Principes tabel

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Basisprincipes

  ID Stelling
Proactief BP01 Afnemers krijgen de dienstverlening waar ze behoefte aan hebben.
Vindbaar BP02 Afnemers kunnen de dienst eenvoudig vinden.
Toegankelijk BP03 Afnemers hebben eenvoudig toegang tot de dienst.
Standaard (Basisprincipe) BP04 Afnemers ervaren uniformiteit in de dienstverlening door het gebruik van standaardoplossingen.
Gebundeld BP05 Afnemers krijgen gerelateerde diensten gebundeld aangeboden.
Transparant BP06 Afnemers hebben inzage in voor hen relevante informatie.
Noodzakelijk BP07 Afnemers worden niet geconfronteerd met overbodige vragen.
Vertrouwelijk BP08 Afnemers kunnen erop vertrouwen dat informatie niet wordt misbruikt.
Betrouwbaar BP09 Afnemers kunnen erop vertrouwen dat de dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) zich aan afspraken houdt.
Ontvankelijk BP10 Afnemers kunnen input leveren over de dienstverlening.

Afgeleide principes

  ID Stelling
Diensten zijn herbruikbaar AP01 De dienst is zodanig opgezet, dat andere organisaties deze in eigen diensten kunnen hergebruiken
Ontkoppelen met diensten AP02 De stappen uit het dienstverleningsproces zijn ontsloten als dienst.
Diensten vullen elkaar aan AP03 De dienst vult andere diensten aan en overlapt deze niet
Positioneer de dienst AP04 De dienst is helder gepositioneerd in het dienstenaanbod.
Nauwkeurige dienstbeschrijving AP05 De dienst is nauwkeurig beschreven.
Gebruik standaard oplossingen AP06 De dienst maakt gebruik van standaard oplossingen
Gebruik de landelijke bouwstenen AP07 De dienst maakt gebruik van de landelijke bouwstenen e-overheid
Gebruik open standaarden AP08 De dienst maakt gebruik van open standaarden
Voorkeurskanaal internet AP09 De dienst kan via internet worden aangevraagd
Aanvullend kanaal AP10 De dienst kan, behalve via internet, via minimaal één ander kanaalCommunicatiekanaal dat bij de dienstverlening wordt gebruikt. Elk kanaal kent verschillende vormen waarin informatie kan worden gedeeld. voor persoonlijk contact worden aangevraagd.
Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal AP11 Het resultaat van de dienst is gelijkwaardig, ongeacht het kanaalCommunicatiekanaal dat bij de dienstverlening wordt gebruikt. Elk kanaal kent verschillende vormen waarin informatie kan worden gedeeld. waarlangs de dienst wordt aangevraagd of geleverd.
Eenmalige uitvraag AP12 Afnemers wordt niet naar reeds bekende informatie gevraagd
Bronregistraties zijn leidend AP13 Alle gebruikte informatieobjecten zijn afkomstig uit een bronregistratieDe plaats waar een gegeven of document voor de eerste keer is vastgelegd.
Terugmelden aan bronhouder AP14 Bij gerede twijfelEr is sprake van gerede twijfel bij een afnemer over de juistheid van een gegeven als er voldaan wordt aan de volgende criteria: :* er is een sterk vermoeden dat een (authentiek) gegeven onjuist is, :* dat vermoeden is gebaseerd op kennis en kunde van de eigen processen en doelgroep van de afnemer (een combinatie van kennis, kunde en gezond verstand), :* de afnemer kent de definitie van dit (authentiek) gegeven. De afnemer moet weten wat de definitie van een gegeven in een basisregistratie is om te kunnen beoordelen of het niet klopt. aan de juistheid van informatie, meldt de dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) dit aan de verantwoordelijke bronhouder
Doelbinding (AP) AP15 Het doel waarvoor informatie wordt (her)gebruikt is verenigbaar met het doel waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld.
Identificatie informatie-objecten AP16 Informatieobjecten zijn uniek geïdentificeerd
Informatie-objecten systematisch beschreven AP17 De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn, uniek geïdentificeerd, in een informatiemodel beschreven.
Ruimtelijke informatie via locatie AP18 De dienst ontsluit ruimtelijke informatie locatiegewijs.
Perspectief gebruiker AP19 De gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem staat aantoonbaar centraal gedurende het (door-)ontwikkelen van diensten en ondersteunende systemen.
Persoonlijke benadering AP20 De dienst benadert geïdentificeerde afnemers op persoonlijke wijze.
Bundeling van diensten AP21 De dienst wordt gebundeld met verwante diensten zodat deze samen met één aanvraag afgenomen kunnen worden.
No wrong door AP22 Overheidsloketten verwijzen gericht door naar de dienst
Automatische dienstverlening AP23 De dienst wordt na bepaalde signalen automatisch geleverd.
Proactief aanbieden AP24 De dienst ondersteunt proactiviteit van dienstverleners binnen en buiten de organisatie
Transparante dienstverlening AP25 Afnemers worden geïnformeerd over de stand van zaken bij de gevraagde dienst.
Afnemer heeft inzage AP26 De afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik er van
Een verantwoordelijke organisatie AP27 Eén organisatie is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de dienst
Afspraken vastgelegd AP28 Dienstverlener en afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. hebben afspraken vastgelegd over de levering van de dienst
De dienstverlener voldoet aan de norm AP29 De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) draagt zelf de consequenties wanneer de dienst afwijkt van afspraken en standaarden.
Verantwoording dienstlevering mogelijk AP30 De wijze waarop een dienst geleverd is, kan worden verantwoord
PDCA-cyclus in besturing kwaliteit AP31 De kwaliteit van de dienst wordt bestuurd op basis van cyclische terugkoppeling.
Sturing kwaliteit op het hoogste niveau AP32 Sturing op de kwaliteit van de dienst is verankerd op het hoogste niveau van de organisatie
Baseline kwaliteit diensten AP33 De dienst voldoet aan de baselineEen gemeenschappelijk normenstelsel binnen een organisatie, waaruit passende maatregelen kunnen worden afgeleid. Een type baseline is de baseline kwaliteit, dat wil zeggen een organisatiebreed normenkader waarin de organisatie ook alle concrete maatregelen beschrijft die de kwaliteit van de diensten waarborgen. kwaliteit.
Verantwoording besturing kwaliteit AP34 De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) legt verantwoording af over de mate van control, in overleg met de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn..
Continuïteit van de dienst AP35 De levering van de dienst is continu gewaarborgd.
Uitgangssituatie herstellen AP36 Wanneer de levering van een dienst mislukt, wordt de uitgangssituatie hersteld
Identificatie authenticatie en autorisatie AP37 Dienstverlener en afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. zijn geauthenticeerd wanneer de dienst een vertrouwelijk karakter heeft
Informatiebeveiliging door zonering en filtering AP38 De betrokken faciliteiten zijn gescheiden in zones.
Controle op juistheid volledigheid en tijdigheid AP39 De betrokken systemen controleren informatie-objecten op juistheid, volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld. en tijdigheid.
Onweerlegbaarheid (principe) AP40 De onweerlegbaarheidBegrip dat gebruikt wordt bij elektronische berichtuitwisseling en dat inhoudt dat de zender van een bericht niet kan ontkennen een bepaald bericht te hebben verstuurd en dat de ontvanger van een bericht niet kan ontkennen het bericht van de zender in de oorspronkelijke staat te hebben ontvangen. van berichtenuitwisseling wordt gegarandeerd door wederzijdse authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit. en door versleuteling van elektronische handtekeningen.
Beschikbaarheid AP41 De beschikbaarheidgegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen. van de dienst voldoet aan de met de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. gemaakte continuïteitsafspraken.
Integriteit AP42 De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) waarborgt de integriteit van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd en systeemfuncties.
Vertrouwelijkheid (principe) AP43 De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) verschaft alleen geautoriseerde afnemers toegang tot vertrouwelijke gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd.
Controleerbaarheid AP44 De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) zorgt ervoor dat de beoogde toegang tot gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd en de juiste werking van zijn systemen continu alsook achteraf te controleren is.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen