Producten van bouwstenen

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Van sommige bouwstenen zijn bij ons specifieke producten bekend binnen deze bouwstenen. Afnemers kunnen aansluiten op deze producten om gebruik te maken van de bouwsteen.

Bekijk ook de begrippen bij producten. Deze informatie komt deels uit het voormalige overzicht van 'producten en diensten van basisregistraties' van het Stelsel van Basisregistraties.

Zie ook de volledige tabel met alle eigenschappen.

ProductTypeRealiseert bouwsteenBeschrijving
AbonnementserviceWOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)Abonnementservice die een automatisch bericht afgeeft wanneer er iets verandert in de registratie van voor de afnemer van belang zijnde WOZobjecten. Alle wijzigingen worden gebeurtenisgedreven aangeleverd.

Een afnemer kan zich abonneren op alle WOZ-objecten of op de gegevens van één of meer waterschappen.

Abonnementservice WOZ loopt via Digilevering.
Ad Hoc Adresvraag / AdresverstrekkingBRP (Basisregistratie Personen)Geeft persoonsgegevens van alle op een adres ingeschreven personen. Bevragen kan met een adres als ingang of met persoonsgegevens als ingang.
AdHoc vraag/verstrekking op verzoekBRP (Basisregistratie Personen)Verstrekking van gegevens van een bepaalde ingeschrevene naar aanleiding van een door afnemer gestelde vraag.
AdressenbestandHR (Basisregistratie Handelsregister)Eenmalige of maandelijkse levering met adresgegevens van een door de gebruiker gespecificeerde set bedrijven. Filtering is mogelijk op diverse criteria, waaronder gemeente, postcode, SBIcode. Het data-formaat van dit product is niet geheel handelsregister-compliant (afwijkende notatie BAG adressen) en levert geen BAG-IDs. Het product wordt naar verwachting uitgefaseerd.
BAG Compact (eenmalig/abonnement)BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)BAG Compact is een XML-bestand met alle BAG-adressen op basis van een vaste peildatum van heel Nederland. Behalve adressen bevat het bestand ook adresgerelateerde elementen uit de LV BAG. BAG Compact op website Kadaster.
BAG DigileveringBAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)Abonnementenservice om realtime een bericht te ontvangen bij een wijziging in de LV BAG. BAG Digilevering op website Kadaster.
BAG Extract (eenmalig/abonnement)BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)Levering van een totaalstand van alle BAG-gegevens voor het gevraagde gebied (volledige levenscyclus of op peildatum). Mogelijk om te selecteren op gemeente, meerder gemeenten of geheel Nederland.

Een bestand van heel Nederland is permanent beschikbaar met een vertraging van maximaal één maand. Bij een abonnement bestaan twee varianten: óf periodieke (maandelijks/dagelijks) levering van de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande levering óf maandelijks een levering van de een totaalstand.

BAG Extract op website Kadaster.
BAG Extract mutatiesBAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)Bij een abonnement bestaan twee varianten: óf periodieke (maandelijks/dagelijks) levering van de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande levering óf maandelijks een levering van de totaalstand.
BAG WMS/WFS (via PDOK)BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)Biedt BAG gegevens van een in de vraag gespecificeerde geografische contour, hetzij als ‘plaatje’ (WMS) hetzij als data, welke door de afnemer gevisualiseerd, opgeslagen en bewerkt kunnen worden. De WFS service is vooralsnog gemaximeerd op 15000 objecten.
BAG bevragenBAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)Webservice voor het geautomatiseerd bevragen van de LV-BAG met behulp van software van de afnemer.

BAG Bevragen kan de volledige levenscyclus van een object opvragen.

BAG bevragen op website Kadaster.
BAG viewerBAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)Website waar een BAG-kaart getoond wordt. Klikken op panden toont de onderliggende pand- en verblijfsobjectgegevens. Viewer toont actuele en historische gegevens. BAG viewer op website Kadaster.
BRK-BAG koppeltabel (BRK-adressen on-line)BRK (Basisregistratie Kadaster)Deze te downloaden koppeltabel biedt de relatie tussen BAG-verblijfsobjecten en het bijbehorende kadastrale perceel. BRK-BAG koppeltabel op website Kadaster
BRK-levering Mutaties abonnement (mutaties)BRK (Basisregistratie Kadaster)Bestandslevering van de BRK. Integreert administratieve en geografische gegevens. Leverbaar als eenmalige standlevering, dagelijkse mutatielevering. Filtering mogelijk op gemeente, gebied en subject. Downloadservice.
BRK-levering Stand (eenmalig, periodiek)BRK (Basisregistratie Kadaster)Bestandslevering van de BRK. Integreert administratieve en geografische gegevens. Leverbaar als eenmalige standlevering, periodieke standlevering. Filtering mogelijk op gemeente, gebied en subject. Downloadservice. Verwerkingstermijn: maximaal 15 werkdagen.
 • BRK Levering op website Kadaster
 • Batch-gewijs via bestandenBRI (Basisregistratie Inkomen)Batch-gewijs via bestanden: afnemer stuurt een lijst BSN’s en krijgt BSN’s + AIG (authentiek inkomen gegeven) terug.
  Batch-gewijs via bestanden (vraaggedreven)BRI (Basisregistratie Inkomen)Batch-gewijs via bestanden: afnemer stuurt een lijst BSN’s en krijgt BSN’s + AIG (authentiek inkomen gegeven) terug.
  Bestandsleveringen BRTBRT (Basisregistratie Topografie)Bestandsleveringen van de verschillende BRT-datasets.

  Via PDOK:

  • TOP10NL (voor schaalniveau’s tussen 1:5.000 en 1:25.000) wordt geleverd in bestandsformaten GML.
  • TOPvector (voor schaalniveau’s tussen 1:25.000 en 1:250.000) wordt geleverd in de bestandsformaten DGN, DXF en Shape.
  • TOPgrenzen wordt geleverd in de bestandsformaten DGN en Shape.
  • TOPnamen wordt geleverd in de bestandsformaten GDB, Dbase of Excel.
  (Datasets alleen voor geheel Nederland of deelgebied)
  Conditionele verstrekking van gegevensBRP (Basisregistratie Personen)Eenmalige verstrekking naar aanleiding van een relevante wijziging op de persoonslijst, bijvoorbeeld ‘persoon is geëmigreerd'.
  Dataservice InschrijvingHR (Basisregistratie Handelsregister)Webservice voor het opvragen van gegevens betreffende de inschrijving van de onderneming, waaronder rechtspersoon, maatschappelijke activiteit, handelsnamen, vestigingen en functionarissen. Twee versies: ‘Inschrijving’ en ‘Inschrijving In het kort’, de laatste bevat een kleinere gegevensset (onder meer geen functionarissen, geen vestigingen).
  Dataservice VestigingHR (Basisregistratie Handelsregister)Webservice voor het opvragen van vestigingsgegevens. Twee versies, ‘Vestiging’ en ‘Vestiging in het kort’, de laatste bevat een kleinere gegevensset.
 • KvK productpagina Dataservice Vestiging
 • KvK productpagina Dataservice Vestiging In het Kort
 • Digitale Kadastrale Kaart (DKK) (initiële stand & mutaties)BRK (Basisregistratie Kadaster)Bestandslevering van de Geautomatiseerde Kadastrale Registratie. Voor bestaande afnemers mutaties af te nemen via downloadservice. Product wordt uitgefaseerd per 1 januari 2017 en is beschikbaar als webservice en download via PDOK.
  Digitale kadastrale kaart (via PDOK)BRK (Basisregistratie Kadaster)Webservice voor het opvragen van de kadastrale kaart binnen een zelf te specificeren uitsnede. Wordt geleverd door PDOK volgens WMS en WMTS standaard. Digitale Kadastrale Kaart op website PDOK
  Directe gegevenslevering via webserviceBRV (Basisregistratie Voertuigen)Interactieve gegevensverstrekking en –aanlevering via onlineverbindingen
  Gegevensverstrekking via abonnementBRV (Basisregistratie Voertuigen)Op basis van afspraken wordt een bestand geleverd.
  Gegevensverstrekking via selectiesBRV (Basisregistratie Voertuigen)Klanten ontvangen op basis van een abonnement een afgesproken selectie van gegevens.
  HR Dataservice Berichten via DigileveringHR (Basisregistratie Handelsregister)Als een gebeurtenis plaatsvindt, wordt dit automatisch naar de afnemer gestuurd. Het betreft bijvoorbeeld mutaties over inschrijvingen of vestigingen. Er wordt een STUF-bestand geleverd. Zie productinformatie HR Dataservice Berichten via Digilevering op KvK.nl.
  HR inzienHR (Basisregistratie Handelsregister)Gebruiker kan handmatig beperkte set gegevens van bedrijven inzien via internet, waaronder naam, KVK-nummer, vestigingsnummer. Bij resultaten worden SBI-code en BAG-ID van het adres (object) niet getoond.
  Inzage BRIBRI (Basisregistratie Inkomen)Inzage geregistreerd inkomen (BRI) voor burgers op MijnOverheid vanaf 1 juni 2015. Plan is om in de loop van 2016 ook op MijnBelastingdienst te realiseren.
  KIK inzageBRK (Basisregistratie Kadaster)Webservice voor het online inzien van de BRK, te weten kadastraal bericht persoon, kadastraal bericht object, hypothecair bericht object, uittreksel kadastrale kaart, negatieve mededeling. KIK-inzage op website Kadaster
  Kadaster Online en Kada internetBRK (Basisregistratie Kadaster)Middels Kadaster-on-line kunnen handmatig uittreksels worden opgevraagd van de kadastrale kaart, daarnaast kunnen kadastrale berichten, hypothecaire berichten en objectenlijsten worden opgevraagd.

  Middels Kada internet kunt u vastgoedinformatie online aanvragen en inzien.

  "Mijn Kadaster" op website Kadaster
  Klassiek Stuf-WOZ bestand (tijdens overgangsfase)WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)In de overgangsfase naar de LV-WOZ (als sommige gemeenten wel en andere nog niet zijn aangesloten op de LV-WOZ) worden door de LV-WOZ nog Stuf-WOZ bestanden geleverd voor gemeenten die zijn aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ. Deze overgangsfase loopt vanaf het moment dat de eerste gemeente is aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ tot maximaal één jaar nadat de laatste gemeente is aangesloten.
  LocatieserverBAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)Zoekservice van PDOK waar men kan zoeken op administratiegegevens om daarna naar de positie op de kaart van het gegeven te gaan. Bij gegevens kan men denken aan o.a. adressen, straten, woonplaatsen (BAG), maar ook aan Kadastrale informatie (DKK), weginformatie (NWB), Wijk-en buurtinformatie en Waterschapsinformatie.
  Loket voor openbare WOZ-waarde van woningen ('WOZ-viewer', openbaar)WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)In voorbereiding, beschikbaar vanaf 1 oktober 2016. Lijkt sterk op de BAG viewer
  MO AKR/DKK via KadatainternetBRK (Basisregistratie Kadaster)
  Massale informatie verstrekking (initiële stand & mutaties)BRK (Basisregistratie Kadaster)Bestandslevering van de geautomatiseerde Kadastrale Registratie (AKR) Mutaties af te nemen via downloadservice. Product is uitgefaseerd per 1 januari 2016 en is vervangen door BRK Levering.
  MutatieabonnementHR (Basisregistratie Handelsregister)Wekelijkse of maandelijkse levering van gemuteerde gegevens. Noot Kamer van Koophandel: ”Het mutatieabonnement is wel een product van de KvK maar vanwege de actualiteitseis niet als zodanig bruikbaar om aan te sluiten op het stelsel (van basisregistraties).”
  SelectieverstrekkingBRP (Basisregistratie Personen)Eenmalige of periodieke bulkverstrekking van gegevens van personen die aan een bepaalde voorwaarde voldoen. Deze verstrekking is bijvoorbeeld geschikt voor vragen als ‘alle personen die nu ouder zijn dan 65’.
  Spontane verstrekking van gegevensBRP (Basisregistratie Personen)De afnemer kan indicaties laten plaatsen bij individuele personen, en krijgt dan eerst een ‘vulbericht’ met alle gegevens waarvoor geautoriseerd; later de mutaties die optreden bij deze personen (was-wordt berichten). Mutaties worden binnen afgesproken tijd aan de afnemer aangeleverd.
  Uittreksel inzienHR (Basisregistratie Handelsregister)Gebruiker kan van een handmatig geselecteerd bedrijf een uittreksel KVK als bestand downloaden. De mogelijkheid bestaat daarnaast om gewaarmerkte kopie op papier aan te vragen.
  Webapplicatie individuele bevragingBRV (Basisregistratie Voertuigen)Via online verbinding gegevens uit de BRV raadplegen.
  Webapplicatie individuele bevraging (machine-machine)BRV (Basisregistratie Voertuigen)Via online verbinding gegevens uit de BRV raadplegen.
  Webapplicatie individuele bevraging (voor geautoriseerde afnemers)WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)Webapplicatie voor het raadplegen van gegevens van WOZ-objecten.
  Webservice bestuurlijke grenzen (via PDOK)BRK (Basisregistratie Kadaster)Webservice voor het opvragen van rijks-, provincie- en gemeentegrenzen. Wordt geleverd volgens WMS en WFS standaard. Bestuurlijke grenzen op website PDOK
  Webservice individuele synchrone bevragingWOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)Webservice om gegevens van een beperkt aantal WOZ-objecten af te nemen en geautomatiseerd in de eigen applicatie te verwerken. De afnemer kan een waardepeildatum specificeren. Maximaal 25 objecten per bevraging.
  Webservice massale bevragingWOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)Webservice om 'grote' hoeveelheden objectgegevens af te nemen.

  Een afnemer kan de selectie van WOZ-objecten en de gewenste attributen definiëren in de vorm van een StUF 03.01-vraagbericht.

  Levertijd afhankelijk van de complexiteit van de vraag, maar meestal enkele uren.
  Webservices (via PDOK)BRT (Basisregistratie Topografie)Webservices die een in het vraagbericht gespecificeerde uitsnede van de Basisregistratie Topografie bieden, welke middels een GIS-applicatie kan worden getoond ‘als plaatje’. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de open standaarden, WMS, WMTS en/of TMS. De actualisatiefrequentie van de BRT is 5 kaartbladen per jaar. Elke informatie update betreft circa 10% van Nederland hierdoor ontstaat een integrale actualiteit van 2 jaar .

  Keus uit de volgende datasets: