NORA Gebruikersraad/2013-09-24

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op dinsdag 24 september 2013, 13.30-15.30, locatie: ICTU, Den Haag. .

==


Notulen door Eric Brouwer

Aanwezigen op 19 maart 2013

 • Bram Gaakeer (OCW) - beheer ROSA
 • Willem Kossen (BKWI) - beheer KARWEI
 • Helen Burger (Politie) - architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Politiedomein
 • Bart Dekker (JustID) – architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Strafrechtketen
 • Freddie Muller (HWH) - beheer WILMA
 • Cees van Westrenen (KING) - beheer GEMMA
 • Jacques Verdaas (ICTU) - beheer MARIJ / EAR
 • Anton van Weel (iNUP) - architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Stelsel
 • Norbert van Dijk (Logius) - architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Bouwstenen
 • Hans Flick (UWV) - Architectuurraad MFG
 • Saco Bekius (Belastingdienst) - doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur / Verbinden
 • Eric Nijenhuis (UWV) - doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur / Verbinden
 • Adrie Spruit (KING) - doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur / Verbinden
 • André Batenburg (Zuid-Holland) - doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur / Verbinden
 • Jaap van der Veen (Belastingdienst) - doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur / Beveiliging
 • Erwin Oord (ArchiXL) - technisch beheer NORA-wiki
 • Michiel Schoo (BZK) - penvoerder van de gezamenlijke opdracht voor beheer en doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur
 • Cor Franke - projectleider NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur
 • Eric Brouwer (ICTU) - NORA-beheer / reviews
 • Jasper van Lieshout (ICTU) - NORA-beheer / reviews
 • Joris Dirks (ICTU) - NORA-beheer / wiki

Opening en mededelingen

Cor Franke is per 15 augustus 2013 kwartiermaker/opdrachtgevend directeur voor de modernisering GBA. Hij zal zijn inzet als projectleider NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur daarom op korte termijn (rond 1 oktober 2013) beëindigen.

Het dossier Ketensturing is gepubliceerd.

Binnen het Rijk is een iAtlas ontwikkeld, die mogelijk kan worden gebruikt bij de doorontwikkeling van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en haar dochters. Dit punt wordt op de voorraadagenda geplaatst.

Verslag van de bijeenkomst op 18 juni 2013

Er zijn geen opmerkingen over het verslag gemaakt, waarmee het verslag is vastgesteld.

Vrijwel alle actiepunten zijn conform plan uitgevoerd. Door het beheerteam NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur zal nog samen met het team van het katern Verbinden een tekstvoorstel worden gemaakt inzake AP9 (Voorkeurskanaal internet) in relatie tot de brief van minister Plasterk over Digitaal 2017. Daarnaast staat nog het punt open voor het borgen van de interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving in Europees verband. Het uitwerken van de activiteiten voor NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 2014 zal worden opgepakt door de nieuwe projectleider doorontwikkeling.

Stand van zaken doorontwikkeling

De projectleider doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur heeft een Bestand:Doorontwikkeling stavaza 2013-09.pdf[1], waarmee -zonder aanvullende vragen of opmerkingen- is ingestemd.

Stand van zaken Verbinden

Door het schrijfteam is een visiedocument Verbinden opgesteld[2], dat in de vergadering is toegelicht.

Het visiedocument is eerder op 18 september j.l. besproken met de deelnemers aan de workshops voor het katern. De uitkomst daarvan is op hoofdlijnen in een notitie vastgelegd. Uit de eerste reacties komt naar voren dat brede behoefte bestaat aan inzicht in de samenhang c.q. het verschil van dit katern met de bestaande NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur.

ACTIE Saco Bekiuslevert het overzicht aan dat het schrijfteam Verbinden daartoe heeft opgesteld.[3] (EB: dit stuk is inmiddels ontvangen en bij de stukken van het katern Verbinden in de wiki geplaatst.)

Het visiedocument omvat een voorstel om 4 onderwerpen nader uit te werken, te weten:

 1. Een lijst van (generieke) voorzieningen opstellen, om het toepassen van principes eenvoudiger te maken.
 2. Benoemen van de domeinen waar de overheid uit bestaat (en waar dus verdere uitwerking in domeinarchitecturen aan de orde kan zijn).
 3. Confrontatie van de inhoud van het katern verbinden met voorbeelden (die wel of juist niet in lijn zijn met de inhoud van het katern).
 4. Illustreren van het katern verbinden met architectuurmodellen.

Het schrijfteam Verbinden heeft voorbeelden uitgewerkt van ieder van deze verdere detailleringen. De vraag aan de Gebruikersraad ligt voor wat hier mee moet worden gedaan en met welke prioriteit?

De leden van de Gebruikersraad zullen hun achterban raadplegen en daarna een reactie op deze stukken geven. Voor deze raadpleging is 14 dagen uitgetrokken.

ACTIE allen (EB: de mail hiertoe is op 26 september j.l. verstuurd)

Deze reacties zullen, samen met de opmerkingen van de deelnemers aan de workshops, worden verwerkt tot een volgende versie. Daarna volgt weer bespreking in de Gebruikersraad.

Zie Katern Verbinden

Stand van zaken Beveiliging

Jaap van der Veen licht de stand van zaken rond het katern Beveiliging in het kort toe[4]. Belangrijkste constatering is dat alle content voor informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. in feite al beschikbaar is (denk aan het NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 2.0 dossier Informatiebeveiliging en het PvIB: Patronen voor Informatiebeveiliging) en dat het nu vooral gaat om het ontsluiten daarvan. Samen met NORA Beheer wordt daar aan gewerkt via de NORA-wiki. Hierbij wordt het uitgangspunt gehanteerd “in 3 klikken bij de oplossing”. De eerste opzet voor het katern Beveiliging is gemaakt. Zie Beveiliging

Doorontwikkeling GEMMA / Basisgemeente

Marc Maas en Arnoud Quanjer van KING hebben een toelichting gegeven op het concept “Basisgemeente” en de doorontwikkeling van de GEMMA[5]. Doel is ondersteuning te geven aan de actuele gemeentelijke problematiek. Hiertoe is verdieping en verbreding van de GEMMA nodig, met name op onderwerpen als Archivering, Zaakgericht werken, Keten- en netwerksamenwerking en Beveiliging en bescherming van de privacy.

Uitgangspunt is aansluiting op de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, van zowel principes als kennismodel.

Voor de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.-tooling wordt gebruik gemaakt van ARIS en de modellering is gebaseerd op ArchiMate.

Vanuit deze doorontwikkeling GEMMA wordt bij voorkeur aangesloten op de ontwikkelingen bij de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Daartoe bestaat behoefte aan inzicht in de contactpersonen voor de diverse onderwerpen.

Er zijn momenteel namelijk erg veel onderwerpen waarop de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en de dochters worden doorontwikkeld. Afgesproken is dat hier een overzicht van wordt gemaakt.ACTIE beheerders van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en van NORA-dochters geven in een overzicht aan welke onderwerpen spelen en wie de contactpersonen daarvan zijn.

Verdere doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur

In de vergadering van 18 juni 2013 is een voorstel voor verdere doorontwikkeling van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur aan de orde geweest, waar de Gebruikersraad mee heeft ingestemd. De Gebruikersraad heeft nu voor elk van de onderdelen daarvan een trekker en eerstvolgende stap benoemd. Het betreft de onderwerpen:

 • Architectuurschets gegevensuitwisseling

De eerstvolgende stap is het opstellen van een plan (max 2 A4’tjes) met wat door wie gedaan moet worden om dit onderwerp uit te werken. Trekker hiervan is Jasper van Lieshout. Anton van Weel en Willem Kossen doen ook mee. Wie wanneer de uitvoering van dat plan ter hand gaat nemen wordt daarna bepaald.

 • Zaakgericht werken

Ook hier is de eerstvolgende stap het opstellen van een plan (max 2 A4’tjes) met wat door wie gedaan moet worden om dit onderwerp uit te werken. Trekker hiervan is Adrie Spruit. Wie wanneer de uitvoering van het plan ter hand gaat nemen wordt daarna bepaald.

 • (semantiek van) gegevensmodellen

Saco Bekius zal de verbinding leggen tussen de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en verschillende lopende initiatieven, zoals de Werkgroep NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur AP17 en de Best Practices rond de analyse van wet- en regelgeving, zie [1]. Saco werkt hierbij samen met Menno Gmelig Meijling van de SVB.

 • Digitale duurzaamheid

Van belang is vooral de doelarchitectuurBeschrijving van de gewenste situatie in architectuur ("Soll"). Kan van toepassing zijn op een domein of organisatie en is de tegenhanger van de beschrijving van "gestolde" architectuur ("Ist"-situatie). Digitale Duurzaamheid te laten landen in NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, zonder een nieuwe exercitie vanaf nul te beginnen. Aandachtspunt daarbij is dat concepten van het Rijk niet zonder meer ook hoeven te werken voor kleine gemeenten. Dit onderwerp blijft vooralsnog in portefeuille van de nieuwe projectleider doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur.

De uitwerkingen worden de komende Gebruikersraad, 19 november 2013, ter bespreking voorgelegd.

Wie een bijdrage aan deze onderwerpen wil leveren, kan zich bij de trekker aanmelden.

(EB: In de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur zijn reeds startpagina’s voor deze onderwerpen aangemaakt)

Voorstel aanpassing NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur AP17 Beschrijving InformatieBetekenisvolle gegevens.-objecten

In de Gebruikersraad van 18 juni j.l. is NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer verzocht dit samen met beheerders van reeds bekende Gegevenswoordenboeken uit te werken en een voorstel ter zake in het najaar 2013 ter instemming aan de Gebruikersraad voor te leggen. Op 4 september j.l. is een bijeenkomst gehouden met ca. 20 beheerders van Gegevenswoordenboeken en zijn de eerste onderdelen van de uitwerking opgesteld. Op 21 oktober a.s. zal een tweede bijeenkomst plaatsvinden waar een concreet tekstvoorstel zal worden besproken. Hierbij wordt rekening gehouden met het Best Practices initiatief vanuit de Basisregistraties en bekende Europese richtlijnen voor metadata.Zie ook [2]

Toelichting aangepast Kennismodel NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur

In de Gebruikersraad van 18 juni j.l. heeft de projectleider NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur een notitie over het kennismodel ingebracht. De leden hebben in de twee weken volgend op die vergadering reacties gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat op de notitie. De bijgestelde versie van de notitie[6] is ter instemming aan de Gebruikersraad voorgelegd. Vanuit de Architectuurraad van de MFG is aangegeven dat op 8 oktober a.s. deze notitie nog zal worden behandeld. Met inachtname van een nog te geven reactie van de MFG, heeft de Gebruikersraad NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur ingestemd met de notitie inzake het Kennismodel NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en is NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer verzocht de uitvoering ter hand te nemen.

Hierop vooruitlopend is voor 16 oktober a.s. al een bijeenkomst gepland met de beheerders van diverse NORA-dochters om - onder begeleiding van ArchiMate-expert Marc Lankhorst - een open gesprek tussen de verschillende betrokkenen aan te gaan.

Koppeling Landkaart semantiek aan NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur

In de Gebruikersraad van 18 juni j.l. is besloten dat de Landkaart semantische interoperabiliteit wordt gekoppeld aan de pagina gegevensbeschrijvingen

Dit is conform plan uitgevoerd en kort gedemonstreerd door Joris Dirks.

Koppeling lijst open standaarden aan NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur

Conform het Beheerplan 2013 worden de standaarden van de pas-toe-of-leg-uit lijst van het College Standaardisatie opgenomen in de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, zodat ze via overerving in de wiki’s van de NORA-dochters beschikbaar kunnen komen. Met Maarten van der Veen van het BFS is hierover afgelopen half jaar regelmatig overleg geweest, maar er is nog geen zicht op een concrete datum waarop de standaarden beschikbaar komen.

Afscheid Cor Franke

Michiel Schoo spreekt namens de Gebruikersraad warme en lovende woorden uit voor de wijze waarop Cor Franke zich de afgelopen jaren heeft ingezet en de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur duidelijk heeft gepositioneerd, onder de (bestuurlijke) aandacht heeft gebracht en op diverse onderwerpen heeft doorontwikkeld. In reactie hierop geeft Cor Franke aan dat dit niet mogelijk zou zijn geweest zonder de pro-actieve houding van de Architectuur Board en de Gebruikersraad en natuurlijk de inzet van de leden van de schrijfteams, en dat hen zeker dank toehoort. Voor de nieuwe projectleider heeft Cor Franke een “testament” (overdrachtsdossier) gemaakt met de aanpak en stand van zaken van de onderwerpen voor doorontwikkeling en beheer en een aantal losse onderwerpen. Daarbij vraagt hij nog met name aandacht voor de samenwerking met de leveranciers en de les van afgelopen jaren dat “architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. een proces is” !

Referenties

 1. Media:doorontwikkeling stavaza 2013-09.pdf
 2. Media:visiedocument Verbinden.pdf
 3. Media:NORA katern Verbinden - Principes.pdf
 4. Media:NORA katern Beveiliging werkdocument sessie 6.pdf
 5. Media:GEMMA doorontwikkeling en basisgemeente presentatie.pdf
 6. Media:Kennismodel NORA - versie 16 augustus 2013.pdf