Principes tabel

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Basisprincipes

 IDStelling
ProactiefBP01Afnemers krijgen de dienstverlening waar ze behoefte aan hebben.
VindbaarBP02Afnemers kunnen de dienst eenvoudig vinden.
ToegankelijkBP03Afnemers hebben eenvoudig toegang tot de dienst.
Standaard (Basisprincipe)BP04Afnemers ervaren uniformiteit in de dienstverlening door het gebruik van standaardoplossingen.
GebundeldBP05Afnemers krijgen gerelateerde diensten gebundeld aangeboden.
TransparantBP06Afnemers hebben inzage in voor hen relevante informatie.
NoodzakelijkBP07Afnemers worden niet geconfronteerd met overbodige vragen.
VertrouwelijkBP08Afnemers kunnen erop vertrouwen dat informatie niet wordt misbruikt.
BetrouwbaarBP09Afnemers kunnen erop vertrouwen dat de dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) zich aan afspraken houdt.
OntvankelijkBP10Afnemers kunnen input leveren over de dienstverlening.

Afgeleide principes

 IDStelling
Diensten zijn herbruikbaarAP01De dienst is zodanig opgezet, dat andere organisaties deze in eigen diensten kunnen hergebruiken
Ontkoppelen met dienstenAP02De stappen uit het dienstverleningsproces zijn ontsloten als dienst.
Diensten vullen elkaar aanAP03De dienst vult andere diensten aan en overlapt deze niet
Positioneer de dienstAP04De dienst is helder gepositioneerd in het dienstenaanbod.
Nauwkeurige dienstbeschrijvingAP05De dienst is nauwkeurig beschreven.
Gebruik standaard oplossingenAP06De dienst maakt gebruik van standaard oplossingen
Gebruik de landelijke bouwstenenAP07De dienst maakt gebruik van de landelijke bouwstenen e-overheid
Gebruik open standaardenAP08De dienst maakt gebruik van open standaarden
Voorkeurskanaal internetAP09De dienst kan via internet worden aangevraagd
Aanvullend kanaalAP10De dienst kan, behalve via internet, via minimaal één ander kanaalCommunicatiekanaal dat bij de dienstverlening wordt gebruikt. Elk kanaal kent verschillende vormen waarin informatie kan worden gedeeld. voor persoonlijk contact worden aangevraagd.
Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaalAP11Het resultaat van de dienst is gelijkwaardig, ongeacht het kanaalCommunicatiekanaal dat bij de dienstverlening wordt gebruikt. Elk kanaal kent verschillende vormen waarin informatie kan worden gedeeld. waarlangs de dienst wordt aangevraagd of geleverd.
Eenmalige uitvraagAP12Afnemers wordt niet naar reeds bekende informatie gevraagd
Bronregistraties zijn leidendAP13Alle gebruikte informatieobjecten zijn afkomstig uit een bronregistratieDe plaats waar een gegeven of document voor de eerste keer is vastgelegd.
Terugmelden aan bronhouderAP14Bij gerede twijfelEr is sprake van gerede twijfel bij een afnemer over de juistheid van een gegeven als er voldaan wordt aan de volgende criteria:
  • er is een sterk vermoeden dat een (authentiek) gegeven onjuist is,
  • dat vermoeden is gebaseerd op kennis en kunde van de eigen processen en doelgroep van de afnemer (een combinatie van kennis, kunde en gezond verstand),
  • de afnemer kent de definitie van dit (authentiek) gegeven. De afnemer moet weten wat de definitie van een gegeven in een basisregistratie is om te kunnen beoordelen of het niet klopt. aan de juistheid van informatie, meldt de dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) dit aan de verantwoordelijke bronhouder
Doelbinding (AP)AP15Het doel waarvoor informatie wordt (her)gebruikt is verenigbaar met het doel waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld.
Identificatie informatie-objectenAP16Informatieobjecten zijn uniek geïdentificeerd
Informatie-objecten systematisch beschrevenAP17De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn, uniek geïdentificeerd, in een informatiemodel beschreven.
Ruimtelijke informatie via locatieAP18De dienst ontsluit ruimtelijke informatie locatiegewijs.
Perspectief gebruikerAP19De gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem staat aantoonbaar centraal gedurende het (door-)ontwikkelen van diensten en ondersteunende systemen.
Persoonlijke benaderingAP20De dienst benadert geïdentificeerde afnemers op persoonlijke wijze.
Bundeling van dienstenAP21De dienst wordt gebundeld met verwante diensten zodat deze samen met één aanvraag afgenomen kunnen worden.
No wrong doorAP22Overheidsloketten verwijzen gericht door naar de dienst
Automatische dienstverleningAP23De dienst wordt na bepaalde signalen automatisch geleverd.
Proactief aanbiedenAP24De dienst ondersteunt proactiviteit van dienstverleners binnen en buiten de organisatie
Transparante dienstverleningAP25Afnemers worden geïnformeerd over de stand van zaken bij de gevraagde dienst.
Afnemer heeft inzageAP26De afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik er van
Een verantwoordelijke organisatieAP27Eén organisatie is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de dienst
Afspraken vastgelegdAP28Dienstverlener en afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. hebben afspraken vastgelegd over de levering van de dienst
De dienstverlener voldoet aan de normAP29De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) draagt zelf de consequenties wanneer de dienst afwijkt van afspraken en standaarden.
Verantwoording dienstlevering mogelijkAP30De wijze waarop een dienst geleverd is, kan worden verantwoord
PDCA-cyclus in besturing kwaliteitAP31De kwaliteit van de dienst wordt bestuurd op basis van cyclische terugkoppeling.
Sturing kwaliteit op het hoogste niveauAP32Sturing op de kwaliteit van de dienst is verankerd op het hoogste niveau van de organisatie
Baseline kwaliteit dienstenAP33De dienst voldoet aan de baseline kwaliteit.
Verantwoording besturing kwaliteitAP34De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) legt verantwoording af over de mate van control, in overleg met de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn..
Continuïteit van de dienstAP35De levering van de dienst is continu gewaarborgd.
Uitgangssituatie herstellenAP36Wanneer de levering van een dienst mislukt, wordt de uitgangssituatie hersteld
Identificatie authenticatie en autorisatieAP37Dienstverlener en afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. zijn geauthenticeerd wanneer de dienst een vertrouwelijk karakter heeft
Informatiebeveiliging door zonering en filteringAP38De betrokken faciliteiten zijn gescheiden in zones.
Controle op juistheid volledigheid en tijdigheidAP39De betrokken systemen controleren informatie-objecten op juistheid, volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld. en tijdigheid.
Onweerlegbaarheid (principe)AP40De onweerlegbaarheidBegrip dat gebruikt wordt bij elektronische berichtuitwisseling en dat inhoudt dat de zender van een bericht niet kan ontkennen een bepaald bericht te hebben verstuurd en dat de ontvanger van een bericht niet kan ontkennen het bericht van de zender in de oorspronkelijke staat te hebben ontvangen. van berichtenuitwisseling wordt gegarandeerd door wederzijdse authenticatie en door versleuteling van elektronische handtekeningen.
BeschikbaarheidAP41De beschikbaarheid van de dienst voldoet aan de met de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. gemaakte continuïteitsafspraken.
IntegriteitAP42De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) waarborgt de integriteit van gegevens en systeemfuncties.
Vertrouwelijkheid (principe)AP43De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) verschaft alleen geautoriseerde afnemers toegang tot vertrouwelijke gegevens.
ControleerbaarheidAP44De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) zorgt ervoor dat de beoogde toegang tot gegevens en de juiste werking van zijn systemen continu alsook achteraf te controleren is.