Sandbox:Gegevensmanagement/Gegevenswoordenboeken

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een tekst die iets beschrijft Het doel De hoofdtaken als tekst De resultaten De competenties Check: is doel hier gelijkend genoeg tov Eigenschap:Doel?

Wat is een gegevenswoordenboek?[bewerken]

(definitie aanroepen?)
In diverse sectoren (domeinen/ketens) van de Nederlandse overheid hebben organisaties afspraken gemaakt over eenduidige gegevensbeschrijvingen. Deze beschrijvingen zijn opgenomen in wat vaak een gegevenswoordenboek wordt genoemd. Beheerders en experts van gegevenswoordenboeken geven aan dat er, gezien de oorsprong vanuit de wet- en regelgeving, grote verschillen bestaan in de aanpak van gegevenswoordenboeken. Er is ook sprake van grote verscheidenheid in terminologie: er wordt gesproken van gegevenswoordenboeken, informatiemodellen, vocabulaires, thesauri, taxonomieën, tabellenboeken, ontologieën en registers. Soms wordt met deze termen hetzelfde bedoeld, soms heel verschillende dingen. Het is niet te verwachten dat op korte termijn (en wellicht ooit) al deze gegevenswoordenboeken op elkaar zullen zijn afgestemd en geharmoniseerd qua begrippen.

De NORA biedt een overzicht van reeds bekende gegevenswoordenboeken. Hier kun je de definities van de verschillende sectoren vinden, en/of de contactgegevens van de beheerder van het gegevenswoordenboek om meer informatie te krijgen. Een klik op de naam van een gegevenswoordenboek in het overzicht brengt je bij de detailpagina, met onder 'externe verwijzing' een link naar het eigenlijke gegevenswoordenboek.

Overzicht reeds bekende Gegevenswoordenboeken

 WerkingsgebiedBeschrijving
Aquo BegrippenWaterbeheerAquo Begrippen is één van de drie pijlers van de Aquo-standaard. Aquo Begrippen is een gegevenswoordenboek voor data met betrekking tot het waterbeheer in Nederland. Fouten in gegevensuitwisseling treden vaak op door de vele verschillende betekenissen die termen kunnen hebben. Een gegevenswoordenboek voorkomt dit, omdat dit een verzameling is van termen, definities, relaties en contexten, die betekenis geven aan data binnen bijvoorbeeld een bepaald vakgebied, database of informatiesysteem. Dit heeft als doel een eenduidige terminologie vast te stellen en daarmee spraakverwarring tussen mensen en informatiesystemen te voorkomen. Aquo Begrippen bevat daarom eenduidige termen en definities van termen, die gebruikt worden binnen waterbeheer in Nederland. Deze eenduidigheid leidt tot een betere gegevensuitwisseling.
BGT GegevenscatalogusGeo, BORDe BGT vormt de kern (verplichtende deel) van het informatiemodel geografie (IMGeo). De verdiepingsslag van de BGT die in IMGeo is vastgelegd als het optionele deel, is bedoeld voor het opslaan en uitwisselen van beheer- en plustopografie. IMGeo zorgt ervoor dat wie de optionele informatie wil beheren en/of uitwisselen, dit volgens een landelijke standaard kan doen. IMGeo biedt ook voor 3D uitwisseling van grootschalige topografie een optionele standaard en baseert zich hiervoor op de internationale standaard CityGML.
DUO gegevenswoordenboekOnderwijsHet gegevenswoordenboek van DUO vormt sinds 2008 de semantische kern van wettelijke uitvoeringstaken in het onderwijs. Registraties en uitwisselingen tussen DUO, onderwijsinstellingen en andere uitvoeringsorganisaties kunnen worden geduid aan de hand van dit gegevenswoordenboek. Hergebruik is de regel. Modellen voor registraties en uitwisselingen kunnen gebruik maken van dezelfde elementen uit het gegevenswoordenboek. Het gegevenswoordenboek van DUO is gepubliceerd als linked data api.
Dataland gegevenswoordenboekGemeentenGegevenswoordenboek over alle gebouwde objecten. Allereerst wordt een toelichting gegeven op de gebruikte terminologie bij de gegevensspecificaties. Vervolgens wordt het gebouwde object gedefinieerd waarop de DataLand-gegevens betrekking hebben. Daarna wordt elk DataLand-gegeven gespecificeerd. Kenmerkend daarvoor is dat DataLand per gegeven, uitzonderingen daargelaten, een voorkeur-specificatie kent en tevens één of meer alternatieve specificaties onderkent.
Definities GeostandaardenGEOOok wel genoemd de NEN 3610 conceptenbibliotheek. Hier vindt u definities van concepten die gebruikt worden in NEN 3610 informatiemodellen. Op dit moment zijn dit IMGeo, NEN3610 en IMRO beheerd door Geonovum en IMBRT beheerd door het Kadaster.
EAR begrippenlijstRijksoverheidBegrippen gebruikt in de EAR (EnterpriseArchitectuur Rijksdienst).
Gegevenswoordenboek
Gegevenswoordenboek MigratieketenMigratieketen, JustitieHet Gegevenswoordenboek Migratieketen (GMK) wordt beheerd door de redactiecommissie GMK, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle ketenpartners.

Het doel van het GMK is het ondersteunen van het op een juiste manier interpreteren van informatie die wordt uitgewisseld in en/of gerapporteerd over de migratieketen. Verschillende interpretaties leiden tot miscommunicatie en dus potentieel tot verkeerd handelen.

De website GMK Online is ontwikkeld om het gebruik van het GMK te vergemakkelijken. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld snel definities van gegevens opzoeken of naar informatie refereren door te 'linken'.
Gegevenswoordenboek StrafrechtsketenJustitie, StrafrechtsketenGegevenswoordenboek Strafrechtsketen.
Gegevenswoordenboek stedelijk waterbeheer (GWSW)Gemeenten, Ondergrond, Geo, Waterschappen, Infrastructuur, Water(beheer), RuimteEenduidige definities van objecten in stedelijk waterbeheer en riolering (zowel ondergronds als bovengronds), met daaraan toegevoegd de beschikbare informatie (kennis) over hun kenmerken en hun onderlinge relaties. De ontologie is in RDF/RDF/OWL-2 (Turtle) opgebouwd, waarbij een uitwisselformaat oroX is gedefinieerd (een eigen specificatie op basis van RDF-relaties).

De semantische server waarop de GWSW ontologie en ruim 60 daarop gebaseerde gemeentelijke datasets geserveerd worden, is op meerdere manieren benaderbaar:

  • data.gwsw.nl voor bekijken van de ontologie en aanroepen van individuele concepten (bijvoorbeeld Rioolput geeft alle informatie van het concept Rioolput)
  • apps.gwsw.nl biedt meerdere toepassingen voor gebruik van de ontologie en GWSW-datasets (validatie, conversies, GIS-presentatie)
  • sparql.gwsw.nl, het SPARQL end point voor queries en machine-machine communicatie
  • review.gwsw.nl/webprotege voor commentaar via Webprotege
Voor specifieke toepassingen zijn ook enkele RESTful API's beschikbaar.
Gegevenswoordenboeken justitie Elektronisch BerichtenVerkeerJustitie, strafrechtketen, migratieketenGegevenswoordenboeken voor de migratie- en strafrechtketen.
Geografische Thesaurus Zorg en WelzijnZorg, Gezondheidszorg, Welzijn, GeoDe Geografische Thesaurus Zorg en Welzijn bevat de indeling van Nederland in provincies met alle bijbehorende gemeenten en de daarbij behorende plaatsen. De plaatsen zijn te koppelen aan de postcodetabel. Daarnaast bevat de Geografische TZW regionale indelingen zoals GGD-regio’s, veiligheidsregio’s, centrumgemeenten maatschappelijke opvang, AMK-regio’s, arrondissementen enz. Exports kunnen worden ingelezen in informatiesystemen waarin geografische informatie een rol speelt, zoals voor het aangeven van de werkingsgebieden van organisaties in sociale kaarten.
IMgeo (Informatiemodel Geografie)IMgeo beschrijft informatie over de buitenruimte - wegen, sloten, groenvoorziening, verkeerslichten - in Nederland. het bevat de gegevenscatalogus van de wettelijk verplichte BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en een uitbreiding daarop.
Informatiemodel KadasterHet informatiemodel is de basis waarop specifieke productmodellen worden gebaseerd, waarmee het kadaster informatie uitwisselt met andere organisaties.

Deze informatieuitwisseling vindt plaats met berichten in XML-formaat dat gebaseerd is op een XML schema(XSD).

De XSD wordt gegenereerd op basis van het klassenmodel dat in de PDF wordt bescheven.
Informatiemodel Zaken (RGBZ) 2.0GemeentenHet informatiemodel RGBZ specificeert de gegevens en hun samenhang die gemeenten, daarmee samenwerkende organisaties en hun klanten minimaal nodig hebben om voldoende op de hoogte te zijn van lopende en afgeronde zaken.
Jeugdstrafrecht gegevenswoordenboekStrafrechtsketen, Jeugd, JustitieDit gegevenswoordenboek wordt niet meer beheerd en er is geen werkende link meer van beschikbaar.
Kenniscentrum Digitaal erfgoedArchiefwezenLijst met metadatastandaarden (structurele metadata, technische metadata en administratieve metadata).
Kernmodel Onderwijs Informatie (KOI)OnderwijsHet doel van het KOI is een conceptueel startpunt te bieden om inzicht te krijgen in de betekenis, structuur en samenhang van de belangrijkste concepten in het onderwijsdomein. Deze belangrijkste kernconcepten zijn generieke concepten die een breed afgestemde en breed gedragen betekenis hebben en een informatieonderwerp representeren. Een KOI-concept omvat een groep concepten die betrekkingen hebben op het corresponderende informatieonderwerp. Het KOI kan worden gebruikt als conceptueel verbindende ‘kapstok’ om onderliggende concepten uit verschillende informatiegebieden te categoriseren en met elkaar te verbinden.
NEN 3610Het basismodel geo-informatie (NEN3610) vereenvoudigt de uitwisseling van geo-informatie tussen partijen en informatiesystemen en maakt het gebruik van deze geo-informatie eenduidig en betekenisvol. NEN3610 bevat de gemeenschappelijke basis van de verschillende onderliggende sectorale informatiemodellen. Met behulp van dit basismodel kan er in alle sectoren tot op detailniveau worden gemodelleerd.
Nationaal Georegister (NGR)GeoDit is een catalogus van de online geo-informatie in Nederland. Bronhouders registreren hier hun gegevens. Gebruikers ontdekken hier wat er beschikbaar is. Het Nationaal Georegister maakt het zoeken en vinden van locatiegegevens makkelijker. Het is ook het Nederlandse INSPIRE portaal. Het Nationaal Georegister bevat meer dan 3.500 verwijzingen naar Nederlandse datasets waaronder zo’n 800 webservices van verschillende aanbieders.
