Sjabloon:Principetabel thema

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Afgeleid principeImpact in themaImplicaties

AP26:
Afnemer heeft inzage

De afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik er van

Een API kent geen interactie met een burger of een bedrijf en is daarom niet direct van belang voor het via het internet aanvragen van een dienst.

Door het gebruik van API’s kunnen processtappen binnen het dienstverleningsproces wel makkelijker aansluiten op de interactie via het internet.

AP26:
Afnemer heeft inzage

De afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik er van

In het zaakdossier wordt alle bij de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden behorende informatie vastgelegd. De dienstaanbieder kan deze informatie ontsluiten naar de dienstafnemer. Wat van hetgeen in het zaakdossier zit zichtbaar wordt voor de dienstafnemer wordt geregeld door autorisaties. Hoe meer wordt ontsloten naar bijvoorbeeld een burger, des te gelijkwaardiger de informatiepositie van die burger wordt. In algemene zin is een betere informatiepositie van de burger een door de overheid in te vullen randvoorwaarde bij het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers.
 • Afnemers krijgen inzage in wie zijn of haar gegevens heeft geraadpleegd en gewijzigd.
 • Alle handelingen in het zaaksysteem worden hiervoor gelogd en zijn te raadplegen via een audittrail (functionele logging).
 • Bij iedere handeling wordt de organisatie en de rol van de raadpleger vermeld.
 • Het doel en de wettelijke grondslag waarvoor de gegevens zijn geraadpleegd worden ook vermeld.
 • Relevante automatische handelingen worden hierbij eveneens vastgelegd (databaselogging).
 • De audittrail is online opvraagbaar via mijnoverheid.nl.
 • Voor een uniforme weergave van de logging via mijnoverheid.nl door het zaaksysteem wordt gebruik gemaakt van loggings- en autorisatiestandaarden (pas-toe). De audittrail is volledig en onweerlegbaar.

AP28:
Afspraken vastgelegd

Dienstverlener en afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. hebben afspraken vastgelegd over de levering van de dienst

Bij zaakgericht werken in ketens gaat dit principe over het tussen ketenpartners aan elkaar leveren van diensten. Afspraken over wat standaard wordt geleverd en waarop de andere partij standaard kan rekenen (kwaliteit, grondslag, levertijd en kosten), worden vastgelegd in een Zaaktypencatalogus (ZTC). Door de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden uit te voeren volgens hetgeen in de ZTC is vastgelegd, wordt het proces uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken en wordt het resultaat geleverd zoals is afgesproken en binnen de tijd die is afgesproken. Zaakgericht werken bewaakt dat alle afspraken (aantoonbaar) worden nagekomen.


Bij directe dienstverlening aan burger of bedrijf worden afspraken over de dienst ook vastgelegd in een ZTC. Maar daarnaast wordt informatie over de aard, de kwaliteit, de levertijd en de kosten van de dienst gepubliceerd op internet. De betekenis daarvan moet zijn dat burgers en bedrijven daarop kunnen rekenen.

 • Voor iedere dienst worden de relevante afspraken vastgelegd in een productcatalogus en in de Zaaktypencatalogus (kwaliteit, grondslag, levertijd en kosten).
 • Bedrijfskritische diensten zijn bekend en relevante afspraken zijn gemaakt.
 • Zaakgericht werken bewaakt dat alle afspraken (aantoonbaar) worden nagekomen.
 • Kwaliteits- en leveringsindicatoren maken sturing op de gemaakte afspraken mogelijk.
  • De voortgang van een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden wordt bewaakt:
   • Gesignaleerd wordt voordat zaken de afgesproken termijnen dreigen te overschrijden
   • Genotificeerd wordt wanneer zaken de afgesproken termijnen overschrijden
 • De kwaliteit van een dienst wordt gemonitord (beschikbaarheid, betrouwbaarheidDe mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid., volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld., authenticiteitEen kwaliteitsattribuut van een informatieobject. Het toont aan dat het informatieobject is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven bij het informatieobject., uitwisselbaarheid, vindbaarheidHoudt in dat informatie binnen redelijke termijn kan worden gevonden.).
 • Er is geaggregeerde informatie over zaken beschikbaar om de kwaliteit, levertijd, beschikbaarheid en kosten van een dienst inzichtelijk te maken (aantal afgenomen diensten, gemiddelde doorlooptijd van een dienst, variatie (minimale en maximale doorlooptijd), wachttijd, totale kosten per dienst).
 • Er is inzicht in de kwaliteit van geregistreerde gegevens over zaken.
 • Gegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen.

AP23:
Automatische dienstverlening

De dienst wordt na bepaalde signalen automatisch geleverd.

Dit principe behoeft invulling, ongeacht of een API wordt gebruikt voor de dienst.

Of kan dit met API’s altijd beter verlopen dan zonder API's?

AP13:
Bronregistraties zijn leidend

Alle gebruikte informatieobjecten zijn afkomstig uit een bronregistratieDe plaats waar een gegeven of document voor de eerste keer is vastgelegd.

Bij dit principe wordt nagegaan of de gegevens die een overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. nu zelf uitvraagt aan een burger of een bedrijf, voortaan -direct of indirect- via de (overheids)organisaties kunnen worden verkregen die de authentieke bron zijn voor dat gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.

Door bij het ontwerp van een API voor elk benodigd gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat de juiste bronregistratieDe plaats waar een gegeven of document voor de eerste keer is vastgelegd te gebruiken (en natuurlijk de afgesproken API Design Rules te volgen), wordt invulling gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat aan dit principe van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur.

Het (her)gebruik van reeds bestaande API’s die gebaseerd zijn op gegevens uit bronregistraties, vult dit principe dus ook in. Zie hiertoe AP06 of AP07.

NB. AP12 en AP17 zijn randvoorwaardelijk voor principe AP13.

AP21:
Bundeling van diensten

De dienst wordt gebundeld met verwante diensten zodat deze samen met één aanvraag afgenomen kunnen worden.

Bij het bundelen van diensten kan Zaakgericht werken zowel het tot stand komen van de resulterende gebundelde dienst bewaken als het tijdig leveren van de te bundelen diensten. Het mechanisme van een hoofdzaak met onderliggende deelzaken kan hier invulling aan geven. Evenals het mechanisme van een hoofdzaak met één of meer vervolgzaken en/of gerelateerde zaken.

Zaken worden hiervoor in logische samenhang aangeboden. Er kan sprake sprake zijn van bundeling van diensten bij levensgebeurtenissen waarbij meerdere diensten noodzakelijk zijn om te voldoen aan de behoefte van de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. of in het geval van gezamenlijke opsporing.
Werken als één overheid vergt eenvoudige uitwisseling van (deel)zaken tussen (overheids)dienstverleners. Het zaaksysteem voldoet hiervoor aan uitwisselingsstandaarden. Gedurende de uitwisseling zijn ook authorisatiegegevens en audittrail uitwisselbaar. Er blijft een authentieke audittrail intact bij dienstverlening door meerdere (overheids)dienstverleners (case-id, activiteit, tijdstip, bevoegd gezag, behandelende organisatie, behandelaar).

AP01:
Diensten zijn herbruikbaar

De dienst is zodanig opgezet, dat andere organisaties deze in eigen diensten kunnen hergebruiken

In het licht bezien van diensten aan burgers en bedrijven, lijkt er weinig verschil tussen tussenliggende “diensten” of processtappen van het dienstverleningsproces. Daarmee zijn AP01 en AP02 weinig van elkaar onderscheidend voor de Nederlandse samenleving.

Voorstel derhalve om aan NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer het advies te geven deze 2 APs in elkaar op te laten gaan, dan wel het onderscheid duidelijker aan te geven.

AP01:
Diensten zijn herbruikbaar

De dienst is zodanig opgezet, dat andere organisaties deze in eigen diensten kunnen hergebruiken

Het hergebruik van geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. in gegevensdiensten is sterk gegroeid door standaardisatie. Bijna alle overheidsorganisaties maken gebruik van de (grootschalige) topografie. Hoe het hergebruik eruit gaat zien is niet altijd te voorzien. Het hergebruik van geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. door andere (overheids-)organisaties is eerder regel dan uitzondering.

