Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Perspectief afnemer
Architectuurdomein Producten en Diensten  +
Architectuurlaag Bedrijfsarchitectuur  +
Cluster Vraaggerichtheid naar een hoger plan +
Elementtype Afgeleid principe +
GraphViz icoon Bestand:Afgeleid principe icon.png +
Heeft bron NORA 3.0 Principes voor Samenwerking en Dienstverlening +
ID AP19  +
Implicaties 1. Bij het (door-)ontwikkelen van een prod 1. Bij het (door-)ontwikkelen van een product of dienst moet de context van de gebruiker meegewogen worden. Houd dus rekening met de omstandigheden, de combinatie van andere (private en overheids-)diensten en het doel. Het kan nodig zijn om verschillende diensten [[Gebundeld|gezamenlijk door te ontwikkelen]].<br/> 2. Een ketendienst moet zowel rekening houden met de (eind)gebruiker als met de tussenliggende gebruikers. Hierbij is het bereiken van het doel van de dienstverlening leidend. Dit houdt in dat ook het gebruikersgedrag over de keten heen moet worden gemeten.<br/> 3. Een dienst of product is nooit ‘af’ maar blijft zich ontwikkelen. Hiervoor wordt structureel rekening gehouden in de jaarlijkse budgetteringen. Eigenaren, beheerders èn ontwikkelaars zijn gespitst op ontwikkelingen in de omgeving die aanpassing noodzakelijk maken (zoals nieuwe bedieningsconcepten of technologieën). Men moet bedacht zijn op nieuwe diensten die bestaande producten en diensten sterk kunnen beïnvloeden of zelfs overbodig kunnen maken.<br/> 4. Gebruikers moeten (gewijzigde) behoeften [[Toegankelijk|kunnen doorgeven]] aan de eigenaar van de dienst [[Ontvankelijk| die ontvankelijk is voor deze feedback]]. Daarnaast is deze eigenaar [[Proactief|actief op zoek]] naar informatie over de behoeften, verwachtingen en vaardigheden van de gebruikers.<br/> 5. Vanaf het ontwikkeltraject tot en met de beheerfase is op basis van daadwerkelijk gemeten gebruikergegevens (geanonimiseerd monitoren van de dienst zelf) en de ervaring van de gebruikers van de voorziening (marktonderzoek en analytics) verwerkt naar een volgende versie of aanpassing. Hierbij moeten privacy regels en informatiebeveiliging regels in acht worden genomen. beveiliging regels in acht worden genomen.
Is gerelateerd aan Geo + , Doelbinding (AP) + , Persoonlijke benadering + , Automatische dienstverlening + , Proactief aanbieden + , Afnemer heeft inzage + , PDCA-cyclus in besturing kwaliteit + , Sturing kwaliteit op het hoogste niveau + , Baseline kwaliteit diensten + , Vertrouwelijkheid (principe) + , Controleerbaarheid +
Prioriteit revisit 11  +
Rationale Overheidsdienstverlening staat niet op zic Overheidsdienstverlening staat niet op zichzelf, maar draagt bij aan een doel. Dat doel is alleen te bereiken door interactie met de gebruikers waar de dienst voor bedoeld is. Gebruikers zullen meer en gemakkelijker van een dienst en de dienst ondersteunende voorzieningen gebruik maken, wanneer deze vanaf het eerste ontwerp aantoonbaar met representatieve gebruikers is opgezet. Dit houdt in dat gedurende de gehele lifecycle van een dienst relevante gebruikersgroepen met hun verschillende gedragingen, voorkeuren en vaardigheden vertegenwoordigd zijn. Diensten en producten zullen mee moeten veranderen met gebruikers. Het is daarom van belang om niet alleen bij het oorspronkelijke ontwerp van een dienst na te gaan wat de toekomstige gebruikers nodig hebben, maar interactie met de gebruikers en het monitoren van gedrag van gebruikers onderdeel te maken van het reguliere beheer en doorontwikkeling. Denk in dit kader ook aan de vormgeving en ontwikkeling van contactfuncties bij de overheid zoals formulieren, buitendiensten, websites en klantcontactcentra. ndiensten, websites en klantcontactcentra.
Realiseert Toegankelijk + , Standaard (Basisprincipe) +
RelatieToelichting Dit afgeleid principe is gerelateerd aan d Dit afgeleid principe is gerelateerd aan de Afgeleide principes die betrekking hebben op de interactie en dienstverlening aan de gebruikers/afnemers. Het proactief leveren van digitale diensten en een persoonlijke benadering zijn hier van groot belang: * [[Persoonlijke benadering|Persoonlijke benadering (AP20)]] * [[Automatische dienstverlening|Automatische dienstverlening (AP23)]] * [[Proactief aanbieden|Proactief aanbieden (AP24)]] Verder moet de kwaliteit van de dienstverlening aan de gebruikers gewaarborgd worden: * [[PDCA-cyclus in besturing kwaliteit|PDCA-cyclus in besturing kwaliteit (AP 31)]] * [[Sturing kwaliteit op het hoogste niveau|Sturing kwaliteit op het hoogste niveau (AP32)]] * [[Baseline kwaliteit diensten|Baseline kwaliteit diensten (AP33)]]. En de [[Privacy]] van de gebruikers/afnemers moet gegarandeerd zijn: * [[Doelbinding (AP)|Doelbinding (AP15)]] * [[Afnemer heeft inzage|Afnemer heeft inzage (AP26)]] * [[Vertrouwelijkheid (principe)|Vertrouwelijkheid (AP43)]] * [[Controleerbaarheid|Controleerbaarheid (AP44)]]). leerbaarheid|Controleerbaarheid (AP44)]]).
Status actualiteit Actueel  +
Status toelichting Dit Afgeleide Principe is herzien in het k Dit Afgeleide Principe is herzien in het kader van [[Afgeleide Principes Revisited]], implementatie nieuwe versie op 28-6-2017 ([[Wijziging Afgeleide Principe 19 geïmplementeerd|Nieuwsbericht]]). De oude versie van het principe inclusief de voorgeschiedenis van het RFC is te vinden via het tabblad geschiedenis, versie van 24 mei of [http://noraonline.nl/index.php?title=Perspectief_afnemer&oldid=21499 ID21499] rspectief_afnemer&oldid=21499 ID21499]
Stelling De gebruiker staat aantoonbaar centraal gedurende het (door-)ontwikkelen van diensten en ondersteunende systemen.
Toepassingsgebied Generiek
Voorbeelden 1. Veel diensten hebben meerdere gebruiker 1. Veel diensten hebben meerdere gebruikersgroepen. Hun wensen en verwachtingen kunnen deels tegengesteld zijn. Beslecht dergelijke tegenstrijdigheden door te kijken naar het achterliggende doel van de dienst (of product) en zo nodig voorrang te geven aan de wensen van de ene of andere groep. Er is niet altijd een beste oplossing, maar je kunt samen zoeken naar mogelijkheden. Bijvoorbeeld: Een dienst die informatie uitwisselt binnen een keten van overheden en private partijen heeft meerdere gebruikers: medewerkers van de diverse organisaties in verschillende rollen en de burger of het bedrijf wiens informatie wordt uitgewisseld om een bepaald besluit te kunnen nemen. Het doel van de dienst is om de medewerkers te ondersteunen, zodat deze de juiste besluiten nemen. Het draagt hierdoor bij aan het grotere doel waarvoor de keten is opgericht, zoals inkomensondersteuning of veilig rijgedrag. Verschillende beoordelingen door verschillende medewerkers / organisaties kunnen wellicht gelijktijdig worden uitgevoerd, zodat bijvoorbeeld de totale doorlooptijd omlaag gaat. Of medewerkers kunnen minder zaken tegelijk behandelen, maar zo elke zaak sneller afhandelen. Of gebruikers kunnen beter op de hoogte gesteld worden van de stappen in de afhandeling en de voortgang, waardoor hun verwachtingen realistischer worden.<br/> 2. Een student die op zichzelf gaat wonen, zal niet alleen met gewijzigde studiefinanciering te maken hebben, maar ook met huurtoeslag(of hypotheekrenteaftrek), woonverzekeringen, gewijzigde reiskosten et cetera. Overheidsdiensten die hierover informeren of het aanvragen van tegemoetkomingen mogelijk maken kunnen het de student gemakkelijker maken door hun kanalen, termijnen, vocabulaire en noodzakelijke verantwoordingsstukken op elkaar af te stemmen. Het kan ook nuttig zijn aan te sluiten bij bestaande private berichtgeving of producten die op hetzelfde moment nodig zijn.<br> 3. Een ambtenaar die gegevens uit een basisregister opvraagt omdat een burger bij hem aan het loket staat doet dat het liefste vanuit hetzelfde systeem dat hij gebruikt voor klantvragen en andere afhandelingen aan het loket.<br/> 4. Denk aan nieuwe technische mogelijkheden, maar ook maatschappelijke bewegingen, beleidswijzigingen (nationaal of Europees) en trends. Op dit moment is de NORA in ieder geval op de hoogte van deze ontwikkelingen die brede invloed kunnen hebben op de verwachtingen, behoeften en vaardigheden van gebruikers van overheidsdiensten: <br> * [[Mobility]] * [[Geo]] * [http://www.gebruikercentraal.nl/ Gebruiker Centraal] * [[Duurzame Toegankelijkheid]] * [[Zaakgericht Werken]] * [[Ketensturing]] & [[Katern Verbinden]] (manier van werken overheden) * [https://www.digitaleoverheid.nl/document/visiebrief-digitale-overheid-2017/ Digitaal 2017] * [[Architectuur internationaal]] * Regie op gegevens <br/> 4. Vanuit “Gebruiker Centraal” is meer informatie te vinden over gangbare methodieken, standaarden en werkwijzen in het kader van User Experience (UX, zie [http://www.gebruikercentraal.nl/ Gebruiker Centraal]).<br> Een tweetal aansprekende voorbeelden zijn: <br> * [https://www.digitaleoverheid.nl/beleid/digitalisering-aanbod/inhoud-2/achtergrondartikelen-md/dossierpostcontext/interview-hans-schreuder-gemeente-pijnacker-nootdorp/ Dienstverlening bij gemeente Pijnacker Nootdorp] : het daadwerkelijke in beeld brengen van klantreizen * [https://www.digitaleoverheid.nl/achtergrondartikelen/interview-jacqueline-nieland-duo/ Customer Journey Mining bij DUO] : APV-aanvragen er Journey Mining bij DUO] : APV-aanvragen
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Is gerelateerd aan  + , Realiseert  + , Heeft bron  +
Categorieën Elementen  + , Afgeleide principes  + , Principes  + , Uitspraken  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 1 augustus 2019 10:51:24  +
doorverwijspagina Perspectief gebruiker  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Relatie PRIV U.04-AP19 + Eindpunt
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen