SIVA-methodiek

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Afbeelding van het boek SIVA - Methodiek voor de ontwikkeling van auditreferentiekaders

De SIVA-methodiek is ontwikkeld door Wiekram N.B. Tewarie PhD. aan de Vrije Universiteit. De letters SIVA staan voor Structuur, Inhoud, Vorm en Analysevolgorde, de vier componenten van het SIVA-raamwerk.

De SIVA-methodiek maakt het mogelijk sluitende normenkaders te ontwikkelen en biedt handvatten om binnen een vastgestelde scope van een te normeren onderwerp te doordenken voor welke aspecten normen nodig zijn en die aspecten vervolgens gestructureerd uit te werken.

Om de volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld. van dit denk- en ontwikkelproces te borgen, wordt een matrix gehanteerd die ontstaat door het uitzetten van de dimensies Structuur en Inhoud (de eerste twee letters in ’SIVA’).


Tewarie’s dissertatie, A Structured Approach to IT Auditing – Model Based Development of Audit Terms of Reference, bevat de wetenschappelijke basis voor de SIVA-methodiek. Een verkorte Nederlandstalige beschrijving verscheen in 2015.

Matrix structuur- en inhoudsdomeinen

De structuurdomeinen zijn: Beleid, Uitvoering en Control; de inhoudsdomeinen: Intentie, Functie, Gedrag en Structuur. Zo ontstaat de volgende matrix:

Matrix met links de structuurdomeinen Beleid, Uitvoering en Control en boven de inhoudsdomeinen Informatie, Functie, Structuur en Gedrag.

Door nu uit bestaande kaders, zoals ISO 27002, SoGP etc. normen in deze matrix onder te brengen, wordt zichtbaar waar nog gaten zitten en wordt duidelijk waar aanvullingen nodig zijn. De uitkomst van een consequent doorgevoerde SIVA-aanpak is een complete en eenduidig geformuleerde beschrijving van de normen.

Syntax SIVA-methodiek

De volgende plaat maakt de syntax van een met SIVA beschreven norm duidelijk:

Syntax van de SIVA-methodiek: een hoofdnorm of criterium is een stelling inclusief een duidelijke gedefinieerde actor, die handelt om aan de norm te voldoen, en een of meerdere trefwoorden die de deelonderwerpen van de norm typeren. De trefwoorden zijn ondertreept en per trefwoord worden subnormen gedefinieerd. Daarnaast heeft de hoofdnorm een Doelstelling en een risico.

Verwerking resultaten SIVA-methodiek in de wiki van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur

De SIVA-methodiek wordt gebruikt in de Information Security Object Repository (ISOR), die ontsloten wordt binnen de NORA-wiki. Hiervoor is een aantal sleuteltermen omgezet naar semantische eigenschappen, zodat Themaprincipes en Normen uit de ISOR gefilterd en gesorteerd kunnen worden op deze eigenschappen.

Structuurdomeinen geïmplementeerd als beveiligingsaspecten

Drie paarse rechthoeken met in wit de teksten Beleid, Uitvoering en Control, met daarnaast een kleiner paars vierkant met de eerste letter van deze drie beveiligingsaspecten.
Omdat de term domeinen al in gebruik is in de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur met een andere betekenis zijn er andere benamingen gekozen: De structuurdomeinen zijn omgezet naar de Eigenschap:Beveiligingsaspect, uitgelegd op Alle beveiligingsaspecten. Op basis hiervan zijn drie overzichten beschikbaar van de gehele inhoud van de ISOR:

Daarnaast zijn er overzichten binnen elk normenkader.

Inhoudsdomeinen geïmplementeerd als invalshoeken

De Inhoudsdomeinen zijn omgezet naar de Eigenschap:Invalshoek, uitgelegd op Alle invalshoeken. Ook hier zijn er overzichtspagina's over de hele ISOR heen:
relaties tussen Intentie, Functie, Gedrag en Structuur zoals ook in de tekst is aangegeven.

En er zijn overzichten van de invalshoeken binnen elk normenkader.

Themaprincipe met titel, criterium, doelstelling en risico

Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Privacyprincipe

In de syntaxafbeelding van de SIVA-methodiek vormen de grijze velden (titel, hoofdnorm/criterium, doelstelling en risico) een logisch geheel. Om de normenkaders van de ISOR aan te laten sluiten op de Bindende Afspraken van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur is er voor elke titel een pagina van het type Themaprincipe aangemaakt:

Dit kan doordat de hoofdnorm net als de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Basisprincipes en Afgeleide Principes richtinggevende uitspraken zijn, geformuleerd als stelling. Bij elk themaprincipe zijn Criterium, Doelstelling en Risico toegevoegd als semantische eigenschappen van het principe.

Onderstreept trefwoord geïmplementeerd als paarse conformiteitsindicator

Net als in de syntax-afbeelding zijn de trefwoorden binnen elk criterium gemarkeerd. Omdat online onderstrepen een link aangeeft is in plaats hiervan gekozen om trefwoorden in paars en cursief weer te geven. De naam trefwoord is als eigenschapsnaam te algemeen, dus zijn de trefwoorden van elk themaprincipe vastgelegd als eigenschap:conformiteitsindicator.

Uitgewerkte trefwoorden geïmplementeerd als gerelateerde normen

Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Het inhoudelijk uitgewerkte trefwoord bestaat in feite uit een of meer concrete maatregelen om het Themaprincipe te realiseren: als je alle concrete maatregelen hebt genomen is dat een indicator dat je conformeert aan het trefwoord (conformiteitsindicator), conformeer je aan alle trefwoorden dan kun je aannemen dat je het principe hebt gerealiseerd. Per concrete maatregel is dus in de ISOR een pagina aangemaakt van het elementtype Norm, waaraan de Stelling en eventuele toelichting zijn toegevoegd als eigenschappen. De eigenschap:conformiteitsindicator is ook per norm vastgelegd, evenals de relatie 'realiseert' tussen norm en themaprincipe.

Schema dat aangeeft hoe één themaprincipe uit de ISOR uiteen valt in drie conformiteitsindicatoren, die elk weer een of meerdere normen onder zich hebben.
Relaties themaprincipes en normen via conformiteitsindicatoren (trefwoorden)