NORA dochters

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en kan verouderde informatie bevatten!

Visie op dochters

NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur is het interoperabiliteitsraamwerk voor de Nederlandse overheid en vertaalt daartoe wetgeving, beleid en standaarden naar architectuurprincipes, beschrijvingen en modellen. Het doel is het verbeteren van de samenwerking tussen (overheids)organisaties en de verbetering van dienstverlening. Volgens Kabinetsbesluit van juni 2008 geldt NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur als referentie-architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. voor de ontwikkeling en realisatie van ICT-projecten van rijksdiensten. Een jaar later heeft het Kabinet NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur vastgesteld als norm voor de gehele overheid. Dit betekent dat alle architecturen van de individuele overheidsorganisaties en projecten zich blijvend moeten conformeren aan NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Daarbij is de wens dat ook private organisaties met een publiekrechtelijke taak voldoen aan NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Echter, al deze organisaties zijn niet per se directe gebruikers van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. In de afgelopen jaren zijn immers veel referentie-architecturen ontwikkeld. Denk aan de NORA-dochters van de bestuursdomeinen, te weten EAR (Rijk), GEMMA (Gemeenten), PETRA (Provincies) en WILMA (Waterschappen). Of domein- en ketenarchitecturen, zoals ROSA voor het Onderwijs, KARWEI voor Werk en Inkomen en SRK voor de Strafrechtketen. Veel overheidsorganisaties maken gebruik van deze referentie-architecturen. Ze kunnen echter alleen aansluiten op de afspraken in hun domeinen en ketens én tevens blijvend conformeren aan NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, wanneer ook deze domein- en ketenarchitecturen zich blijvend conformeren aan NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Daarmee is NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur het referentiekader voor alle andere (referentie)architecturen. Content van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, zoals principes, standaarden, normen en definities moeten dus integraal worden overgenomen (of er wordt naar verwezen). Er is geen ruimte voor herformuleringen of “cherry picking.” Content afkomstig uit NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur kan eventueel worden aangevuld of verdiept, maar niet worden gewijzigd. "Schematische weergave relatie NORA met dochters. Wetten, beleid en standaarden komen in NORA. NORA wordt verdiept, aangevuld, overerfd in dochters.  Organisaties passen dat toe in eigen Enterprise Architectuur. Architectuurvraagstukken leggen de omgekeerde route af." Een organisatie kan vraagstukken ten aanzien van haar eigen Enterprise Architectuur (EA) aankaarten bij de beheerders van de domein- en ketenarchitecturen waarbinnen zij werkzaam is. Uitgangspunt is dat dáár, in de samenwerking, een oplossing wordt gevonden. Indien dat niet mogelijk is, kan door de beheerders van die domein- en ketenarchitecturen het vraagstuk worden aangekaart bij de beheerder van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Dat kan resulteren in een wijziging in NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Een wijziging in NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur zal moeten leiden tot aanpassingen in álle dochters. De beheerders van die NORA-dochters zijn verantwoordelijk voor het juist en tijdig doorvoeren van die aanpassingen. Hierover worden afspraken gemaakt. In de praktijk blijkt dat niet eenvoudig te zijn, met name door de verschillende stadia van ervaring met het werken met en onder architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. en door verschillen in prioriteitstelling en beschikbare capaciteit. Door bestaande hulpmiddelen, zoals de semantische wiki’s, meer met elkaar te koppelen en kennis met elkaar te delen, wordt beoogd de beheerlast te verminderen. Daarnaast ontstaat de wens om meer gezamenlijke afspraken te maken over de uitwerking en het beheer van thema’s.

[1]

Organisatie-gerichte referentie-architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. op strategisch en tactisch niveau...

Enkele NORA-dochters zijn gericht op de specifieke bestuurslagen van de Nederlandse overheid en de achterliggende overheidsorganisaties, te weten: Een aantal referentiearchitecturen voor verschillende bestuurslagen is publiek toegankelijk via een wiki:

De invalshoek van deze referentie-architecturen is de positie van de organisatie en dat ondersteunt de ontwikkeling en beheer van hun Enterprise Architecturen. Een voorbeeld hiervan is het Gemeentelijk Fundament, dat een blauwdruk is van de Enterprise Architectuur van een gemeentelijke organisatie. Daarin is tevens zichtbaar gemaakt welke (NUP) voorzieningen relevant zijn.

...verbinden met domein- en ketendienst-gerichte architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. op operationeel niveau

Volgens de visie op dienstverlening zouden overheidsdiensten niet gebonden moeten zijn aan individuele overheidsorganisaties, maar aan de overheid als geheel. Om een indruk te geven hoe die samenwerking vorm kan worden gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat, waarbij enerzijds gebruik wordt gemaakt van de gemeenschappelijke (NUP)voorzieningen en anderzijds ruimte blijft voor de zelfstandigheid van de betreffende overheidsorganisaties, zijn filmpjes gemaakt. Voor de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. van de overheid betekent dit, dat domein- en ketendienst-architecturen naast de invalshoek "de dienst aan de burger en het bedrijf" ook de invalshoek "het samenwerken van de organisaties" moet kennen en dat overheidsorganisaties hun Enterprise Architectuur verbinden aan die domein- en ketendienstarchitecturen.

De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur binnen Europees verband

Zoals NORA-dochters aansluiten op de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, sluit de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur aan op de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. die Nederland afspreekt op Europees niveau en is gedefinieerd in de European Interoperability Reference Architecture (EIRA). Zie ook Architectuur internationaal.


Schema van de vier architectuurlagen in de EIRA: Legal view, Organisational view, Semantic view, Technical view (Application and infrastructure). De lagen zijn elk gemodeleerd in ArchiMate en een strippellijn toont dat er relaties tussen elementen in de verschillende lagen bestaan.

Alle dochter-architecturen

  1. Bron:Beheer NORA Strategisch Kader

|wpSummary=}}