AP01:
Diensten zijn herbruikbaar

De dienst is zodanig opgezet, dat andere organisaties deze in eigen diensten kunnen hergebruiken

Diensten zijn zodanig opgezet dat andere organisaties deze in eigen diensten kunnen hergebruiken. Dit vergt een uniforme opzet van de betreffende diensten qua functionaliteit, maar ook qua gebruik en uitwisselbaarheid van gegevens. Voor het zaakgericht werken kan dit betekenen dat de procesinrichting van een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met een andere organisatie kan worden uitgewisseld, maar ook dat een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden van een andere (overheids)dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) als deelzaak kan worden ingebed binnen een hoofdzaak.
 • Diensten zijn over organisaties heen herbruikbaar.
 • Diensten zijn opgebouwd volgens het Vijflaagsmodel.
 • Er is een register met diensten beschikbaar.
 • Er is een bibliotheek met proces- en zaaktypedefinities beschikbaar, waardoor processen en zaken eenvoudig uit te wisselen zijn (zero-code).

AP15:
Doelbinding (AP)

Het doel waarvoor informatie wordt (her)gebruikt is verenigbaar met het doel waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld.

Dit principe behoeft invulling, ongeacht of een API wordt gebruikt voor de dienst.

Door het principe van hergebruik van gegevens uit bronregistraties (zie AP13) zal een overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. vaker moeten nagaan of de gegevens die nu in haar bronregistratieDe plaats waar een gegeven of document voor de eerste keer is vastgelegd zijn opgenomen wel of niet mogen worden verstrekt aan andere overheidsorganisaties om daar te worden hergebruikt.

Heroverweging van het stelsel van bronregistraties in relatie tot de taken van de overheid voor het verzamelen en gebruiken van gegevens is gewenst om hier gepast mee om te kunnen gaan richting burgers en bedrijven en richting de samenwerkende overheidsorganisaties. De Wet Digitale Overheid geeft hier mede invulling aan.

AP12:
Eenmalige uitvraag

Afnemers wordt niet naar reeds bekende informatie gevraagd

Dit principe behoeft invulling, ongeacht of een API wordt gebruikt voor de dienst.

Bij dit principe wordt nagegaan of de gegevens die een overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. nu zelf uitvraagt aan een burger of een bedrijf, voortaan -direct of indirect- via de (overheids)organisaties kunnen worden verkregen die de authentieke bron zijn voor dat gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.

Door toepassing van AP13 met API’s kan hier invulling aan worden gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.

AP27:
Een verantwoordelijke organisatie

Eén organisatie is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de dienst

Dit principe is vooral van betekenis voor Zaakgericht werken in ketens. Er is altijd één organisatie eindverantwoordelijk, ook bij gebundelde dienstverlening. Als ketenpartners met een eigen dienst een bijdrage leveren aan de gebundelde dienst, dan hebben zij daarvoor een eigen zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden, maar het resultaat ervan wordt geleverd aan de eindverantwoordelijke organisatie die de gebundelde dienst levert en daarvoor een hoofdzaak uitvoert.

Het kan voorkomen dat een ondergeschikte dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) adviserend werkt voor een opdrachtgever die de hoofdzaak uitvoert, en dat de ondergeschikte dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) daarbij gegevens verzamelt die niet beschikbaar mogen komen voor de opdrachtgever (bijvoorbeeld bij medische keuringen). In dat geval is de eindverantwoordelijke organisatie die de dienst aan de burger levert, wel eindverantwoordelijk voor de voortgang en het resultaat, maar niet voor alle inhoud.

 • Voor iedere zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden is één eindverantwoordelijke met doorzettingsmacht benoemd.
 • Voor een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met meerdere deelzaken is de verantwoordelijke voor de hoofdzaak de eindverantwoordelijke. Er kunnen daarnaast meerdere deelverantwoordelijken voor deelzaken zijn.
 • In notificaties wordt de (eind)verantwoordelijke van de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden als contactpersoon vermeld.
 • De (eind)verantwoordelijke heeft toegang tot alle benodigde informatie voor de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden.
 • Zaakinformatie kan hiervoor (over organisaties heen) eenvoudig worden geraadpleegd.
 • Voortgangsinformatie over de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden is (over organisaties heen) raadpleegbaar.
 • Er is inzicht in alle stappen die tot nu toe zijn genomen en, voor zover bekend, de stappen die nog volgen tot het eindresultaat (tijdlijn).

AP08:
Gebruik open standaarden

De dienst maakt gebruik van open standaarden

Door bij het ontwerp van een API zo veel mogelijk open standaarden toe te passen (en natuurlijk de afgesproken API Design Rules te volgen), wordt invulling gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat aan dit principe van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur.

Het (her)gebruik van reeds bestaande API’s die gebaseerd zijn op open standaarden, vult dit principe dus ook in. Zie hiertoe AP06 of AP07.

AP06:
Gebruik standaard oplossingen

De dienst maakt gebruik van standaard oplossingen

Reeds bestaande API’s die afdoende zijn beschreven en ook feitelijk beschikbaar zijn voor (her)gebruik, zijn te beschouwen als zulke standaard oplossingen.

Het (her)gebruik maken van API’s vult daarom dit principe van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur in.

De Nederlandse overheid stimuleert dit hergebruik van API’s en laat overheidsorganisaties daarom bij voorkeur hun API’s publiceren op https://developer.overheid.nl/ (DON).

AP42:
Integriteit

De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) waarborgt de integriteit van gegevens en systeemfuncties.

Als API’s zijn opgezet volgens de afgesproken API Design Rules en daarna afdoende zijn getest op de juiste werking, dan wordt door deze softwarematige verwerking bijgedragen aan de invulling van dit principe van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Een geautomatiseerde verwerking van gegevens is immers beter dan een handmatige verwerking waarbij altijd menselijke fouten worden gemaakt.

AP05:
Nauwkeurige dienstbeschrijving

De dienst is nauwkeurig beschreven.

Onderdeel van Zaakgericht werken is dat de start en het resultaat van een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden wordt gedefinieerd, dat er wordt gestandaardiseerd en dat afspraken ontstaan over het proces en de informatievoorziening inclusief de te gebruiken systeemfunctionaliteit. Die afspraken vormen de basis voor het bewaken van zowel de kwaliteit en de voortgang van het uitvoeringsproces als van de kwaliteit van de resulterende dienst, evenals de kosten en de levering ervan.
 • De start en het resultaat van een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden is per dienst beschreven
 • Toegang tot de dienst is alleen mogelijk als de aanvrager aan de gestelde voorwaarden voldoet (hetgeen uit een dialoog blijkt)
 • Het ingerichte proces/zaaktype heeft een wettelijke basis
 • Kwaliteits- en leveringsindicatoren maken sturing op kwaliteit mogelijk
  • De voortgang van een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden wordt bewaakt:
   • Gesignaleerd wordt voordat zaken de afgesproken termijnen dreigen te overschrijden
   • Genotificeerd wordt wanneer zaken de afgesproken termijnen overschrijden
  • De kwaliteit van een dienst wordt gemonitord (beschikbaarheid, betrouwbaarheidDe mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid., volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld., authenticiteitEen kwaliteitsattribuut van een informatieobject. Het toont aan dat het informatieobject is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven bij het informatieobject., uitwisselbaarheid, vindbaarheidHoudt in dat informatie binnen redelijke termijn kan worden gevonden.)
  • Er is geaggregeerde informatie over zaken beschikbaar om de kwaliteit, doorlooptijd, beschikbaarheid en kosten van een dienst inzichtelijk te maken (aantal afgenomen diensten, gemiddelde doorlooptijd van een dienst, variatie (minimale en maximale doorlooptijd), wachttijd, totale kosten per dienst)

AP02:
Ontkoppelen met diensten

De stappen uit het dienstverleningsproces zijn ontsloten als dienst.

Door een API bewust te ontwerpen als een specifieke te leveren functionaliteit c.q. stap van het dienstverleningsproces van 1 of meer diensten, wordt dit principe van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur ingevuld. Zeker als het gaat om het uitwisselen van informatie of gegevens over de grenzen heen van de eigen organisatie.

AP40:
Onweerlegbaarheid (principe)

De onweerlegbaarheidBegrip dat gebruikt wordt bij elektronische berichtuitwisseling en dat inhoudt dat de zender van een bericht niet kan ontkennen een bepaald bericht te hebben verstuurd en dat de ontvanger van een bericht niet kan ontkennen het bericht van de zender in de oorspronkelijke staat te hebben ontvangen. van berichtenuitwisseling wordt gegarandeerd door wederzijdse authenticatie en door versleuteling van elektronische handtekeningen.

Door bij het ontwerp van een API de juiste beveiligingsmaatregelen te gebruiken (en natuurlijk de afgesproken API Design Rules te volgen), wordt invulling gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat aan dit principe van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur.

Het (her)gebruik van reeds bestaande API’s die gebaseerd zijn op gegevens uit bronregistraties, vult dit principe dus ook in. Zie hiertoe AP06 of AP07.

AP24:
Proactief aanbieden

De dienst ondersteunt proactiviteit van dienstverleners binnen en buiten de organisatie

Dit principe behoeft invulling, ongeacht of een API wordt gebruikt voor de dienst.

Of kan dit met API’s altijd beter verlopen dan zonder APIs?

AP25:
Transparante dienstverlening

Afnemers worden geïnformeerd over de stand van zaken bij de gevraagde dienst.

'Afnemers willen graag inzicht hebben in de voortgang van de dienstverlening' staat bij dit principe. Zaakgericht werken lijkt daarvoor gemaakt: met het ontsluiten van statusinformatie ontstaat inzicht bij de burger en het bedrijf of de ketenpartner die een dienst afneemt. Verder houdt Zaakgericht werken in principe in dat er digitaal wordt gewerkt, maar wel zo dat via alle kanalen dezelfde inhoud wordt gecommuniceerd. Als er bij het KlantContactCentrum (KCC) een telefonische vraag naar de voortgang en status van de behandeling van een aanvraag binnenkomt, dan leest de KCC-medewerker de juiste statusinformatie in het organisatiebreed gebruikte zaaksysteem. Het mondelinge antwoord is vervolgens niet anders dan wanneer de dienstafnemer de statusinformatie op internet had geraadpleegd.
 • Zaakgericht werken ondersteunt geautomatiseerde dienstverleningsprocessen.
 • Iedere zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden heeft een uniek zaaknummer.
 • Via statusinformatie ontvangt een afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. informatie over de voortgang van de levering van diensten.
 • Het zaaksysteem is 24/7 per week beschikbaar voor het raadplegen van statussen ongeacht het gekozen kanaalCommunicatiekanaal dat bij de dienstverlening wordt gebruikt. Elk kanaal kent verschillende vormen waarin informatie kan worden gedeeld. en/of contactvoorziening.
 • Afnemers ontvangen notificaties van statuswijzigingen.
  • Er is sprake van een centrale ontvangstbevestiging.
  • Daarnaast kan per zaaktype op relevante momenten een voortgangsbericht worden verzonden (geautomatiseerd en/of handmatig).
  • Na afronding van een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden volgt eveneens een notificatie.
 • Relevante voortgangsinformatie betreft de status van een aanvraag, maar ook de relevante documenten voor de betreffende statuswijziging.
 • Hiermee ontstaat een integraal klantbeeldEen overzicht van de voorkeuren en behoeften van de klant op basis van geagregeerde klancontactinformatie, dat voor afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. en bevoegde medewerker (als er sprake is van doelbindingHet principe dat iemand (persoon of organisatie) alleen informatie mag vragen, opslaan, gebruiken, delen ten behoeve van welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.) toegankelijk is.
 • Voortgangsinformatie wordt uniform weergegeven via Mijnlopendezaken.

AP30:
Verantwoording dienstlevering mogelijk

De wijze waarop een dienst geleverd is, kan worden verantwoord

Bij Zaakgericht werken wordt alle relevante bijbehorende informatie opgeslagen in het zaakdossier. Wat daarvan nodig is en blijft voor verantwoording wordt gearchiveerd. Na het afsluiten van de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden en de geleverde dienst te reconstrueren en te verantwoorden.

AP30:
Verantwoording dienstlevering mogelijk

De wijze waarop een dienst geleverd is, kan worden verantwoord

Dit principe behoeft invulling, ongeacht of een API wordt gebruikt voor de dienst.

Of kan dit met API’s altijd beter verlopen dan zonder API's?

AP09:
Voorkeurskanaal internet

De dienst kan via internet worden aangevraagd

Een API kent geen interactie met een burger of een bedrijf en is daarom niet direct van belang voor het via het internet aanvragen van een dienst.

Door het gebruik van API’s kunnen processtappen binnen het dienstverleningsproces wel makkelijker aansluiten op de interactie via het internet.