Principes tabel

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!'

Deze pagina en alle Basisprincipes en Afgeleide Principes van de NORA zijn per 1 januari 2023 vervallen door nieuwe Bindende Architectuurafspraken: Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen, Architectuurprincipes en Implicaties van Architectuurprincipes. Zie voor meer informatie het RFC Bindende architectuurafspraken 2022, goedgekeurd door de NORA Gebruikersraad op 13 september 2022.Basisprincipes[bewerken]

 IDStelling
ProactiefBP01Afnemers krijgen de dienstverlening waar ze behoefte aan hebben.
VindbaarBP02Afnemers kunnen de dienst eenvoudig vinden.
ToegankelijkBP03Afnemers hebben eenvoudig toegang tot de dienst.
Standaard (Basisprincipe)BP04Afnemers ervaren uniformiteit in de dienstverlening door het gebruik van standaardoplossingen.
GebundeldBP05Afnemers krijgen gerelateerde diensten gebundeld aangeboden.
TransparantBP06Afnemers hebben inzage in voor hen relevante informatie.
NoodzakelijkBP07Afnemers worden niet geconfronteerd met overbodige vragen.
VertrouwelijkBP08Afnemers kunnen erop vertrouwen dat informatie niet wordt misbruikt.
BetrouwbaarBP09Afnemers kunnen erop vertrouwen dat de dienstverlener zich aan afspraken houdt.
OntvankelijkBP10Afnemers kunnen input leveren over de dienstverlening.

Afgeleide principes[bewerken]

 IDStelling
Diensten zijn herbruikbaarAP01De dienst is zodanig opgezet, dat andere organisaties deze in eigen diensten kunnen hergebruiken
Ontkoppelen met dienstenAP02De stappen uit het dienstverleningsproces zijn ontsloten als dienst.
Diensten vullen elkaar aanAP03De dienst vult andere diensten aan en overlapt deze niet
Positioneer de dienstAP04De dienst is helder gepositioneerd in het dienstenaanbod.
Nauwkeurige dienstbeschrijvingAP05De dienst is nauwkeurig beschreven.
Gebruik standaard oplossingenAP06De dienst maakt gebruik van standaard oplossingen
Gebruik de landelijke bouwstenenAP07De dienst maakt gebruik van de landelijke bouwstenen e-overheid
Gebruik open standaardenAP08De dienst maakt gebruik van open standaarden
Voorkeurskanaal internetAP09De dienst kan via internet worden aangevraagd
Aanvullend kanaalAP10De dienst kan, behalve via internet, via minimaal één ander kanaal voor persoonlijk contact worden aangevraagd.
Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaalAP11Het resultaat van de dienst is gelijkwaardig, ongeacht het kanaal waarlangs de dienst wordt aangevraagd of geleverd.
Eenmalige uitvraagAP12Afnemers wordt niet naar reeds bekende informatie gevraagd
Bronregistraties zijn leidendAP13Alle gebruikte informatieobjecten zijn afkomstig uit een bronregistratie.
Terugmelden aan bronhouderAP14Bij gerede twijfel aan de juistheid van informatie, meldt de dienstverlener dit aan de verantwoordelijke bronhouder
Doelbinding (AP)AP15Het doel waarvoor informatie wordt (her)gebruikt is verenigbaar met het doel waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld.
Identificatie informatie-objectenAP16Informatieobjecten zijn uniek geïdentificeerd
Informatie-objecten systematisch beschrevenAP17De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn, uniek geïdentificeerd, in een informatiemodel beschreven.
Ruimtelijke informatie via locatieAP18De dienst ontsluit ruimtelijke informatie locatiegewijs.
Perspectief gebruikerAP19De gebruiker staat aantoonbaar centraal gedurende het (door-)ontwikkelen van diensten en ondersteunende systemen.
Persoonlijke benaderingAP20De dienst benadert geïdentificeerde afnemers op persoonlijke wijze.
Bundeling van dienstenAP21De dienst wordt gebundeld met verwante diensten zodat deze samen met één aanvraag afgenomen kunnen worden.
No wrong doorAP22Overheidsloketten verwijzen gericht door naar de dienst
Automatische dienstverleningAP23De dienst wordt na bepaalde signalen automatisch geleverd.
Proactief aanbiedenAP24De dienst ondersteunt proactiviteit van dienstverleners binnen en buiten de organisatie
Transparante dienstverleningAP25Afnemers worden geïnformeerd over de stand van zaken bij de gevraagde dienst.
Afnemer heeft inzageAP26De afnemer heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik er van
Een verantwoordelijke organisatieAP27Eén organisatie is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de dienst
Afspraken vastgelegdAP28Dienstverlener en afnemer hebben afspraken vastgelegd over de levering van de dienst
De dienstverlener voldoet aan de normAP29De dienstverlener draagt zelf de consequenties wanneer de dienst afwijkt van afspraken en standaarden.
Verantwoording dienstlevering mogelijkAP30De wijze waarop een dienst geleverd is, kan worden verantwoord
PDCA-cyclus in besturing kwaliteitAP31De kwaliteit van de dienst wordt bestuurd op basis van cyclische terugkoppeling.
Sturing kwaliteit op het hoogste niveauAP32Sturing op de kwaliteit van de dienst is verankerd op het hoogste niveau van de organisatie
Baseline kwaliteit dienstenAP33De dienst voldoet aan de baseline kwaliteit.
Verantwoording besturing kwaliteitAP34De dienstverlener legt verantwoording af over de mate van control, in overleg met de afnemer.
Continuïteit van de dienstAP35De levering van de dienst is continu gewaarborgd.
Uitgangssituatie herstellenAP36Wanneer de levering van een dienst mislukt, wordt de uitgangssituatie hersteld
Identificatie authenticatie en autorisatieAP37Dienstverlener en afnemer zijn geauthenticeerd wanneer de dienst een vertrouwelijk karakter heeft
Informatiebeveiliging door zonering en filteringAP38De betrokken faciliteiten zijn gescheiden in zones.
Controle op juistheid volledigheid en tijdigheidAP39De betrokken systemen controleren informatie-objecten op juistheid, volledigheid en tijdigheid.
Onweerlegbaarheid (principe)AP40De onweerlegbaarheid van berichtenuitwisseling wordt gegarandeerd door wederzijdse authenticatie en door versleuteling van elektronische handtekeningen.
BeschikbaarheidAP41De beschikbaarheid van de dienst voldoet aan de met de afnemer gemaakte continuïteitsafspraken.
IntegriteitAP42De dienstverlener waarborgt de integriteit van gegevens en systeemfuncties.
Vertrouwelijkheid (principe)AP43De dienstverlener verschaft alleen geautoriseerde afnemers toegang tot vertrouwelijke gegevens.
ControleerbaarheidAP44De dienstverlener zorgt ervoor dat de beoogde toegang tot gegevens en de juiste werking van zijn systemen continu alsook achteraf te controleren is.