aanbevolen standaard en GNW-FS op de 'pas toe en leg uit' lijst gepasseerd in het OBDO.
 4. Interessante ontwikkeling op het gebied van de Implementation Act. Er is nogal wat wrijving tussen de Europese lidstaten. Er lijkt te weinig afgestemd met bestaande bouwstenen voor data uitwisseling in verschillende sectoren.
 5. Een voorstel van de actualisering IA om tot een Europese digitale identiteit te komen, te hanteren voor en door de burger met een soort van 'wallet' is een ambitieus europees plan. Dit heeft een groot raakvlak met Regie op Gegevens. Het spoort met de visiebrief Digitale Identiteit van dhr. Knops, die eerder dit jaar naar de kamer is gestuurd.
 6. Raad van Openbaar Bestuur heeft een rapport 'Sturen met Data' gepubliceerd. Gaat over organisaties die veel weten over burgers, maar de overheid weet niet voldoende over die organisaties, die met data sturen.
 7. Er zal deze zomer door het departement BZK een speelveldanalyse plaatsvinden over Sovereign Identity. Er wordt met Duistland gekeken of er grensoverschrijdende pilots gestart kunnen worden. B.v. bij hotel check-ins en aanmaken van accounts bij webwinkels.
 8. In het kader van Regie op Gegevens komt er een rapport uit over hoe vertrouwen in de keten gewaarborgd blijft als algoritmes voor dataminimalisatie van een vragende dienstverlener afkomstig zijn.
 9. De directie Digitale Overheid heeft in het kader van reorganisatie een naamsverandering ondergaan naar Digitale Samenleving
 10. N.a.v. de Nederlandse Digitalisering Strategie is BZK op zoek naar mensen die aan ITU of ETSI (standaardisatie organisaties) deelnemen, waar technische expertise ingebracht kan worden. De bedoeling is om daar vanuit publieke waarden actiever aan dele te nemen en de kring wat groter te maken en rond te maken. ACTIE: Vanuit het secretariaat de vraag uitzetten in de community wie er al contact heeft met ITU en ETSI.
 • René Hietkamp, DIZRA Enterprise architect wordt voorgesteld
 • Steven Ham vraagt aandacht voor de themapagina Duurzame Toegankelijkheid. Hij zal nog een mail aan iedereen sturen, waarin hij vraagt aan de diverse achterbannen te helpen met het up-daten van deze themapagina.

Kernwaarden voor dienstverlening (Ter informatie, Robert van Wessel)[bewerken]

Robert van Wessel geeft elke NORA gebruikersraad een over de ontwikkelingen m.b.t. de Kernwaarden van Dienstverlening (PDF, 1,37 MB)

Presentatie DIZRA (PDF, 5,43 MB)(Ter bespreking, René Hietkamp)[bewerken]

Binnen het zorgdomein wordt hard gewerkt aan een informatiestelsel voor gegevensuitwisseling in de zorg. Wetgeving staat op stapel om zorgaanbieders te verplichten om gegevensuitwisselingen verplicht te stellen. Normen worden hiervoor ontwikkeld. De referentiearchitectuur voor het informatiestelsel, de DIZRA, speelt een bindende rol om samenhang te brengen in als deze ontwikkelingen. DIZRA wordt ontwikkeld door de Architectuurcommunity Zorg.
René Hietkamp is penvoerder van de DIZRA namens de Architectuurcommunity Zorg. Hij is het gesprek aangegaan over het verhaal achter de principes. Hij heeft laten zien hoe de principes hun uitwerking hebben in concrete doelarchitecturen en implementaties. Veel is echter niet domein gebonden en kunnen we samen doen. De presentatie had dan ook vooral ten doel om te bespreken hoe we elkaar kunnen versterken.

Besluit: Na afloop van de presentatie hebben de leden van de Gebruikersraad ingestemd met vaste deelname van René (namens de DIZRA) in de Gebruikersraad.

Netwerkpauze[bewerken]

Tijdens de netwerkpauze is gevraagd of men nog aanvullingen heeft op onderstaande profiel. Volgend jaar mei zit de termijn van de voorzitter erop. Vanaf 1 juli is NORA op zoek naar een nieuwe secretaris voor de Gebruikersraad. Dus mocht je iemand weten die geschikt is, stuur dan een mailtje naar NORA@ictu.nl

Presentatie Gegevensmanagement (PDF, 243 kB) (Ter inspiratie, Wim Stolk)[bewerken]

In het kader van de NORA als koploper en beheerder van het architectuur erfgoed, is Wim Stolk (trekker van dit thema) ingegaan op de doorontwikkeling van het thema Gegevensmanagement. De volgende punten heeft hij de revue laten passeren:

 • Wat is gegevensmanagement?
 • Wat is de status en de agenda 2021?
 • Uitlichten van gegevenskwaliteit

Het volgende verzoek aan de NORA Gebruikersraad:

 • Waardeer en positioneer Gegevensmanagement als denktank en thoughtleader
 • Adopteer het werk, in hapklare brokken
 • Bevraag hen op jouw gegevensvraagstukken
 • Sponsoring in mensen en financiën. Er komt dit jaar weer een symposium, georganiseerd door de werkgroep Gegevensmanagement.

Verslag 6 april 2021 en actiepuntenlijst (Ter vaststelling)[bewerken]

De actiepunten van Eric blijven even staan, omdat hij niet meer in de vergadering aanwezig is. Het actiepunt van Nadeem blijft staan, en Nadeem geeft aan dat hij dit aan het einde van het jaar af heeft. Hij zou dit met Geer Haas oppakken, maar Geer had geen tijd meer.
André Plat heeft een stuk klaar voor de GR in september 2021.

Mededelingen en W.v.t.t.k.[bewerken]

 • Voorraadagenda (PDF, 166 kB). De voorraadagenda is aangevuld met de volgende onderwerpen; Hybride werken, Fysieke leefomgeving en Casio 2
 • Na de bespreking in de GR op 6 april j.l. waarbij brede steun is gevonden voor het Dienstverleningsconcept, hebben we het in de NORA gepubliceerd: Dienstverleningsconcept. Ook tijdens de NORA Gebruikersweek op 25 mei j.l. is positief gereageerd op deze ontwikkkeling! De komende maanden gaan we het met de werkgroep nog 1 slag verder uitwerken (een visualisatie en externe verwijzingen toevoegen, inconsistenties eruit halen e.d.) om het daarna in de menu-structuur op te nemen en een meer brede publiciteit te geven.

Afsluiting[bewerken]

Sandra van Dalen wordt hartelijk bedankt voor haar rol als secretaris in de GR. het was fijn samenwerken. Per 1 juli gaat zij met sabbatical en is zij klaar voor een laatste carrière switch.