Oude voorbeelden Raamwerk Gegevenskwaliteit

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op deze pagina verzamelen we voorbeelden die passen bij de Raamwerk gegevenskwaliteit. Deze pagina is nog niet af, aanvullingen en feedback is van harte welkom via Wim.Stolk@minbzk.nl.


Onderdeel van
Thema's
Contact
Wim Stolk
Wim.Stolk@minbzk.nl
Status
Actueel
Auteurs

Danny Greefhorst (ArchiXL), Kasper Kisjes (Rijkswaterstaat), Jaap van den Berg en Gerald Groot Roessink (DUO) en Wim Stolk (Min BZK) met hulp van Rien Schep (Berenschot)

Voorbeelden[bewerken]

Dimensie: VALIDITEIT[bewerken]

Formaatconsistentie[bewerken]

Rijkswaterstaat toelichting DSO toelichting DUO-abstract DUO-concreet DUO-modelkwaliteit Case voorbeeld
Map X aanwezig in dataset Schema-validatie
Dataset heeft X kolommen veld
Bestand is UTF-8 gecodeerd record
Regel voor datum/tijdnotatie dataset Attribuutwaarde binnen toegestaan gegevenstype (kerntype) Datum diploma voldoet aan formatspecificaties zoals in iso8601 Datum binnen een record van een diplomaregistratie.
Bestandsextensie

Domeinconsistentie[bewerken]

Rijkswaterstaat toelichting DSO toelichting DUO-abstract DUO-concreet DUO-modelkwaliteit Case voorbeeld
Waarde is groter/kleiner dan X, tussen X en Y Schema-validatie
Waarde komt voor in domeinlijst X Waarde past bij het datatype Attribuutwaarde binnen toegestaan gegevenstype (minmaxwaarde) Examencijfer in de range 1 tot 10 Gegevenstype te algemeen (bijv. string ipv iso8601) Register Instellingen en Opleidingen, bronhouder DUO, erkend door Min van OCW, modeleigenaar EDU standaard.
Waarde voldoet aan een patroon Waarde komt voor in domeinlijst Attribuutwaarde binnen toegestaan gegevenstype (enumeratie) Diploma vermeldt NLQF-niveau aanduiding Gegevenstype te groot (bijv. double ipv integer)
Waarde bevat geen verboden karakters, bijv. (non-)alfabetisch Waarde komt voor in referentielijst Attribuutwaarde binnen toegestaan gegevenstype (patroon) Naam van gediplomeerde voldoet aan schrijfregels BRP Gegevenstype te lang of onbepaalde lengte
Aantal karakters is niet groter dan X Attribuutwaarde binnen toegestaan gegevenstype (kerntype) BSN van gediplomeerde is numeriek
Attribuutwaarde binnen toegestaan gegevenstype (minmaxlengte) De schoolnaam is maximaal 80 karakters

Geometrische correctheid[bewerken]

Rijkswaterstaat toelichting DSO toelichting DUO-abstract DUO-concreet DUO-modelkwaliteit Case voorbeeld
Lijnen snijden zichzelf niet; lijnen vormen geen ‘P’ of ‘T” niet in een incorrecte ringvolgorde
Features hebben geen dubbele coördinaten; features vormen geen donut dubbele punten bevatten
Features hebben ten minste X coördinaten (bijv X=2 bij een lijn) het juiste aantal punten bevatten
Polygoon binnen polygoon heeft tegengestelde richting geen onnodig korte lijnen
Feature is niet samengesteld (dus geen MultiLine/MultiPolygon etc) juiste geometrietypes (iso 19107)
Geldige positie binnen het coördinatenreferentiestelsel

Dimensie: CONSISTENTIE[bewerken]

Logische consistentie[bewerken]

Rijkswaterstaat toelichting DSO toelichting DUO-abstract DUO-concreet DUO-modelkwaliteit Case voorbeeld
Waarde in veld X is groter dan waarde in veld Y verbandscontroles/kwaliteitsregels (OCL) checkconstraints/business rules (SBVR)
Als Type gelijk is aan X, dan moet Codering beginnen met Y
Het object waar dit objectonderdeel aan is gekoppeld heeft status ‘actief’
De waarden in veld X mogen opgeteld niet groter zijn dan Y
De waarden in veld X moeten strikt oplopend zijn over de tijd

Homogeniteit[bewerken]

Rijkswaterstaat toelichting DSO toelichting DUO-abstract DUO-concreet DUO-modelkwaliteit Case voorbeeld
variatie van detail in verschillende gebiedsdelen Variatie in detail schoolorganisatie inschrijving per bestuur, hoofdvestiging, nevenvestiging of locatie

Referentiële integriteit[bewerken]

Rijkswaterstaat toelichting DSO toelichting DUO-abstract DUO-concreet DUO-modelkwaliteit Case voorbeeld
Komt de (sleutel)waarde uit veld X voor in veld Y van tabel Z? Foreign key moet bestaan Foreign key moet bestaan Diploma heeft betrekking op bestaande opleiding en aanbieder
Gegeven van het type URI moet resolvable zijn Onderwijslocatie verwijst naar bestaand BAG Verblijfsobject
Gedenormaliseerde data moet actueel zijn Lokaal vastgelegd woonadres leerling moet overeenkomen met BRP registratie

Topologische consistentie[bewerken]

Rijkswaterstaat toelichting DSO toelichting DUO-abstract DUO-concreet DUO-modelkwaliteit Case voorbeeld
Geen overlap tussen objecten van featureClass A en B Faulty point-curve connections Voorbeeld uit de GEO: Wegvak en groenstrook, deze dienen naast elkaar en niet over elkaar getekend te worden.
Elke lijn sluit aan op een andere lijn Missing connections due to undershoots
De gekoppelde objecten uit dataset X en Y zijn maximaal x meter verwijderd Missing connections due to overshoots
Ieder object uit featureClass A grenst aan een object uit featureClass B Invalid slivers
Invalid self-intersect errors

Dimensie: COMPLEETHEID[bewerken]

Dataset compleetheid[bewerken]

Rijkswaterstaat toelichting DSO toelichting DUO-abstract DUO-concreet DUO-modelkwaliteit Case voorbeeld
Alle objectnamen uit referentieset X komen voor in veld Y Is voor alle dagen een urendeclaratie ingevuld Klopt de objectboekhouding: begin+in-uit=eind Klopt het aantal inschrijvingen met de accountantscontrole
Het totaal aantal records is gelijk aan X

Historie compleetheid[bewerken]

Rijkswaterstaat toelichting DSO toelichting DUO-abstract DUO-concreet DUO-modelkwaliteit Case voorbeeld
Veld X bevat tenminste Y waarden in iedere maand sinds januari 2012 Zijn alle statusovergangen gelogd? Materiële historie patroon compleet Zijn er ontbrekende perioden van een woonadres
De dataset bevat een record voor ieder jaar sinds 1970 Formele historie patroon compleet Kan een levering uit het verleden gereproduceerd worden?
Bevat een meting voor elk tienminutenvak van de afgelopen dag

Metadata compleetheid[bewerken]

Rijkswaterstaat toelichting DSO toelichting DUO-abstract DUO-concreet DUO-modelkwaliteit Case voorbeeld
De mate waarin metadata aanwezig zijn.

Object compleetheid[bewerken]

Rijkswaterstaat toelichting DSO toelichting DUO-abstract DUO-concreet DUO-modelkwaliteit Case voorbeeld
Attribuut X is niet leeg, ‘null’ of anderszins ontbrekend Zijn alle verplichte attributen aanwezig? Attribuutvoorkomens binnen gestelde multipliciteit (min en max) Datum afgifte diploma moet ingevuld zijn.
Van attributen A-E is er ten minste één voorzien van een waarde

(Over)compleetheid[bewerken]

Rijkswaterstaat toelichting DSO toelichting DUO-abstract DUO-concreet DUO-modelkwaliteit Case voorbeeld
De waarden in veld X zijn uniek overlappende urendeclaraties Object hoort er niet bij Zijn er dubbele inschrijvingen
Er komen geen gedeelde identifiers voor tussen tabellen X, Y en Z

Ruimtelijke dekking[bewerken]

Rijkswaterstaat toelichting DSO toelichting DUO-abstract DUO-concreet DUO-modelkwaliteit Case voorbeeld
De objecten van featureClass X vormen een aaneengesloten geheel zonder gaten Onderwijs per land verschillend Onderwijsaanbod (learning opportunities) niet gelijkmatig verdeeld in EU
De objecten van featureClasses A-E dekken samen gebied X volledig af
Minstens 1 waarneming in elke gridcel / sector / … van een geometrisch object

Dimensie: JUISTHEID[bewerken]

Thematische juistheid[bewerken]

Rijkswaterstaat toelichting DSO toelichting DUO-abstract DUO-concreet DUO-modelkwaliteit Case voorbeeld
<> Max afwijking gedigitaliseerde kaart Zijn personen effectief geïdentificeerd? Gelijkenis naam leerling meer dan 95%

Classificatie juistheid[bewerken]

Rijkswaterstaat toelichting DSO toelichting DUO-abstract DUO-concreet DUO-modelkwaliteit Case voorbeeld
<> Objectenhandboek Pand

Positionele juistheid[bewerken]

Rijkswaterstaat toelichting DSO toelichting DUO-abstract DUO-concreet DUO-modelkwaliteit Case voorbeeld
<> Max afwijking gedigitaliseerde luchtfoto's

Dimensie: PRECISIE[bewerken]

Opslagprecisie[bewerken]

Rijkswaterstaat toelichting DSO toelichting DUO-abstract DUO-concreet DUO-modelkwaliteit Case voorbeeld
Aantal significante decimalen is gelijk aan X Attribuutwaarde binnen toegestaan gegevenstype (fractiondigits) Examencijfer met (verplicht) een cijfer achter de komma

Geometrische precisie[bewerken]

Rijkswaterstaat toelichting DSO toelichting DUO-abstract DUO-concreet DUO-modelkwaliteit Case voorbeeld
absoluut/relatief aantal pixels (resolutie)

Statistische precisie[bewerken]

Rijkswaterstaat toelichting DSO toelichting DUO-abstract DUO-concreet DUO-modelkwaliteit Case voorbeeld
standaardafwijking

Dimensie: ACTUALITEIT[bewerken]

Updatefrequentie[bewerken]

Rijkswaterstaat toelichting DSO toelichting DUO-abstract DUO-concreet DUO-modelkwaliteit Case voorbeeld
Dagelijkse update ruimtelijke plannen.

Versheid[bewerken]

Rijkswaterstaat toelichting DSO toelichting DUO-abstract DUO-concreet DUO-modelkwaliteit Case voorbeeld
<> Kaart niet ouder dan 2 jaar.

Authenticiteit[bewerken]

Rijkswaterstaat toelichting DSO toelichting DUO-abstract DUO-concreet DUO-modelkwaliteit Case voorbeeld
aantoonbaar met document of register Is mijn Duitse ingenieursdiploma echt?

Reputatie[bewerken]

Representativiteit[bewerken]

Dimensie: PLAUSIBILITEIT[bewerken]

Herleidbaarheid[bewerken]

Reproduceerbaarheid[bewerken]

Gebruiksinzicht[bewerken]

Dimensie: BEGRIJPELIJKHEID[bewerken]

Leesbaarheid[bewerken]