Register voor aandachtsfunctionarissen kindermishandeling/ huiselijk geweld

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Register voor aandachtsfunctionarissen kindermishandeling/ huiselijk geweld
Inhoud: Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling/ huiselijk geweld
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning personen


Domein: Domein Familie jeugd en gezinOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Bronhouder: Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw) en de landelijke vakgroep van aandachtsfunctionarissen kindermishandeling (LVAK)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling/ huiselijk geweld

Beschrijving

Registratie van deze functionarissen past goed binnen de ontwikkelingen rondom de meldcode huiselijk geweld. De meldcode biedt houvast bij het zetten van de juiste stappen als er huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling wordt gesignaleerd. De aandachtsfunctionarissen spelen hier een belangrijke rol in. Om signalen goed in te kunnen schatten, is specifieke achtergrondkennis vereist. De LVAK wil met de registratie de kwaliteit van de taakuitoefening van haar leden bevorderen en borgen.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling