Procedure aanmelden en wijzigen standaarden Forum Standaardisatie

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Toetsingsprocedure voor de lijsten met open standaarden[bewerken]

Forum Standaardisatie hanteert een vaste toetsingsprocedure voor het opnemen van standaard op een van de lijsten. Deze is hieronder weergegeven, maar ook samengevat in de pagina Belangrijkste vragen en antwoorden toetsingsprocedure Forum Standaardisatie. De procedure is ingedeeld in drie fases:

 1. Aanmeldfase
 2. Toetsingsfase
 3. Besluitvormingsfase

Onderstaande visualisatie geeft globaal weer hoe de toetsingsprocedure verloopt en wat de doorlooptijd is. De volledige toetsingsprocedure staat ook beschreven in de Toelichting op de toetsingsprocedure (PDF, 574 kB) van Forum Standaardisatie.

De procedure geldt voor zowel het aanmelden van nieuwe standaarden als het aanmelden van een nieuwe versie van een standaard, het verplaatsen van een standaard of de verwijdering van een standaard. Hieronder worden de fases aanmelden, toetsen en besluitvorming verder toegelicht.

De Aanmeldfase[bewerken]

Elke organisatie die een standaard kent die de interoperabiliteit bevordert zonder dat dit ten kosten gaat van de leveranciersonafhankelijkheid kan deze aanmelden bij Forum Standaardisatie, dus ook private partijen. Wel moet een overheidsorganisatie die belang heeft bij de standaard de aanmelding ondersteunen. Ook het aanmelden van een nieuwe versie van een standaard, een wijziging en een verzoek tot verwijdering mag elke organisatie doen.

Uitleg open standaarden[bewerken]

Op de pagina Open Standaarden wordt het wat en waarom met betrekking tot open standaarden uitgelegd. Ook de taken van Forum Standaardisatie staan hier beschreven. Het kan handig zijn die informatie door te nemen voor je een standaard aanmeldt.

De aanmeldformulieren[bewerken]

Het aanmelden van een nieuwe standaard of een wijzigingsvoorstel gaat via standaardformulieren. Voor elk voorstel is er een apart formulier beschikbaar:

Als je niet de standaard wilt wijzigen, maar alleen de informatie die er over vermeld wordt, neem dan even contact op met het Forum via het contactformulier.

Na aanmelding wordt een intakegesprek ingepland met de indiener. Dit gebeurt over het algemeen binnen 3 weken na aanmelding, afhankelijk van het aantal binnen gekomen aanmeldingen. Tijdens het intake gesprek wordt onder andere de compleetheid van het aanmeldformulier, de toetsingsprocedure en de rol van de indiener besproken.

Basiscriteria voor het in procedure nemen[bewerken]

Forum Standaardisatie hanteert de volgende basiscriteria voor het in procedure nemen van een standaard:

 • De standaard is niet al wettelijk verplicht
 • De standaard is toepasbaar op elektronische gegevensuitwisseling tussen en met (semi-)overheidsorganisaties
 • De standaard draagt bij aan de interoperabiliteit van de (semi-)overheid voor de desbetreffende functionaliteit
 • De standaard lost een bestaand en in de praktijk ervaren interoperabiliteitsprobleem op en de standaard staat niet in de weg van leveranciersonafhankelijkheid

Zie ook Toetsen van Standaarden bij Forum Standaardisatie onder de kop Basiscriteria voor het in procedure nemen

Toetsingsfase[bewerken]

In deze fase krijgt de standaard de status 'in behandeling'. Vervolgens wordt deze getoetst aan de hand van de inhoudelijke criteria. Als de standaard voldoet aan de inhoudelijk criteria komt hij in openbare consultatie.

In behandeling[bewerken]

Als besloten is om de standaard in behandeling te nemen wordt de status van de standaard aangepast en wordt deze op de lijst met standaarden in behandeling geplaatst. De naam, versie, omschrijving en beheerorganisatie staan per standaard vermeld op deze lijst. Ook kan vanaf deze lijst doorgeklikt worden naar de standaard of, versie van de standaard zelf. Onder detailinformatie is indien aanwezig documentatie opgenomen zoals het expertadvies, de reacties uit openbare consulatie en het advies van Bureau Forum.

Inhoudelijke criteria[bewerken]

De toetsingsfase maakt onderscheid tussen aanbevolen standaarden en verplichte standaarden. Een aanbevolen standaard wordt door ten minste één expert getoetst, een verplichte standaard wordt door een expertgroep bestaande uit tenminste acht experts getoetst.

De expertgroep onderzoekt of de aangemelde standaard voldoet aan de inhoudelijke criteria:

 1. De toegevoegde waarde van de standaard.
 2. De openheid van het standaardisatieproces.
 3. Het draagvlak voor en de ervaringen met de standaard.
 4. Opname van de standaard bevordert de adoptie er van.

Zie ook Toetsen van Standaarden bij Forum Standaardisatie onder de kop Verloop toetsingsprocedure.

Openbare consultatie[bewerken]

Wanneer de standaard voldoet aan de inhoudelijke criteria wordt deze beschikbaar gesteld voor openbare consultatie. In een periode van zo'n 5 weken kan het publiek zijn mening en feedback geven over de desbetreffende standaard. Na sluiting van de consultatieperiode worden alle reactie beoordeeld door Forum Standaardisatie.

Op de pagina Openbare consultatie bij Forum Standaardisatie staat vermeld welke standaarden op dit moment in consultatie zijn tezamen met de start- en einddatum.

Besluitvormingsfase[bewerken]

In deze fase wordt aan de hand van het expertonderzoek en de resultaten vanuit de openbare consultatie een advies geformuleerd door Forum Standaardisatie. Het advies wordt vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO). Het OBDO neemt op basis van het advies het besluit of de standaard geplaatst of verwijderd wordt. Het OBDO kan ook besluiten dat er aanvullend onderzoek nodig is. In dit geval zal Forum Standaardisatie aanvullend onderzoek doen.

Lijsten met Standaarden[bewerken]

Op de pagina lijsten met Open Standaarden zijn de verschillende lijsten van Forum Standaardisatie opgenomen. Aan de hand van het besluit van het OBDO wordt de standaard al dan niet opgenomen op een van deze lijsten.

Forum Standaardisatie hanteert de volgende lijsten:

Op de pagina Planning Forum standaardisatie vind je de jaarplanning 2018 en voorjaar 2019. Aan de hand van deze planning wordt bovenstaand toetsingsprocedure doorlopen.