Nederlandse TaxonomieFinanciële sectorDe Nederlandse Taxonomie is het woordenboek met definities van gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van rapportages gebaseerd op wetten en regels ten aanzien van jaarrekeningen, belastingaangiften en statistiekverplichtingen. Er kunnen extensies op de NT worden gemaakt: een rapportageproces maakt dan als basis gebruik van de NT, maar heeft voor specifieke rapportagedoeleinden een (beperkt) aantal andere definities nodig om tot de juiste rapportages te komen. Rapportage vragende partijen en software en servicesleveranciers gebruiken de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA) om de NT op de juiste wijze te implementeren. Zie de NTA Wiki.
Onderwijsbegrippenkader (OBK)OnderwijsHet OnderwijsBegrippenKader of kortweg OBK is dé gemeenschappelijke online database met alle onderwijsbegrippen en hun onderlinge relaties – te beginnen met het curriculum. Het OnderwijsBegrippenKader bevat onderwijsbegrippen zoals ‘Nederlands’; ‘havo’; ‘kerndoel’; ‘competentie’ en ‘kwalificatiedossier’. Dus er staan begrippen in van alle onderwijssoorten, van alle kerndoelen, van alle vakken, van alle competenties in de kwalificatiestructuur van het mbo, van alle referentieniveaus Taal en Rekenen. En uiteraard ook begrippen uit het administratieve domein, zoals ‘onderwijsvolger’ of ‘entreetoets’. Het OnderwijsBegrippenKader kun je beschouwen als een modelmatige weergave van het Nederlandse onderwijs. Het OBK is volledig gebaseerd op Linked Open Data en wordt beheerd door Edustandaard, het samenwerkingsplatform in het onderwijs voor beheer en gebruik van standaarden. Het OBK met zijn gestandaardiseerde termen is gelinked met specifieke woordenboeken zoals het DUO Gegevenswoordenboek. Kennisnet verzorgt de dienstverlening voor het OBK.
RIHa (Referentie Informatiemodel Handhaving)Een basisstructuur voor Relaties, Objecten en Locaties ten behoeve van de rijksinspecties voor informatie-uitwisseling in het kader van hun handhavingactiviteiten. De relatie tot de basisregistraties, andere registers en andere referentie informatiemodellen is hierin meegenomen.
RINIS GegevenswoordenboekenSociale zekerheidAlle definities, berichtstandaarden en berichtelementen, die worden gebruikt door de deelnemende sectoren. In het gegevenswoordenboek vindt u bij de toelichting de algemene informatie over standaarden, berichtformaten, tekensets en dergelijke. Om snel te kunnen zien met wie elke sector uitwisselt, is een schema opgenomen. Klikt u in het schema op een sector, dan krijgt u het overzicht van de berichten van deze sector. Een totaal overzicht van alle berichten die via RINIS worden uitgewisseld vindt u bij berichten. Elk bericht heeft een link naar de berichtdefinitie, inclusief tekenset en berichtformaat.
ROSA BegrippenkaderOnderwijsHet ROSA Begrippenkader betreft de begrippen die we gebruiken om op uniforme wijze de architectuur, de processen en informatievoorziening van het Nederlandse onderwijsdomein te beschrijven.

Het ROSA Begrippenkader bevat drie typen begrippen:

  • Domeinbegrippen: Begrippen die worden gebruikt om het beschouwde domein te beschrijven: begrippen die de inhoud vormen van onze communicatie. Je zou kunnen zeggen dat het begrippen zijn die gaan over het WAT: dat wat we met elkaar uitwisselen cq waar we over “praten”
  • GIV-begrippen: Begrippen gericht op het inrichten van de gemeenschappelijke informatievoorziening (giv). Met andere woorden, begrippen die gaan over het HOE: hoe wisselen we met elkaar uit; denk aan begrippen in relatie tot beveiliging, toegang, m2m-gegevensuitwisseling, mandatering etc. 
  • Architectuurbegrippen: Begrippen die architectuurmodellen in de ROSA toelichten.
ROSA gegevenswoordenboekOnderwijsGegevenselementen die in onderwijsketens gebruikt worden.
Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ)gemeentenHet model specificeert de gegevens en hun samenhang die gemeenten, daarmee samenwerkende organisaties en hun klanten minimaal nodig hebben om voldoende op de hoogte te zijn van lopende en afgeronde zaken. Op basis van het model kunnen betrokkenen bij, en geïnteresseerden in een zaak geïnformeerd worden. Dit loopt van ex- en interne initiatoren van een zaak via medebehandelaars daarvan en belangstellenden in de publicatie van de zaak of het resultaat daarvan, tot management dat behoefte heeft aan sturingsinformatie. Met de gegevens in het model moet men ook (achteraf) een zaak kunnen verantwoorden, zowel inhoudelijk (is de zaak goed afgehandeld) als qua proces (is de zaak op de juiste wijze afgehandeld), en desgewenst de (behandeling van de) zaak kunnen reconstrueren.
Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB)gemeentenDe invoering van een overheidsbreed Stelsel van Basisregistraties is één van de meest ingrijpende ontwikkelingen waarmee gemeenten te maken hebben. Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) biedt gemeenten en hun leveranciers houvast bij het invoeren en het gebruiken van deze gegevens. Dit objectenmodel voor de gemeentelijke basisgegevens presenteert de samenhang tussen basisregistraties op een logische wijze.
SUWI Gegevensregister (SGR)Sociale zekerheidHet SUWI Gegevensregister (SGR) is de standaard die binnen het Suwi-domein wordt gehanteerd voor het uitwisselen van gegevens tussen de Suwi-partners. Het Suwi-domein wordt gevormd door de activiteiten van CWI, UWV en GSD’s. De betekenis van de gegevens die tussen de Suwi-partijen worden uitgewisseld en de wijze waarop de gegevens worden vastgelegd (gecodeerd) bij de uitwisseling, dienen eenduidig en ondubbelzinnig te zijn.
Serviceregister DigikoppelingHet Digikoppeling Serviceregister is een online catalogus van informatiediensten die een overheidsorganisatie via Digikoppeling kan afnemen. Het register is beschikbaar als webapplicatie en is slechts toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. In het Serviceregister zijn o.a. XML-schema's (xsd's) opgenomen, met technische specificaties van leverbare gegevens, bedoeld voor gebruik door applicaties.
StelselcatalogusEen voorziening in de vorm van een registratie met daarin de betekenis van de gegevens in Basisregistraties.
StelselpediaStelsel van basis- en kernregistraties gemeente AmsterdamDe Stelselpedia is de centrale informatiebron over het Amsterdamse stelsel van basisinformatie. Deze kennisbank omvat informatie over alle basisregistraties en kernregistraties (hierna: basis- en kernregistraties), de relaties daartussen en de samenhang van het stelsel.
Thesaurus PolitiekundePolitie, OOVBegrippen die gebruikt worden in het uitvoeren van politietaken.
Thesaurus Zorg en WelzijnZorg, Gezondheidszorg, WelzijnMeer dan 50.000 termen op het gebied van zorg en welzijn, zowel vaktaal als de taal van de burger, voor metadatering in informatiesystemen zoals systemen voor cms of dms, voor verbetering van de prestaties van zoekmachines door het meenemen van synoniemen in de zoekvraag en voor vastlegging van de betekenissen. Met hiërarchische relaties, synoniemen, zie ook-relaties en definities. Bestrijkt onder meer gezondheidszorg (ook ziektetermen), gehandicaptenzorg, ouderenzorg, jeugdzorg, sociale zekerheid, onderwijs, welzijn.
Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB)Cure (ziekenhuizen)Voor de uitwisseling van patiëntinformatie binnen of buiten een ziekenhuis is het belangrijk dat beide partijen (en hun ICT-systemen) dezelfde term op dezelfde manier interpreteren: zaken als lichaamsgewicht, bloeddruk of mobiliteit moeten op dezelfde manier worden getest en vastgelegd. De Zorg Informatie Bouwstenen is een verzameling van veelgebruikte medische en verpleegkundige termen die semantisch beschreven zijn. ZIB's zijn in eerste instantie ontwikkeld binnen ziekenhuizen, maar kunnen ook in het bredere Domein Gezondheid en zorg gebruikt worden.

Pagina's over Gegevenswoordenboeken[bewerken]

Wat is een gegevenswoordenboek?
Governance van gegevenswoordenboeken
Het belang van goed ingerichte gegevenswoordenboeken
Publicatie gegevenswoordenboeken