Reglement data on the web software community

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is deel twee van de charter van de Software for Data on the Web Community. Deel één beschrijft het statement van de community: ambitie, doelstelling, de community en de resultaten. Deel twee geeft de operationalisatie van dit statement in de vorm van een reglement.

Doel en doelgroep

De software for Data op het Web Community richt zich op het verbeteren van de waarde en toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. van data op het web door het ontwikkelen van software, bij elkaar brengen van potentiële gebruikers van de software en het vergroten van de openheid van de software (zie: Part I Statement, ambition & objectives).

De doelgroep van de community is iedereen in de digitale wereld die data wil delen, of wil gebruiken. Als eerste stap in het bereiken van deze doelgroep beginnen we klein: primair richten we ons op Linked data op het web en is onze focus de Nederlandse markt, specifiek de Nederlandse Overheid (publieke data). Zowel Linked Open Data als Linked Secure Data vallen onder de scope.

Community en aansluiting op bestaande organisaties en samenwerkingen

De community is een open samenwerkingsplatform: een ieder die een positieve bijdrage levert aan de doelstelling van de community is welkom om deel te nemen (zie: Statement software voor data op het web community). Dat kunnen zowel individuen zijn als vertegenwoordigers van publieke en private partijen.

De community opereert onder de vlag van de stichting ICTU, vanuit de basisgedachte van ICTU:

ICTU heeft ten doel overheidsorganisaties te ondersteunen en te faciliteren bij het ontwikkelen, introduceren en implementeren van innovatieve ICT-toepassingen en instrumenten. De organisatie werkt uitsluitend in opdracht van samenwerkende overheden aan ICT vraagstukken met een generiek karakter.

De community promoot het delen van software, kennis en ervaringen. Er bestaan andere communities die op specifieke onderwerpen rondom het aandachtsgebied van de community actief zijn. De community heeft een sterke band met het Platform Linked Data Nederland (PLDN): ambitie en doelstellingen zijn deels overlappend. Uitwisseling van kennis, kunde en faciliteiten wordt bevorderd. Binnen PLDN bestaat een werkgroep die zich bezig houdt met het ontwikkelen van Linked Data software. Leden uit deze werkgroep zijn ook leden van de community.

Publicaties en uitingen

Noraonline is de primaire website waarop publicaties en uitingen worden gedaan. Daarnaast is de community aanwezig als organisatie op shared platformen, zoals Github en Docker.

Activiteiten

 1. De Community publiceert de resultaten in de vorm van bruikbare software en best practices voor de toepassing van die software op een openbaar toegankelijk platform.
 2. De Community publiceert de resultaten onder een geëigende open source licentie die geen beperkingen oplegt aan het gebruik en commercieel hergebruik toestaat, maar wel regelt dat verbeteringen en toevoegingen aan de ‘core’ software worden gedeeld met de community.
  1. Bij de keuze van een licentie spelen aspecten als sustainability, community involvement en cross-project development een rol. Binnen de community wordt een best-practice hiervoor uitgewerkt.
  2. De licentie kan worden uitgegeven onder de naam van de inbrenger. Daarnaast biedt de community de mogelijkheid de software over te dragen aan de community en een licentie uit te geven onder de naam van de community.
 3. De Community is een platform voor het toetsen van verbeteringen en aanvullingen alvorens deze aan de core worden toegevoegd. Hiertoe wordt een ‘chief committer’ benoemd per resultaat.
 4. De Community beheert een demo- test- en acceptatieomgeving voor demonstratie respectievelijk testen en voor acceptatie klaarzetten van verbeteringen en aanvullingen van de resultaten.
 5. De Community beheert en modereert een kennisplatform in de vorm van een wiki voor informatiemanagers en architecten waarop best practices voor het toepassen van de bouwstenen worden gedeeld.
 6. De Community sluit aan bij internationale gremia zoals de W3C ‘declarative linked data apps community’ en 'best practices for data on the web working group’

Een overzicht van software, best practices voor die software en de chief committers staat op de hoofdpagina.

Voor opdrachten aan ICTU voor het verrichten van (ICT) diensten en/of voor de realisatie van software en/of adviesopdrachten waarbij ICTU in aanraking kan komen met persoonsgegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens of waarbij ICTU verplicht is melding te maken in het kader van het Meldplicht Datalekken wordt een bewerkersovereenkomst (PDF, 318 kB) gehanteerd.

Organisatie

Leden

 1. Leden zijn (natuurlijke) personen die op persoonlijke titel dan wel vanuit hun rol in een organisatie op enigerlei wijze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van software of deelnemen aan een discussie op de wiki.
  1. Iedereen zich aanmeldt op de wiki of anderszins een actieve bijdrage levert wordt automatisch lid.
  2. Het lidmaatschap eindigt door afmelding.
  3. Het lidmaatschap eindigt ook als de lidgegevens zoals het E-mailadres (bij de jaarlijkse verificatie) niet meer kloppen.

Stuurgroep

 1. De community wordt getrokken door een stuurgroep, die bestaat uit tenminste 3 personen.
 2. De stuurgroep is verantwoordelijk voor het besturen van de community.
 3. Stuurgroepleden hebben een zittingsduur van 3 jaar. Er is een rooster van aftreden, waarbij ieder jaar 1 stuurgroeplid aftreedt. Stuurgroepleden zijn voor maximaal 3 termijnen (her)benoembaar en worden benoemd door de ‘community meeting’. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
 4. De stuurgroepleden benoemen uit hun midden een trekker die de stuurgroep voorzit.

Chief committer

 1. De ‘chief committer’ toetst verbeteringen en aanvullingen voor een Community component alvorens deze aan de core worden toegevoegd.
 2. Voor componenten die zijn gepubliceerd onder licentie van ICTU wordt de ‘chief committer’ aangesteld door de community meeting.
 3. Voor componenten die zijn gepubliceerd onder licentie van de initiatiefnemer zelf wordt de chief committer aangedragen door de uitgever van de licentie.

Community meeting

 1. Tenminste 1 keer per jaar organiseert de stuurgroep een 'community meeting’.
 2. In de jaarlijkse ‘community meeting’ wordt het beleid en het bijbehorende mandaat van de stuurgroep voor het komende jaar vastgesteld.
 3. De jaarlijkse ‘community meeting’ heeft de vorm krijgen van een openbaar toegankelijk jaarcongres.
 4. Als daar aanleiding toe is kunnen ook frequenter congressen of 'community meetings' worden georganiseerd.